Plan pracy

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 9 na rok 2016/2017

 

Celem nadrzędnym działalności SU jest przygotowanie ucznia świadomego swego wpływu na społeczność szkolną, lokalną, ogólnopolską.                                 

 
Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

• znajomość przez młodzież swoich praw i obowiązków;

• kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania;

• dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole;

• kształtowanie postaw sprzyjających kulturze kontaktu z innym człowiekiem;

• tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez

  wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania;

• rozwijanie szacunku do tradycji rodzinnych, środowiskowych, narodowych;
• tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami;

• integracja środowiska szkolnego.

 

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o:

 1.Statut Zespołu Szkół nr 9.

 2.Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

Program pracy samorządu realizowany będzie w trzech obszarach działalności:

- szkoła,

- środowisko lokalne,

- region.

 

W roku szkolnym 2016/2017 Samorząd Szkolny we współpracy z nauczycielami oraz uczniami planuje przygotowanie następujących przedsięwzięć:

1. Wybory do Rady Samorządu Szkolnego. Zapoznanie nowych członków z regulaminem Samorządu Uczniowskiego.

2. Organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych na terenie szkoły; według kalendarium imprez szkolnych m.in.:

  - rozpoczęcie roku szkolnego,

  - Ślubowanie klas pierwszych liceum i gimnazjum,

  - Dzień Edukacji Narodowej,

  - Andrzejki,

  - Mikołajki,

  - Dzień Kobiet,

  - Pożegnanie maturzystów,

  - Święto Konstytucji,

  - Studniówka i inne.

3. Udział w akcjach charytatywnych.

4. Udział w sympozjach, debatach, warsztatach samorządów szkolnych na terenie miasta .

5. Kontynuacja współpracy z:

  - Młodzieżową Radą Miasta Bydgoszczy,

  - Międzygimnazjalnym Sejmikiem Uczniowskim,

  - Akademią Młodych Dyplomatów z Pałacu Młodzieży.

 6.Udział w Bydgoskich Uderzeniach Samorządów, organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta Bydgoszczy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                             Anna Nowak -  opiekun Samorządu Uczniowskiego