Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Przez osobę uprawnioną do korzystania z funduszu rozumie się osoby wymienione w § 7 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków, w tym członków rodzin osób uprawnionych, tj. dzieci w wieku do lat 18, a jeżeli się kształcą - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

 

Wniosek winien zawierać:

  • uzasadnienie oraz oświadczenie o sytuacji życiowej i materialnej rodziny,
  • wyliczoną wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie z okresu ostatnich trzech miesięcy (luty, marzec, kwiecień - wniosek składany w maju lub sierpień, wrzesień, październik - wniosek składany w listopadzie ),
  • aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni wyższej, do której uczęszcza dziecko, jeśli ukończyło 18 lat ze wskazaniem systemu kształcenia (np. dzienne, wieczorowe, zaoczne);
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy – w przypadku osób dorosłych nie uczących się i nie pracujących

 

Do dochodów zalicza się:

a)  składniki wynagrodzeń osobowych,

b)  dodatkowe wynagrodzenie roczne,

c)  dochód z działalności gospodarczej,

d)  zasiłki z ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem pogrzebowych, porodowych i pielęgnacyjnych),

e)  emerytury i renty,

f)  dochód z najmu,

g) dochód z pracy dodatkowej (np. praca ajencyjna, umowy zlecenia, umowy o dzieło),

h) stypendia i wynagrodzenia ucznia pobierającego naukę zawodu,

i)  zasiłek dla bezrobotnych,

j)  dochód z gospodarstwa rolnego obliczony na podstawie zaświadczenia z Urzędu Gminy (1 ha przeliczeniowy),

k) alimenty,

l) świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”,

m) dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

 

 

Treminy składania wniosków:

1. do 31 maja

2. do 30 listopada

 

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

 

 

Wniosek do pobrania