Zebrania z Rodzicami uczniów Zespołu Szkół nr 9

20 marca zapraszamy Rodziców uczniów Zespołu Szkół nr 9 na zebrania z wychowawcami klas o godz. 1700.

 

Spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w ramach tzw. „Drzwi otwarte” odbędą się w godz. 1745 – 1900.

 

(powiadomienie Rodziców uczniów III klas licealnych o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).