Zestawienia bibliograficzne

Zestawienia bibliograficzne

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

Ś

T

U

V

W

Z

Ż

 

A

ABSURD

 • ABSURD [w:] SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku, red. Alina Brodzka, Ossolineum,  Wrocław 1992, ISBN 83-04-03942-7, s. 164, 264, 746

AFEKTY

 • AFEKTY w literaturze staropolskiej [w:] SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok, red. Teresa Michałowska, wyd. 3, Ossolineum, Wrocław 2002,  ISBN 83-04-04621-0, s. 12-16

AFORYZM

 • AFORYZM w literaturze staropolskiej [w:] SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok, red. Teresa Michałowska, wyd. 3, Ossolineum, Wrocław 2002,  ISBN 83-04-04621-0, s.16-19

AFRYKA

 • WYSOCKA Aneta, Sienkiewicz i Kapuściński. O Kalim i jego moralności // Język Polski w Liceum. - 2000/2001, nr 2, s. 76-87

ALEGORIA

 • ALEGORIA [w:] SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku, red. Alina Brodzka, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 19-24, ISBN 83-04-03942-7
 • ALEGORIA w literaturze staropolskiej [w:] SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok, red. Teresa Michałowska, wyd. 3, Wrocław: Ossolineum, 2002, s. 20-26, ISBN 83-04-04621-0
 • ALEGORIA w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 19, 32, 33, 142-148, 350, 362, 372, 381, 456. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
 • BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - Rozdz.: Mit i alegoria w miedziorytach i akwafortach Durera. - S. 141-148 - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o sztuce), ISBN 83-01-02771-1
 • BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Alegoria i symbol jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. - S. 116-120. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
 • KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni: o języku czasów Oświecenia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - Rozdz.: Człowiek i walka namiętności. Alegoria i personifikacja jako środki przedstawiania działań ludzkich. - S. 97-145, ISBN 83-01-05517-0
 • STUDIA o metaforze. T. 1 / red. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz. - Wrocław: Ossolineum, 1980. - 154 s. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 55), ISBN 83-04-00237-X

ALKOHOL

 • RURAWSKI Józef: "Myśmy gorycz zamienili na wino": motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej. - Warszawa: Bivar, 144 s., ISBN 83-903203-1-2

ALMANACH

 • KAMIONKOWA Janina: Almanachy literackie jako przejaw dziewiętnastowiecznej kultury popularnej / W: FORMY literatury popularnej: studia / red. Aleksandra Okopień - Sławińska. - Wrocław: Ossolineum, 1973. - S. 137-171. - (Z dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej)

ALUZJA

 • ALUZJA literacka / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 17-21. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
 • PASZEK Jerzy: Sztuka aluzji literackiej: Żeromski - Berent - Joyce. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1984. - 173 s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 641), ISBN 83-00-00808-X

ANGLICYZMY

 • BOGUCKA Agnieszka. Zapożyczenia we współczesnym języku polskim // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 77-83
 • KOMINEK Andrzej. Zapożyczenia angielskie we współczesnym języku polskim // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 2, s. 111-121
 • MAŃCZAK - WOHLFELD Elżbieta. Uwagi o wpływie języka angielskiego na polszczyznę końca XX w. // Język Polski. - 1993, nr 4/5, s. 279-281
 • STRAMEK Bożena. Anglicyzmy w języku polskim // Polonistyka. - 2001, nr 6, s. 347-349

ANIOŁ
" ANIOŁ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 26-28. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1 ANIOŁ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 7-14, ISBN 83-7327-394-8
" JARZYNA Anita: Przesłuchując anioły… Anioły Rilkego i Herberta / W: CZUŁOŚĆ dla Minotaura: metafizyka i miłośc konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta / red. Józef Maria Ruszar; przy współudz. Magdaleny Cichej. - Lublin: Kaudium, 2005. - S. 97-124, ISBN 83-89659-26-3
" MITZNER Piotr. Anioły Iwaszkiewicza // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 4-8 WYKA Kazimierz: Thanatos i Polska czyli o Jacku Malczewskim. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971. - 178 s.

ANTYK
" ANTYK / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 28-37. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
" ANTYK (topos) / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 1083-1085. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" ANTYK a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 14-21. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
" ANTYK w literaturze XX wieku / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 34-41. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" ANTYK w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 33-42. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
" ANTYK w sztuce (Romantyzm) W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 405, 431. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1
" BIEŃKOWSKI Tadeusz: Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej: 1450 - 1750: główne problemy i kierunki recepcji. - Wrocław: Ossolineum, 1975. - 211 s. - (Studia Staropolskie; nr 45)
" BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd 3 rozsz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Związki twórczości Jana Kochanowskiego z antykiem. - S. 25-28
ISBN 83-85394-28-1
" CYTOWSKA Maria: Kochanowski a antyk (tradycjonalizm czy nowatorstwo?) / W: JAN Kochanowski i kultura Odrodzenia: materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w dniach 19-21.03.1981 r. w Warszawie / red. Zdzisław Libera, Maciej Żurowski. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 90-106
ISBN 83-01-05358-5
" CYTOWSKA Maria. Krasicki a antyk // Pamiętnik Literacki. - 1980, nr 2, s. 39-52
" GODLEWSKA Alicja. Topos Marka Aureliusza - tradycja antyczna w utworach polskiego klasycyzmu // Polonistyka. - 1991, nr 1, s.29-37
" GRZESZCZUK Stanisław: Biernat z Lublina - "Żywot Ezopa Fryga" / W: LEKTURY polonistyczne: Średniowiecze - Renesans - Barok. T. 1 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. - Wyd. 4. - Kraków: Universitas, 1997. - Rozdz.: "Ezop" - tradycje antyczne i renesansowa aktualność. - S. 50-52, ISBN 83-7052-304-8
" SINKO Tadeusz: Antyk w literaturze polskiej: prace komparatystyczne. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 547 s.
" SŁOWIŃSKI Lech: Powtórka z polskiego: syntezy epok literackich dla uczniów szkół średnich. - Poznań: Rondo, 1991. - Rozdz.: Antyk i Biblia - źródła naszej europejskiej kultury. - S. 7-13, ISBN 83-85288-02-3
" STABRYŁA Stanisław: Antyk we współczesnej literaturze polskiej. - Kraków: Ossolineum, 1980. - 64 s. - (Nauka dla Wszystkich; nr 329)
ISBN 83-04-00419-4
" STABRYŁA Stanisław. Dziedzictwo antyku we współczesnej literaturze Polskiej // Język Polski w Szkole Średniej 1987/1988, nr 3, s. 291-296
" STABRYŁA Stanisław: Hellada i Roma w Polsce Ludowej: recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983. - 640 s., ISBN 83-08-00623-X
" SZURCZAK Anna. Obecność tradycji antycznych w literaturze polskiej // Język Polski w Szkole Średniej 1986/1987, nr 1, s. 5-12
" ŚLIWIŃSKI Marian: Czytając romantyków. - Zielona Góra: Wydawnictwo WSP, 1997. - Rozdz.: Antyteza antyku i chrześcijaństwa w krytyce literackiej Krasickiego. - S. 55-80, ISBN 83-86832-45-2
" ŚLIWIŃSKI Marian: Czytając romantyków. - Zielona Góra: Wydawnictwo WSP, 1997. - Rozdz.: Tradycja antyczno-chrześcijańska w Irydionie. - S. 81-106, ISBN 83-86832-45-2
" WINNICZUK Lidia: Od starożytności do współczesności. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - Rozdz.: Antyk w twórczości Juliana Tuwima. - S. 251-254, ISBN 83-01-02223-X
" ŻURAWSKI Andrzej: Zasoby i sposoby: przegląd dramaturgii polskiej 1970-1984. - Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988. - Rozdz.: Motywy antyczne i trawestacje. - S. 154-160, ISBN 83-215-7853-5

APOKALIPSA
" APOKALIPSA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 37-41. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
" APOKALIPSA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 14-20, ISBN 83-7327-394-8
" APOKALIPTYCZNE motywy w literaturze / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 73, 447, 448, 1095. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Motywy apokaliptyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw różnorodne ujęcia. - S. 108-111. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
" BUKOWSKI Kazimierz: Biblia a literatura polska: antologia. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - 336 s., ISBN 83-02-02115-6
" CHRZĄSTOWSKA Bożena. Poezja Czesława Miłosza. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - Rozdz.: Piosenka o końcu świata - Apokalipsę trzeba przyjąć. - S. 102-111. - (Biblioteka Analiz Literackich; nr 58)
ISBN 83-02-01812-0
" JANKOWIAK Mieczysław: Młodopolskie niebo / W: MŁODOPOLSKI świat wyobraźni: studia i eseje / red. Maria Podraza-Kwiatkowska. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. - S. 98-132
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Obraz końca świata w Apokalipsie św. Jana. - S. 124-126
ISBN 83-86075-47-3
" KRASSOWSKI Maciej: Granice sensu: szkice o poezji polskiej. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. - Rozdz.: Apokalipsa - sen - historia. (O Tadeuszu Gajcym). - S. 121-138. - (Współczesna Krytyka Polska)
" ŁUKASIEWICZ Jacek: Szmaciarze i bohaterowie. - Kraków: "Znak", 1963. - Rozdz.: Apokalipsa i iluzjoniści. - S. 26-52. - (Biblioteka "Więzi". T. 7)
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Pokaż rozmaite wyobrażenia i znaczenia apokalipsy w wybranych utworach literackich różnych epok. - S. 145-149, ISBN 83-89522-39-X
" SZYBIST Maciej: Koniec świata: Nie - Boska komedia / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus i Włodzimierz Maciąg. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 176-179
" TOKARCZYK Andrzej: Czterech jeźdźców Apokalipsy. - Warszawa: Iskry, 1988. - 192 s., ISBN 83-207-0623-8
" TOMASZEWSKA Grażyna. Między hukiem a ciszą Apokalipsy - barwa, akustyka, koncepcja proroka (cykl lekcji) // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s.9-41
" WERNER Andrzej: Zwyczajna apokalipsa: Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów. - Warszawa: Czytelnik, 1971. - 231 s.
" WYKA Kazimierz: Rzecz wyobraźni. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. - Rozdz.: Wspomnienie o katastrofizmie. - S. 347-366

APOKRYF
" APOKRYF w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 46-55. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

ARCHAIZM
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Archaizacja i jej funkcje w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach. - S. 156-158. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
" KARWATOWSKA Małgorzata. Archaizmy w "Potopie" H. Sienkiewicza na przykładzie opisów postaci // Polonistyka. - 1991, nr 7, s.452-458
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich z różnych epok. - S. 392-395, ISBN 83-89522-39-X

ARCHETYP
" ARCHETYP / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 648-651. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Co to jest archetyp? Podaj przykład archetypów z literatury starożytnej. - S. 32-36, ISBN 83-86075-47-3

ARCHITEKTURA
" CZERMIŃSKA Małgorzata. "Miejsca wspólne" w opisach katedry gotyckiej // Polonistyka. - 2006, nr3, s. 4-10
" LUKAS Jadwiga. Literatura i architektura [Malewska Hanna Kamienie wołać będą]// Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 11-16

ARKADIA
" ABRAMOWSKA Janina: Arkadia w Czarnolesie ("Pieśń świętojańska o Sobótce" Jana Kochanowskiego) / W: LEKTURY i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa: Ludowa spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 11-19
" ARKADIA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 20-22
ISBN 83-7327-394-8
" ARKADIA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 55-60. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Motyw Arkadii w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia i funkcje w wybranych dziełach literackich. - S. 103-107
ISBN 83-89522-39-X

ARTYSTA
" ARTYSTA słowa (poeta) / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 22-25, ISBN 83-7327-394-8
" GRADKOWSKI Henryk. Motyw artysty w poezji 20-lecia międzywojennego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 2, s. 11-24
" JANION Maria: Czas formy otwartej: tematy i media romantyczne. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. - Rozdz.: Artysta romantyczny wobec narodowego sacrum. - S. 82-100, ISBN 83-06-00990-8
" LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Postać artysty w literaturze modernistycznej. - S. 67-72, ISBN 83-86075-18-X
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Renesansowa koncepcja artysty w twórczości J. Kochanowskiego. - S. 32-34, ISBN 83-86075-82-1
" MAKOWIECKI Andrzej K.: Młodopolski portret artysty. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. - 224 s.
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Artysta jako bohater literacki. Przedstaw i porównaj różne sposoby oraz znaczenia kreacji tej postaci w wybranych utworach różnych epok. - S. 90-94, ISBN 83-89522-39-X

ARYSTOTELES
" ARYSTOTELES, arystotelizm w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 68-74. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

ASCETA
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Dwa rodzaje średniowiecznej ascezy (św. Aleksy i św. Franciszek). - S. 150-152
ISBN 83-86075-47-3
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Średniowieczny rycerz i acseta - próba porównania (na podstawie Pieśni o Rolandzie i Legendy o św. Aleksym). - S. 152-154, ISBN 83-86075-47-3

ASTRONOMIA
" BĄK Zbigniew. Mikołaj Kopernik w literaturze polskiej // Polonistyka. - 1973, nr 1, s. 1-12

AUTENTYZM
" AUTENTYZM. Autentyści / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 47-49. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7

AUTOBIOGRAFIA
" AUTOBIOGRAFIZM / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 26-27
ISBN 83-7327-394-8
" BIEDKA Eugeniusz. Pasja, prawda i sumienie jako dominanty dzienników intymnych [S. Żeromski, Z. Nałkowska, M. Dąbrowska, L. Tołstoj] // Polonistyka. - 1989, nr 7, s. 495-502
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem. - S. 52-55. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
" KLINT Wiktor. Kafka w Pradze (metodyczny przewodnik literacki) [ Dziennik] // Polonistyka. - 1994, nr 6, s. 341-346
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Motywy autobiograficzne w literaturze. Omów zagadnienie w odniesieniu do wybranych utworów z różnych epok. - S. 81-85
ISBN 83-89522-39-X
" SMULSKI Jerzy. Autobiografizm jako podstawa i jako strategia artystyczna. Na materiale współczesnej prozy światowej [S. Otwinowski, K. Filipowicz, M. Kuncewiczowa] // Pamiętnik Literacki. - 1988, nr 4, s. 83-102 

AUTORYTET
" KUBICKI Roman. Smutek autorytetów // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 137-142

AUTOTEMATYZM
" AUTOTEMATYZM / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 27-35, ISBN 83-7327-394-8

 

B

BAJKA
" ABRAMOWSKA Janina: O bajce politycznej / W: MIEJSCA wspólne: szkice o komunikacji literackiej i artystycznej / red. Edward Balcerzan, Seweryna Wysłouch. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 9-41, ISBN 83-01-05857-9
" BAJKA ludowa w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 78-80. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
" BAJKA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 75-78. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
" BAJKA w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 22-27. - (Vademecum Polonisty),
ISBN 83-04-04620-2
" BALBUS Stanisław: Bajka w oświeceniu: I. Krasicki, S. Trembeckie / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus i Włodzimierz Maciąg. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 121-124
" KRZYŻANOWSKI Julian: W świecie bajki ludowej. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. - 264 s., ISBN 83-06-00378-0
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Funkcje komizmu językowego w wybranych bajkach dawnych i współczesnych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do przykładów. - S. 377-380, ISBN 83-89522-39-X

BAJRONIZM
" BAJRONIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 70-72. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" UJEJSKI Józef: Romantycy. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - Rozdz.: Bajronizm i skotyzm w Konradzie Wallenrodzie. - S. 23-54

BALLADA
" JAGIEŁŁO Jadwiga: Postaci bohaterów ludowej ballady / W: FORMY literatury popularnej: studia / red. Aleksandra Okopień - Sławińska. - Wrocław: Ossolineum, 1973. - S. 209-232. - (Z dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej)

BAL
" BAL / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 35-36, ISBN 83-7327-394-8

BAŁTYK
" LINKNER Tadeusz: Z Mare Tenebrarum na słoneczny Hel: w kręgu myśli bałtycko-pomorskiej Tadeusza Micińskiego. - Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1987. - 305 s., ISBN 83-215-7849-7
" TELEGA Stanisław: Odkrycie Bałtyku w literaturze. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1970. - 202 s

BANAŁ
" KOPEĆ Zbigniew. Kariera banału // Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 68-74

BAROK
" BAROK w literaturze XX wieku / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 168-170. - (Vademecum Polonisty), 
ISBN 83-04-03942-7
" BAROK w literaturze XIX wieku / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 75-78. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Nawiązanie do baroku w literaturze epok późniejszych. - S. 142-147, ISBN 83-86075-82-1
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Twórcy współczesnje literatury wobec baroku. Zanalizuj na wybranych przykładach literackie odniesienia i ich funkcje. - S. 202-205, ISBN 83-89522-39-X
" WYKA Kazimierz: Rzecz wyobraźni. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. - Rozdz.: Barok, groteska i inni poeci (Stanisław Grochowiak). - S. 250-261

BARWY
" TELEŻYŃSKA Ewa. Czerwień i błękit w liryce Norwida, Mickiewicza i Słowackiego // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 4, s. 159-170

BAŚNIOWOŚĆ
" CZABANOWSKA-WRÓBRL Anna. Baśń jako światopogląd. Baśń i baśniowość w twórczości Leśmiana // Pamiętnik Literacki. - 1988, nr 4, s. 29-63

BAŚŃ
" BAŚŃ. Bajeczne dzieje w literaturze / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 60-65. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" CZABANOWSKA-WRÓBRL Anna. Baśń jako światopogląd. Baśń i baśniowość w twórczości Leśmiana // Pamiętnik Literacki. - 1988, nr 4, s. 29-63 
" KULICZKOWSKA Krystyna: W kręgu baśniowego realizmu - Ewa Szelburg-Zarembina / W: PROZAICY dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki / red. Bolesław Faron. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. - S. 663-690
" MAŚLANKA Julian: Literatura a dzieje bajeczne. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - 336 s.
ISBN 83-01-05239-2
" NIKLIBORC Anna: Od baśni do prawdy: szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1981. - 127 s.
ISBN 83-10-08014-X
" WRÓBLEWSKA Violetta. Baśń jako zabawa konwencją // Polonistyka. - 1999, nr 6, s. 351-356
BATALISTYKA
" SZYBIST Maciej: Polityka i batalistyka. Wojna chocimska / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 101-104
BESKIDY
" ROSNER Edmund: Beskidzkie ścieżki pisarzy: szkice literackie. - Katowice: "Śląsk", 1982. - 150 s.
ISBN 83-216-029-X
BESTIA
" BESTIA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 273-278, ISBN 83-7327-394-8
BEZDOMNOŚĆ
" BEZDOMNOŚĆ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 36-42, ISBN 83-7327-394-8
" LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Stefan Żeromski Ludzie bezdomni - dosłowna i metaforyczna bezdomność postaci. [Judym, Joasia, Korzecki]. - S. 120-123, ISBN 83-86075-18-X
BIBLIA
" ABRAMOWSKA Janina: Arkadia w Czarnolesie ("Pieśń świętojańska o Sobótce" Jana Kochanowskiego) / W: LEKTURY i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 11-19
" ADAMCZYK Maria: Różewicz wśród znaków kultury. "Syn marnotrawny (z obrazu Hieronima Boscha ) / W: Miejsca wspólne / red. Edward Balcerzan, Seweryna Wysłouch. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 240-258, ISBN 83-01-05857-9
" BIAŁA Alina. Syn marnotrawny. Malarskie inspiracje utworów Różewicza i Brandstaettera // Polonistyka. - 2006, nr 10, s. 18-24
" BIBLIA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 42-44, ISBN 83-7327-394-8
" BIBLIA: Nowy Testament / oprac. Wiesław Solecki. - Warszawa: "Jota", 1991. - 48 s. - (Przewodnik po Lekturach, 40)
" BIBLIA w literaturze / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 81-92. - (Vademecum Polonisty), 
ISBN 83-04-03521-1
" BIBLIA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 105-113. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i filmie. - S. 128-131. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
" BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd 3 rozsz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin, siewca - uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych. - S. 11-14, ISBN 83-85394-28-1
" BUKOWSKI Kazimierz: Biblia a literatura polska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - 336 s., ISBN 83-02-02115-6
" CHRZĄSTOWSKA Bożena. Biblia w ręku polonisty // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 10-18
" CHRZĄSTOWSKA Bożena: Psalmy - fenomen modlitwy i poezji / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 22-30
ISBN 83-04-04051-4, CHRZĄSTOWSKA Bożena: Przeciw stereotypom / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 12-21, ISBN 83-04-04051-4
" CNY język Polaków: telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / scen., reż. Piotr Załuski. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (Polska: TVP, MEN, 1999). - 2 kas. wideo [VHS] (120 min.; 120 min.): kolor. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
" DOBRZECKI Tadeusz: Średniowieczne źródła "Piety" [sztuka]/ W: TREŚCI dzieła sztuki: materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, grudzień 1966. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - S. 11-31
" JAKUBOWSKA - OŻÓG Alicja. Za cenę ostatniego spojrzenia... Żona Lota Józefa Łobodowskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 1, s. 30-36
" KALATA Henryk: Mickiewicz i Biblia (od dzieciństwa do wyjazdu z Rosji) // Polonistyka. - 1998, nr 7, s.422-427
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Czy Kohelet jest pesymistą? - S. 99-100, ISBN 83-86075-47-3
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Motyw narodzenia pańskiego w literaturze różnych epok. - S. 106-108, ISBN 83-86075-47-3
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Motywy maryjne w sztuce średniowiecza. - S. 176-178, ISBN 83-86075-47-3
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Porównaj kosmogonię [stworzenie świata] biblijną i mitologiczną. - S. 87-88, ISBN 83-86075-47-3
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Prometeusz i Jezus, czyli oddanie jednostki dla dobra ludzkości. - S. 119-120, ISBN 83-86075-47-3
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Psalmy jako fenomen modlitwy i wiary. - S. 100-103, ISBN 83-86075-47-3
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Uniwersalny wymiar przypowieści biblijnych. - S. 114-116, ISBN 83-86075-47-3
" KULUS Agata. Józef - prorok, nauczyciel i ... człowiek sukcesu" // Polonistyka. - 2000, nr 9, s. 553-556
" LAPPLE Alfred: Od egzegezy do katechezy; tł. z niem. Bernard Białecki . - Warszawa: Pax, 1986.
T.1: Stary Testament. - 443 s., T.2: Nowy Testament. - 530 s., ISBN 83-211-0619-6
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Mitologia i Biblia w literaturze baroku. - S. 138-142, ISBN 83-86075-82-1
" ŁOJEK Mieczysław. Psalmy w edukacji uczniów szkół średnich // Język Polski w Szkole Średniej . - 1992/1993, nr 1, s. 50-63
" MALECZYŃSKA Joanna: Biblijna przypowieść o synu marnotrawnym i jej literackie transpozycje / W: Miejsca wspólne: szkice o komunikacji literackiej i artystycznej / red. Edward Balcerzan, Seweryna Wysłouch. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S.221-239, 
ISBN 83-01-05857-9
" MATKOWSKA Agnieszka. Izaak i Abraham. Od fabuły do komentarza // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 31-36
" MOTYWY biblijne w literaturze / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 399-401. - (Vademecum Polonisty), 
ISBN 83-04-03942-7
" MAZUR Elżbieta. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i innych tekstach kultury. Glosa do maturalnych prezentacji // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 101-108
" PATRZAŁKOWA Anna, PATRZAŁEK Tadeusz: O trzech biblijnych złoczyńcach. / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S.31-38, ISBN 83-04-04051-4
" POKRZYWIAK Józef: Człowiek oświecony wobec Boga / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 111-117, ISBN 83-04-04051-4
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Funkcje stylizacji biblijnych w utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok. - S. 359-362
ISBN 83-89522-39-X
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Pokora jako jeden z motywów Biblii i wybranych utworów literackich. Przedstaw i omów jego funkcjonowanie. - S. 65-69
ISBN 83-89522-39-X
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw obecność oraz funkcje wybranego motywu biblijnego w literaturze polskiej. - S. 69-73
ISBN 83-89522-39-X
" ROJSZCZAK Dorota. Pytać o Judasza, pytać o wartości // Polonistyka. - 2005, dodatek nr 3, s. 11-14
" RATAJCZAK Wiesław. W drodze do Światła…O symboloce religijnej i kontekstach w interpretacji // Polonistyka. - 2003, nr 3, s. 154-156
" SEUL Anastazja. Powołanie świętego Jana Chrzciciela według Romana Brandstaettera [Jezus z Nazaretu] // Polonistyka. - 2003, nr 3, s. 141-148
" SŁOWIŃSKI Lech: Powtórka z polskiego: syntezy epok literackich dla uczniów szkół średnich. - Poznań: Rondo, 1991. - Rozdz.: Antyk i Biblia - źródła naszej europejskiej kultury. - S. 7-13
ISBN 83-85288-02-3
" SYN marnotrawny w sztuce Romantyzmu / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 312, 341-343. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1
" TOMASZEWSKI Feliks. Mit Świętej Rodziny. Zapiski na marginesach Opowiadań Żeromskiego // Polonistyka. - 1996, nr 6, s.351-353
" TOMASZEWSKI Feliks. Motyw Sabat Mater Dolorosa w liryce polskiej (Lament świętokrzyski, J. Witlin Sabat Mater, T. Gajcy Żegnając się z matką// Język Polski w Szkole Średniej 1996/1997, nr 3, s. 56-67
" TOMASZEWSKI Feliks. Motyw Sabat Mater Dolorosa w liryce polskiej. Pieta Polska. K. K. Baczyński Elegia...o chłopcu polskim; Cz. Miłosz Ballada // Język Polski w Szkole Średniej 1996/1997, nr 4, s. 62-77
" WÓJTOWICZ - STEFAŃSKA Agata. Jak czytać "Żonę Lota" // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 40-47

BIESIADA
" DUBISZ Stanisław: Między dawnymi a nowymi laty. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1988. - Rozdz.: Biesiady staropolskie. - S. 244-250
ISBN 83-05-11628-X

