Plan pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego XI Liceum

 im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

L.P.
Zadania
Sposób realizacji
Osoba odpowiedzialna
termin

1

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

1. Wybory samorządów klasowych (organizacja pracy w ramach godzin wychowawczych klas).

 

2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, ustalenie terminów zebrań i spotkań z Dyrekcją szkoły

 

 

3. Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.

 

 

4. Powołanie sekcji odpowiedzialnych za przepływ informacji, tablice informacyjne,

uroczystości szkolne.

 

Wychowawcy,

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Sekcja informacyjna

 

 

Sekcja artystyczna

Sekcja organizacyjna

sekcja kulturalna

Sekcja informacyjna

I tydzień września

 

 

 

III tydzień września,

 

 

 

Cały rok

 

 

wrzesień

 

 

 

2

Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania: dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

1. Zapoznanie się z dokumentami szkolnymi: Statutem, WSO itp…

 

2. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją, pedagogiem, wychowawcami pracownikami obsługi technicznej.

 

3. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, korytarzy i toalet na terenie szkoły.

 

 4. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na terenie szkoły i poza nią.

 

5. Promowanie szkoły  w lokalnym środowisku,

 

 6. Pomoc w przygotowaniu dni otwartych szkoły Zaangażowanie się do promocji szkoły w lokalnym środowisku.

 

7. Organizowanie dni otwartych dla kandydatów i ich rodziców. Aktywny udział w promocji szkoły na targach edukacyjnych

Wychowawcy klas (szczególnie klasy I)

  

Opiekun Samorządu, wychowawcy, wszyscy uczniowie, Dyrekcja szkoły

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 Dyrekcja nauczyciele

 

 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego, powołani nauczyciele

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, powołani nauczyciele

Wrzesień

 

 

 Cały rok

 

 

 Cały rok

 

 

 Cały rok

 

 

 Wg kalendarza

 

 

 

 

 

 

Marzec/ kwiecień

 

3

Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

1. Dbałość o higienę osobistą i estetykę ubioru.

 

2. Wskazywanie zagrożeń związanych z alkoholem, nikotyną i narkotykami.

 

3. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i osobami kompetentnymi w celu ustalenia działań profilaktycznych.

Wychowawcy klas, wszyscy uczniowie

 

 Wychowawcy

 

 

 pedagog, psycholog Wychowawcy

Cały rok

 

 Cały rok

 

 

 Cały rok

4

Tworzenie ceremoniału szkolnego.

 

1. Organizacja ślubowania  klas I w łączności z absolwentami i olimpijczykami .

 

2. Udział w szkolnych uroczystościach. Samorząd Uczniowski przygotowuje

Święto Szkoły ,

Dzień Papieski,

Dzień Edukacji Narodowej

 

3. Udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych.

 

4. Organizacja „ mikołajek” , „walentynek”

5.Organizacja współpracy z szkołą w Jęczmieniszkach.

 

6. Zaplanowanie i przeprowadzenie projektów uczniowskich -akcje charytatywne .

 

7. Współpraca z Radą Miasta Bydgoszczy, realizacja projektu pomocy Polakom na Białorusi.

 

8. Aktywne poszukiwanie nowych możliwości działania w projektach.

 

9. Projekty realizowane w szkole Projekt  Miejski,,Szkoła otwarta i tolerancyjna”

 

10. Organizacja wewnątrzszkolnych zawodów sportowych na koniec roku szkolnego.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

opiekun pocztu sztandarowego,  I

sekcja kulturalna i sekcja plastyczna

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Samorząd Uczniowski, nauczyciele

  

Samorząd Uczniowski

 

Zaangażowanie wszystkich klas.

 

Pomysłodawcy projektów, Opiekun Samorządu, zaproszeni wychowawcy

 

Zespół Wolontariatu.

 

  

Opiekun Samorządu

 

 

 Liderzy poszczególnych sekcji.

 

 

 Nauczyciele nie pełniący roli wychowawcy. Poszczególni pomysłodawcy

 Październik

 

 

 Wg kalendarza Na bieżąco

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 grudzień

 

luty

 

 

Na bieżąco

 

Cały rok

 

 

 Na bieżąco, wg kalendarza

 

 

 Wrzesień/czerwiec

 

 

 Na bieżąco

 

5

Integracja społeczności uczniowskiej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej; wyzwalania inicjatyw i pomysłowości uczniów

1. Pomoc w organizacji rozpoczęcia roku szkolnego.

 

2. Spotkanie przedstawicieli samorządów klas starszych z pierwszoklasistami.

 

3.Współorganizowanie imprez szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Wigilie Szkolne, walentynki, zakończenie nauki w klasach III, zakończenie roku szkolnego) oraz klasowych (wg planu wychowawczego)

 

4. Rozbudzenie poczucia opiekuńczości wobec słabszych – udział w akcjach charytatywnych,zachę-canie klas do współzawodnictwa w organizowaniu zbiórki nakrętek na cele charytatywne.

5. Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalno-oświatowe (po uzgodnieniu z Dyrekcją i wychowawcami poszczególnych klas.

6.Zbieranie opinii uczniów dotyczących ich problemów i pracy szkoły.

 

7. Zgłaszanie osób potrzebujących pomocy.

 

 

8. Zbieranie informacji od uczniów poprzez utworzenie ,,Skrzynki  Pomysłów”-

Uczniowie mogą zamieszczać swoje pomysły , wnioski, uwagi inspirujące do działania samorząd.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Samorządu

 

 wychowawcy, opiekun Samorządu Uczniowskiego,

Prezydium Samorządu

 

 

Wychowawcy, opiekun Samorządu Uczniowskiego, Opiekun Wolontariatu w szkole

 

 

Wychowawcy

 

 Opiekun Samorządu, wychowawcy

 

opiekun Samorządu, wychowawcy

Pedagog szkolny

Psycholog

  

Wychowawcy, wszyscy uczniowie

 

 

 

Wrzesień

 

 

 Wrzesień

 

 

 Wg kalendarza

 

 

 

Cały rok

 

 

 

wg kalendarza

 

 Cały rok

 

 

 Cały rok

 

 

 

 Cały rok

6

Priorytety działania w roku szkolny 2020/2021:

–       Atywizacja przewodniczących klas(grupy na facebook-u na poszczególnych poziomach klas )

–       Usprawnić przepływ informacji samorząd- uczniowie.

–       Usprawnić przepływ informacji samorząd- nauczyciele.

–       Ze względu na pandemię spotkania samorządu będą odbywać się w małych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

–       Sekcja informacyjna rozszerza działanie o nowe formy: tablice na pietrach.

–       Komunikacja między członkami samorządu: telefon, messenger, claassroom(opiekun i uczniowie).

–       Dopracować i wprowadzić w życie kryteria wyboru ,,Złotej Jedenastki”.