Rodo

Obowiązek informacyjny

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: XI Liceum Ogólnokształcące im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Cichej 59,

 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, XI Liceum Ogólnokształcące im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego, ul. Cicha 59, 85-650 Bydgoszcz.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu:

a) wypełniania obowiązku nauki w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy,

b) prowadzenia dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej,

c) zapewnienia prawidłowej opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa uczniów,

d) realizacji procesu rekrutacyjnego,

e) realizacji statutowych obowiązków szkoły,

f) realizacji umów cywilnoprawnych i innych z podmiotami współpracującymi ze szkołą.

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wymaganych przepisami ustawy o oświacie oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

 

5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

 

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowegow Bydgoszczy.

 

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy prawo oświatowe oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) poprawiania swoich danych osobowych,

c) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

- zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.