BIOGRAFIA
" BIOGRAFIA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 121-123. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
" BORTNOWSKI Stanisław. Biografia wewnętrzna i zewnętrzna (na przykładzie Gombrowicza) // Polonistyka. - 1994, nr 2, s. 77-81
" BORTNOWSKI Stanisław. W obronie biografii pisarza // Polonistyka. - 1983, nr 2, s. 156-158
" BUDREWICZ Tadeusz. Aksjologia biogramu // Polonistyka. - 1994, nr 6, s. 330-334 
" FRELICH Hanna. Zabawa we własną biografię? O powieściach Konwickiego // Polonistyka. - 1994, nr 6, s.347-352
" GROMADZKA Beata. O historii literatury i romantyzmie - wbrew rutynie // Polonistyka. - 1993, nr 5, s. 290-296
" JASIŃSKA Maria: Zagadnienie biografii literackiej: geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej belletrystyki biograficznej. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. - 342 s.
" KOCHAŃCZUK Alina. Dziennik intymny - historia i współczesność // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 1, s. 88-96
" KUŁOWA Bożena. Biografia i biogram na lekcji języka polskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 1, s. 38-42
" KURCZAB Henryk, ŻAK Stanisław: Opowieści biograficzne Wacława Berenta / W: NOWELA - opowiadanie (ewolucja gatunku) / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. - S. 116-124, ISBN 83-85230-37-8
" LIPSKI Jan Józef: Biografia a interpretacja / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T. 1: Młoda Polska / red. Jerzy Kwiatkowski, Zbigniew Żabicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 180-205
" ŁOPATA Andrzej. Materiał biograficzny i jego funkcje narracyjne i stylistyczne w powieści Niezawinione śmierci W. Whartona // Język Polski w Liceum. - 1999/2000, nr 1, s. 12-20
" MARCZUK Anna. Zapisuję czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie - praca z biografią twórcy na przykładzie sylwetki Zbigniewa Herberta // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 1, s. 21-31
" RIPPEL Rafał. Komputerowe biografie // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 1, s. 103-112
" RURAWSKI Józef. O biografizmie słów kilka // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 1, s. 74-80
" STASZEWSKA Krystyna. Biografie literackie w szkole. Od żywiołów do wywiadów // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 1, s. 81-87
" SZYMKOWSKA-RUSZAŁA Jadwiga. Z problemów dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej // Polonistyka. - 1991, nr 3, s. 131-142
" URYGA Zenon: Biografia czy biografistyka? / W: KOMPETENCJE szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996 / red. Bożena Chrząstowska. T. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - S. 124-128
ISBN 83-02-06600-1
" ZAWISTOWSKA Danuta: "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. - Rozdz.: Ludzie bezdomni na tle epoki oraz biografii pisarza. - S. 105-114. - (Biblioteka Analiz Literackich; 50)

BIOLOGIZM
" BIOLOGIZM w literaturze / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 106-108. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

BITWA
" JAKUBOWSKI Jan Zygmunt. Grunwald w literaturze polskiej // Polonistyka. - 1960, nr 3, s. 1-7

BLOK, KAMIENICA
" RYCHLEWSKI Marcin. W domach z betonu. O Tryptyku… Stanisława Barańczaka // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 23-26
" WYSŁOUCH Seweryna. Architektura na lekcjach języka polskiego [Stanisław Barańczak Tryptyk…,Każdy z nas ma schronienie, Skoro już, musisz krzyczeć, rób to cicho, Julian Tuwim Kamienice, Zofia Nałkowska Granica]// Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 40-44

BŁAZEN
" BŁAZEN / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 108-110. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" GUTOWSKI Maciej: Komizm postaci błazna w polskiej sztuce gotyckiej / W: TREŚCI dzieła sztuki: materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, grudzień 1966. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - S. 53-68

BŁĘDY JĘZYKOWE
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Przedstaw mechanizmy powstawania błędów językowych. Zilustruj przykładami z języka, prasy, radia, telewizji. - S. 159-161. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
" NOWAK Franciszek: Szkolna klasyfikacja błędów językowych // Polonistyka. - 1995, nr 8, s. 517-523
" UDZIK Beata: Jak myślą, tak piszą, czyli o mechanizmach błędów składniowych w uczniowskich wypracowaniach. Cz. I // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 2, s. 32-41
" UDZIK Beata: Jak myślą, tak piszą, czyli o mechanizmach błędów składniowych w uczniowskich wypracowaniach. Cz. II // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 46-58

BOHATER FILMOWY
" KOBLEWSKA Janina. Typy bohaterów filmowych // Polonistyka. - 1967, nr 1, s. 21-29

BOHATER HISTORYCZNY
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Przedstaw sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce na wybranych przykładach. - S. 102-107. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
" ZIEJKA Franciszek: Złota legenda chłopów polskich. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. - 424 s.
ISBN 83-06-01000-0

BOHATER POWIEŚCIWY
" BAGIŃSKI Paweł. Bohater epoki Romantyzmu. (Próba syntezy na lekcji języka polskiego) // Polonistyka. - 1966, nr 3, s. 37-42
" BAGIŃSKI Paweł. Bohater literacki dwudziestolecia międzywojennego. (Próba syntezy) // Polonistyka. - 1967, nr 1, s. 16-20
" BAGIŃSKI Paweł. Bohaterowie epok - Młoda Polska. (Próba syntezyna lekcjach języka polskiego) // Polonistyka. - 1966, nr 6, s. 21-26
" BAGIŃSKI Paweł. Bohaterowie epok - Odrodzenie. (O syntetycznych zagadnieniach na lekcjach języka polskiego) // Polonistyka. - 1966, nr 1, s. 29-33
" BAGIŃSKI Paweł. Bohaterowie epok - Oświecenie // Polonistyka. - 1966, nr 2, s. 26-29
" BAGIŃSKI Paweł. Bohaterowie epok - Pozytywizm i realizm krytyczny // Polonistyka. - 1966, nr 5, s. 23-27
" BAGIŃSKI Paweł. Bohaterowie literaccy z lat ostatniej wojny i okresu powojennego. (Próba syntezy) // Polonistyka. - 1967, nr 2, s. 29-34
" BĄK Zbigniew. Wśród bohaterów literatury średniowiecznej [Gall Anonim Kronika polska, Legenda o św. Aleksym] // Polonistyka. - 1972, nr 2, s. 5-11
" BOHATER literacki w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 123-131. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
" BOHATER literacki w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 36-42. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2
" BOHATER powieściowy / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 116-120. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Omów funkcje stylizacji środowiskowej w wybranym utworze literackim [Prus Lalka]. - S. 148-153. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: "Szary człowiek też jest bohaterem" - przedstaw współczesne literackie, malarskie i filmowe wizerunki tego bohatera. - S. 132-135. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język trzech wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter [Fredro Zemsta, Żeromski Ludzie bezdomni, Sienkiewicz Potop]. - S. 175-179. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
" GOSK Hanna. Opowieść (o) współczesnej postaci literackiej // Polonistyka. - 2006, nr 10, s. 6-10
" JANUSZKIEWICZ Michał. W kręgu antybohatera: acte gratuit - czyn nieumotywowany // Polonistyka. - 2006, nr 10, s. 12-17
" KANIEWSKA Maria. Problem bohatera pozytywnego, jego społecznej genezy i literackiej kreacji na zajęciach fakultatywnych w kl. IV [E. Orzeszkowa Nad Niemnem, S. Żeromski Ludzie bezdomni - Tomasz Judym] // Polonistyka. - 1970, nr 5, s. 14-28
" KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - 316 s
" ŁUKASIEWICZ Jacek: Szmaciarze i bohaterowie. - Kraków: "Znak", 1963. - Rozdz.: Bohater. - S. 9-13. - (Biblioteka "Więzi". T. 7)
" MACIĄG Włodzimierz: Żywi i współcześni: szkice krytyczne. - Warszawa: Czytelnik, 1972. - Rozdz.: Czy znamy współczesnego bohatera? - S. 173-188
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Sposoby indywidualizacji języka bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok. - S. 403-406, ISBN 83-89522-39-X
" TOMKOWSKI Jan. Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa // Pamiętnik Literacki. - 1986, nr 2, s. 27-64
" WESOŁOWSKA Elżbieta. Antyczni antybohaterowie // Polonistyka. - 2006, nr 10, s. 26-30

BOHATER ROMANTYCZNY
" BOHATER romantyczny / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 110-116. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
" BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz.- Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Przemiana bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. - S. 66-69, ISBN 83-85394-28-1
" BURKOT Stanisław: Bohater w polskiej powieści doby romantyzmu / W: STUDIA romantyczne: prace pod red. Marii Żmigrodzkiej poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. - Wrocław: Ossolineum, 1973. - S. 177-210
" KOWALCZYKOWA Alina. Bohater romantyczny / Język Polski w Szkole Średniej. - 1987/1988, nr 1, s. 12-21
" KRAWCZYK Agnieszka: Omówienie lektur: Romantyzm. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Bohater romantyczny. - S. 14-15, ISBN 83-7435-217-5
" PIWIŃSKA Maria: Człowiek i bohater [Mickiewicz, Słowacki, Byron, Goethe] / PROBLEMY polskiego Romantyzmu. Seria 2: praca zbiorowa / red. Maria Żmigrodzka. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - S. 47-100
" PRZYBYLSKI Ryszard: Zmierzch rozumnego heroizmu, czyli prolegomena do romantycznego bohaterstwa / PROBLEMY polskiego Romantyzmu. Seria 2: praca zbiorowa / red. Maria Żmigrodzka. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - S. 157-192

BOHATERSTWO
" BĄK Zbigniew. W poszukiwaniu sensu bohaterstwa. Nocny lot Antoine'a de Saint - Exupery'ego w klasie IX liceum ogólnokształcącego // Polonistyka. - 1966, nr 5, s. 46-50
" WŁODARSKI Maciej: O potrzebie historycznego pojmowania bohaterstwa / W: LITERACKIE wizje i re-wizje: materiały pomocnicze dla szkoły średniej: praca zbiorowa / red. Marian Stępień, Wacław Walecki. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. - S. 17-23, ISBN 83-02-00371-9

BÓG
" BAGIŃSKI Paweł. Ideały renesansu [J. Kochanowski Czego chcesz od nas, panie] // Polonistyka. - 1973, nr 3, s. 29-38
" BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Bóg i natura w poezji Jana Kochanowskiego. - S.22-25, ISBN 83-85394-28-1
" BÓG / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 120-124. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-4-03521-1
" BÓG (relacja Bóg - człowiek) / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 44-46, ISBN 83-7327-394-8
" JANION Maria: Romantyzm: studia o ideach i stylu. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. - Rozdz.: "Nie - Boska Komedia". Bóg i świat historyczny. - S. 80-94
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Jezus - Bóg i człowiek. - S. 120-122, ISBN 83-86075-47-3
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Postać Boga w Starym i Nowym Testamencie. - S. 128-130, ISBN 83-86075-47-3
" LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Leśmianowski dialog z Bogiem. - S. 150-153, ISBN 83-86075-18-X
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Bóg i natura w twórczości J. Kochanowskiego. - S. 56-59, ISBN 83-86075-82-1
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Człowiek marionetką w boskim teatrze świata - na przykładzie Fraszek i Pieśni J. Kochanowskiego. - S. 37-39, ISBN 83-86075-82-1
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Człowiek wobec Boga, świata i własnej egzystencji w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. - S. 105-107, ISBN 83-86075-82-1
" MACKIEWICZ A.: Dwie apostrofy do Boga: O Modlitwie polskiej Stanisława Balińskiego i o wierszu Aleksandra Wata Długo broniłem się przed Tobą/ W: LEKCJE poezji w szkole średniej: (propozycje analizy i interpretacji porównawczej wybranych utworów poetyckich). Cz. 2 / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne, 1993. - S. 66-76, ISBN 83-85230-19-X
" OBECNOŚĆ Boga w naturze (sztuce) / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 372. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
" POKRZYWIAK Józef: Człowiek oświecony wobec Boga / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S.111-117, ISBN 83-04-04051-4
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Zaprezentuj różnorodne wizerunki Boga w wybranych utworach literackich z różnych epok. - S. 150-154, ISBN 83-89522-39-X
" ROGALSKI Aleksander: Szkice amerykańskie: nurt transcendentalny we współczesnej literaturze USA. - Warszawa: Pax, 1971. - Rozdz.: Nathanael West: fascynacja postacią Chrystusa. - S. 68-75
" ROWIŃSKI Cezary: Człowiek i świat w poezji Leśmiana: studium filozoficzne koncepcji poety. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 327 s. - (Z Prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego), ISBN 83-01-03030-5
" SOLECKI Wiesław: Jan Kochanowski Psałterz Dawidów. - Warszawa: "Jota", 1991. - Rozdz.: Bóg i wiara w Psałterzu Dawidów. - S. 35-41. - (Przewodnik po Lekturach; 63)
" STĘPIEŃ Paweł. Bóg i szatan w Roskolankach Szymona Zimorowica // Polonistyka. - 1995, nr 6, s. 424-428
" TOMASZEWSKA Grażyna. Bóg Mickiewicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 3, s. 18-23
" TOMKOWSKI Jan. Bóg Słowackiego // Pamiętnik Literacki. - 1981, nr 3, s. 149-168
" W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s., ISBN 83-85321-44-7
" WALCZAK Marek: Lieberta i Wata poetyckie świadectwa dialogu z nieskończonym [Jeździec, Długo broniłem się przed Tobą…]/ W: KOMPETENCJE szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki / red. Bożena Chrząstowska. T. 1. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - S. 140-146, ISBN 83-02-05702-9
" WALCZAK Marek. "Uciekałem przed Tobą w popłochu" Liberta i Wata poetyckie świadectwa dialogu z Nieskończonym // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s.430-437

BÓR
" BÓR / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 170-172, ISBN 83-7327-394-8

BRZYDOTA
" BIERNACKA Barbara: Style i postawy: szkice o poezji. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1969. - Rozdz.: Et in sarmatia...Turpizm. O motywie brzydoty w poezji staropolskiej. - S. 7-81
" KUCZYŃSKA Alicja: Piękno: mit i rzeczywistość. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972. - Rozdz.: Człowiek współczesny - wyraz i brzydota. - S. 150-158. - (Omega; nr 229)
" PIĘKNO brzydoty w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 327. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
" PRZYBOŚ Julian: Kult brzydoty / W: O LITERATURZE polskiej: materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. Cz. 3: Programy i polemiki literackie / wybór i oprac. Helena Zaworska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. - S. 185-192, ISBN 83-02-01710-8

BUNT
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Literackie realizacje postawy buntu. Rozważ problem odwołując się do wybranych przykładów. - S. 36-39. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
" BUNT / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 46-50, ISBN 83-7327-394-8
" KUROWICKI Jan: Literatura w społeczeństwie. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - Rozdz.: Bunt - gest konwencjonalny? - S. 209-213. - (Współczesna Krytyka Polska), ISBN 83-03-01744-6
" ŚLIWIŃSKI Piotr. Niepokora, bunt, głód nadziei [Rafał Wojaczek] /Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 51-55
" LALEWICZ Janusz: Odmiany buntu u Camusa / W: LEKTURY i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 445-454
" STOKWISZEWSKI Henryk. Śmierć druga. Eksplikacja fragmentu hymnu Dies irae Jana Kasprowicza // Język Polski w Szkole Średniej. -1994/1995, nr 1, s. 63-79
" WÓJTOWICZ Agata. Bunt nie przemija...(o Locie nad kukułczym gniazdem) // Polonistyka. - 2002, nr 6, s. 353-359

 

C

CHAOS
" CHRZĄSTOWSKA Bożena. Poezja Czesława Miłosza. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - Rozdz.: Oeconomia divina - Groźba chaosu. - S. 138-146. - (Biblioteka Analiz Literackich; nr 58), ISBN 83-02-01812-0
" ZWIRZYŃSKI Leszek. Burza Mickiewicza - misterny ład chaosu // Polonistyka. - 1998, nr 7, s. 480-482

CHŁOPI
" BEREZA Henryk: Nurt chłopski w prozie / W: O LITERATURZE polskiej: materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. Cz. 3: Programy i polemiki literackie / wybór i oprac. Helena Zaworska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. - S. 131-135, ISBN 83-02-01710-8
" CĘKALSKA-ZBOROWSKA Halina: Wieś w malarstwie i rysunku naszych artystów. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969. - 358 s.
" CHŁOP/ W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 134-136. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
" CHŁOPSKI nurt w literaturze / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 609-612. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" CHODŹKO Ryszard: Wyobraźnia wyzwolona: rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny. - Warszawa: Nowa Era, 1992. - Rozdz.: Etos plebejski w wyznaniach z pogranicza. - S. 57-65
ISBN 83-900686-0-5
" GOŁEBIOWSKI Bronisław: W poszukiwaniu bohatera chłopskiego / W: LITERATURA a współczesne przemiany społeczne: praca zbiorowa / red. Alina Brodzka, Maria Żmigrodzka. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. - S. 9-71. - (Historia i Teoria Literatury: studia; nr 31)
" LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Wieś i chłop w utworach okresu Młodej Polski (Sonety Z chałupy, Wesele, Chłopi). - S. 75-80, ISBN 83-86075-18-X
" MATAWOWSKA Zofia. Epicki obraz pracy chłopskiej w powieści Chłopi W. S. Reymonta // Polonistyka. - 1968, nr 1, s. 24-27
" MELKOWSKI Stefan: Domena prozy. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. - Rozdz.: Plemię Szeli. (Wokół sprawy nurtu chłopskiego we współczesnej literaturze polskiej). - S. 13-32, ISBN 83-205-3628-6
" PIGOŃ Stanisław: Drzewiej i wczoraj: wśród zagadnień kultury i literatury. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1966. - Rozdz.: Uwłaszczenie literackiego chłopa. - S. 136-166. - (Biblioteka Studiów Literackich)
" PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Literatura Młodej Polski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - Rozdz.: Dramat. - S. 108-112. - (Dzieje Literatury Polskiej), ISBN 83-01-10889-4
" RĘKAS Michał: Obrońcy chłopów w dobie polskiego Odrodzenia. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1954. - 215 s.
" ZAWADA Andrzej: Gra w ludowe: nurt chłopski w prozie współczesnej a kultura ludowa. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. - 300 s., ZIEJKA Franciszek: Złota legenda chłopów polskich. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. - 424 s., ISBN 83-06-01000-0

CHMURY
" JANKOWIAK Mieczysław: Młodopolskie niebo / W: MŁODOPOLSKI świat wyobraźni: studia i eseje / red. Maria Podraza-Kwiatkowska. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. - S. 98-132

CHRZEŚCIJAŃSTWO
" CHRZEŚCIJAŃSTWO a literatura / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 115-122. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" ZIÓŁKOWSKA Grażyna: Etos chrześcijański w Ludziach bezdomnych / W: GLOSARIUSZ od Młodej Polski do współczesności: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 44-50, ISBN 83-04-03936-2
" FALKOWSKI Stanisław: Zagadka religijności Chłopów Władysława Stanisława Reymonta / W: GLOSARIUSZ od Młodej Polski do współczesności: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 57-64, ISBN 83-04-03936-2
" RELIGIA (topos chrześcijaństwa) / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 1085-1095. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7

CIAŁO
" BARAN Anna. O szkolnych zmaganiach z toposem "duszyczki" // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 542-548
" ŁUKASIEWICZ Jacek: Laur i ciało. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - Rozdz.: Próba ciała. - S. 48-92
" OSZAJCA Wacław. Mistyka ciała // Polonistyka. - 1993, nr 1, s.5-9
" PRZYMUSZAŁA Beata. Ciało jako problem filozoficzny w poezji Herberta // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 397-403
" PRZYMUSZAŁA Beata. Czy ten poeta je heretykiem? Teologia ciała Czesława Miłosza // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 19-24
" STALA Marian. Między "zamkiem duszy" a "domkiem mego ciała". Doświadczenie ciała i cielesności jako problem i temat poezji młodopolskiej // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 1, s. 3-36

CIELESNOŚĆ
" STALA Marian. Między "zamkiem duszy" a "domkiem mego ciała". Doświadczenie ciała i cielesności jako problem i temat poezji młodopolskiej // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 1, s. 3-36

CIEMNOŚĆ
" CIEMNOŚĆ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 50-52
ISBN 83-7327-394-8

CIEŃ
" CIEŃ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 50-52
ISBN 83-7327-394-8

CIERPIENIE
" BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Cierpienie i ofiara, wina i kara w twórczości Adama Mickiewicza. - S. 62-65, ISBN 83-85394-28-1
" BOROWSKI Andrzej: Cierpieć po ludzku, czyli jeszcze o Trenach / W: LEKTURY polonistyczne: Jan Kochanowski / red. Albert Gorzkowski. - Kraków: Universitas, 2001. - S. 7-16, ISBN 83-7052-605-3
" BOROWSKI Andrzej: O trwodze, rozpaczy i nadziei w Trenach Jana Kochanowskiego / W: JAN Kochanowski: interpretacje / red. Jan Błoński. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. - S. 166-176
ISBN 83-08-01812-2
" CHRZĄSTOWSKA Bożena: Dramatyczne pytania Herlinga-Grudzińskiego (Wieża i inne opowiadania) / W: GLOSARIUSZ od Młodej Polski do współczesności: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 370-376, ISBN 83-04-03936-2
" CHRZĄSTOWSKA Bożena: Znaki cierpienia (Wieża i Drugie przejście Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) / W: LITERATURA współczesna "źle obecna" w szkole: antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska. - Wrocław: Ossolineum, 1990. - S. 307-376, ISBN 83-04-03688-3
" CIERPIENIE / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 52-60
ISBN 83-7327-394-8
" CZŁOWIEK, jego ból, cierpienie i prawo do szczęścia: II Krajowa Konferencja Lekarzy i Humanistów, Gdańsk 11-12.12.1978 / kol. red. Bogusław Cygler et al. - Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. - 324 s
" FIRUT Maria. Cierpienie w Dziadach i Innym Świecie // Polonistyka. - 1998, nr 7, s.459-463
" GLENCOWA Krystyna, SKOWRONEK Piotr. Ojciec, dziecko i Treny Jana Kochanowskiego // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 2, s. 20-34
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Matka Chrystusa po ludzku cierpiąca w Posłuchajcie, bracia miła.... - S. 174-176, ISBN 83-86075-47-3
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Problem cierpienia w Księdze Hioba. - S. 95-98, ISBN 83-86075-47-3
" KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna. Symbol Zagłady, materia cierpienia. Drzewo i Drewno Tadeusza Różewicza // Polonistyka. - 2004, nr 10, s. 36-40
" ŁUCZYŃSKA Maria. Żale Matki Boskiej i Pieta - dramat cierpienia. Propozycja metodyczna dla kl. I liceum i technikum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 73-81
" MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. - Łódź: Juka, 1993. - Rozdz.: Książka o ludzkim cierpieniu (G. Herling-Grudziński :"Inny świat"). - S. 60-75
ISBN 83-900961-9-6
" STABRO Stanisław: Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat. Fenomenologia cierpienia / W: LEKTURY polonistyczne: literatura współczesna. T. 1 / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jastrzębski. - Kraków: Universitas, 1997. - S. 15-32, ISBN 83-7052-448-6
" W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s., ISBN 83-85321-44-7
" WICHARY Gertruda. Między cudem i wulkanem. Prolegomena do lekcji czytania "Dwu opowiadań" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego // Polonistyka. - 1992, nr 2, s. 95-101

CISZA
" TOMSIA Teresa. O wartości ciszy // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 619-622

CMENTARZ
" CMENTARZ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 136-139. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" CMENTARZ w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 362, 363, 441, 447-449. - (Studia i Rozprawy z Dziejów sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1
" WĄTKI cmentarne w sztuce Romantyzmu / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 362, 363, 441, 442. - (Studia i Rozprawy z Dziejów sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1

CODZIENNOŚĆ
" CODZIENNOŚĆ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 400, 658, 1006. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" MAZUR Elżbieta. Codzienność w przebraniu sztuki: o Balladzie z makaty Mirona Białoszewskiego: (szkic analityczno - interpretacyjny) // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 50-57

CÓRKA
" CÓRKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 60-65, ISBN 83-7327-394-8

CYCERON
" CYCERON, cyceronizm w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 141-147. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

CYGAN
" CYGAN / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 139-141. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1

CYGANERIA
" CYGANERIA artystyczna / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 141-144. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" WEISS Tomasz: Cyganeria Młodej Polski. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970. - 220 s.

