Opis bibliograficzny

Każdy element opisu bibliograficznego należy wyraźnie oddzielić od elementów następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym, Można też stosować różny krój czcionki lub podkreślenia. Ważne jest, aby przyjąć jakąś zasadę i konsekwentnie ją stosować.

 

Książka - dane do opisu przejmujemy ze strony tytułowej

 

Nazwisko i imię autora, tytuł, wydanie,  wydawca, miejsce wydania, rok wydania, ISBN

(pogrubioną czcionką wyróżniono obowiązkowe elementy opisu bibliograficznego)

 

Np.

Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, wyd.2, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1998, ISBN 83-7023-274-4

lub

Herbert Zbigniew, Martwa natura z wędzidłem, wyd.2, 1998, ISBN 83-7023-274-4

 

Autor:

 • Jeżeli jest nie więcej niż trzech autorów, podajemy ich nazwiska i imiona, oddzielając je od siebie przecinkami
 • Jeżeli jest więcej niż trzech autorów, podajemy nazwisko i imię pierwszego oraz piszemy: i in.
 • Jeżeli opisujemy pracę zbiorową, to opis rozpoczynamy od tytułu, a następnie podajemy imiona i nazwiska redaktorów (ale nie więcej niż trzech). Poprzedzamy to je skrótem: red.

Tytuł: zbyt długi można skrócić. Wyrazy pominięte należy zaznaczyć wielokropkiem w nawiasie kwadratowym: […]

 

Wydanie: jeśli jest to pierwsze wydanie lub nie ma w książce informacji, które to wydanie, ten element opisu pomijamy. Zawsze podajemy informację o zmianach dokonanych w wydaniu, np. wyd.5 popr., uzup., zmien. czy skr.

 

Rok wydania: to element obowiązkowy. Jeśli nie jest podany w książce, należy go odnaleźć np. w katalogach bibliotecznych lub podać przybliżona datę w nawiasie kwadratowym, np. [1996]

ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki, 13-cyfrowy symbol, który znajdziemy w książkach wydanych po 1974r. Jeśli nie ma go w książce, pomijamy ten element opisu

 

Przykłady opisów:

 

Praca zbiorowa

 • Polszczyzna na co dzień, red. Mirosław Bańko, PWN, Warszawa  2006, ISBN 978-83-01-14793-8

 

Jeden z tomów wielotomowej pracy zbiorowej

 • Antologia dramatu polskiego 1945-2005, wybór i oprac. Jan Kłossowicz, cz.1, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2007, ISBN 978-837469-475-9

 

Fragment książki (rozdział, opowiadanie, wiersz)

Opis całości książki (gdy cała książka jest tego samego autora). Dodatkowo podajemy tytuł rozdziału (opowiadania, wiersza), strony zajęte przez rozdział (opowiadanie, wiersz).

 

 • Krzyżanowski Julian, Neoromantyzm polski 1890-1918, wyd.3, 1980, ISBN 83-04-00390-2, Dramaturgowie klasycyści, s. 205-217
 • Gałczyński K.I., Wiersze i inne utwory, Wyd. Literackie, Kraków 1997, ISBN 83-08-02642-7, Serwus, madonna, s. 29

 

Fragment (rozdział) książki z pracy zbiorowej

Nazwisko i imię autora rozdziału, tytuł rozdziału [W:] opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział.

 • Siuta Jerzy, Czy węzełki poprawiają pamięć? [W:] Ja to wytłumaczę: 200 i więcej odpowiedzi psychologów na ważne pytania, red. Dorota Krzemionka-Brózda, 2004, ISBN 83-916092-6-X, s. 87-89

 

Wiersz z antologii wielu autorów

 • · Leśmian Bolesław, Topielec [W:] Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności, wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki, wyd. 2, wyd. SARA, Warszawa 2005, ISBN 83-7297-070-X, s.306

 

Wstęp do książki

Nazwisko i imię autora wstępu, tytuł wstępu. [W:] tytuł książki, w której zawarty jest wstęp, strony zajęte przez wstęp.

 • Wyka Marta, Twarze i maski poety [W:] Gałczyński Konstanty Ildefons, Wiersze i inne utwory, Wyd. Literackie, Kraków 1997, ISBN 83-08-02642-7, s. 5-21

 

Artykuł z czasopisma

Nazwisko i imię autora, tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma”  rok, nr zeszytu, strony

(Tytuł czasopisma w cudzysłowie lub kursywą).

