Rada Rodziców

Rada Rodziców działa na rzecz społeczności uczniowskiej XI LOMS. Szczegółowe zadania Rady Rodziców znajdują się w Statucie Szkoły.

W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele trójek klasowych klas licealnych.

Przedstawiciele ci wybierają spośród siebie Zarząd Rady Rodziców XI LOMS w następującym składzie:

  1. Przewodniczący,
  2. Zastępca,
  3. Skarbnik 

Rada Rodziców jest reprezentantem rodziców i opiekunów uczniów uczęszczających do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy wobec innych gremiów działających na terenie szkoły oraz jej organów nadzorujących.

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego oddziaływania na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy młodzieży, ich system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje wiedzę o życiu i świecie. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych młodzieży oraz do angażowania środowiska społecznego w udzielanie wydatnej pomocy szkole.

Szczegółowe cele, zadania oraz organizację i zasady działania Rady Rodziców określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Rodziców.

 

 

 

Rada Rodziców zaproponowała wysokość wpłat na rzecz szkoły - 10 zł miesiecznie (100 zł rocznie).