CYNIZM
" KUROWIECKI Jan: Między cynizmem a heroizmem (O dramaturgii Leona Kruczkowskiego) / W: LEKTURY i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 491-497

CZAROWNICA
" BANACH Andrzej: O polskiej ztuce fantastycznej. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968. - Rozdz.: W przestrzeni: sabat czarownic. - S. 51-65

CZAS
" BĄK Zbigniew. Czas - śmierć - miłość (czyli o Pannach z Wilka i Brzezinie Iwaszkiewicza) // Polonistyka. - 1988, nr 8, s. 589-598
" MAZUR Aneta, TOMKOWSKI Jan. Królestwo starych zegarów. Myślenie o czasie w późnych utworach Orzeszkowej // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 4, s. 27-46
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Różne sposoby konstruowania czasu w epice. Omów zagadnienie na przykładach. - S. 232-236, ISBN 83-89522-39-X

CZAROWNICA
" CZAROWNICA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 65-67
ISBN 83-7327-394-8

CZŁOWIEK
" BIAŁA Alina: Pokazać człowiekowi człowieka // Polonistyka. - 1998, nr 8, s.547-550
" BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - Rozdz.: Człowiek i zwierciadło w malarstwie XV i XVI wieku: Trwałość i przemijanie. - S. 86-102. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: "Jaka jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku?" (Kazimierz Przerwa - Tetmajer). Moje podróże po krainie literatury w poszukiwaniu wartości. - S. 15-18. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Scharakteryzuj "Polaków portret własny" ukazany w wybranych utworach literackich. - S. 9-14. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: "Szary człowiek też jest bohaterem" - przedstaw współczesne literackie, malarskie i filmowe wizerunki tego bohatera. - S. 132-135. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
" BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp Szarzyński o człowieku i jego miejscu w świecie. - S. 30-33
ISBN 83-85394-28-1
" BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd 3 rozszerz - Warszawa: Oświata, 1992. - Rozdz.: Problemy moralne człowieka współczesnego w poezji Tadeusz Różewicza. - S. 131-133
ISBN 83-85394-28-1
" BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd 3 rozszerz - Warszawa: Oświata, 1992. - Rozdz.: Poszukiwanie prawdy o człowieku i rola ironii w poezji Wisławy Szymborskiej. - S. 135-138
ISBN 83-85394-28-1
" BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd 3 rozszerz - Warszawa: Oświata, 1992. - Rozdz.: Nadzieja na ocalenie człowieka w Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. - S. 147-149
ISBN 83-85394-28-1
" BUGAJSKI Leszek: W gąszczu znaczeń. - Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. - Rozdz.: Człowiek i jego pełnie (Wiesław Myśliwski). - S. 93-106
ISBN 83-03-02424-8
" CHAŁOŃSKA Joanna. Harmonia i dysharmonia w wizji świata i człowieka na podstawie Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego - propozycja lekcji w klasie I liceum // Język Polski w Szkole Średniej 1986/1987, nr 2, s. 21-29
" CZŁOWIEK / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 67-70
ISBN 83-7327-394-8
" GOŁASZEWSKA Maria: Człowiek w zwierciadle sztuki: studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 275 s.
" GÓRNICKI Jarosław. W cieniu "człowieka prostego". Porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka Rzeka i Czesława Miłosza Który skrzywdziłeś // Polonistyka. - 1996, nr 8, s.456-549
" JAWORSKI Stanisław. Koncepcje człowieka w poezji polskiej awangardy // Pamiętnik Literacki. - 1981, nr 4, s. 33-44
" JAWORSKI Stanisław: Odnajdywanie świata. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - Rozdz.: Koncepcje człowieka w poezji polskiej awangardy. - S. 83-96
ISBN 83-08-01189-6
" KANIEWSKA Bogumiła. Przepis na świat według Williama Whartona // Polonistyka. - 1996, nr 1, s.12-17
" KARP Anna. Walentynki Tadeusza Różewicza - poemat o miłości i śmierci, o człowieku i upadku kultury // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 3, s. 14-26
" KLEMENTEWICZ Tadeusz: Hemingway o wolności człowieka / W: Filozofia polityki wobec literackich i artystycznych inspiracji / red. Maria Szyszkowska. - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1996. - S. 57-64
ISBN 83-86559-04-6
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Jak Biblia widzi istotę człowieczeństwa? - S. 126-128
ISBN 83-86075-47-3
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Jezus - Bóg i człowiek. - S. 120-122
ISBN 83-86075-47-3
" KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni: o języku czasów Oświecenia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - Rozdz.: Człowiek i walka namiętności. Alegoria i personifikacja jako środki przedstawiania działań ludzkich. - S. 97-145, ISBN 83-01-05517-0
" KOWALCZYK Małgorzata Jadwiga. Archetyp ludzkiego losu w opowiadaniu Wieża Gustawa Herlinga-Grudzińskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 1, s. 53-59
" KRAWCZYK Alicja. Człowiek i natura w Sonetach krymskich A. Mickiewicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/1995, nr 4, s. 24-37
" LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: "O, potęgo formy!" - człowiek i forma w twórczości Witolda Gombrowicza. - S. 243-247, ISBN 83-86075-18-X
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Człowiek marionetką w boskim teatrze świata - na przykładzie Fraszek i Pieśni J. Kochanowskiego. - S. 37-39, ISBN 83-86075-82-1
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Człowiek wobec Boga, świata i własnej egzystencji w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. - S. 105-107, ISBN 83-86075-82-1
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Ideał człowieka Renesansu w ujęciu różnych twórców (Człowiek Poczciwy, Dworzenin, obywatel, artysta). - S. 21-23, ISBN 83-86075-82-1
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: M. Sęp Szarzyński i J. Kochanowski o człowieku i jego miejscu we wszechświecie. - S. 68-70, ISBN 83-86075-82-1
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Ocena świata i człowieka Kandydzie Woltera. - S. 223-225, ISBN 83-86075-82-1
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Prawda o świecie i o ludziach w Bajkach Ignacego Krasickiego. - S. 173-174, ISBN 83-86075-82-1
" MACIEJEWSKA Irena: Wiersze Leopolda Staffa. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - Rozdz.: Los człowieka. Portret. - S. 101-114. - (Biblioteka Analiz Literackich; 51)
ISBN 83-02-03301-4
" MACIEJEWSKA Irena: Wiersze Leopolda Staffa. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - Rozdz.: O więzi człowieka z przyrodą. Wysokie drzewa. - S. 67-75. - (Biblioteka Analiz Literackich; 51), ISBN 83-02-03301-4
" MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. - Łódź: Juka, 1993. - Rozdz.: Proza Kornela Filipowicza, czyli uporczywe szukanie tego, co jest w człowieku ukryte najgłębiej. - S. 34-44, ISBN 83-900961-9-6
" MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. - Łódź: Juka, 1993. - Rozdz.: Wielka powieść o losie człowieczym (W. Myśliwski: Kamień na kamieniu). - S. 100-105
ISBN 83-900961-9-6
" MARZEC Anna. Proza Kornela Filipowicza, czyli uporczywe szukanie tego, co jest w człowieku ukryte najgłębiej // Polonistyka. - 1989, nr 1, s.9-18
" NIC co ludzkie...: aforyzmy, sentencje i przysłowia / zebrał i oprac. Henryk Jurand. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. - 192 s., ISBN 83-205-3394-5
" NOWICKA Elżbieta: Człowiek i świat w wierszach mistycznych J. Słowackiego / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 204-209
ISBN 83-02-00371-9
" ROWIŃSKI Cezary: Człowiek i świat w poezji Leśmiana: studium filozoficzne koncepcji poety. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 328 s. - (Z Prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego), ISBN 83-01-03030-5
" SIMON Pierre-Henri: Świadectwo człowieka. - Warszawa: Pax, 1966. - 265 s.
" SZWAST Andrzej. Dwie wizje człowieka i świata w kulturze XX wieku (Tytus Czyżewski Hymn do maszyny mego ciała, Stanisław Barańczak Pan tu nie stał) // Polonistyka. - 2003, nr 2, s. 101-107
" TOMALAK Barbara: Człowiek wobec zła (na podstawie wybranych fragmentów literatury obozowej) / W: JĘZYK polski: materiały metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. - Bielsko - Biała: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992. - S. 16-27
" WALAS Teresa: Kobieta i kwestia ludzka. O Żabusi Gabrieli Zapolskiej / W: LEKTURY polonistyczne: od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków: Universitas, 2001. - S.83-116, ISBN 83-7052-606-3
" WÓJTOWICZ Agata. Sto pociech - wizerunek człowieka: ironiczny czy nostalgiczny // Polonistyka. - 1997, nr 8, s.477-482
" ŻAK Stanisław. Personalizm // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 4, s. 51-69
" ŻAK Stanisław: Szukanie prawdy o człowieku - Maria Kuncewiczowa / W: PROZAICY dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki / red. Bolesław Faron. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. - S. 379-412
" ŻURAWSKI Andrzej: Zasady i sposoby: przegląd dramaturgii polskiej 1970-1984. - Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988. - Rozdz.: Problemy uniwersalne i kondycja człowieka. - S. 144-153
ISBN 83-215-7853-5

CZTERDZIEŚCI
" "CZTERDZIEŚCI i cztery" / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 159. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

CZUŁOŚĆ
" CZUŁOŚĆ, czucie w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 58-61. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

CZYTANIE
" CZYTANIE literatury / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 70-71, ISBN 83-7327-394-8

 

D

DANDYZM
" DANDYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 160-161. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

DANTE ALIGHIERI
" LITWORA Andrzej. Dante w kulturze staropolskiej. Stulecie XV-XVII // Pamiętnik Literacki. - 1990, nr 1, s. 167-208
" SZMYDTOWA Zofia: Poeci i poetyka. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. - Rozdz.: Dante a romantyzm polski. - S. 326-337

DEIZM
" DEIZM w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 62-65. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

DEKADENTYZM
" DEKADENTYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 171-175. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Nurt dekadencki [Kazimierz Przerwa - Tetmajer]. - S. 36-37. - (Analizy; Streszczenia), 
ISBN 83-7435-224-8
" LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Wizerunek człowieka "końca wieku" na przykładzie wierszy K. Przerwy - Tetmajera, J. Kasprowicza i L. Staffa. - S. 59-62
ISBN 83-86075-18-X
" LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Wyjaśnij pojęcie dekadentyzmu. - S. 16-20, ISBN 83-86075-18-X
" WALAS Teresa: Ku odchłani: (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986. - 304 s., ISBN 8308-00422-9
" WITAN Jan: Piękna plejada: szkice o poezji polskiej XX wieku. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. - Rozdz.: Od dekadentyzmu do katastrofizmu (przypomnienie i kontynuacja). - S. 5-46. - (Współczesna Krytyka Polska)
" ZIMAND Roman: "Dekadentyzm" warszawski. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - 200 s. - (Historia Literatury; 13)

DEKALOG
" GRODECKA Dorota: Prywatny dekalog w prywatnej mitologii. Analiza Dziesięciu ścieżek cnoty Zbigniewa Herberta / W: CZUŁOŚĆ dla Minotaura: metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta / red. Józef Maria Ruszar; przy współudz. Magdaleny Cichej. - Lublin: Kaudium, 2005. - S. 125-155
ISBN 83-89659-26-3

DEMOKRACJA
" MARKIEWICZ Henryk: Idee patriotyzmu i demokracji w literaturze pozytywistycznej. - Kraków: Książka i Wiedza, 1969. - 20 s. - (Nauka dla Wszystkich, 91)

DIABEŁ
" BANACH Andrzej: O polskiej sztuce fantastycznej. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968. - Rozdz.: O diable. - S. 9-25
" BŁASZCZAK Maria, OLSZAŃSKA Barbara (wybór i oprac.): Diabli wiedzą co...: wiersze i opowiadania polskich pisarzy: antologia. - Warszawa: Iskry, 1972. - 668 s.
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach. - S. 71-76. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
" DIABEŁ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 73-80, ISBN 83-7327-394-8
" INGLOT Mieczysław: Kordian Juliusza Słowackiego / W: LITERATURA polska w szkole średniej / red. Stanisław Grzeszczuk. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 198-221
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw literacki wizerunek diabła na przykładzie wybranych utworów z różnych epok. - S. 154-158
ISBN 83-89522-39-X
" PRZYBYLSKI Ryszard: Wtajemniczenie w los: szkice o dramatach. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. - Rozdz.: Stulecie szatana. Kochankowie piekła J. M. Rymkiewicz. - S. 215-228, ISBN 83-06-01178-3

DIALOG
" BORKOWSKA Grażyna: Dialog powieściowy i jego konteksty (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej). - Wrocław: Ossolineum, 1988. - 172 s. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t.72), ISBN 83-04-02577-9
" DIALOG / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 162-163. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
" DIALOG w literaturze / red. Eugeniusz Czaplejewicz, Edward Kasperski. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 319 s.
" DIALOG w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 159-163. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
" MYRDZIK Barbara. O dialogu i dialogowości poezji współczesnej w świetle wybranych wierszy T. Nowaka, S. Grochowiaka i Z. Herberta // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 3, s. 27-35

DIONIZOS
" BONIECKI Edward. W orszaku Dionizosa. Mit dionizyjski Szymanowskiego i Iwaszkiewicza // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 1, s. 139-160

DISCO POLO
" BARTOSIEWICZ Daniel. Disco polo na maturze? // Polonistyka. - 2005, dodatek nr 3, s. 3-7
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych piosenek nurtu disco polo. - S. 373-377, ISBN 83-89522-39-X

DOBRO
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Walka dobra ze złem w literaturze i sztuce - omów i oceń różne przedstawienia tego motywu. - S. 112-115. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
" DOBRO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 80-82, ISBN 83-7327-394-8
" KRZEMIŃSKA Elżbieta: Dobro i zło w III cz. Dziadów / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 174-183, SBN 83-02-00371-9
" KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Idea dobroci - panaceum na niedole jednostki i społeczeństwa. - S. 228-233
" ORLICKA Maria. Zło i dobro w Świętym J. J. Szczepańskiego // Język Polski w Szkole Średniej 1990/1991, nr 1, s. 92-96
" W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s., ISBN 83-85321-44-7

DOM
" BRZÓSTOWICZ - KLAJN Monika. Szklane domy w utopii i antyutopii // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 17-22
" CHOROSZCZYŃSKA Marta. Moja praca z domem rodzinnym Józefa Barana // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 59-63
" DOM / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 82-97, ISBN 83-7327-394-8
" DOM rodzinny / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 163-166. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" GORSKA Bożena. Dom nad Niemnem // Polonistyka. - 1994, nr 4, s.227-232
" GORSKA Bożena. Dom nad Niemnem / W: KOMPETENCJE szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996 / red. Bożena Chrząstowska. T. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- S. 186-192, ISBN 83-02-06600-1
" HERTZ Paweł: Świat i dom: szkice i uwagi wybrane. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - Rozdz.: W Soplicowie [Adam Mickiewicz Pan Tadeusz]. - S. 221-225
" JANKIEWICZ Leonarda. Lekcje z "domem" w temacie [Adam Mickiewicz Pan Tadeusz, Stefan Żeromski Syzyfowe prace, Bolesław Leśmian Urszula Kochanowska] // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 492-496
" LEGEŻYŃSKA Anna. Dom w kulturze // Polonistyka. - 1994, nr 4, s.197-202
" LEGEŻYŃSKA Anna. Dom w kulturze / W: KOMPETENCJE szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996 / red. Bożena Chrząstowska. T. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- S. 114-118, ISBN 83-04-03521-1
" LEGEŻYŃSKA Anna. Dom w poezji // Polonistyka. - 1995, nr 6, s. 409-414
" ORSKI Mieczysław. Od Arkadii domowej do mieszkania - azylu // Polonistyka. - 1996, nr 8, s. 566-569
" OŻÓG - WINIARSKA Zofia. Dom w poezji Józefa Ratajczaka // Polonistyka. - 2006, nr 2, s. 39-43
" ROGATKO Bogdan: Linie przerywane: o literaturze polskiej XX wieku.- Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1988. - Rozdz.: "Wieczne czuwanie": tradycja domu rodzinnego i mit podróży. - S. 98-128, ISBN 83-218-0621-X
" RYCHLEWSKI Marcin. W domach z betonu. O Tryptyku… Stanisława Barańczaka // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 23-26
" ZAMBRZYCKA Renata. Interpretacja porównawcza: Jan Kochanowski Na dom w Czarnolesie i Wespazjan Kochowski Budynek // Polonistyka. - 1995, nr 10, s. 673-675
" ŻMIDZIŃSKI Jakub: Drzewo i dom. O wierszach Anny Frajlich-Zając // Polonistyka. - 1998, s.371-373

DON KICHOT
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Donkiszotyzm i Hamletyzm - objaśnij pojęcia, odwołując się do pierwowzorów literackich. - S. 83-85
ISBN 83-86075-82-1

DOSTOJEWSKI FIODOR
" JAZUKIEWICZ-OSEŁKOWSKA Ludwika: Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego: studium porównawcze. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 420 s.
ISBN 83-01-01590-X

DOWCIP
" DOWCIP / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 466-468. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7
" DOWCIP w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 65-70. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2 
" KAWYN Stefan: Studia i szkice. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976. - Rozdz.: Dowcip w twórczości literackiej. - S. 48-71

DRAMA
" DRAMA w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 70-74. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

DRAMAT
" DRAMAT / W: LITERATURA polska: przewodnik encyklopedyczny. T. 1: A - M / red. Julian Krzyżanowski. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 197-206
ISBN 83-01-05368-2
" DRAMAT w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 165-169. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
" DRAMAT liturgiczny w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 169-171. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
" NICOLL Allardyce: Dzieje dramatu: od Ajschylosa do Anouilha. T. 1. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - 512 s
ISBN 83-06-06252-0

DROGA
" WIECZORKIEWICZ Anna. Drogi życia i drogi poznania. Alegoryczne wizje wędrówki w literaturze dawnej // Pamiętnik Literacki. - 1993, nr 2, s. 3-28

DRZEWO
" DRZEWO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 97-100, ISBN 83-7327-394-8
" KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna. Symbol Zagłady, materia cierpienia. Drzewo i Drewno Tadeusza Różewicza // Polonistyka. - 2004, nr 10, s. 36-40
" ŻMIDZIŃSKI Jakub: Drzewo i dom. O wierszach Anny Frajlich-Zając // Polonistyka. - 1998, s.371-373

DUCHY
" KOWALCZYKOWA Alina: Romantyczne zaświaty / PROBLEMY polskiego Romantyzmu. Seria 2: praca zbiorowa / red. Maria Żmigrodzka. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - S. 229-256

DULSZCZYZNA
" LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Przed dulszczyzną nie ma ucieczki, czyli kołtuństwo jako fatum. - S. 99-103
ISBN 83-86075-18-X

DUMA
" DUMA w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 85-88. -(Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

DUSZA
" BARAN Anna. O szkolnych zmaganiach z toposem "duszyczki" // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 542-548
" GRONEK Barbara. Ptasia natura duszy // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 601-606
" TROJANOWSKA Joanna. Będzie trwał mój głęboki cień. Refleksje o duszy w twórczości Gustawa Herlinga - Grudzińskiego // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 15-20

DWOREK
" DWOREK / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 100-103, ISBN 83-7327-394-8
" HERTZ Paweł: Świat i dom: szkice i uwagi wybrane. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - Rozdz.: W Soplicowie. - S. 221-225
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego konkretyzacje na przykładach wybranych dzieł. - S. 343-347, ISBN 83-89522-39-X

DWÓR
" DWÓR królewski / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 103-104, ISBN 83-7327-394-8
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Swojskość i europejskość polskiego baroku, czyli o nurcie ziemiańskim i dworskim w literaturze XVII wieku. - S. 98-101
ISBN 83-86075-82-1
" TATARKIEWICZ Emanuela. Dwór - znak zdegradowany // Polonistyka. - 2006, nr 5, s. 24-27

DZIECKO
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Zaprezentuj literackie portrety dzieci i wyjaśnij ich funkcje w wybranych utworach. - S. 26-29. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
" CÓRKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 60-65, ISBN 83-7327-394-8
" DUK Józef. Elementy poetyki "dziecięcych" wierszy Juliana Przybosia // Polonistyka. - 1984, nr 3, s. 202-214
" DZIECI / wybór, oprac. i red. Maria Janion, Stefan Chwin. T. 1-2. - Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988. - 2t. (376 s.; 359 s). - (Transgresje; 5)
ISBN 83-215-7850-0
" DZIECIŃSTWO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 104-112, ISBN 83-7327-394-8
" DZIECKO / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 198-202. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" DZIECKO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 112-115, ISBN 83-7327-394-8
" GLENCOWA Krystyna, SKOWRONEK Piotr. Ojciec, dziecko i Treny Jana Kochanowskiego // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 2, s. 20-34
" KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Dziecko inaczej widziane - twórczość Janusza Korczaka. - S. 212-217
" KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Dziecko - jakim jest i jakim być powinno. - S. 163-172
" KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Dziecko "po prostu szczęśliwe" i dziecko "absolutnie dobre". - S. 118-122
" KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Dziecko "po prostu szczęśliwe" w polskiej literaturze. - S. 218-221
" KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Echa idealizowanej rycerskiej romantyki - "Chłopcy z Placu Broni" Molnara. - S. 122-126
" KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Ideały: polskiego chłopca i polskiej "małej kobietki". - S. 200-205
" KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Kreacja bohatera - dziecięcego i dorosłego. - S. 273-283
" KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Portret dziecka w powieściach i nowelach wielkich pisarzy okresu pozytywizmu. - S. 172-177
" KUCZYŃSKA - Kochany Katarzyna. Ktoś, kto zmieniając się nieustannie, zawsze pozostaje sobą // Polonistyka. - 2006, nr 2, s. 56-62
" KULICZKOWSKA Krystyna. Od ballady do historii. (O cyklu powieściowym Ewa Szelburg - Zarembiny - w 40 - lecie jej twórczości) // Polonistyka. - 1965, nr 5, s. 7-16
" LESZCZYŃSKI Grzegorz. Temat dziecięcy w poezji // Polonistyka. - 1984, nr 3, s. 186-201
" MACKIEWICZ Antoni: O dwóch dziecięcych tragediach w nowelistyce Henryka Sienkiewicza / W: NOWELA - opowiadanie (ewolucja gatunku) / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. - S. 71-83, ISBN 83-85230-37-8
" OŻOG Zofia, WINIARSKI Jerzy. "Stosowna nauka", czyli dialog edukacyjny w IV cz. Dziadów // Polonistyka. - 1998, nr 7, s. 428-434
" OŻÓG - WINIARSKA Zofia. Dom w poezji Józefa Ratajczaka // Polonistyka. - 2006, nr 2, s. 39-43
" PIEŚCIKOWSKI Edward: "Dzieci" Bolesława Prusa. - Wrocław: Ossolineum, 1980. - 132 s. - (Rozprawy Literackie; 31), ISBN 83-04-00629-4
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Powroty do lat dzieciństwa. Omów zagadnienie, analizując funkcje tego motywu w wybranych utworach. - S. 94-98, ISBN 83-89522-39-X
" SYN / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 340-348, ISBN 83-7327-394-8

DZIENNIK
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem. - S. 52-55. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6

 

E

ECHO
" ECHO, utwory echowe w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 182-183. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

EGZOTYKA
" EGZOTYKA. Egzotyzm / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 242-245. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" EGZOTYKA w sztuce (Romantyzm) / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 364. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
" EGZOTYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 215-217. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1

EGZYSTENCJA
" INGLOT Mieczysław. Romantyczna wizja egzystencji i jej aktualność // Język Polski w Szkole Średniej 1994/1995, nr 1, s. 9-17
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Człowiek wobec Boga, świata i własnej egzystencji w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. - S. 105-107, ISBN 83-86075-82-1
" W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s., ISBN 83-85321-44-7

EGZYSTENCJALIZM
" KAMIONKA Grażyna. O dwóch sposobach przezwyciężania absurdu, czyli z zagadnień egzystencjalizmu w wybranych utworach Alberta Camusa // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 3, s. 7-13
" KOSSAK Jerzy: Egzystencjalizm w literaturze. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1976. - 277 s. - (Krytyka Burżuazyjnej Ideologii i Rewizjonizmu)

EKRANIZACJE LITERATURY
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Dzieło literackie i jego adaptacja. Omów udane i chybione przykłady realizacji filmowych. - S. 91-94. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
" BUDA Damian. Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia // Polonistyka. - 2005, nr 9, s. 48
" CHRZĄSTOWSKA Bożena. O grotesce. Akademia Pana Kleksa w literaturze i filmie // Polonistyka. - 1987, nr 2, s. 92-103
" DIETRICH Janina. O filmowej adaptacji Nad Niemnem // Polonistyka. - 1987, nr 2, s. 122-125
" DIETRICH Janina. Wierna rzeka na ekranie // Polonistyka. - 1988, nr 1, s. 75-78
" HENDRYKOWSKI Marek. Film i literatura - nowy paradygmat // Polonistyka. - 2002, nr 7, s. 388-391
" HENDRYKOWSKI Marek. Związki filmu i literatury // Polonistyka. - 1996, nr 5, s. 265-272
" JACKIEWICZ Aleksander: Moja filmoteka: literatura i teatr w filmie. - Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989. - 447 s., ISBN 83-221-0426-X
" JACKIEWICZ Aleksander: Niebezpieczne związki literatury i filmu. - Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1971. - 428 s.
" KICIŃSKA Danuta. Tajemniczy ogród Burnett i Holland. Zmiana tworzywa czy zmiana sensu? // Polonistyka. - 2002, nr 7, s. 413-419
" KOSCHANY Rafał. Adaptacje jako choroba przenoszona // Polonistyka. - 2002, nr 7, s. 398-403
" KURCZAB Henryk. Nad Niemnem - językiem filmu // Polonistyka. - 1996, nr 5, s. 292-293
" MARZEC Anna. Adaptacja filmowa Pożegnania z Marią Tadeusza Borowskiego // Język Polski w Szkole Średniej . - 1994/1995, nr 3, s. 50-60
" MARZEC Anna. O zasadach przenoszenia literatury w znaki filmowe // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 1, s. 29-40
" MARZEC Anna: Tańczący jastrząb Grzegorza Królikiewicza / W: ANALIZA i interpretacja utworu filmowego w szkole: praca zbiorowa / red. Henryk Depta. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. - S. 172-187, ISBN 83-02-00006-10
" MARZEC Anna. Twórcy adaptacji filmowej Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/1989, nr 3, s. 323-329
" PAWŁOWSKA Karolina. Mit i język. O Konopielce Edwarda Redlińskiego i Witolda Leszczyńskiego // Polonistyka. - 2002, nr 7, s. 419-424
" [POLAŃSKI] Roman Polański o swoim filmie: Oliver Twist // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 62
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Omów i oceń wybrane adaptacje filmowe polskiej klasyki literackiej. - S. 311-315, ISBN 83-89522-39-X
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Omów związek wybranego dzieła filmowego z tradycja literacką. - S. 289-293, ISBN 83-89522-39-X
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Porównaj wybraną adaptacją filmową z jej literackim pierwowzorem. - S. 293-298, ISBN 83-89522-39-X
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw wybrane filmowe interpretacje tragedii antycznych. - S. 319-323, ISBN 83-89522-39-X
" RATAJCZAKOWA Dobrochna. Jakie Dziady? [Reżyseria Jan Englert] // Polonistyka. - 1998, nr 3, s. 144-146
" RYBICKA Kornelia. Osobowościowe uwarunkowania odbioru utworów filmowych na przykładzie Romea i Julii Baza Luhrmanna // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 25-36
" STACHÓWNA Grażyna. Adaptacja telewizyjna dzieła literackiego. (Zarys problematyki) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1987/1988, nr 3, s. 323-327
" WAJDA ANDRZEJ (REŻYSER)
" BRZOZOWSKI Tadeusz. "Panny" okiem kamery rozebrane (o filmowym czytaniu literatury na przykładzie Panien z Wilka Andrzeja Wajdy) // Polonistyka. - 1996, nr 5, s. 283-288
" CHMIELEWSKA Katarzyna. "Pan Tadeusz" na ekranie czyli epopeja ożywiona // Język Polski w Szkole - gimnazjum. - 1999/2000, nr 3, s. 25-27
" JANION Maria: Odnajdywanie znaczeń. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980. - Rozdz.: Wajda i wartości. - S. 79-85, ISBN 83-08-00264-1
" KONOPKA Przemysław: Wesele Andrzeja Wajdy - film polityczny...? / W: GLOSARIUSZ od Młodej Polski do współczesności: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 51-56, ISBN 83-04-03936-2
" ŁYSAK Tomasz. Fabularyzacja historii - Korczak Wajdy i Lista Schindlera Spielberga // Polonistyka. - 2004, nr 4, s. 37-42
" MARZEC Anna. Filmowanie przemijania czasu, czyli o adaptacji "Panien z Wilka" // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 2, s. 98-104
" MRUKLIK Barbara: Popiół i diament Andrzej Wajda / W: ANALIZA i interpretacja utworu filmowego w szkole: praca zbiorowa / red. Henryk Depta. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. - S. 103-117, ISBN 83-02-00006-10
" NURCZYŃSKA Ewelina: Kino i telewizja w praktyce szkolnej / W: KINO i telewizja: praca zbiorowa / red. Bolesław W. Lewicki. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - S. 208-233, ISBN 83-02-02625-5
" PRZYLIPIAK Mirosław: Kino stylu zerowego: z zagadnień estetyki filmu fabularnego. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1994. - Rozdz.: Autorzy [Popiół i diament]. - S. 171-180
ISBN 83-85416-16-1
" ŚLÓSARZ Anna. Studium syndromu poobozowego: Krajobraz po bitwie // Polonistyka. - 1996, nr 5, s. 289-292
" WYKA Kazimierz: Wędrując po tematach. T. 3: Muzy. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971. - Rozdz.: "Popioły" czytane, oglądane i dyskutowane. - S. 155-177
" WYSZYŃSKI Zbigniew. Wesele Andrzeja Wajdy // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/1989, nr 2, s.178-186
" ŻUKOWSKA - RUMIN Irena. "Kino bowiem nie jest tak oglądane, jak malarstwo (pomiędzy literaturą, filmem i malarstwem na podstawie Brzeziny Andrzeja Wajdy) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 1, s. 77-79