 

 • Adamski Zbigniew, Globalne ocieplenie? „Biologia w szkole” 2008, nr 4, s. 12-20

 

 

Recenzja

Nazwisko i imię autora recenzowanej książki, tytuł recenzowanej książki, wydanie, rok wydania, ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji, tytuł recenzji. „tytuł czasopisma” rok, nr czasopisma, strony zajęte przez recenzję

 

 • Kuczok Wojciech, Senność, 2008, ISBN 978-83-7414-486-5. Rec. Marta Cuber, Obudzić się, by zasnąć. „Nowe Książki” 2008, nr 11, s. 47

 

Wywiad

Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „tytuł czasopisma” rok, numer, strony

 

 • Czyżewski Krzysztof, Jestem człowiekiem małych liczb. Rozm. przepr. Grzegorz Godlewski. „Nowe Książki” 2008, nr 11, s.4-9

 

 

Dokument elektroniczny

 

Autor

Tytuł

Typ nośnika - w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [dyskietka]

Wydanie, wersja (np. wyd.5, wersja3.5)

Miejsce wydania

Wydawca

Data wydania - w przypadku dokumentów dostępnych online, możemy pominąć to pole i podać tylko datę dostępu

Data aktualizacji – podajemy datę, jeśli jest ona znana

Data dostępu – podana w nawiasie kwadratowym – dla dokumentów online

Warunki dostępu – dla dokumentów online – adres (dostępny w Internecie: www…), dla pozostałych: wymagania systemowe

Numer ISBN

 

 Książka na płycie

 • Encyklopedia nowej generacji E2.0. [DVD-ROM], PWN, Warszawa 2008. Wymagania systemowe: komputer PC; Windows 2000, XP lub Vista; procesor Pentium III 500 Mhz; RAM 256MB, 600MB HDD; karta graficzna SVGA, 102x768, 65 tys.kolorów; karta dźwiękowa; napęd  DVD-ROM. ISBN 978-83-01-15373-1

 

lub krócej:

 

 • Encyklopedia nowej generacji E2.0. [DVD-ROM]. 2008. ISBN 978-83-01-1533-1

 

Książka w Internecie

 

 • Krasicki Ignacy, Bajki [online], Zakład Narodowy im. Ossolińskich , Kraków 1975 [dostęp: 17.02.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.wolnelektury.pl/ katalog/ ignacy-krasicki/

 

Strona www.

 • Wikipedia. Wolna encyklopedia [online]. Data aktualizacji: 28 XI 2010 [dostęp: 17XII 2010]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/impresjonizm

 

Artykuł w czasopiśmie internetowym

Autor

Tytuł

Tytuł czasopisma – poprzedzony [W:] lub [In:]

Typ nośnika - w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [dyskietka]

Wydanie, wersja (np. wyd.5, wersja3.5)

Oznaczenie zeszytu – rok, nr zeszytu lub data wydania

Data aktualizacji – podajemy datę, jeśli jest ona znana

Data dostępu – podana w nawiasie kwadratowym (dla dokumentów online)

Lokalizacja w ramach dokumentu macierzystego – podajemy, gdy format dokumentu uwzględnia strony

Warunki dostępu – Dostępny w Internecie: www…

Numer ISSN

 

 

Inne teksty kultury

 

Reprodukcja obrazu (rzeźby, architektury)

 • Bellini Giovanni, Alegoria Sacra [il.] [W:] Micheletti Emma, Muzea Florencji, wyd. MUZA SA, Warszawa 1999, ISBN 83-7079-971-X, s.110-111

 

Film

 • Duchy Goi [film]. Reż. Milos Forman, Warszawa: Monolith Video, 2007, 1 płyta DVD (110 min.)
 • Niepokonani [film], reż.Peter Weir, Warszawa:Monolith Films,2010, 1płyta DVD (2h 13min.)

 

Dokument dźwiękowy

 • Górecki Henryk, Symfonia pieśni żałosnych na sopran i orkiestrę op.36 [dokument dźwiękowy]. Warszawa: Polskie Nagrania, 1993. CD (52 min.)