EKSLIBRIS
" BANACH Andrzej: O polskiej sztuce fantastycznej. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968. - Rozdz.: Fantastyka w najmniejszych rozmiarach, czyli exlibris. - S. 201-212

EKSPRESJONIZM
" KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Nurt ekspresjonistycznt. Hymny [Jan Kasprowicz]. - S. 29-32. - (Analizy; Streszczenia)
ISBN 83-7435-224-8
" LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Ewolucja postawy twórczej Jana Kasprowicza [Dies irae, Salome]. - S. 48-53
ISBN 83-86075-18-X
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolę. - S. 327-331, ISBN 83-89522-39-X

ELEGIA
" ELEGIA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 188-191. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
" ELEGIA w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 93-99. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

ELF
" ELF / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 115
ISBN 83-7327-394-8

ELITARYZM
" KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Idea elitaryzmu w powieściach dla dorosłego i młodego czytelnika. - S. 205-212

ELOGIUM
" ELOGIUM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 192-194. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

EMIGRACJA
" BRZÓSTKIEWICZ Monika. Uwikłani w polskie dziedzictwo ( o prozie Danuty Mostwin ) // Polonistyka. - 1998, nr 6, s.367-370
" CZAJKOWSKA Agnieszka. "Szukaj prawdziwej ojczyzny" [Cz. Miłosz, P. Huelle, T. Konwicki] // Polonistyka. - 1998, nr 5, s. 264-269
" DANIELEWICZ - ZIELIŃSKA Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - 460 s., ISBN 83-04-03861-7
" DYBCIAK Krzysztof: Panorama literatury na obczyźnie: opracowanie przeznaczone dla uczniów szkół średnich. - Kraków: Oficyna Literacka, 1990. - 154 s.
ISBN 83-85158-09-X
" HERLING - GRUDZIŃSKI Gustaw. "...Stałem się pisarzem polskim zamieszkałym w Neapolu" // Polonistyka. - 1992, nr 2, s. 67-71
" INGLOT Mieczysław. Emigracyjne przygody literatury polskiej. (Analiza porównawcza) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 4, s. 77-89
" JAUKSZ Marcin. Odcienie emigracji: Czapski - Miłosz - Cioran // Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 28-33
" KIENIEWICZ Stefan: Legion Mickiewicza 1848-1849. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. - 194 s.
" KOWALCZYK Małgorzata. Romantyczny pielgrzym w oczach współczesnego emigranta - rozważania na podstawie wiersza J. Łobodowskiego pt.: Mickiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 3, s. 52-56
" LITERATURA emigracyjna 1939-1989 / kom. red. Józef Garliński et al. T. 1. - Katowice: Śląsk, 1994. - 300 s., ISBN 83-85831-05-3
" MAKOWSKI Stanisław: W szwajcarskich górach: alpejskie krajobrazy Słowackiego. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. - 188 s.
" MARKIEWICZ Zygmunt: Polsko - francuskie związki literackie. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 516 s.
" MATUSZEWSKI Ryszard: Literatura polska 1939-1991. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - Rozdz.: Literatura lat 1954-1956 na emigracji. - S. 87-89
ISBN 83-02-04942-5
" MATUSZEWSKI Ryszard: Literatura polska 1939-1991. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - Rozdz.: Literatura polska w początkach lat pięćdziesiątych na emigracji. - S. 70-72
ISBN 83-02-04942-5
" RATAJCZAK Wiesław. "Ten pan, który po angielsku pisuje". Raz jeszcze o emigracji Conrada // Polonistyka. - 1998, nr 6, s. 345-351
" RATAJCZAKOWA Dobrochna. Dramatopisarstwo Pierwszej i Drugiej Emigracji // Polonistyka. - 1998, nr 6, s. 324-334
" RYCHLEWSKI Marcin. Gombrowicz na łamach londyńskich "Wiadomości" // Polonistyka. - 1998, nr 6, s. 338-345
" RYCHLEWSKI Marcin. Miłosz na ławie oskarżonych // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 216-219
" STANKOWSKA Halina: Literatura i krytyka w czasopismach Wielkiej Emigracji: (1832-1848). - Wrocław: Ossolineum, 1973. - 154 s.
" STRASZEWSKA Maria: Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji: 1831-1840. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - 484 s.
" STĘPIEŃ Marian. Stanowisko wobec polskiej literatury emigracyjnej po 1939 roku // Polonistyka. - 1985, nr 7, s. 555-576
" SZRUGA Leszek. Opowieść epistolarna [Listy pisarzy emigracyjnych po 1945 roku] // Polonistyka. - 1998, nr 6, s. 334-338
" SZCZĘSNA Justyna. Dlaczego Tadeusz Borowski nie został emigrantem? // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 212-215
" SZURCZAK Anna. Emigracyjne wiersze Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia i Józefa Łobodowskiego - propozycja metodyczna dla klas maturalnych // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 3, s. 37-46
" ŚWIRKO Stanisław: Słowacki - poeta Warszawy. - Wyd. 2. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. - 204 s. - (Biblioteka Syrenki)
ISBN 83-06-00425-6
" UJEJSKI Józef: Romantycy. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - Rozdz.: Ogólny rzut oka na prądy religijno - społeczne wśród emigracji po r. 1831. - S. 265-277
" WARNEŃSKA Monika: Twój czar nade mną trwa. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986. - 316 s.
ISBN 83-222-0300-4
" WEINTRAUB Wiktor: O Broniewskim na emigracji / W: BUJNICKI Tadeusz: Wiersze Władysława Broniewskiego. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 138-144. - (Biblioteka Analiz Literackich; 72)
ISBN 83-02-04637-X
" WITKOWSKA Alina: Literatura romantyzmu. - Wyd. 2. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 368 s.
ISBN 83-01-05357-7
" ŻAK Stanisław. Literatura druga, czyli piśmiennictwo polskie na obczyźnie [Literatura współczesna] // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 2, s. 16-27

ENIGMAT
" ENIGMAT w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 197-199. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0 

EPICEDIUM
" EPICEDIUM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 199-201. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

EPIGONIZM
" ZIELIŃSKA Marta: Mickiewicz i naśladowcy: studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. - 248 s. - (Historia i Teoria Literatury. Studia; 44)
ISBN 83-06-00995-9

EPINICJUM
" EPINICJUM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 211-216. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

EPISTOLOGRAFIA
" EPISTOLOGRAFIA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 61-65, 456-461. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

EPITAFIUM
" EPITAFIUM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 216-218. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

EPITALAMIUM
" EPITALAMIUM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 218-222. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

EPOS
" EPOS (epopeja, poemat heroiczny) w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 109-116. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
" EPOS, epopeja w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 223-231. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

EPOS HOMERYCKI
" ŚWIDERSKA Elżbieta. Tradycje eposu homeryckiego w literaturze polskiej i powszechnej. Propozycja syntezy materiału // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 3, s. 36-47

ERAZM
" ERAZM z Rotterdamu, erazmianizm w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 231-235. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

EROTYKA
" BARANOWSKA Małgorzata. Surrealna wyobraźnia i poezja. - Warszawa: Czytelnik, 1984. - Rozdz.: Wyobraźnia erotyczna. - S. 70-90
ISBN 83-07-00977-4
" EROTYKA. Erotyczna tematyka / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 584, 1051, 1243. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7
" EROTYKA w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 116-121. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2
" EROTYZM w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 109, 127-131. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1
" GUTOWSKI Wojciech. Hedonizm młodopolskiej erotyki // Pamiętnik Literacki. - 1990, nr 4, s. 93-118
" KAFLIŃSKA Żaneta. Erotyzm w Dekameronie // Polonistyka. - 1998, nr 5, s.293-296
" ŁUSZCZYKIEWICZ Piotr. "Mówić miłość". O erotyce Stanisława Grochowiaka // Pamiętnik Literacki. - 1992, nr 2, s. 124-137
" OTRĘBSKI Bogdan. Liryka miłosna Jana Kochanowskiego // Polonistyka. - 1981, nr 3, s. 174-181
" ROWIŃSKI Cezary: Człowiek i świat w poezji Leśmiana: studium filozoficzne koncepcji poety. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 328 s. - (Z Prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN 83-01-03030-5
" SKUBULANKA Teresa: U źródeł stylu erotyków Leśmiana / W: STUDIA o Leśmianie / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - S. 124-150. - (Historia i Teoria Literatury. Studia)
" STĘPIEŃ Paweł. Miłość, śmierć, mistyka. O liryce erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna // Pamiętnik Literacki. - 1992, nr 1, s. 125-132
" WAŚKIEWICZ Andrzej K.: W kręgu "Zwrotnicy" : studia i szkice z dziejów krakowskiej Awangardy. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983. - Rozdz.: "Płynnymi dłońmi rozsnuwam twą nagość" (Erotyka w systemie Awangardy krakowskiej). - S. 317-332
ISBN 83-08-00887-9
" WAŚKIEWICZ Andrzej K.: W kręgu "Zwrotnicy" : studia i szkice z dziejów krakowskiej Awangardy. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983. - Rozdz.: "Woń rzeźni i róż" (O erotyce Tadeusza Peipera). - S. 40-64, ISBN 83-08-00887-9
" WRÓBEL Zdzisław: Erotyzm w literaturze dawnych wieków. - Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. - 167 s.
" ZARĘBIANKA Zofia. Mistyka czy erotyka - dylematy interpretatora // Polonistyka. - 1998, nr 2, s.107-111

ESEJ
" JĘDRYCHOWSKA Maria. Dorastać do eseju // Polonistyka. - 1994, nr 2, s. 87-91
" KASZUBSKI Przemysław. Esej - prostota angielskiej prozy w pigułce // Polonistyka. - 1994, nr 2, s. 95-101
" LOBA Mirosław. Francuska szkoła pisania eseju // Polonistyka. - 1994, nr 2, s. 91-95
" OWCZAREK Jan. Lektura eseju w szkole. Prometeusz w piekle Alberta Camusa w klasie I LO // Polonistyka. - 1994, nr 2, s. 101-105
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Eseizm jako postawa twórcza. Omów zagadnienie na przykładach literackich. - S. 257-261, ISBN 83-89522-39-X
" ŚLIWIŃSKI Piotr. Esej - forma wolności [J. Stempowski Eseje do Kasandry, G. Herling - Grudziński Upiory rewolucji, Inny świat, Z. Herbert Martwa natura z wędzidłem] // Polonistyka. - 1994, nr 2, s. 70-77

ETYKA
" BIAŁA Alina. Zbigniewa Herberta trylogia o etyce // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 224-229
" ŁUCZYŃSKA Maria. Problemy etyczne w Wizycie starszej pani Friedricha Durrenmatta // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 3/4, s. 29-37
" MORALNOŚĆ. Moralizm (etyzm) / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 670-677. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" TOWIANIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 947-950. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s., ISBN 83-85321-44-7
" ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta. Wartości moralne w utworach dla dzieci i młodzieży Janusza Korczaka // Polonistyka. - 1986, nr 4, s. 251-258

EUROPA
" EUROPEJSKIE związki literatury polskiej. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - 487 s.
" KOC Krzysztof. Poszukiwanie prawdy o Europejczyku w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 57-61
" LATAWIEC Krystyna. Polskość i "europejskość" w eseistyce Czesława Miłosza i Andrzeja Wernera // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 1, s. 20-29

F

FACECJA
" FACECJA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 241-246. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

FANTASTYKA
" FANTASTYKA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 281-287. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" FANTASTYKA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 224-260. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" FANTAZJA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 340-344. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0 
" FRANKE Herbert W. Wirtualny świat sciens fiction // Polonistyka. - 2000, nr 1, s. 21-23
" HANDKE Ryszard. Science fiction ante portas // Polonistyka. - 1989, nr 3, s. 163-170
" HARTWIG-SOSNOWSKA Jolanta: Wyobraźnia bez granic. - Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 232 s. - (Krytyka Literatury Dziecięcej), ISBN 83-203-2209-X
" KAJTOCH Wojciech. Fantastyka i problemy moralne w Przenicowanym świecie Arkadija i Borisa Strugackich // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 2, s. 54-65
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na przykładach. - S. 210-214, ISBN 83-89522-39-X
" ROTTENSTEINER Franz. Science fiction - przypadek trudny, ale nie beznadziejny // Polonistyka. - 2000, nr 1, s. 15-20
" RUDOLF Edyta. Istoty fantastyczne w literaturze popularnej // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 1, s. 42-50
" STRÓŻYŃSKI Mateusz. Fantastyka w szkole // Polonistyka. - 2004, nr 2, s. 47-51
" TAMBOR Jolanta. Kosmiczne szlaki literatury [ S. Lem Dzienniki gwiazdowe, A. i B. Strugaccy Przenicowany świat] // Polonistyka. - 1989, nr 3, s. 209-215
" WÓJCIK Andrzej: Okno Kosmosu: (wybrane zagadnienia topiki polskiej prozy fantastyczno-naukowej). - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1975. - 123 s. - (Współczesna Krytyka Polska)

FANTASY
" HARTWIG-SOSNOWSKA Jolanta: Wyobraźnia bez granic. - Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. - Rozdz.: Czarnoksiężnik z Archipelagu: zawsze wybierać życie. - S. 197-221. - (Krytyka Literatury Dziecięcej), ISBN 83-203-2209-X
" HARTWIG-SOSNOWSKA Jolanta: Wyobraźnia bez granic. - Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. - Rozdz.: Władca Pierścieni: cały świat w każdym z nas. - S. 134-162. - (Krytyka Literatury Dziecięcej), ISBN 83-203-2209-X
" KOCHANOWICZ Rafał. Fantastyczne perspektywy // Polonistyka. - 2000, nr 1, s. 43-47
" STRÓŻYŃSKI Mateusz. O narodzinach gatunku fantasy // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 4, s. 31-33

FASZYZM
" SZEWCZYK Wilhelm: Hitleryzm i Niemcy we współczesnej literaturze polskiej. - Opole: Instytut Śląski, 1966. - 22 s.
" WIRTH Andrzej: Odkrycie tragizmu (Borowski) / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T.3: Literatura Polski Ludowej / red. Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 42-51

FAUST
" BAUT Aleksandra. Dzieje doktora Fausta. Od legendy do antropologicznego mitu // Polonistyka. - 2003, NR 2, S.73-78 
" JASTRZĘBSKI Jerzy: Powieść jako autokreacja. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - Rozdz.: Andrzej Kuśniewicz - historia Fausta. - S. 227-274
ISBN 83-08-01229-9

FEMINIZM
" BYRT Katarzyna. Pół szklanki wody - o feminizmie w twórczości Wirginii Wolf // Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 21-27
" KALUTA Izabela: Romans z (feministycznym) podtekstem. O Granicy Zofii Nałkowskiej / W: LEKTURY polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jarzębski. - Kraków: Universitas, 1997. - S. 85-110, ISBN 83-7052-937-2
" KRASKOWSKA Ewa. Feministyka w nauce i literaturze // Polonistyka. - 1998, nr 6, s. 352-358

FIKCJA LITERACKA
" FIKCJA poetycka w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 255-259. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
" HANDKE Ryszard. Rzeczywistość fikcji - fikcja rzeczywistości // Polonistyka. - 1981, nr 2, s. 83-91

FILM
" CHRZĄSTOWSKA Bożena, WIEGANDTOWA Ewa, WYSŁOUCH Seweryna: Literatura współczesna: podręcznik dla klas maturalnych . - Poznań: Wydawnictwo Nakom, 1992. - Rozdz.: Literatura a film. - S. 72-75, ISBN 83-85060-37-5
" LITERATURA a film / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 537-548. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Omów związek wybranego dzieła filmowego z tradycja literacką. - S. 289-293, ISBN 83-89522-39-X
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Pojedynek jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na przykładach. - S. 306-311, ISBN 83-89522-39-X
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Rozdwojenie osobowości jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na przykładach. - S. 298-302
ISBN 83-89522-39-X
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Związek fotografii z literaturą i filmem. Omów zagadnienie na przykładach. - S. 315-319, ISBN 83-89522-39-X

FILOZOFIA
" HEGLIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 333-336. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" JANUSZKIEWICZ Michał. O filozofii i literaturze raz jeszcze // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 388-391
" ŁOJEK Mieczysław. Motywy filozoficzne w literaturze pięknej // Język Polski w Szkole Średniej 1986/1987, nr 1, s. 16-29
" ŁOJEK Mieczysław. Odbicie myśli filozoficznej w Dziennikach i powieściach Stefana Żeromskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 1, s. 60-68
" MACKIEWICZ Witold: Nietzscheanizm i marksizm w literaturze i filozofii okresu Młodej Polski. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1989. - 367 s., ISBN 83-05-11737-5
" MIMETYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 624-636. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" MIZERKIEWICZ Tomasz. Przyboś i Merleau-Ponty - o powinowactwie nowoczesnej liryki i filozofii // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 411-415
" RAŹNY Anna: Bracia Karamazow Fiodora Dostojewskiego - od metafizyki do ideologii / W: LEKTURY polonistyczne: od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków: Universitas, 2001. - S. 117-144, ISBN 83-7052-606-3
" STALA Marian: Teatr istnienia i teatr niebytu albo czy Białoszewski jest poetą metafizycznym / W: LEKTURY polonistyczne: literatura współczesna. T. 1 / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jastrzębski. - Kraków: Uniwersitas, 1997. - S. 373-392, ISBN 83-7052-448-6
" TUCZYŃSKI Jan: Schopenhauer a Młoda Polska. - Wyd. 2. - Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1987. - 287 s.

FOLKLOR
" FOLKLOR / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 298-302. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" FOLKLOR a literatura / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 296-302. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" FOLKLOR w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 261-265. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
" FOLKLOR w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 113-138. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
" JANUS Anna. Świat folkloru dziecięcego a poezja Mirona Białoszewskiego // Polonistyka. - 1990, nr 2/3, s.97-105
" KRZYŻANOWSKI Julian: Paralele: studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 975 s.
" LICHAŃSKI Stefan: Pisarstwo wsi i ziemi: szkice i eseje. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. - 332 s.
" MAŚLANKA Julian: Folklorystyka polska w latach 1831-1863 / W: LITERATURA krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. T. 2 / zespół red. Maria Janion et al. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988. - S. 47-86. - (Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Seria 3), ISBN 83-08-00276-5
" OBRZĘDY ludowe / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 630-632. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
" SULIMA Roch: Literatura a folklor / W: LEKTURY i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 681-689
" SULIMA Roch: Folklor i literatura: szkice o kulturze i literaturze współczesnej. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, - 1985. - 528 s., ISBN 83-205-3677-4

FORMIZM
" FUTURYŚCI, formiści, Nowa Sztuka: telewizyjne audycje dla szkół ponadgimnazjalnych / scen. Radosław Okulicz - Kozaryn, Wiesław Ratajczak, reż. Tadeusz Piotr Król. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (Polska: TVP, MEN, 1999). - 1 kas. wideo [VHS] (175 min.): kolor. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)

FOTOGRAFIA
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Związek fotografii z literaturą i filmem. Omów zagadnienie na przykładach. - S. 315-319
ISBN 83-89522-39-X

FRANCISZKANIZM
" FRANCISZKANIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 302-307. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Nurt franciszkański. Księga ubogich [Jan Kasprowicz]. - S. 33-34. - (Analizy; Streszczenia), ISBN 83-7435-224-8
" KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Nurt franciszkańskiego pogodzenia ze światem i nawiązania do motywów antycznych [Leopold Staff]. - S. 44-45. - (Analizy; Streszczenia), ISBN 83-7435-224-8
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Dwa rodzaje średniowiecznej ascezy (św. Aleksy i św. Franciszek). - S. 150-152, ISBN 83-86075-47-3
" LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Ewolucja postawy twórczej Jana Kasprowicza [Księga ubogich]. - S. 48-53, ISBN 83-86075-18-X
" ŁUCZYŃSKA Maria. Motywy franciszkańskie w utworach Jana Kasprowicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 3, s. 60-71
" ŁUCZYŃSKA Maria. Św. Franciszek jako wzór radosnego życia w pokorze, ubóstwie i miłości bliźniego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 1, s. 64-76
" PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Literatura Młodej Polski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - Rozdz.: Franciszkanizm. - S. 91-99. - (Dzieje Literatury Polskiej), 
ISBN 83-01-10889-1

FRANCJA
" FRANCUZI / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 310-312. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

FRASZKA
" FRASZKA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 269-273. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Fraszka jako forma wypowiedzi artystycznej. Omów zagadnienie na przykładach. - S. 253-257
ISBN 83-89522-39-X
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Żart językowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich. Pokaż zjawisko na wybranych przykładach. - S. 332-366
ISBN 83-89522-39-X

FUTURYZM
" FUTURYŚCI, formiści, Nowa Sztuka: telewizyjne audycje dla szkół ponadgimnazjalnych / scen. Radosław Okulicz - Kozaryn, Wiesław Ratajczak, reż. Tadeusz Piotr Król. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (Polska: TVP, MEN, 1999). - 1 kas. wideo [VHS] (175 min.): kolor. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)

 

G

GALICJA
" WIEGANDT Ewa: Austria felix, czyli o micie Galicji w prozie współczesnej / W: MODELE świata i człowieka: szkice o powieści współczesnej / red. Jerzy Święch. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1985. - S. 113-143
ISBN 83-222-0327-6

GDAŃSK
" RUBAJ Iwona. Danzig - Gdańsk w prozie Pawła Huellego i Stefana Chwina // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 1, s. 7-28

GENIUSZ
" GENIUSZ w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 139-144. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2

GEOLOGIA
" OŻÓG Jan Bolesław: Pięć esejów: (pierwsze prace krytyczne) . - Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. - 112 s., ISBN 83-03-02536-8

GESSNERYZM
" GESSNERYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 321-323. - (Vademecum Polonisty), 
ISBN 83-04-03521-1
" GESSNERYZM w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 154-157. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2

GETTO
" GETTA w literaturze / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 331-338. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" MACIEJEWSKA Irena: Getto warszawskie w literaturze polskiej / W: LITERATURA wobec wojny i okupacji: studia / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 135-162. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej)

GODNOŚĆ
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Męska godność jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. - S. 214-219, ISBN 83-89522-39-X

GOETHE 
" JAKUBOWSKI Jan Zygmunt: Trwałe przymierza / wybór i oprac. Jadwiga Jakubowska. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - Rozdz.: Mickiewicz w kręgu Goethego i Fausta. - S. 353-364. - (Biblioteka Filologii Polskiej. Seria B. Literaturoznawstwo), ISBN 83-01-08391-3

GONGORYZM
" GONGORYZM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 287-288. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0 

GOTYCYZM
" GOTYCYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 323-326. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
" GOTYCYZM w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 158-163. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2 

GÓRY
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach. Przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze, sztuce i muzyce na wybranych przykładach. - S. 77-81. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
" GÓRA, góry / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 115-117, ISBN 83-7327-394-8
" GÓRY / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 326-328. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
" KOLBUSZEWSKI Jacek: Góry takie kamienne: szkice o górach i ludziach. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1972. - 131 s.
" KOLBUSZEWSKI Jacek: Krajobraz i kultura: Sudety w literaturze polskiej. - Katowice: "Śląsk", 1985. - 216 s., ISBN 83-216-0476-5
" KOLBUSZEWSKI Jacek: Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku (1805-1889): funkcja artystyczna motywu przyrody. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971. - 308 s. - (Monografie Historycznoliterackie)
" KOLBUSZEWSKI Jacek. Tatry u Norwida // Pamiętnik Literacki. - 1992, nr 2, s. 18-33 
" KOLBUSZEWSKI Jacek: Tatry w literaturze polskiej. Cz. 1: 1805-1939. Cz. 2: 1889-1939. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982. - 664 s., ISBN 83-08-00523-3
" MAJDA Jan: Literatura o Tatrach i Zakopanem ( do roku 1918 ). - Kraków: Ossolineum, 1981. - 72 s. - (Nauka dla Wszystkich; 342), ISBN 83-04-00863-7
" MAJDA Jan: Tatrzańskim szlakiem literatury: szkice literackie. - Wyd.2. - Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 143 s., ISBN 83-03-01636-9
" MAKOWSKI Stanisław: W szwajcarskich górach: alpejskie krajobrazy Słowackiego. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 187 s.
" PIJANOWSKI Anatol P. Melodia mgieł nocnych - synteza artystyczna // Polonistyka. - 1994, nr 10, s. 622-625
" OTRĘBSKI Bogdan. Beskidzka arkadia Jerzego Harasymowicza // Polonistyka. - 1981, nr 3, s. 174-181
" ROSNER Edmund: Beskidzkie ścieżki pisarzy: szkice literackie. - Katowice: "Śląsk", 1982. - 150 s.
ISBN 83-216-029-X
" TATRY w poezji i sztuce polskiej: poeci, wiersze i obrazy / wybór i oprac. Michał Jagiełło. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975. - 335 s.

GRAFFITII
" PATRZAŁEK Tadeusz: Lekcje z murów / W: KOMPETENCJE szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996 / red. Bożena Chrząstowska. T. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- S. 205-209, ISBN 83-02-06600-1
" PATRZAŁEK Tadeusz. Lekcje z murów // Polonistyka. - 1995, nr 4, s. 231-234

GROTESKA
" BOLECKI Włodzimierz. Od potworów do znaków prostych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 1, s. 73-122
" BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Liryzm i groteska w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. - S.121-123, ISBN 83-85394-28-1
" CZAPLEJEWICZ Eugeniusz: Poezja jako dialog. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. - Rozdz.: Groteska w poezji współczesnej czyli świat poetycki Jana Śpiewaka. - S. 195-224. - (Współczesna Krytyka Polska)
" DUDZIK Wojciech Adam. "Śmiech dziwaczności". O groteskach pokolenia dramatycznego [Poeci czasów II wojny światowej] // Polonistyka. - 1981, nr 1, s. 10-18
" GĘBALA Stanisław: Wśród szyderców i gdzie indziej. - Katowice: Śląsk, 1981. - Rozdz.: Groteska w utworach dramatycznych Sławomira Mrożka. - S. 157-187, ISBN 83-216-0142-1
" GROTESKA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 328-331. - (Vademecum Polonisty), 
ISBN 83-04-03521-1
" GROTESKA. Groteskowość / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 346-361. - (Vademecum Polonisty), 
ISBN 83-04-03942-7
" GROTESKI dramaturgia / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 361-366. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" GRYGLEWICZ Tomasz: Groteska w sztuce polskiej XX wieku. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - 191 s., ISBN 83-08-01275-2
" GRZESZCZUK Stanisław: Wyprawa plebejska - arcydzieło staropolskiej groteski literackiej / W: ARCYDZIEŁA literatury polskiej: interpretacje / red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak - Krzywda. T. 1. - Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - S. 56-76, ISBN 83-03-01532-X
" KULA Edward. O grotesce // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 2, s. 31-42
" ŁOPATA Andrzej. Funkcja groteski w dramacie (Witkacy, Gombrowicz, Różewicz, Mrożek) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 2, s. 43-52
" MENCWEL Andrzej: Antygroteska Gombrowicza / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T. 2: Literatura międzywojenna / red. Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 237-265
" MITYK Iwona. Problemy z groteską // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 2, s. 23-30
" PIECZONKA Ewa. Miłość w groteskowym świecie Tanga S. Mrożka // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 2, s. 68-74
" PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Literatura Młodej Polski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - Rozdz.: Próba wprowadzenia groteski. Karol Irzykowski. - S. 144-148. - (Dzieje Literatury Polskiej), ISBN 83-01-10889-1
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Świat i bohater w polskiej literaturze groteskowej drugiej połowy XX wieku. Omów zagadnienie na przykładach. - S. 249-253, ISBN 83-89522-39-X
" SAMOJLIK Czesław: GROTESKA - pisarstwo wszechstronnie banalne (Bruno Schulz) / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T. 2: Literatura międzywojenna / red. Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 266-296
" STASZEWSKA Krystyna. Groteska - błazeństwo, groza i Gałczyński // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 2, s. 53-61
" WANTUCH Wiesława. Groteska prawdę ci powie // Polonistyka (dodatek Matura - Egzamin Wewnętrzny). - 2004, nr 2, s. 21-24
" WYKA Kazimierz: Rzecz wyobraźni. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. - Rozdz.: Barok, groteska i inni poeci (Stanisław Grochowiak). - S. 250-261

GRÓB
" GRÓB / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 117-123
ISBN 83-7327-394-8

GRUNWALD
" JAKUBOWSKI Jan Zygmunt. Grunwald w literaturze polskiej // Polonistyka. - 1960, nr 3, s. 1-7

GRZECH
" BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - Rozdz.: Grzesznik jako bohater w sztuce Rembrandta. - S. 327-345. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
" JASTRZĘBSKI Jerzy: Powieść jako autokreacja. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - Rozdz.: Hłasko - retoryka grzechu i nawrócenia. - S. 275-325, ISBN 83-08-01229-9
" PIŁAT Krzysztof. Zbrodnia i kara - motyw siedmiu grzechów głównych w kulturze // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 58-74

GRZESZNIK
" BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - Rozdz.: Grzesznik jako bohater w sztuce Rembrandta. - S. 327-345. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
GUWERNANTKA
" SKRZYPCZAK-WALKOWIAK Bogna. Literackie portrety niań i guwernantek // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 14-18

GWARA
" BARTOL Danuta: O warszawskiej gwarze studenckiej / W: WSPÓŁCZESNA polszczyzna: wybór zagadnień: praca zbiorowa / red. Halina Kurkowska. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 321-335
ISBN 83-01-06396-3
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Na wybranych przykładach omów zjawisko stylizacji gwarowej i jej funkcje w literaturze [Wyspiański Wesele, Reymont Chłopi, Prus Placówka] . - S. 171-174. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
" CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: Poprawność a gwary. - S. 57-65
" DUBISZ Stanisław: Między dawnymi a nowymi laty. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1988. - Rozdz.: Odmiany, style, warianty, dialekty, gwary - czyli raz jeszcze o tym jak nasz język jest zróżnicowany. - S. 120-129, ISBN 83-05-11628-X
" GRONAU Stanisław. Gwara jako artystyczny dement dzieła literackiego // Polonistyka. - 1970, nr 6, s. 1-14
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Dialektyzacja w tekstach literackich i jej funkcje. Wskaż i omów zagadnienie, zwracając uwagę na cechy fonetyczne, fleksyjne, składniowe i leksykalne wybranych tekstów. - S. 396-399, ISBN 83-89522-39-X
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Zanalizuj środki językowe charakterystyczne dla wybranej gwary środowiskowej - gwara myśliwych. - S. 399-403
ISBN 83-89522-39-X
" STĘPNIAK Klemens. Miejsce i rola gwar środowiskowych w rozwoju języka narodowego // Poradnik Językowy. - 1972, nr 10, s. 593-596
" TOKARSKI Ryszard. Uwagi o gwarze wędkarskiej // Poradnik Językowy. - 1977, nr 3, s. 111-121
" WASZKIS Halina. O gwarze aktorskiej // Poradnik Językowy. - 1973, nr 3, s. 144-149
" WERENICZ W. Z. Wpływ środowiska językowego na zmiany leksykalne gwary (na materiale gwarowym z Polesia i Dolnego Śląska) // Poradnik Językowy. - 1965, nr 4, s. 141-150
" WOJTAK Maria. Sposoby funkcjonowania gwary w tekstach Stanisława Wyspiańskiego [Wesele, Klątwa]// Polonistyka. - 1988, nr 8, s. 623-628
" ŻURAWSKI Jan. Wpływy niemieckie we współczesnej gwarze szewskiej // Poradnik Językowy. - 1982, nr 1, s. 41-49

 

H

HAGIOGRAFIA
" HAGIOGRAFIA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 298-303. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Hagiografia średniowieczna. Jakie warunki musieli spełniać bohaterowie żywotów, żeby osiągnąć świętość? - S. 147-150, ISBN 83-86075-47-3

HAMLET
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Donkiszotyzm i Hamletyzm - objaśnij pojęcia, odwołując się do pierwowzorów literackich. - S. 83-85, SBN 83-86075-82-1

HEDONIZM
" GUTOWSKI Wojciech. Hedonizm młodopolskiej erotyki // Pamiętnik Literacki. - 1990, nr 4, s. 93-118

HEGLIZM
" HEGLIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 333-336. - (Vademecum Polonisty), 
ISBN 83-04-03521-1

HEROIZM
" KORNIŁŁOWICZ Norbert. Motywy heroizmu i miłości w literaturze polskiej XVII wieku // Pamiętnik Literacki. - 1982, nr 1/2, s. 179-192 
" KUROWIECKI Jan: Między cynizmem a heroizmem (O dramaturgii Leona Kruczkowskiego) / W: LEKTURY i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 491-497
" PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Somnambulicy - dekadenci - herosi: studia i eseje o literaturze Młodej Polski. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985. - Rozdz.: Homo militans i homo faber. O nurcie heroizmu w literaturze Młodej Polski. - S. 117-146, ISBN 83-08-01281-7

HEROS 
" WESOŁOWSKA Elżbieta. Antyczni antybohaterowie // Polonistyka. - 2006, nr 10, s. 26-30

HIP - HOP
" HOFFMANN Beata. "Gra w zielone" czyli o marihuanie w kulturze hip-hopowej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 21-26
" KONDRACKA - ZIELIŃSKA Anna. Hip - hodowcy o ziomalach i lepakach, czyli obraz młodego pokolenia w tekstach "OSTR-ego" i "Kalibra 44" // Język polski w Liceum. - 2005/2006, nr 3, s. 73-91
" KWIATKOWSKA - RATAJCZYK Maria. Między chorałem, rockiem a hip hopem // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 27-33
" TELICKA Justyna, TELICKI Marcin. Walka na rymy // Polonistyka. - 2004, nr 8, s. 43-45
" WÓJTOWICZ Stanisław. Walka o rymy // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 44-47

HISTORIA
" BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Przedstaw sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce na wybranych przykładach. - S. 102-107. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
" BUJNICKI Tadeusz: Historia i jej aspekty współczesności - Leon Kruczkowski / W: PROZAICY dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki / red. Bolesław Faron. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. - S. 343-378
" BUJNICKI Tadeusz: Sienkiewicz i historia: studia. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. - 270 s.
ISBN 83-06-00540-6
" BUJNICKI Tadeusz: Trylogia Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej. - Wrocław: Ossolineum, 1973. - 112 s.
" BYLINA Michał: Obrazy z dziejów Polski / kom. historyczny Mateusz Siuchniński. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1984. - 16 s.
ISBN 83-10-08534-6
" DANEK Wincenty: Matejko i Kraszewski: dwie koncepcje dziejów Polski. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - 120 s. - (PAN. Prace Komisji Humanistycznej; 23)
" DUBOWIK Henryk, KONIECZNY Jerzy, MALINOWSKI Jan: Polska powieść historyczna: wybrane zagadnienia z dziejów recepcji i warsztatu twórczego. - Bydgoszcz: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - 128 s.
" GÓRKA Olgierd: "Ogniem i mieczem" a rzeczywistość historyczna. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986. - 264 s.
" HISTORIA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 123-125
ISBN 83-7327-394-8
" HISTORIA w powieści / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 336-345. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" HISTORIOZOFICZNA refleksja w literaturze / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 389-399. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7
" JAKIMOWICZ Teresa: Temat historyczny w sztuce epoki ostatnich Jagiellonów. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 248 s. - (Prace Komisji Historii Sztuki; t. 15)
ISBN 83-10-05468-9
" JAKUBOWSKI Jan Zygmunt: Dokąd ale i skąd idziemy. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985. - Rozdz.: Dwie wizje przeszłości narodowej - Sienkiewicz i Żeromski. - S. 88 -108
ISBN 83-11-0199-3
" JANION Maria, ŻMIGRODZKA Maria. Romantyczna poezja wojny // Polonistyka. - 1977, nr 3, s. 167-174
" KERSTEN Adam: Sienkiewicz - "Potop" - historia. - Wyd. 2. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. - 304 s.
" KIJAS Juliusz: Przedhistoryczna przeszłość Polski w utworach naszej literatury. - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - 33 s. - (Nauka dla Wszystkich; nr 17)
" KUCZYŃSKI Stefan Maria: Rzeczywistość historyczna w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. - 190 s.
" KWIATKOWSKI Jerzy: Literatura Dwudziestolecia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - Rozdz.: Tematyka polityczna. - S. 192-195. - ( Dzieje Literatury Polskiej),
ISBN 83-01-09928-3
" ŁOJEK Mieczysław: Literacka ewolucja historii w opowiadaniach Władysława Lecha Terleckiego Przybysz i Drezno / W: NOWELA - opowiadanie (ewolucja gatunku) / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. - S. 213-224, ISBN 83-85230-37-8
" ŁOPATA Andrzej: Z pokolenia wydziedziczonych Ikarów - wokół interpretacji historii i mitu, technik narracyjnych oraz konstrukcji czasu w opowiadaniach Ikar i Wyspa Jana Józefa Szczepańskiego / W: NOWELA - opowiadanie (ewolucja gatunku) / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. - S. 195-205, ISBN 83-85230-37-8
" MATEJKO Jan: Bitwa pod Grunwaldem; wstęp Mieczysław Porębski. - Warszawa: Auriga, 1960. - 26 s. - (Klejnoty Sztuki Polskiej)
" PIESZCZACHOWICZ Jan: Na widnokręgu historii: szkice literackie. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988. - 416 s., ISBN 83-08-01603-0
" PORĘBSKI Mieczysław: Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem". - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. - 26 s. - (Klejnoty Sztuki Polskiej)
" PORĘBSKI Mieczysław: Malowane dzieje. - warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. - 227 s.
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw historię jako temat literacki i skomentuj jego różnorodne funkcje w utworach z różnych epok. - S. 40-44
ISBN 83-89522-39-X
" ROWIŃSKI Cezary: Przestrzeń logosu i czas historii. - Warszawa: Czytelnik, 1984. - 384 s., 
ISBN 83-07-00675-9
" TRYLOGIA Henryka Sienkiewicza - historia, dzieło, recepcja: materiały z sesji naukowej w dziewięćdziesiątą rocznicę Trylogii H. Sienkiewicza, (Zielona Góra, 2-3.05.1973) / red. Lech Ludorowski. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 245 s.
" WOŁK Marcin. Poezja i historia // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 43-48 
" ZABIEROWSKI Stanisław: Historia w "Popiołach" Żeromskiego. - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - 34 s. - (Nauka dla Wszystkich, nr 21)
" ŻMIGRODZKA Maria: Mit, podanie, historia (Romantyzm) / W: PROBLEMY polskiego Romantyzmu. Seria 2: praca zbiorowa / red. Maria Żmigrodzka. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - S. 307-343

HODOEPORIKON
" HODOEPORIKON w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 311-321. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

HOLOKAUST
" BURYŁA Sławomir. Holokaust jako temat lekcji języka polskiego // Polonistyka. - 2004, nr 4, s. 21-25
" CHRZĄSTOWSKA Bożena, WIEGANDTOWA Ewa, WYSŁOUCH Seweryna: Literatura współczesna: podręcznik dla klas maturalnych . - Poznań: Wydawnictwo Nakom, 1992. - Rozdz.: Nurt żydowski. - S. 49-53, ISBN 83-85060-37-5
" DENEKA Jerzy. Trzy spojrzenia na problem holocaustu (z zagadnień problematyki żydowskiej we współczesnej powieści polskiej) // Język Polski w Szkole Średniej 1996/1997, nr 4, s. 24-36
" ENGELKING Barbara: Zagłada i pamięć: doświadczenia Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych. - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 1994. - 318 s., 
ISBN 83-85194-98-3
" GETTA w literaturze / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 331-338. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" KRUPA Bartłomiej. Świadkowie Shoah a sytuacja szkolna, czyli odzyskiwanie podmiotu // Polonistyka. - 2005, nr 6, s. 29-34
" ŁOS Bogusław, SINULINGGA Dawid, ŻUREK Sławomir J. W drodze do gazu... Czy i jak mówić dziś o Holokauście na lekcjach języka polskiego? // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 1, s. 44-48
" MACIEJEWSKA Irena: Getto warszawskie w literaturze polskiej / W: LITERATURA wobec wojny i okupacji: studia / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 135-162. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T. XLIII)
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw na wybranych przykładach obraz holokaustu w literaturze polskiej. - S. 32-36, ISBN 83-89522-39-X
" PRZYMUSZAŁA Beata. Opis Zagłady - "opowieść negatywna" // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 607-612
" SOBCZAK Marzena. Pamięć i empatia // Polonistyka. - 2004, nr 4, s. 56-57
" ŚLIWIŃSKI Piotr. Temat: Zagłada // Polonistyka (dodatek Matura - Egzamin Wewnętrzny). - 2004, nr 1, s.18-21
" TEMATYKA holokaustu w literaturze / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 335-338, 1098. - (Vademecum Polonisty), 
ISBN 83-04-03942-7

HOMER
" ŚWIDERSKA Elżbieta. Tradycje eposu homeryckiego w literaturze polskiej i powszechnej. Propozycja syntezy materiału // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 3, s. 36-47

HORACY
HORACY, horacjonizm w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 313-321. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0 
HORACY, horacjonizm w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 173-176. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2 
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Horacjanizm J. Kochanowskiego - nawiązania tematyczne i artystyczne do rzymskiego poety. - S. 66-68
ISBN 83-86075-82-1

HORROR
PIETRKIEWICZ Jerzy: Literatura polska w perspektywie europejskiej. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - Rozdz.: Horror, most horror. - S. 253-259
ISBN 83-06-01411-1

HUMANIZM
HUMANIZM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 321-330. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Humanizm tragiczny w Trenach J. Kochanowskiego. - S. 54-56
ISBN 83-86075-82-1

HUMOR
HUMOR / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 466-468. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7
HUMOR / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 351-353. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
JUNG - PIKUŁA Agnieszka. Czy radości trzeba się uczyć? // Polonistyka. - 2004, nr 7, s. 54-56
PASZEK Jerzy: Humor w "Popiołach" Żeromskiego / W: LEKTURY i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 150-163
WINNICZUK Lidia: Od starożytności do współczesności. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - Rozdz.: Humor i dowcip w Fasti Owidiusza . - S. 115-126
ISBN 83-01-02223-X

HYMN
HYMN / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 399-401. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7
HYMN / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 354-357. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
HYMN w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 330-333. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
HYMN w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 176-178. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2
PODGÓRSKI Wojciech Jerzy: Skąd nasz ród: polskie pieśni hymniczne. - Warszawa: Wydawnictwo Interlibro, 1991. - 212 s.
ISBN 83 -85161-21-X

 

I

IDEA
IDEA. Idee w literaturze. (Literatura polska XX wieku wobec głównych kierunków myśli współczesnej) / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 408-415. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7

IDEALIZM
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością - zmieniaja świat czy świat ich zmienia? Rozważ problem na przykładach wybranych bohaterów literackich. - S. 60-64. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
IDEALIZM, idealiści / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 125-129
ISBN 83-7327-394-8

IDEOLOGIA
MARKIEWICZ Henryk. Ideologia a dzieło literackie // Polonistyka. - 1977, nr 3, s. 83-88
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Literatura w służbie ideologii. Ukaż zjawisko na przykładzie wybranego autora lub autorów. - S. 24-28
ISBN 83-89522-39-X

IKAR
BRZEZINA Stanisław. Mit ikaryjski w poezji polskiej // Polonistyka. - 1970, nr 3, s. 15-24

ILUZJA
GEMRA Anna. Siła iluzji // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 1, s. 28-41

IMAGINACJA
IMAGINACJA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 340-344. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

IMIĘ
KĘSIKOWA Urszula. Imiona i nazwiska mówiące w literaturze // Polonistyka. - 1987, nr 9, s. 667-675

IMIGRACJA
IMIGRACJA w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 179-183. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

IMPRESJONIZM
GUZE Joanna: Impresjoniści. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1986. - 192 s.
ISBN 83-214-0496-0
KĘPIŃSKI Zdzisław: Impresjonizm. - Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973. - 392 s. - (Style, Kierunki, Tendencje)
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Związki malarstwa impresjonistycznego i literatury przełomu XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach. - S. 331-335
ISBN 83-89522-39-X

IMPROWIZACJA
IMPROWIZACJA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 363-365. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

INDIE
TUCZYŃSKI Jan: Motywy indyjskie w literaturze polskiej. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 228 s.
ISBN 83-01-02240-X

INDYWIDUALIZM
BALCERZAN Edward: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 1: Strategie liryczne. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - Rozdz.: Poezja jako ocalenie indywidualności. - S. 10-18
ISBN 83-02-01172-X
INDYWIDUALIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 365-369. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
SZYMANIS Eligiusz. Kreacja romantycznego indywidualizmu w "Odzie do młodości" A. Mickiewicza // Polonistyka. - 1987, nr 7, s.487-493

INTELIGENCJA
INTELIGENT / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 129-133
ISBN 83-7327-394-8
JANASZEK-IVANICKOWA Halina: Misjonarze i konsumenci: literatura i wartości w krajach słowiańskich. - Katowice: "Śląsk", 1987. - Rozdz.: Misjonarze i konsumenci. - s. 223-328
ISBN 83-216-0598-2
KARKOWSKI Czesław: Krytyka i kultura inteligencji w twórczości Brunona Schulza. - Wrocław: Ossolineum, 1979. - 196 s.
ISBN 83-04-00380-5
WYKA Kazimierz: Pogranicze powieści. - Wyd. 3. - Warszawa: Czytelnik, 1989. - Rozdz.: Rozrachunki inteligenckie (S. Kisielewski: Sprzężenie; S. Dygat: Jezioro Bodeńskie; K. Brandys: Drewniany koń; P. Hertz: Sedan) . - S. 181-200
ISBN 83-07-01615-0
ZAWORSKA Helena: Po upadku mitów inteligenckich / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T. 3: Literatura Polski Ludowej / red. Alina Brodzka, Zbigniew Babicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 85-107

IRONIA
DOKTÓR Roman. Ironie w liryce Ignacego Krasickiego // Pamiętnik Literacki. - 1983, nr 3, s. 31-64
IRONIA romantyczna / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 377-385. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
KAWYN Stefan: Studia i szkice. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976. - Rozdz.: Ironia romantyczna. - S. 29-35
KAWYN Stefan: Studia i szkice. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976. - Rozdz.: Poemat ironiczno - romantyczny. - S. 36-40
KRZYŻANOWSKI Jerzy R.: Legenda Somosierry i inne prace krytyczne. - Warszawa: Czytelnik, 1987. - Rozdz.: Lalka - powieść ironiczna. - S. 92-112
ISBN 83-07-01578-2
ŁOPATA Andrzej. Maska ironii. Mit i rzeczywistość poezji Zbigniewa Herberta - propozycja interpretacyjna wybranych wierszy w klasie IV liceum i klasie I zsz // Język Polski w Szkole Średniej 1989/1990, nr 1, s. 3-15
POPIEL Magdalena: Retoryka zła w Próchnie Wacława Berenta / W: LEKTURY polonistyczne: od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków: Universitas, 2001. - S. 117-144, ISBN 83-7052-606-3
WYKA Kazimierz: Pogranicze powieści. - Wyd. 3. - Warszawa: Czytelnik, 1989. - Rozdz.: Tragizm, drwina i realizm. - S. 7-31, ISBN 83-07-01615-0

 

J

JAKOBINIZM
JAKOBINIZM w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 184-187. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

JAPONIA
PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria. Inspiracje japońskie w literaturze Młodej Polski. Rekonesans // Pamiętnik Literacki. - 1983, nr 2, s. 61-82
PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Somnambulicy - dekadenci - herosi: studia i eseje o literaturze Młodej Polski. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985. - Rozdz.: Inspiracje japońskie w literaturze Młodej Polski. Rekonesans. - S. 174-205
ISBN 83-08-01281-7

JASNOWIDZ
JASNOWIDZ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 387-388
ISBN 83-7327-394-8

JEZIORO
AKWATYCZNE motywy / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 7-11. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

JEŹDZIEC
JEŹDZIEC w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 37-39, 55, 247, 248, 292, 310-313. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1

JĘZYK
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Archaizacja i jej funkcje w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach. - S. 156-158. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji. - S. 184-188. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Język utworów Gombrowicza i Witkacego jako wyzwanie wobec tradycji. Omów na wybranych przykładach [Szewcy,Ferdydurke] . - S. 162-165. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Omów funkcje stylizacji środowiskowej w wybranym utworze literackim [Prus Lalka]. - S. 148-153. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Przedstaw analizę artystycznych funkcji języka mówionego w poezji współczesnej. - S. 189-191. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Przedstaw mechanizmy powstawania błędów językowych. Zilustruj przykładami z języka, prasy, radia, telewizji. - S. 159-161. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język trzech wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter [Fredro Zemsta, Żeromski Ludzie bezdomni, Sienkiewicz Potop]. - S. 175-179. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Zaprezentuj bogactwo neologizmów i ich funkcje w utworach wybranych poetów (np. C. K. Norwid, B. Leśmian, M. Białoszewski [Moja piosenka II, Pan Błyszczyński, Wiosna, Stodoła, namuzykowanie, Mironczarnia, Karuzela z madonnami]. - S. 180-183. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: Styl artystyczny. - S. 110-112
CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: Styl naukowy. - S. 108
CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: Styl popularnonaukowy. - S. 110
GRODZIŃSKI Eugeniusz. Język jako narzędzie manipulacji // Poradnik Językowy. - 1983, nr 7, s. 397-401
HOPPE Stanisław. Frazeologia łowiecka w języku polskim // Poradnik Językowy. - 1973, nr 7, s. 392-397
JĘZYK i społeczeństwo. - Warszawa: Czytelnik, 1980. - 392 s. - (Panorama)
ISBN 83-07-00347-4
KUCAŁA Marian. Wyrażenia i zwroty średniowieczne we współczesnej polszczyźnie // Poradnik Językowy. - 1973, nr 1, s. 184-194
KUPISZEWSKI Władysław. Uwagi o języku architektów // Poradnik Językowy. - 1982, nr 1, s. 35-40
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Funkcja magiczna języka i jej przejawy w różnego typu wypowiedziach. Omów problem, wykorzystując przykłady. - S. 385-388
ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich z różnych epok. - S. 392-395
ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Sposoby indywidualizacji języka bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok. - S. 403-406
ISBN 83-89522-39-X
SETKOWICZ Jan. Niektóre wyrazy z zakresu słownictwa pasterskiego w Beskidzie Żywieckim // Poradnik Językowy. - 1973, nr 9, s. 534-543
WITORSKA Alicja. Zapożyczenia w słownictwie współczesnej mody // Poradnik Językowy. - 1990, nr 4, s. 265-273
ZGÓŁKA Tadeusz: Język wśród wartości. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1988. - 123 s.
ISBN 83-210-0796-1
ŻAK - ŚWIĘCICKA Małgorzata. Charakterystyka słownictwa zawodowego rzemieślników // Poradnik Językowy. - 1984, nr 5, s. 294-298

JĘZYK MARYNARZY
BROCKI Zygmunt: Morze pije rzeką: historyjek z życia terminów morskich zbiorek trzeci. - Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1969. - 367 s.
MOŻDŻYŃSKI Jan. Staropolskie słownictwo związane z żeglugą (na marginesie książki Edwarda Łuczyńskiego) // Poradnik Językowy. - 1987, nr 7, s. 536-547
KOLODZIEJEK Ewa. Zapożyczenia w gwarze marynarzy (typy i funkcje) // Poradnik Językowy. - 1990, nr 2, s. 112-118
ŁUCZYŃSKI Edward. Polskie słownictwo morskie w XV i XVI wieku // Poradnik Językowy. - 1982, nr 1, s. 21-34

JĘZYK MŁODZIEŻY
BAKUŁA Kordian. "Kto się przezywa..." // Polonistyka. - 1996, nr 10, s. 673-677
BARLOT Danuta: Gwara studencka // Poradnik Językowy. - 1972, nr 1, s. 28-32
BARTOL Danuta: O warszawskiej gwarze studenckiej / W: WSPÓŁCZESNA polszczyzna: wybór zagadnień: praca zbiorowa / red. Halina Kurkowska. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - S. 321-335
ISBN 83-01-02450-X
CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: Moda w języku. - S. 53-57
DŁUGOSZ Kazimierz. Proszę Pana, bo on się przezywa, czyli o przezwiskach uczniów szkół podstawowych // Poradnik Językowy. - 1983, nr 1, s. 25-37
DŁUGOSZ Kazimierz. Przezwiska uczniów zaczerpnięte z programów telewizyjnych i dzieł literackich // Poradnik Językowy. - 1983, nr 7, s. 435-439
GŁOWACKI Jerzy. Uwagi o języku poezji hippisów // Poradnik Językowy. - 1990, nr 4, s. 280-285
HELEŃSKA Maria. O języku "miłosnym" czternastolatków // Polonistyka. - 1993, nr 1, s. 43-46
KAJTOCH Wojciech. O stylu popularnych pism młodzieżowych // Polonistyka. - 2002, nr 9, s. 531-536
KWIECIEŃ Sylwia A. Grzeczność językowa młodzieży // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 4, s. 84-90
MYCAWKA Mirosław. O gwarze szkolnej i studenckiej - na marginesie "Słownika gwary uczniowskiej" // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 3, s. 111-117
OŻÓG Kazimierz. Kod ograniczony wśród współczesnej polskiej młodzieży // Polonistyka. - 2002, nr 9, s. 521-524
SALONI Zygmunt. O stylu wypowiedzi uczniowskich // Poradnik Językowy. - 1975, nr 3, s. 151-157
SUFA Beata. Życie szkoły w języku środowiskowym uczniów // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 50-55
SUŁKOWSKA Jadwiga. Z języka współczesnej młodzieży studenckiej // Poradnik Językowy. - 1973, nr 1, s. 24-29
SYNOWIEC Helena. Neologizmy słowotwórcze w języku uczniów (na przykładzie słownictwa z zakresu nazw cech osobowości) // Poradnik Językowy. - 1985, nr 4, s. 253-257
WIŚNIEWSKA Maria. Co począć z wulgaryzmami? // Polonistyka. - 1994, nr 2, s. 82-86
ZADĘCKA - CEKIERA Anna. Szkoła i nauczyciel w słownictwie uczniów szkoły podstawowej // Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 44-48
ZARĘBINA Maria. Badania nad językiem w środowisku szkolnym // Poradnik Językowy. - 1981, nr 4, s. 194-197
ZGÓŁKOWA Halina. "Brzydkie wyrazy" już w przedszkolu // Polonistyka. - 1992, nr 6, s. 330-335

JĘZYK MUZYKÓW
RYCHLEWSKI Marcin. Suwaki, plakaty i inne atrakcje. O okładkach rockowych // Polonistyka. - 2007, nr 1, s. 45-50
WRÓBLEWSKI Krzysztof. O hitach, szlagierach i przebojach // Poradnik Językowy. - 1989, nr 8, s. 562-566
WRÓBLEWSKI Krzysztof. O nazwach płyt w języku polskim // Poradnik Językowy. - 1990, nr 4, s. 274-279
ZGÓŁKOWA Halina. Językowy obraz pokolenia. Czyli o języku tekstów rockowych // Polonistyka. - 1989, nr 6, s. 441-449
ZGÓŁKOWA Halina: "Miny na pokaz, czyny za grosz…" O tekstach polskiego rocka / W: JĘZYK zwierciadłem kultury czyli nasza codzienna polszczyzna: praca zbiorowa / red. Halina Zgółkowa. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1988. - S. 69-83
ISBN 83-210-0753-8
ZGÓŁKOWA Halina, SZYMONIAK Krzysztof: Prowokacja czyli o nazwach polskich zespołów rockowych / W: JĘZYK zwierciadłem kultury czyli nasza codzienna polszczyzna: praca zbiorowa / red. Halina Zgółkowa. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1988. - S. 98-109
ISBN 83-210-0753-8
ZGÓŁKOWA Halina, SZYMONIAK Krzysztof: "Słowa chore od słów" Czyli polscy rockmani o języku / W: JĘZYK zwierciadłem kultury czyli nasza codzienna polszczyzna: praca zbiorowa / red. Halina Zgółkowa. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1988. - S. 84-97
ISBN 83-210-0753-8

JĘZYK POLITYKI
BRALCZYK Jerzy: O języku polskiej propagandy politycznej / W: WSPÓŁCZESNA polszczyzna: wybór zagadnień: praca zbiorowa / red. Halina Kurkowska. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - S. 336-354
ISBN 83-01-02450-X
CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: Styl przemówień. - S. 91-93
CYRAN Maria. Dyskurs polityczny - Kram rozlicznego gatunku" // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 2, s. 84-100
CYRAN Maria. Język współczesnej publicystyki politycznej // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 4, s. 66-81
CYRAN Maria. Język współczesnych polityków polskich // Polonistyka. - 2005, nr 9, s. 28-34
DUBISZ Stanisław. Język i styl tekstów o tematyce politycznej // Poradnik Językowy. - 1982, nr 9, s. 600-613
DUBISZ Stanisław. Uwarunkowania i wyznaczniki stylu tekstów propagandowych // Poradnik Językowy. - 1983, nr 3, s. 150-158
MAJKOWSKA Grażyna. Językowe środki perswazji w przemówieniach politycznych // Poradnik Językowy. - 1989, nr 5, s. 319-327
WARCHOŁ - SCHLOTTMANN Małgorzata. Symbolika barw w języku polityki - na przykładzie przymiotnika czerwony // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 95-102

JĘZYK POTOCZNY
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Na podstawie analizy narracji utworów literackich (np. M. Hłasko, S. Mrożka, M. Białoszewskiego) określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej [Pierwszy krok w chmurach, Baba, Słoń, Pamiętnik z powstania warszawskiego] . - S. 166-170. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: Styl potoczny. - S. 87-90
PREYZNER Marcin. Język potoczny // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, nr 1, s. 69-75
RUSZKOWSKI Marek. Kilka uwag o stylu potocznym // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/1989, nr 4, s. 432-434

JĘZYK PRASOWY I PUBLICYSTYKI
CHRUŚCIŃSKA Krystyna. Nowe wyrazy złożone w języku polskiej prasy // Poradnik Językowy. - 1976, nr 10, s. 438-443
CHRUŚCIŃSKA Krystyna. Nowe wyrazy złożone w języku polskiej prasy // Poradnik Językowy. - 1977, nr 1, s. 19-27
CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: Język i styl dziennikarzy i sprawozdawców sportowych. - S. 155-158
CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: Styl komunikatów prasowych. - S. 108
CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: Styl publicystyczno - dziennikarski. - S. 93-95
JURKOWSKI Marian. Problematyka badań nad językiem radia // Poradnik Językowy. - 1984, nr 2, s. 94-99
MACOROVÁ Alena. O funkcjach społecznych, charakterystyce komunikacyjnej i charakterze językowym masowego przekazu (zwłaszcza tzw. mówionej publicystyki) // Poradnik Językowy. - 1984, nr 2, s. 79-83
MARCJANIK Małgorzata. Wtrącenia nawiasowe we współczesnej prasie // Poradnik Językowy. - 1978, nr 6, s. 261-268
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Język współczesnej publicystyki - nowomowa czy poprawna polszczyzna? Zbadaj problem, odwołując się do wybranych tekstów prasowych. - S. 407-410
ISBN 83-89522-39-X
SATKIEWICZ Halina. O wpływie prasy na język współczesnych Polaków // Poradnik Językowy. - 1984, nr 2, s. 90-93
SKARŻYŃSKI Mirosław. Kilka uwag o tekstach prasowych // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/1989, nr 2, s. 203-209
ZAGRODNIKOWA Alicja: Nowe wyrazy i wyrażenia w prasie. - Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1982. - 347 s. - (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria A; t. 15)

JĘZYK PRZESTĘPCÓW
KANIA Stanisław. Grypsera // Poradnik Językowy. - 1972, nr 10, s. 597-602
STĘPNIAK Klemens. Nazwy gwary złodziejskiej // Poradnik Językowy. - 1973, nr 4, s. 209-212
STĘPNIAK Klemens. Słowo i magia w świecie przestępczym // Poradnik Językowy. - 1974, nr 6, s. 296-300

JĘZYK SPRAWOZDAWCÓW SPORTOWYCH
BARAŃCZAK Stanisław: "Nasz wola - Polska gola". (O transparentach kibiców sportowych) / W: FORMY literatury popularnej: studia / red. Aleksandra Okopień - Sławińska. - Wrocław: Ossolineum, 1973. - S. 193-208. - (Z dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej)
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Wykorzystując zgromadzony materiał scharakteryzuj język komentatorów sportowych. - S. 154-155. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: Język i styl dziennikarzy i sprawozdawców sportowych. - S. 155-158
KOC Krzysztof. Nogi, nogi uciekły do boku!!! O języku sprawozdawców sportowych / Polonistyka. - 2005, dodatek nr 3, s. 20-24
LIPOŃSKI Wojciech: Sport w literaturze prasowej dwudziestolecia międzywojennego / W: FORMY literatury popularnej: studia / red. Aleksandra Okopień - Sławińska. - Wrocław: Ossolineum, 1973. - S. 67-91. - (Z dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej)
MIODEK Jan. O stylu sportowym / Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 1, s. 87-89
STAJEWSKI Miłosz. Język dziennikarzy sportowych w radiu i telewizji // Poradnik Językowy. - 1978, nr 4, s. 165-168

JĘZYK URZĘDOWY
CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: Styl urzędowo - kancelaryjny. - S. 95-108
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Współczesny język urzędowy. Zanalizuj środki językowe i dokonaj ich oceny pod względem poprawności. - S. 381-384
ISBN 83-89522-39-X

JĘZYK ŻOŁNIERZY
GŁOWACKI Jerzy. O języku żołnierzy // Poradnik Językowy. - 1990, nr 2, s. 119-122
KANIA Stanisław. U źródeł gwary żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego // Poradnik Językowy. - 1973, nr 9, s. 544-548
KUPISZEWSKI Paweł. Język żołnierzy // Poradnik Językowy. - 1987, nr 4, s. 273 - 281
MARCINIAK Stanisław. O języku wojskowym // Poradnik Językowy. - 1985, nr 7, s. 444-451
WROŃSKA Krystyna: Konwencjonalizacja języka współczesnej piosenki żołnierskiej / W: JĘZYK artystyczny: praca zbiorowa / red. Aleksander Wilkoń, Henryk Wróbel. T. 2. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 1981. - S. 171-184. - (Prace Naukowe UŚ w Katowicach; nr 459)
ISBN 83-00-00206-5

 

K

KANCJONAŁ
KANCJONAŁ w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 364-366. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

KARA
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Cierpienie i ofiara, wina i kara w twórczości Adama Mickiewicza. - S.62-65
ISBN 83-85394-28-1

KARIERA
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych epok. - S. 227-231
ISBN 83-89522-39-X

KAT
KAT / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 133-134
ISBN 83-7327-394-8
ŁOPATA Andrzej. Człowiek i kat w perspektywie historycznej i uniwersalnej w świetle powieści Kazimierza Moczarskiego Rozmowy z katem // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 3, s. 20-27

KATASTROFIZM
BALCERZAN Edward: Poezja polska w latach 1918-1939. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - Rozdz.: Poezja wobec katastrofy. - S. 121-133
ISBN 83-02-01172-X
DANEK - WOJNOWSKA Bożena: Z zagadnień Witkiewiczowskiego katastrofizmu / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T. 2: literatura międzywojenna / red. Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 212-236
JANKOWIAK Mieczysław: Młodopolskie niebo / W: MŁODOPOLSKI świat wyobraźni: studia i eseje / red. Maria Podraza-Kwiatkowska. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. - S. 98-132
KATASTROFA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 14-20
ISBN 83-7327-394-8
KATASTROFIZM. Katastrofizm w powieści / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 267, 445-453, 844. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7
KRYSZAK Janusz: Katastrofizm ocalający: z problematyki poezji tzw. "Drugiej Awangardy". - Wyd. 2 rozsz. - Bydgoszcz: Pomorze, 1985. - 215 s.
ISBN 83-7003-006-8
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Ewolucja postawy twórczej Jana Kasprowicza [Dies irae, Salome]. - S. 48-53
ISBN 83-86075-18-X
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Katastroficzna wizja świata w Szewcach Stanisława Ignacego Witkiewicza. - S. 235-239
ISBN 83-86075-18-X
SZPAKOWSKA Małgorzata: Katastrofizm Stanisława Ignacego Witkiewicza / W: PROBLEMY literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 2 / red. Hanna Kirchner, Zbigniew Żabicki. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - S. 325-362
WITAN Jan: Piękna plejada: szkice o poezji polskiej XX wieku. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. - Rozdz.: Od dekadentyzmu do katastrofizmu (przypomnienie i kontynuacja). - S.5-46. - (Współczesna Krytyka Polska)
WYKA Kazimierz: Rzecz wyobraźni. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. - Rozdz.: Echo katastroficzne (Stanisław Czycz, Leszek Elektorowicz). - S. 283-298
WYKA Kazimierz: Rzecz wyobraźni. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. - Rozdz.: Wspomnienie o katastrofizmie. - S. 347-366

KATEDRA
CZERMIŃSKA Małgorzata. "Miejsca wspólne" w opisach katedry gotyckiej // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 4-10
LUKAS Jadwiga. Literatura i architektura [Malewska Hanna Kamienie wołać będą]// Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 11-16

KAZANIA
KAZANIA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 366-371. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

KICZ
KULKA Thomas: Rozważania na temat kiczu / W: ESTETYKA w świecie: wybór tekstów / red. Maria Gołaszewska. T. 4. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. - S. 153-168. - (Skrypty Uczelniane; nr 708)
ISBN 83-233-0749-0
PAWŁOWSKI Tadeusz: Wartości estetyczne. -Warszawa: Wiedza Powszechna, 1987. - Rozdz.: Wartości estetyczne a kicz. - S. 177-211
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych piosenek nurtu disco polo. - S. 373-377
ISBN 83-89522-39-X

KLASYCYZM
KLASYCYZM w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 211-224. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2
KOWALCZYK Andrzej St. Klasycyzm dzisiaj. O liryce Zbigniewa Herberta // Polonistyka. - 1986, nr 3, s.171-182
LEGEŻYŃSKA Anna. Uparty duch klasycyzmu (w młodej poezji po 1989 roku) // Polonistyka. - 2000, nr 2, s. 83-90

KLĄTWA
KLĄTWA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 138
ISBN 83-7327-394-8

KŁÓTNIA
KŁÓTNIA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 138-141
ISBN 83-7327-394-8

KOBIETA
ADAMCZYK Agnieszka. O "kwestii kobiecej" w Kronikach Prusa / Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, nr 4, s. 343-351
BEAVOIR Simone de: Druga płeć. T. 1: Fakty i mity. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1972. - 369 s.
BOBIŃSKA Henryka. Obraz świata w Sklepach cynamonowych i plastycznej twórczości Brunona Schulza - propozycja metodyczna dla klasy IV liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 63-72
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Portret kobiet w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady. - S. 82-85. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
HOWIT Waldemar. O zmienności szekspirowskich kobiet // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 27-33
INGLOT Mieczysław: "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry / W: LITERATURA polska w szkole średniej: praca zbiorowa / red. Stanisław Grzeszczuk. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 246-266
ISBN 83-02-02529-1
JANUS-SITARZ Anna. Ideał kobiecej urody w malarstwie i literaturze baroku // Język Polski w Liceum. - 2000/2001, nr 1, s. 24-32
KOBIETA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 141-150
ISBN 83-7327-394-8
KOBIETA. Emancypacja kobiet / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 225-229. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
KOBIETA polska / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 414-417. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
KRASSOWSKA Halina: Miniaturowe portrety kobiet. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. - 48 s. - (ABC)
ISBN 83-03-00609-6
KUCZYŃSKA Alicja: Piękno: mit i rzeczywistość. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972. - 212 s. - (Omega, 229)
LIBERA Zdzisław: Bohaterowie mickiewiczowscy ( "Grażyna" A. Mickiewicza) / W: MICKIEWICZ: siedem odczytów. - Warszawa: Czytelnik, 1956. - S. 95-115
MATUSZEK Gabriela. Panna Julia Augusta Strinberga i nienawiść płci / W: LEKTURY polonistyczne: od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków: Universitas, 2001. - S. 117-144
ISBN 83-7052-606-3
ORZESZKOWA Eliza: Kilka słów o kobietach / W: KULCZYCKA - SALONI Janina: Pozytywizm. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. - S. 264-277. - (Biblioteka "Polonistyki")
OŻÓG Zofia. Kobieta fatalna w dziełach Arista i Tassa // Polonistyka. - 1997, nr 10, s.592-597
PERNOUD Regine: Kobieta w czasach katedr / W: ZROZUMIEĆ średniowiecze: wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz. - Tarnów: Biblios, 1994. - S. 210-213. - (Lektura dla Szkół Średnich)
ISBN 83-85380-22-1
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok. Omów zagadnienie na przykładach. - S. 240-244
ISBN 83-89522-39-X
PRZYMUSZAŁA Beata. Kobieto - jaki jest dzisiaj "jasny portret twój" // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 503-506
ROGALSKI Aleksander: Twórcy, dzieła, postawy: wybór esejów literackich. - Warszawa: Pax, 1974. - Rozdz.: "Kobiety, jak mi was żal...". - S. 195-213
STACHOWIAK Izabela. Izabeli Łęckiej nieznane oblicze // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 477-480
WALAS Teresa: Kobieta i kwestia ludzka. O Żabusi Gabrieli Zapolskiej / W: LEKTURY polonistyczne: od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków: Universitas, 2001. - S.83-116
ISBN 83-7052-606-3
WALLIS Mieczysław: Secesja [o sztuce]. - Wyd. 3. - Warszawa: Arkady, 1984. - Rozdz.: Postacie kobiece. - S. 183
ISBN 83-213-2992-6
WELTER Bożena. Jak renesansowy artysta widzi piękno kobiety? // Polonistyka. - 1996, nr 1, s.38-40
WILL Arno: Kobieta polska w wyobraźni społeczeństw niemieckiego obszaru językowego: od XIV wieku do lat trzydziestych XX w. - Łódź: Ossolineum, 1983. - 94 s.
ZAREMBINA Maria: "Bóstwem jesteś czy nimfą, duchem czy widzeniem?" czyli kobiety w Panu Tadeuszu // Poradnik Językowy. - 1990, nr 5, s. 317-326
ŻAK Stanisław. Cudzoziemka M. Kuncewiczowej - powieść o nieszczęśliwej kobiecie / Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 2, s. 66-75
ŻYCZYŃSKI Henryk: Tytuł i kompozycja "Lalki" / W: MARKIEWICZ Henryk: "Lalka" Bolesława Prusa. - Warszawa: Czytelnik, 1967. - S. 256-262

KOCHANOWSKI JAN
KUPISZEWSKI Władysław: Artyzm językowy Jana Kochanowskiego / W: JAN Kochanowski i kultura Odrodzenia: materiały z sesjii naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w dniach 19-21.03.1981 r. w Warszawie. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 160-169
ISBN 83-01-05358-5
LIBERA Zdzisław: Dziedzictwo poezji Jana Kochanowskiego w literaturze późniejszej / W: JAN Kochanowski i kultura Odrodzenia: materiały z sesjii naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w dniach 19-21.03.1981 r. w Warszawie. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 184-206
ISBN 83-01-05358-5
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Motywy czarnoleskie w poezji polskiej późniejszych epok. - S. 70-74
ISBN 83-86075-82-1
RYBICKA-NOWACKA Halina: Wkład Jana Kochanowskiego w rozwój polskiego języka literackiego / W: JAN Kochanowski i kultura Odrodzenia: materiały z sesjii naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w dniach 19-21.03.1981 r. w Warszawie. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 150-159
ISBN 83-01-05358-5

KOLĘDY
KOLĘDY w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 371-373. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

KOLOKWIALIZM
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. - S. 366-370
ISBN 83-89522-39-X

KOLORY
ENGELKING - TELEŻYŃSKA Ewa. Kolorystyka Vade - Mecum Norwida // Poradnik Językowy. - 1987, nr 9/10, s. 671-683
KISTER Anna. Kolor w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego // Pamiętnik Literacki. - 1986, nr 2, s. 193-222
MICHAŁOWSKI Piotr. Ciemny odcień bieli [o poezji T. Różewicza] // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 25-29
SIEKIERSKA Krystyna. Barwy przyrody w Trylogii Henryka Sienkiewicza // Poradnik Językowy. - 1988, nr 5, s. 324-331
SIEKIERSKA Krystyna. Nazwy barw w Trylogii Henryka Sienkiewicza // Poradnik Językowy. - 1988, nr 2, s. 106-119
TELEŻYŃSKA Ewa. Czerwień i błękit w liryce Norwida, Mickiewicza i Słowackiego // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 4, s. 159-170

KOMIKS
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Komiks - "papka" dla umysłu czy jeden z najpopularniejszych sposobów przekazu fabularnego? Omów na wybranych przykładach. - S. 121-123. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
SOBCZAK Jolanta. Nie bójmy się komiksów (propozycja metodyczna) // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 2, s. 51-62
TOEPLITZ Krzysztof Teodor: Sztuka komiksu: próba definicji nowego gatunku artystycznego. - Warszawa: Czytelnik, 1985. - 160 s.
ISBN 83-07-01080-2

KOMIZM

BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: "Z kogo się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!..." Zanalizuj funkcję komizmu i satyry na wybranych przykładach. - S. 65-68. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
BERGSON Henry: Śmiech: esej o komizmie; tł. Stanisław Cichowicz. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. - 252 s.
GUTOWSKI Maciej: Komizm postaci błazna w polskiej sztuce gotyckiej / W: TREŚCI dzieła sztuki: materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, grudzień 1966. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - S. 53-68
KLEINER Juliusz: W kręgu historii i teorii literatury. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - Rozdz.: Z zagadnień komizmu. - S. 667-683. - (Biblioteka Filologii Polskiej. Seria B. Literaturoznawstwo)
ISBN 83-01-02876-9
KOMEDIA elegijna w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 379-380. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
KOMEDIA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 373-379. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
KOMEDIA w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 224-233. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2
KOMIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 417-419. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
KOMIZM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 380-386. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
KRAWIEC Lidia. Komizm w nagłówkach prasowych // Poradnik Językowy. - 1989, nr 9/10, s. 649-653
MIZERKIEWICZ Tomasz. Okrucieństwo śmiechu czyli o przedwojennej prozie Witolda Gombrowicza // Polonistyka. - 2004, nr 10, s. 11-15
PASSI Izaak: Powaga śmieszności; tł. Kamelia Minczewska - Gospodarek; wstęp Ewa Borowiecka. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 332 s.
ISBN 83-01-01715-5
PODGÓRSKA Teresa: Komizm w twórczości Mikołaja Reja. - Gdańsk: Ossolineum, 1981. - 236 s. - (Seria Monografii; nr 76)
ISBN 83-04-00981-1
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Funkcje komizmu językowego w wybranych bajkach dawnych i współczesnych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do przykładów. - S. 377-380
ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Żart językowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich. Pokaż zjawisko na wybranych przykładach. - S. 332-366
ISBN 83-89522-39-X
ZIOMEK Jerzy: Powinowactwa literatury: studia i szkice. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - Rozdz.: Komizm - spójność teorii i teoria spójności. - s. 319-354
ISBN 83-01-00794-X

KOMUNIZM
KOMUNIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 419-421. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
PATRZAŁEK Tadeusz: Zygmunt Krasiński o rewolucji i komunizmie / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S.210-216
ISBN 83-02-00371-9

KONFLIKT
KONFLIKT pokoleń / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 150-152
ISBN 83-7327-394-8

KONSTRUKTYWIZM
RYCHLEWSKI Marcin. O konstruktywizmie w poezji Juliana Przybosia // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 491-494 

KOŃ
KOŃ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 429-431. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
"KOŃ ma duszę w sobie" / wybór i oprac. Łucja Ginkowa. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988. - 647 s. - (Biblioteka Romantyczna)

KOPERNIK MIKOŁAJ
BĄK Zbigniew. Mikołaj Kopernik w literaturze polskiej // Polonistyka. - 1973, nr 1, s. 1-12

KORONA
KORONA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 152-153
ISBN 83-7327-394-8

KOŚCIUSZKO TADEUSZ
ŚLIZIŃSKI Jerzy: Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. - Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981. - 284 s.
ISBN 83-11-06635-3

KOZAK
KOZAK. Hajdamaczyzna / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 440-444. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

KRAJOBRAZ
KRAJOBRAZ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 153-159
ISBN 83-7327-394-8
KWIATY ojczystej ziemi / wybór wierszy Ludmiła Marjańska. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1983. - 312 s.
ISBN 83-10-07766-1
LUBASZEWSKA Antonina: Krajobraz jako bohater dziejów w "geograficznych utworach Żeromskiego / W: PRACE ofiarowane Henrykowi Markiewczowi / red. Tomasz Weiss. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - S. 253-264
ISBN 83-08-01142-X
ŁUKASIEWICZ Jacek: Laur i ciało. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - Rozdz.: Próba pejzażu. - S. 7-47
PEJZAŻ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 688-690. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

KRAKÓW
ZBIJEWSKA Krystyna: Krakowskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego. - Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1986. - 112 s. - (Szlakiem Ludzi, Wydarzeń, Zabytków Kultury)
ISBN 83-7005-069-7

KREACJONIZM
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Kreacjonizm w prozie Brunona Schulza. - S. 111-112
ISBN 83-85394-28-1
KREACJONIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 479-481. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7

KRESY
" BIEDRZYCKI Krzysztof. Prowincje literackie naszych czasów // Polonistyka, nr 9, s. 521-526 
" CHODŹKO Ryszard: Wyobraźnia wyzwolona: rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny. - Warszawa: Nowa Era, 1992. - Rozdz.: Pejzaże nostalgii w prozie Kazimierza Truchanowskiego. - S. 34-45, ISBN 83-900686-0-5
" CHRZĄSTOWSKA Bożena, WIEGANDTOWA Ewa, WYSŁOUCH Seweryna: Literatura współczesna: podręcznik dla klas maturalnych . - Poznań: Wydawnictwo Nakom, 1992. - Rozdz.: Nurt kresowy. - S. 60-65, ISBN 83-85060-37-5
" CYRAN Maria. Litwa bardziej i mniej znana [Twórczość Mickiewicza, Słowackiego, Miłosza, Venclova] // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 45-52
" CZERMIŃSKA Małgorzata. Temat kresowy w prozie powojennej // Polonistyka. - 1992, nr 10, s.581-588
" GRABOWICZ George G. Mit Ukrainy w "Śnie srebrnym Salomei" // Pamiętnik Literacki. - 1987, nr 2, s. 23-60
" NOWICKA Elżbieta. Kresy romantyków // Polonistyka. - 1997, nr 3, s.201-206
" KEMPFI Andrzej. Białoruś na kartach Mickiewiczowskiej poezji // Polonistyka. - 1998, nr 7, s. 488-491
" KRESY w powieści / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 852. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. - Łódź: Juka, 1993. - Rozdz.: Miłość w "tamtych czasach" (T. Konwicki "Kronika wypadków miłosnych". - S. 76-88, 
ISBN 83-900961-9-6
" MATUSZEWSKA Przemysława: Twierdze i oazy. Obraz kresów w poezji polskiego oświecenia / W: W KRĘGU oświecenia i teatru: prace ofiarowane profesorowi Mieczysławowi Klimowiczowi w 70 rocznicę urodzin / red. Andrzej Cieński. - Wrocław: Ossolineum, 1989. - S. 115-127, ISBN 83-04-02945-6
" MIT kresów / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 929. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
" PACZOSKA Ewa: Nad Niemnem - melancholia i magia / W: LEKTURY polonistyczne: od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków: Universitas, 2001. - S. 27-48, ISBN 83-7052-606-3
" POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Porównaj literackie wizje Kresów w wybranych utworach literackich. - S. 133-137, ISBN 83-89522-39-X
" STANKOWSKA Agata. Potrzeba Litwy. Kresy w literaturze powojennej // Polonistyka. - 1997, nr 4, s.225-230
" SZURCZAK Anna. Mit Litwy i Ukrainy w literaturze polskiej - synteza materiału w klasach czwartych // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 26-35
" WARNEŃSKA Monika: Kraj lat młodzieńczych: śladami Mickiewicza. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1970. - 267 s.
" WIEGANDT Ewa. Literackie formy świadomości kresowej // Polonistyka. - 1997, nr 3, s.196-201

KREW
" KREW / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 159-160
ISBN 83-7327-394-8

KRONIKARSTWO
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Średniowieczna historiografia. - S. 164-168, ISBN 83-86075-47-3
" KRONIKARSTWO, kronika w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 399-408. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

KRÓL
" JAKIMOWICZ Teresa: Temat historyczny w sztuce epoki ostatnich Jagiellonów. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 248 s. - (Prace Komisji Historii Sztuki), ISBN 83-10-05468-9
" KRÓL / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 161-163, ISBN 83-7327-394-8 

KRYMINAŁ
" BACHÓRZ Józef: Polska powieść tajemnic w pierwszym ćwierćwieczu jej istnienia / W: FORMY literatury popularnej: studia / red. Aleksandra Okopień - Sławińska. - Wrocław: Ossolineum, 1973. - S. 115-135. - (Z dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej)
" MARTUSZEWSKA Anna: Niektóre właściwości struktury polskiej współczesnej powieści kryminalnej / W: FORMY literatury popularnej: studia / red. Aleksandra Okopień - Sławińska. - Wrocław: Ossolineum, 1973. - S. 93-113. - (Z dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej)

KRZYŻ
" HENDERSON George: Wczesne Średniowiecze. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - Rozdz.: De Laudibus Sanctae Crucis. - S. 217-260
ISBN 83-01-04721-6
" KRZYŻ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 163-164, ISBN 83-7327-394-8

KSIĄDZ
" KSIĄDZ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 45-461. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1

KSIĄŻKA
" CIEŃSKI Andrzej: Książki i literatura w "Mikołaju Doświadczyńskiego przypadkach" / W: PRACE literackie. Z. 6. - Wrocław: Ossolineum, 1964. - S. 75-104. - (Acta Universitastis Wratislaviensis, nr 30)
" JAKUBOWSKI Jan Zygmunt: Porozmawiajmy o poezji. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979. - Rozdz.: O miłości do ksiąg w poezji polskiej. - S. 179-194
" KSIĄŻKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 70-71, ISBN 83-7327-394-8
" KTO książki miłuje: antologia tekstów o książce / zabrał i oprac. Marceli Poznański. - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1958. - 292 s.
" WIERSZE o książkach. - Warszawa: Czytelnik, 1964. - 64 s.
" ZIELIŃSKI Andrzej R.: Społeczny zasięg książki w Polsce: raport z badań. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1988. - 68 s.

KUKIEŁKA
" KUKIEŁKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 169-170
ISBN 83-7327-394-8
" SŁABY Jeannette. Szwaczki, przyjemność i inne znaczenie [Sklepy cynamonowe] // Polonistyka. - 2006, nr 6, s. 50-53

KWIAT
" KWIAT / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 165-166, ISBN 83-7327-394-8

 

L

LABIRYNT
" KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Jakie symboliczne treści kryje mit labiryntu? (labirynt słów, miasto - labirynt, labirynt losu, uczuć itp.). - S. 28-31, ISBN 83-86075-47-3
" LABIRYNT / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 166-169
ISBN 83-7327-394-8
" MALCZEWSKA Jolanta. Dziwność ludzkiego istnienia, czyli topos labiryntu // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 9-14
" NAKONECZNY Tomasz. Architektura i Proces Franza Kafki // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 27-33
" SANTARCANGELI Paolo: Księga labiryntu. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982. - 395 s. 
ISBN 83-214-0278-X
" WYSŁOUCH Seweryna. Architektura na lekcjach języka polskiego [Franz Kafka Proces] // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 40-44

LALKA
" LALKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 169-170, ISBN 83-7327-394-8

LAS
" GUZIK Barbara: Widzę i opisuję... O lesie w Panu Tadeuszu // Polonistyka. - 1998, nr 7, s. 440-445
" LAS / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 170-172, ISBN 83-7327-394-8

LEGENDA
" LEGENDA. Baśń / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 468-473. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
" ZIEJKA Franciszek: Złota legenda chłopów polskich. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. - 424 s., ISBN 83-06-01000-0

LEKARZ
" LEKARZ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 172-176, ISBN 83-7327-394-8

LIBERTYNIZM
" LIBERTYNIZM w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 269-274. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-7327-394-8
" LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Na podstawie znanych Ci utworów Stanisława Trembeckiego i Tomasza Kajetana Węgierskiego omów zagadnienie libertynizmu. - S. 216-220, ISBN 83-86075-82-1

LIPSJUSZ JUST
" LIPSJUSZ JUST, lipsjanizm w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 441-443. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0 

LIRYZM
" BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Liryzm i groteska w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. - S.121-123, ISBN 83-85394-28-1

LIST
" LIST / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 176-177, ISBN 83-7327-394-8
" LIST w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 61-65, 456-461. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
" LIST poetycki w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 278-283. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2 

LITERATURA
CIEŃSKI Andrzej: Książki i literatura w "Mikołaju Doświadczyńskiego przypadkach" / W: PRACE literackie. Z. 6. - Wrocław: Ossolineum, 1964. - S. 75-104. - (Acta Universitastis Wratislaviensis, nr 30)
GRZESZCZUK Stanisław. Staropolska humorystyka plebejska - "literatura sowizdrzalska" / W: LEKTURY polonistyczne: Średniowiecze, Renesans, Barok. Cz. 3 / red. Janusz S. Gruchała. - Kraków: Uniwersitas, 1999. - S. 75-111
ISBN 83-7052-796-5
GRZESZCZUK Stanisław. Staropolskie potomstwo Sowizdrzała // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/1989, nr 2, s. 127-141
LITERATURA okolicznościowa w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 480-485. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
LITERATURA sowizdrzalska w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 485-495. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

LOS
KOWALCZYK Małgorzata Jadwiga. Archetyp ludzkiego losu w opowiadaniu Wieża Gustawa Herlinga-Grudzińskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 1, s. 53-59

LUBELSZCZYZNA
GRYCHOWSKI August: Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich: od Średniowiecza do 1968 r. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1974. - 424 s.

LUBLIN
GRYCHOWSKI August: Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich: od Średniowiecza do 1968 r. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1974. - 424 s.
GRYCHOWSKI August: Lublin w życiu i twórczości pisarzy polskich od Średniowiecza do 1918r. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1965. - 228 s.

LUDOWOŚĆ
GRONAU Stanisław. Gwara jako artystyczny dement dzieła literackiego // Polonistyka. - 1970, nr 6, s. 1-14
KRAWCZYK Agnieszka: Omówienie lektur: Romantyzm. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Ludowość romantyczna. - S. 12-14
ISBN 83-7435-217-5
LUDOWOŚĆ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 515-525. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
LUDOWOŚĆ. Literatura a kultura ludyczna w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 461-466. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
ŁOPATA Andrzej: Norwid prowincjonalny i ludowy // Polonistyka. - 1998, nr 10, s. 667-670
ŁUGOWSKA Jolanta: Proza Tadeusza Nowaka a problemy współczesnej literatury nurtu ludowego / W: MODELE świata i człowieka: szkice o powieści współczesnej / red. Jerzy Święch. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1985. - S. 247-285
ISBN 83-222-0327-6
NOWOSIELSKI Kazimierz. Ludowy i ludzki widnokrąg. O "Konopielce" Edwarda Redlińskiego // Pamiętnik Literacki. - 1982, nr 1/2, s. 125-144
PIECZONKA Ewa. Obrzęd ludyczny - obrzęd magiczny czyli "Grób Agamemnona" Słowackiego w kontekście wrażeń turysty // Polonistyka. - 1990, nr 1, s.24-30
PIEŚŃ ludowa w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 644-647. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
POLAŃCZYK Danuta (oprac.): II i IV cześć Dziadów Adama Mickiewicza. - Lublin: Biblioteka Wysyłkowa, 2005. - Rozdz.: Ludowość w II części Dziadów. S. 14-19. - (Biblioteczka Opracowań; zeszyt nr 19)
ISBN 83-86581-06-9
POTOCKI Antoni: Powstanie ludowego świata i słowa / W: WESELE we wspomnieniach i krytyce / oprac. Aniela Łempicka. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970. - S. 158-166
RYCHLEWSKI Marcin. Autentyzm kontra forma, czyli pierwiastki ludowe i modernistyczne w kulturze // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 15-19
SULIMA Roch: Folklor i literatura: szkice o kulturze i literaturze współczesnej. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, - 1985. - 528 s.
ISBN 83-205-3677-4
ZAWADA Andrzej: Gra w ludowe: nurt chłopski w prozie współczesnej a kultura ludowa. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. - 300 s.
ISBN 83-205-3430-5
ZIĘBA Michał: Liryka Teofila Lenartowicza wobec pieśni ludowej: (z zagadnień stylistyki ludowej). - Kraków: Ossolineum, 1983. - 131 s. - (Prace Komisji Historycznoliterackiej, nr 43)

LUSTRO
BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - Rozdz.: Człowiek i zwierciadło w malarstwie XV i XVI wieku: Trwałość i przemijanie. - S. 86-102. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1
MOTYW zwierciadła w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 80, 81, 88-102. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1

 

Ł

ŁAGRY
GERLACH Rodycjusz Bolesław: Wspomnienia z wywózki i pobytu na Syberii w latach 1940-1946. - Lubsko: Urząd Miasta, 1998. - 222 s.
ISBN 83-911822-1-5
KAJTOCH Wojciech: "Lagry i łagry" - problematyka obozowa w IV klasie LO: Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn. - Kraków: Text, 1994. - 56 s. - (Biblioteczka Lektur. Analizy: przewodnik metodyczny dla nauczyciela)
ISBN 83-86050-03-9
MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. - Łódź: Juka, 1993. - Rozdz.: Książka o ludzkim cierpieniu (G. Herling-Grudziński :"Inny świat"). - S. 60-75
ISBN 83-900961-9-6
MARZEC Anna. Wstrząsająca wizja łagru w Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego // Język Polski w Szkole Średniej 1990/1991, nr 2, s. 52-60
POLACY w ZSRR: antologia / oprac. i wstęp Maria Czapska. - Paryż: Instytut Literacki, 1963. - 358 s.
ŚLIWIŃSKI Piotr: Obozy i wartości. O Innym świecie G. Herlinga-Grudzińskiego / W: GLOSARIUSZ od Młodej Polski do współczesności / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 179-184
ISBN 83-04-03936-2
W CZTERDZIESTYM nas Matko na Sybir zesłali: Polska a Rosja 1939-1942 / wybór i oprac. Jan Tomasz Grass, Irena Grudzińska. - Warszawa: Res Publica, 1990. - 215 s. 
ISBN 83-7046-032-1
WIĘŹNIOWIE nocy: wypisy z polskiej literatury łagrowej / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz. - Kraków: Arka, 1991. - 107 s.
ISBN 83-85123-32-6

ŁĄKA
ŁĄKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 177-178
ISBN 83-7327-394-8

ŁOWIECTWO
DYNAK Władysław. Łowiectwo w poezji polskiej // Pamiętnik Literacki. - 1991, nr 1, s. 3-22

ŁZY
FILEK Małgorzata: Motyw łez w "Vade - mecum" Norwida / W: LITERACKIE wizje i re-wizje: materiały pomocnicze dla szkoły średniej: praca zbiorowa / red. Marian Stępień, Wacław Walecki. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. - S. 103-111
ISBN 83-02-00371-9

 

M

MACIERZYŃSTWO
GIŻEWSKA-SZWARBUŁA Agnieszka. Macierzyństwo w poezji Anny Świrszczyńskiej // Polonistyka. - 2003, nr 2, s. 96-100
KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna. Pieta - pogańska macocha? // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 457-461
MASUMBUKU Jeanette. Macierzyństwo w kleszczach stylu [Maria Kuncewiczowa Przymierze z dzieckiem] // Polonistyka. - 2004, nr 8, s. 30-33

MADRYGAŁ
MADRYGAŁ w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 506-507. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

MAGIA
FALKOWSKI Stanisław. W czarodziejskiej wieży. (Motywy magiczne w "Latarniku" // Polonistyka. - 1991, nr 7, s.458-461
MAGIA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 507-509. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
PIECZONKA Ewa. Obrzęd ludyczny - obrzęd magiczny czyli "Grób Agamemnona" Słowackiego w kontekście wrażeń turysty // Polonistyka. - 1990, nr 1, s. 24-30

MAGNATERIA
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Swojskość i europejskość polskiego baroku, czyli o nurcie ziemiańskim i dworskim w literaturze XVII wieku. - S. 98-101
ISBN 83-86075-82-1

MAGNETYZM
MAGNETYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 526-528. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

MAKARONIZM
MAKARONIZM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 510-511. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

MALARSTWO
JAWORSKI Stanisław: Odnajdywanie świata. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - Rozdz.: Poeta: malarz czy muzyk? - S. 116-126
ISBN 8308-01189-6
KRAWCZYK Alicja. Poetyckie wyprawy Wisławy Szymborskiej w świat sztuki. O trzech wierszach: Ludzie na moście, Pejzaż, Mozaika bizantyjska (cz.1) // Język polski w Liceum. - 2005/2006, nr 3, s. 19-28
KURCZAB Henryk. Poetycka wizja obrazu Rembrandta w wierszu Stanisława Grochowiaka // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 4, s. 66-74
OLKUSZ Wiesław. Malarstwo w twórczości literackiej Gabrieli Zapolskiej // Pamiętnik Literacki. - 1983, nr 4, s. 129-160
MALARSTWO a literatura / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 528-532. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
MLEKOJAD Anna. O malarskości prozy Małgorzaty Musierowicz // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 558-562 
POGRANICZA i korespondencje sztuk / red. Teresa Cieślikowska, Janusz Słowiński. - Wrocław: Ossolineum, 1980. - 296 s. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 56)
ISBN 83-04-00373-2
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego konkretyzacje na przykładach wybranych dzieł. - S. 343-347
ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolę. - S. 327-331
ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Literatura a obraz ilustrowany. Omów na przykładach współistnienie tych form wypowiedzi artystycznej. - S. 281-285
ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw malarski charakter wybranych dzieł literackich. - S. 265-269
ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Symbolizm w literaturze a symbolizm w malarstwie. Porównaj metody twórcze na wybranych przykładach z okresu modernizmu. - S. 335-339
ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Związki malarstwa impresjonistycznego i literatury przełomu XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach. - S. 331-335
ISBN 83-89522-39-X
RÓŻEWICZ Tadeusz: Dźwięk i obraz w poezji współczesnej / W: O LITERATURZE polskiej: materiały. Cz. 3: Programy i polemiki literackie / wybór i oprac. Helena Zaworska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. - S. 174-176
ISBN 83-02-01710-8
SEMPOLIŃSKI Jacek: Poezja współczesna a malarstwo współczesne / W: POGRANICZA poezji / wybór i oprac. Jan Z. Brudnicki, Jan Witan. - Warszawa: Iskry, 1983. - S. 91-106
ISBN 83-207-0382-4

MAŁŻEŃSTWO
KWIEK-OSIOWSKA Janina, STANUCH Stanisław. Małżeństwo i rodzina w literaturze polskiej (na wybranych przykładach) // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s.48-56
MAŁŻEŃSTWO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 179-181
ISBN 83-7327-394-8
ŻONA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 435-437
ISBN 83-7327-394-8

MANEKIN
MANEKIN / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 169-170
ISBN 83-7327-394-8
SŁABY Jeannette. Szwaczki, przyjemność i inne znaczenie [Sklepy cynamonowe] // Polonistyka. - 2006, nr 6, s. 50-53

MANIERYZM
MANIERYZM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 511-521. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

MANIPUKACJA
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji. - S. 184-188. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6

MARINI (MARINO GIAMBAPTTISTA)
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Jan Andrzej Morsztyn - polski marinista. - S. 111-114
ISBN 83-86075-82-1
MARIN G. B., marinizm w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 521-529. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

MARIONETKA
MARIONETKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 169-170
ISBN 83-7327-394-8

MARKSIZM
MACKIEWICZ Witold: Nietzscheanizm i marksizm w literaturze i filozofii okresu Młodej Polski. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1989. - 367 s.
ISBN 83-05-11737-5
MARKSIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 532-534. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
WILLAMS Raymond: Marksizm i literatura. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 376 s.
ISBN 83-01-08844-3

MARZENIE
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością - zmieniaja świat czy świat ich zmienia? Rozważ problem na przykładach wybranych bohaterów literackich. - S. 60-64. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
JASTRZĘBSKI Jerzy: Powieść jako autokreacja. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - Rozdz.: Czasoprzestrzeń mitu i marzenia w prozie Brunona Schulza . - S. 170-226
ISBN 83-08-01229-9
MARZENIE romantyczne / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 534-536. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

MASKA
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Maska i przenośnia w literaturze, czyli o sposobach komunikacji pisarza z czytelnikiem: od bajek Krasickiego do utworów pisarzy polskich i obcych XX wieku. - S. 19-22. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6

MATKA
DO matki: wybór wierszy. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. - 320 s.
DOBRZECKI Tadeusz: Średniowieczne źródła "Piety" / W: TREŚCI dzieła sztuki: materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, grudzień 1966. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - S. 11-31
JAGIELLO Jadwiga. Matka w polskiej pieśni ludowej. Opis struktury // Pamiętnik Literacki. - 1980, nr 4, s. 79-90
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Matka Chrystusa po ludzku cierpiąca w Posłuchajcie, bracia miła.... - S. 174-176
ISBN 83-86075-47-3
KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna. Pieta - pogańska macocha? // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 457-461
ŁUCZYŃSKA Maria. Żale Matki Boskiej i Pieta - dramat cierpienia. Propozycja metodyczna dla kl. I liceum i technikum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 73-81
MASUMBUKU Jeanette. Macierzyństwo w kleszczach stylu [Maria Kuncewiczowa Przymierze z dzieckiem] // Polonistyka. - 2004, nr 8, s. 30-33
MATKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 181-189
ISBN 83-7327-394-8
MIKOŁAJCZYK Małgorzata. Postać matki w Trenie Zbigniewa Herberta // Polonistyka. - 2003, nr 3, s.157-162
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Portret matki w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach. - S. 193-197
ISBN 83-89522-39-X
TOMASZEWSKI Feliks. Motyw Sabat Mater Dolorosa w liryce polskiej (Lament świętokrzyski, J. Witlin Sabat Mater, T. Gajcy Żegnając się z matką// Język Polski w Szkole Średniej 1996/1997, nr 3, s. 56-67
TOMASZEWSKI Feliks. Motyw Sabat Mater Dolorosa w liryce polskiej. Pieta Polska. K. K. Baczyński Elegia...o chłopcu polskim; Cz. Miłosz Ballada // Język Polski w Szkole Średniej 1996/1997, nr 4, s. 62-77

MAZOWSZE
PIJANOWSKI Anatol Przemysław. Mazowieckim szlakiem Zygmunta Krasińskiego // Polonistyka. - 1987, nr 7, s. 539-545
WARNEŃSKA Monika: Mazowieckie ścieżki pisarzy. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. - 387 s.

MĄDROŚĆ
MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. - Łódź: Juka, 1993. - Rozdz.: Mądrość ma wiele twarzy, czyli o prozie Wiesława Myśliwskiego. - S. 45-59
ISBN 83-900961-9-6

MĄŻ
MĄŻ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 189-194
ISBN 83-7327-394-8

MECENAT
MECENAT w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 529-538. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
MECENAT w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 284-289. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

MEDYCYNA

MACIĄG Włodzimierz: Żywi i współcześni: szkice krytyczne. - Warszawa: Czytelnik, 1972. - Rozdz.: Literatura i medycyna. - S. 189-208

MELODRAMAT
BOBIŃSKI Witold. Kiedy serce łzawi, czyli melodramat // Polonistyka. - 1995, nr 3, s. 173-179

MESJANIZM
CIEŚLA-KORYTOWSKA Maria. Polski mesjanizm romantyczny // Język Polski w Szkole Średniej 1987/1988, nr 2, s. 175-182
MESJANIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 536-540. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
MESJANIZM / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 194-195
ISBN 83-7327-394-8
WEISS Tomasz: Od prometeizmu do mesjanizmu narodowego / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T. 1: Młoda Polska / red. Jerzy Kwiatkowski, Zbigniew Żabicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 105-128
UJEJSKI Józef: Romantycy. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - Rozdz.: Prolegomena do dziejów polskiego mesjanizmu. - S. 290-303
ŻMIGRODZKA Maria: Antynomie mistycznego mesjanizmu Słowackiego / W: PRACE ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi / red. Tomasz Weiss. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - s. 101-130
ISBN 83-08-01142-X

METAFIZYKA
CHOŁODY Mariusz. Żeglarz (Adam Mickiewicz) - refleksje, metafizyka, samotność // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 48-52
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Nurt poezji metafizycznej w polskim baroku. [Sęp Szarzyński, Grabowiecki, Naborowski]. - S. 107-110
ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Różne postawy twórców wobec marności świata (np. poezja metafizyczna i poezja "światowych rozkoszy"). - S. 124-126
ISBN 83-86075-82-1
ŁAPIŃSKI Zdzisław: Metafizyka Leśmiana / W: STUDIA o Leśmianie / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - S. 40-52. - (Historia i Teoria Literatury. Studia)
RAŹNY Anna: Bracia Karamazow Fiodora Dostojewskiego - od metafizyki do ideologii / W: LEKTURY polonistyczne: od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków: Universitas, 2001. - S. 117-144
ISBN 83-7052-606-3
STALA Marian: Teatr istnienia i teatr niebytu albo czy Białoszewski jest poetą metafizycznym / W: LEKTURY polonistyczne: literatura współczesna. T. 1 / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jastrzębski. - Kraków: Universitas, 1997. - S. 373-392
ISBN 83-7052-448-6

METAFORA
MARZEC Anna. Symbol i metafora w powieściach Tadeusza Nowaka Polonistyka. - 1974, nr 1, s. 17-26
METAFORA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 528-545. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
SŁAWIŃSKA Irena: Metafora w dramatach Norwida / W: INGLOT Mieczysław: Cyprian Norwid. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - S. 347-358. - (Biblioteka "Polonistyki")
ISBN 83-02-03432-0
STALA Marian: Metafora w liryce Młodej Polski: metamorfozy widzenia poetyckiego. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 351 s.
ISBN 83-01-08013-2
STUDIA o metaforze. T. 1 / red. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz. - Wrocław: Ossolineum, 1980. - 154 s. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t.55)
ISBN 83-04-00237-X
WYSŁOUCH Seweryna: Wizualność metafory / W: MIEJSCA wspólne: szkice o komunikacji literackiej i artystycznej / red. Edward Balcerzan, Seweryna Wysłouch. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 205-220
ISBN 83-01-05857-9

MĘSTWO
NAWROCKI Witold: Szlachetność - męstwo - patriotyzm. Pieśń o Rolandzie / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 37-40

MĘŻCZYZNA
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Męska godność jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. - S. 214-219
ISBN 83-89522-39-X

MIASTO
BARANOWSKA Małgorzata. Surrealna wyobraźnia i poezja. - Warszawa: Czytelnik, 1984. - Rozdz.: Geniusz miasta. - S. 126-141
ISBN 83-07-00977-4
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla. Analiza porównawcza wybranych dzieł. - S. 124-127. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
CHODŹKO Ryszard: Wyobraźnia wyzwolona: rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny. - Białystok: NOVA ERA: 1992. - Rozdz.: Podróż po peryferiach pamięci Brunona Schulza i Andrzeja Kuśniewicza. - S. 21-33
ISBN 83-900686-0-5
DETKO Jan: Warszawa naturalistów. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. - Rozdz.: Motywy warszawskie w twórczości Żeromskiego [Ludzie bezdomni, Przedwiośnie, W sidłach niedoli, Dzieje grzechu, Doktor Piotr]. - S. 141-163. - (Biblioteka Syrenki)
ISBN 83-06-00424-8
DETKO Jan: Warszawa naturalistów. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. - Rozdz.: Prusowska wizja Warszawy [Kroniki, Lalka, Emancypantki]. - S. 23-54. - (Biblioteka Syrenki)
ISBN 83-06-00424-8
DETKO Jan: Warszawa naturalistów. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. - Rozdz.: Warszawskie utwory Dygasińskiego [Nowe tajemnice Warszawy, Na warszawskim bruku, Głód i miłość]. - S. 55-73. - (Biblioteka Syrenki)
ISBN 83-06-00424-8
GRZENIEWSKI Ludwig Bohdan: Szkice warszawskie. - Warszawa: Czytelnik, 1970. - 159 s.
JACKIEWICZ Aleksander: Niebezpieczne związki literatury i filmu. - Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1971. - Rozdz.: Kuglarz urojonych miast (o Brunonie Schulzu). - S. 89-96
JAWORSKI Stanisław: Odnajdywanie świata. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - Rozdz.: Mit ziemi, mit miasta. - S. 44-54
ISBN 83-08-01189-6
KORZENIEWICZ Maria. Uspokojenie. Próba interpretacji [J. Słowacki]// Polonistyka. - 1979, nr 1, s. 37-41
KRYSZAK Janusz: Urojona perspektywa: szkice literackie. - Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1981. - Rozdz.: Pogrzeb miasta. (Toruń w poetyckiej wizji Józefa Czechowicz). - S. 162-172
ISBN 83-218-0131-5
KRZYŻANOWSKI Julian: Sienkiewicz a Warszawa. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. - 88 s.
MACIEJEWSKA Irena: Wielkie miasto w prozie okresu Młodej Polski a problemy naturalizmu [Reymont W. Ziemia obiecana, Żeromski S., Berent W. Ozimina, Przybyszewski S. Krzyk] / W: PROBLEMY literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria III / red. Edmund Jankowski, Janina Kulczycka - Saloni. - Wrocław: Ossolineum, 1984. - S. 197-223
MIASTO / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 543-546. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
MIASTO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 195-199
ISBN 83-7327-394-8
MIASTO. Urbanizm, antyurbanizm / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 1151-1154. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7
NAKONECZNY Tomasz. Architektura i Proces Franza Kafki // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 27-33
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Porównaj obraz Warszawy w Lalce Bolesława Prusa i w dowolnie wybranym utworze literackim XX wieku. - S. 57-61
ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX wieku. - S. 36-40
ISBN 83-89522-39-X
PRZYMUSZAŁA Beata. "Jestem z miasta…" - nowoczesność i literatura // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 56-59
SZWEYKOWSKI Zygmunt: Nie tylko o Prusie: szkice. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1967. - Rozdz.: Fredro - wróg miasta. - S. 7-21

MICKIEWICZ ADAM

KAWYN Stefan: Studia i szkice. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976. - Rozdz.: Kult Mickiewicza w twórczości Żeromskiego. - S. 301-325
MAKOWSKA Zofia. Mickiewiczowskie dziedzictwo w wierszach Władysława Broniewskiego [Prawodawcom, Żołnierz polski, Ballady i romanse, Mazurek Szopena, Pięćdziesięciu, Pokłon Rewolucji Październikowej] // Polonistyka. - 1980, nr 1, s. 28-33

MIECZ
MIECZ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 199-201
ISBN 83-7327-394-8

MIESZCZAŃSTWO
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: "Straszny mieszczanin" bohaterem wierszy Juliana Tuwima. - S. 165-168
ISBN 83-86075-18-X
MIESZCZAŃSTWO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 201-202
ISBN 83-7327-394-8
MIESZCZAŃSTWO. Literatura mieszczańska w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 474-480. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0 
WEISS Tomasz: Mieszczaństwo przed sądem - Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej / W: Arcydzieła literatury polskiej: interpretacje / red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. T. 1. - Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - S. 162-177
ISBN 83-03-01532-X

MILCZENIE
MARTUSZEWSKA Anna. Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia // Pamiętnik Literacki. - 1986, nr 2, s. 5-26
WINNICZUK Lidia: Od starożytności do współczesności. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - Rozdz.: Milczenie jako element teatralny w dramacie starożytnym. - S. 20-62
ISBN 83-01-02223-X

MIŁOŚĆ
BAGIŃSKI Paweł. Ideały renesansu [J. Kochanowski Pieśni] // Polonistyka. - 1973, nr 3, s. 29-38
BARSZCZ Barbara, BARSZCZ Leszek. Rozmawiajmy o miłości // Polonistyka. - 1993, nr 1, s.20-22
BĄK Zbigniew. Czas - śmierć - miłość (czyli o Pannach z Wilka i Brzezinie Iwaszkiewicza) // Polonistyka. - 1988, nr 8, s. 589-598
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: "Miłość jest własny bieg bycia naszego". Omów funkcje motywu miłości w wybranych utworach trzech różnych epok literackich. - S. 48-51. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
BUJNICKI Tadeusz. Barok w "Trylogii" Sienkiewicza. Wojna i miłość // Pamiętnik Literacki. - 1992, nr 4, s. 19-46
BUJNICKI Tadeusz: Wiersze Władysława Broniewskiego. - Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 1992. - Rozdz.: Liryka miłosna i śmierć. Hirslanden. - S. 110-119. - (Biblioteka Analiz Literackich, nr 72)
ISBN 83-02-04637-X
CIEŚLA-KORYTOWSKA Maria: "Dziady" Adama Mickiewicza. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - Rozdz.: Miłość. - S. 79-86. - (Biblioteka Analiz Literackich; 79)
ISBN 83-02-05282-5
DĄBROWSKA Maria: Monografia wielkiej miłości / W: MARKIEWICZ Henryk: "Lalka" Bolesława Prusa. - Warszawa: Czytelnik, 1967. - S. 293-295
DUBY Georges: Posiadanie świata: miłość / W: ZROZUMIEĆ średniowiecze: wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz. - Tarnów: Biblios, 1994. - S. 214-217
ISBN 83-85380-22-1
DYONIZIAK Ryszard: Postacie miłości: przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce. - Kraków: Uniwersitas, 1995. - 101 s.
ISBN 83-7052-038-3
FROMM Erich: O sztuce miłości. - Warszawa: Wydawnictwo Sagittarius, 1992. - 120 s.
ISBN 83900392-0-6
KARP Anna. Walentynki Tadeusza Różewicza - poemat o miłości i śmierci, o człowieku i upadku kultury // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 3, s. 14-26
KLICH- SIEWIOREK Aleksandra, SZYMIK Eugeniusz. O motywie miłości w dramacie Karola Wojtyły Przed sklepem jubilera // Polonistyka. - 1997, nr 10, s.604-606
KORNIŁŁOWICZ Norbert. Motywy heroizmu i miłości w literaturze polskiej XVII wieku // Pamiętnik Literacki. - 1982, nr 1/2, s. 179-192
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Miłość i śmierć w mitologii greckiej. - S. 39-40
ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Pieśń nad pieśniami jako poemat miłosny. - S. 103-106
ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Średniowieczni kochankowie. - S. 168-170
ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Trudna etyka miłości w Nowym Testamencie. - S. 122-124
ISBN 83-86075-47-3
KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni: o języku czasów Oświecenia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - Rozdz.: W kręgu serca i uczucia. - S. 146-198
ISBN 83-01-05517-0
KRAWCZYK Agnieszka: Omówienie lektur: Romantyzm. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Romantyczna miłość. - S. 15-16
ISBN 83-7435-217-5
KRZEMIŃSKA Wanda: Bohater mityczny w powieściach polskich i francuskich XIX w. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - Rozdz.: Miłość jako charyzmat [B. Prus Lalka]. - S. 80-84
ISBN 83-01-05633-9
KRZEMIŃSKA Wanda: Bohater mityczny w powieściach polskich i francuskich XIX w. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - Rozdz.: Miłość jako summum bonum [B. Prus Lalka]. - S. 76-80
ISBN 83-01-05633-9
KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Idea dobroci - panaceum na niedole jednostki i społeczeństwa. - S. 228-233
KUCHOWICZ Zbigniew: Miłość staropolska: wzory, uczuciowość, obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku. - Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1982. - 596 s.
ISBN 83-218-0132-3
KUCZYŃSKA Katarzyna. Gesty miłości, gesty śmierci. Reinterpretacje mitu o Orfeuszu, Eurydyce i Hermesie // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 94-101
KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna. Alkestis i mit miłości małżeńskiej // Polonistyka. - 2004, nr 1, s.25-30
KULOWA Bożena. Traktat o miłości, śmierci i sztuce. Analiza utworu Juliana Stryjkowskiego pt. Tommaso del Cavaliere // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 2, s. 19-38
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Miłość i śmierć w literaturze baroku. - S. 116-118
ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Miłość jako temat literatury XVI i XVII wieku - różne ujęcia. - S. 119-121
ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Miłość metafizyczna i miłość flirtująca - dwa oblicza miłości w literaturze barokowej. - S. 114-116
ISBN 83-86075-82-1
ŁOPATA Andrzej. Motyw Eros i Thanatos w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera i w malarstwie Jacka Malczewskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 2, s. 30-38
ŁUCZYŃSKA Maria. Św. Franciszek jako wzór radosnego życia w pokorze, ubóstwie i miłości bliźniego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 1, s. 64-76
ŁUKASIEWICZ Jacek: Laur i ciało. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - Rozdz.: Próba ciała. - S. 48-92
ŁUSZCZYKIEWICZ Piotr. "Mówić miłość". O erotyce Stanisława Grochowiaka // Pamiętnik Literacki. - 1992, nr 2, s. 124-137
MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. - Łódź: Juka, 1993. - Rozdz.: Miłość w "tamtych czasach" (T. Konwicki "Kronika wypadków miłosnych"). - S. 76-88
ISBN 83-900961-9-6
MARZEC Anna. Miłość w tamtych czasach, czyli o Kronice wypadków miłosnych Tadeusza Konwickiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 16-25
MARZEC Anna. Miłość w epistolografii romantycznej // Język Polski w Szkole Średniej 1994/1995, nr 1, s. 46-55
MIŁOŚĆ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 546-551. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
MIŁOŚĆ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 202-209
ISBN 83-7327-394-8
MIŁOŚĆ do ojczyzny / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 209-212
ISBN 83-7327-394-8
NAŁKOWSKA Zofia: Miłość w "Lalce" / W: MARKIEWICZ Henryk: "Lalka" Bolesława Prusa. - Warszawa: Czytelnik, 1967. - S. 251-255
MIŁOŚCI - sentencje i zmyślenia / wybór i oprac. Roman Szymański. - Warszawa: Iskry, 1980. - 136 s.
ISBN 83-207-0248-8
OŻÓG Zofia. Kobieta fatalna w dziełach Arista i Tassa // Polonistyka. - 1997, nr 10, s. 592-597
PATRZAŁEK Tadeusz. Medytacje o miłości według Karola Wojtyły // Polonistyka. - 1993, nr 1, s.23-28
PIECZONKA Ewa. Miłość w groteskowym świecie Tanga S. Mrożka // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 2, s. 68-74
PIWIŃSKA Marta: Miłość romantyczna. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - 743 s. - (Biblioteka Romantyczna)
ISBN 83-08-00414-8
POLAŃCZYK Danuta (oprac.): II i IV cześć Dziadów Adama Mickiewicza. - Lublin: Biblioteka Wysyłkowa, 2005. - Rozdz.: Miłość romantyczna - nieszczęśliwy kochanek (cz. IV). S. 19-28. - (Biblioteczka Opracowań; zeszyt nr 19)
ISBN 978-836581-06-1
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich z różnych epok. - S. 162-167
ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych epok. - S. 111-116
ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Zwątpienie w miłość prawdziwą. Omów zjawisko na przykładzie wybranych utworów literackich z różnych epok. - S. 167-171
ISBN 83-89522-39-X
PRZYMUSZAŁA Beata. Czy miłość jest wzajemnością? // Polonistyka. - 2002, nr 10, s. 592-596
RIPPEL Rafał. Najsłynniejsze maliny w poezji polskiej czyli Bolesława Leśmiana W malowanym chruśniaku // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 1, s. 19-22
STĘPIEŃ Paweł. Jana Morsztyna sny o marności // Polonistyka. - 1993, nr 1, s.11-13
STĘPIEŃ Paweł. Miłość, śmierć, mistyka. O liryce erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna // Pamiętnik Literacki. - 1992, nr 1, s. 125-132
STRÓŻYŃSKI Mateusz. Miłość - chrześcijańska, buddyjska czy…? Nowy Testament wobec buddyzmu // Język Polski w gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 36-50
SUDOLSKI Zdzisław: Miłość w życiu Mickiewicza w świetle legendy i prawdy // Polonistyka. - 1993, nr 5, s. 265-270
SZYMANIAK Jadwiga. Mówimy o miłości w baśniach i legendach indiańskich (Biały mustang) // Polonistyka. - 1993, nr 1, s.36-40
W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s.
ISBN 83-85321-44-7
WASYLEWSKI Stanisław: O miłości romantycznej / W: ROMANTYZM. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. - S. 229-241. - (Biblioteka "Polonistyki")
WILCZYCKA Danuta (oprac.): Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego. - Lublin: Biblioteka Wysyłkowa, 2004. - Rozdz.: Przyjaźń i miłość. - S. 32-35. - (Biblioteczka Opracowań; zeszyt nr 64)
ISBN 83-86581-13-1

MIMESIS
MIMESIS / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 551-552. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
NAŚLADOWANIE, mimesis w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 545-547. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
NAŚLADOWANIE, mimesis w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 299-305. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

MIMETYZM
KANIEWSKA Bogumiła. Mimetyzm formalny w polskiej prozie współczesnej // Pamiętnik Literacki. - 1992, nr 3, s. 95-128
MIMETYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 624-636. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7

MIMEZIS
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Co to jest "mimezis"? Posłuż się przy objaśnieniu pojęcia koncepcjami estetycznymi i przykładami z literatury starożytnej Grecji. - S. 46-48
ISBN 83-86075-47-3

MISTERIUM
MISTERIUM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 548-551. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

MISTRZ
MISTRZ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 212-213
ISBN 83-7327-394-8
UCZEŃ i mistrz / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 379-380
ISBN 83-7327-394-8

MISTYKA
JANUSZEWICZ Michał. Edwarda Stachury mistyczna podróż na Wschód. W perspektywie prozy // Polonistyka. - 1996, nr 1, s.20-24
JASTRZĘBSKI Jerzy: Na progu nieskończoności. Baczyńskiego mistyka Wyboru / W: LEKTURY polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jarzębski. - Kraków: Universitas, 1997. - S. 287-303
ISBN 83-7052-937-2
KĘPIŃSKI Zdzisław: Mickiewicz hermetyczny. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. - 384 s.
ISBN 83-06-00484-1
MISTYCYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 553-558. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
SEUL Anastazja. O mistyce Wschodu i Zachodu // Polonistyka. - 1996, nr 1, s.17-19
STĘPIEŃ Paweł. Miłość, śmierć, mistyka. O liryce erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna // Pamiętnik Literacki. - 1992, nr 1, s. 125-132
ZARĘBIANKA Zofia. Mistyka czy erotyka - dylematy interpretatora // Polonistyka. - 1998, nr 2, s.107-111
ŻMIGRODZKA Maria: Antynomie mistycznego mesjanizmu Słowackiego / W: PRACE ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi / red. Tomasz Weiss. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - s. 101-130
ISBN 83-08-01142-X
ŻYWIOŁEK Artur. Edwarda Stachury próba mistyki // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 289-292

MIT
BAJOREK Magdalena, PAŁAC Agnieszka: Omówienie lektur: Starożytność, Średniowiecze, Renesans. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Literatura grecka: Mitologia (Narodziny świata, Mit o Prometeuszu, Demeter i Kora, Mit o Labdakidach, Mity trojańskie, Odyseusz). - S. 17-25
ISBN 83-7435-218-3
BANACH Jerzy: Hercules Polonus: studium z ikonografii sztuki nowożytnej. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 256 s.
ISBN 83-01-05161-2
BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - Rozdz.: Mit i alegoria w miedziorytach i akwafortach Durera. - S. 141-148. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury polskiej. [Dedal i Ikar, Prometeusz, Narcyz, Nike] - S. 40-47. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
SBN 83-7327-655-6
BONIECKI Edward. W orszaku Dionizosa. Mit dionizyjski Szymanowskiego i Iwaszkiewicza // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 1, s. 139-160
BRZEZINA Stanisław. Mit ikaryjski w poezji polskiej // Polonistyka. - 1970, nr 3, s. 15-24
BRZOZOWSKI Jacek: Muzy w poezji polskiej: dzieje toposu do przełomu romantycznego. - Wrocław: Ossolineum, 1986. - 273 s.
ISBN 83-04-02226-5
CERAM C. W.: Bogowie, groby i uczeni: powieść o archeologii. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - 472 s.
ISBN 83-06-01510-X
CHAŁOŃSKA Joanna. Motyw Nike we współczesnej liryce polskiej (propozycje interpretacyjne) // Język Polski w Szkole Średniej 1986/1987, nr 1, s. 30-36
CZARTORYSKA Krystyna: O sztuce prozą i wierszem. - Warzawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. - Rozdz.: Sztuka dla bogów i herosów. - S. 44-57
CZARTORYSKA Krystyna: O sztuce prozą i wierszem. - Warzawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. - Rozdz.: Tęsknota do mitów. - S. 147-156
JAKACKA Natalia: Współczucie dla Minotaura. Bezbronne jednostki ginące w żywiole silniejszego. Propozycja lektury dwóch wierszy z tomu Epilog burzy Zbigniewa Herberta / W: CZUŁOŚĆ dla Minotaura: metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta / red. Józef Maria Ruszar; przy współudz. Magdaleny Cichej. - Lublin: Kaudium, 2005. - S. 14-29
ISBN 83-89659-26-3
JAZOWSKI Andrzej. Prometeizm w twórczości Jana Kasprowicza // Język Polski w Szkole Średniej 1988/1989, nr 1, s. 22-26
KANIEWSKA Bogumiła. O sposobach i funkcji mityzacji. Nowak - Myśliwski - Redliński // Pamiętnik Literacki. - 1990, nr 3, s. 91-114
KANIEWSKA Bogumiła. Polska literatura współczesna w poszukiwaniu mitu // Polonistyka. - 2005, dodatek nr 3, s. 3-6
KANIEWSKI Jerzy. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska (na wybranych przykładach) [mit o Odysie] // Polonistyka. - 2005, dodatek nr 3, s. 7-10
KARPOWICZ Mariusz: Sztuka oświeconego sarmatyzmu: antykizacja i klasycyzacja w środowisku warszawskim czasów Jana III. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 192 s.
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Co to jest mit? Mit syntezą ludzkich doświadczeń. - S. 23-26
ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Jakie symboliczne treści kryje mit labiryntu? (labirynt słów, miasto - labirynt, labirynt losu, uczuć itp.). - S. 28-31
ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Na wybranym przykładzie wskaż kulturotwórczą rolę mitu (np. Ikar, Syzyf, Odys, Prometeusz). - S. 26-28
ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Odyseusz jako inspiracja literackiego motywu wędrowca (homo viator). - S. 50-53
ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Podaj przykład posługiwania się mitem w celu objaśnienia świata współczesnego. [Kudnera Nieznośna lekkośc bytu, Herbert Nike, która się waha, Szymborska Chwilę w Troi]. - S. 41-43
ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Prometeusz i Jezus, czyli oddanie jednostki dla dobra ludzkości. - S. 119-120
ISBN 83-86075-47-3
KRAM Jerzy. Przywołuję mity metapoetyckie // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 2, s. 5-18
KRZEMIŃSKA Wanda: Bohater mityczny w powieściach polskich i francuskich XIX wieku. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 214 s.
ISBN 83-01-05633-9
KSIĄŻKIEWICZ Zbigniew. "Przeszłość wiecznie żywa" czyli kulturotwórcza siła mitów // Polonistyka. - 1986, nr 6, s. 419-425
KUCZYŃSKA Katarzyna. Gesty miłości, gesty śmierci. Reinterpretacje mitu o Orfeuszu, Eurydyce i Hermesie // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 94-102
KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna. Alkestis i mit miłości małżeńskiej // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 25-30
KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna. Re: Mit orficki // Polonistyka. - 2005, dodatek nr 3, s. 11-14
LEGEŻYŃSKA Anna. Muzyka ziemska, muzyka ziemi (mit o Orfeuszu i Eurydyce) // Polonistyka. - 2003, nr 5, s. 309-311
LESZKOWICZ-BARSZCZ Barbara, BARSZCZ Leszek. A jednak mity!... [mit o Prometeuszu] // Polonistyka. - 1993, nr 7, s. 416-424
ŁOPATA Andrzej. Maska ironii. Mit i rzeczywistość poezji Zbigniewa Herberta - propozycja interpretacyjna wybranych wierszy w klasie IV liceum i klasie I zsz // Język Polski w Szkole Średniej 1989/1990, nr 1, s. 3-15
ŁOPATA Andrzej. Motyw Eros i Thanatos w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera i w malarstwie Jacka Malczewskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 2, s. 30-38
ŁOPATA Andrzej: Z pokolenia wydziedziczonych Ikarów - wokół interpretacji historii i mitu, technik narracyjnych oraz konstrukcji czasu w opowiadaniach Ikar i Wyspa Jana Józefa Szczepańskiego / W: NOWELA - opowiadanie (ewolucja gatunku) / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. - S. 195-205
ISBN 83-85230-37-8
MALCZEWSKA Jolanta. Dziwność ludzkiego istnienia, czyli topos labiryntu [Mit o Dedalu i Ikarze, Tezeuszu i Ariadnie, Minosie i Minotaurze] // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 9-14
MATUSZEWSKI Ryszard: Z bliska: szkice literackie. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981. - Rozdz.: Obecność mitów [mit o Minotaurze, mit o Erosie]. - S. 312-318
ISBN 83-08-00508-X
MIELETINSKI Eleazar: Poetyka mitu. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 480 s. - (Biblioteka Myśli Współczesnej)
ISBN 83-06-00468-X
MIT / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 560-564. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
MIT w literaturze, mitotwórstwo / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 636-647. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7
MIZERKIEWICZ Tomasz. Weiser Dawidek i współczesne doświadczenia mityczne// Polonistyka. - 1999, nr 1, s. 18-23
NOWAKOWSKI Jan. Krąg mitów "Nocy listopadowej" i osąd historii // Polonistyka. - 1987, nr 10, s.739-748
PROMETEIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 786-789. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
SANTARCANGELI Paolo: Księga labiryntu; tł. Ignacy Bukowski; red. nauk. Aleksander Krawczuk. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982. - 395 s.
ISBN 83-214-0278-X
SKRENDO Andrzej. "Bóstwo o rysach okrutnych" // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 8-11
STABRYŁA Stanisław: Antyk we współczesnej literaturze polskiej. - Kraków: Ossolineum, 1980. - 64 s. - (Nauka dla Wszystkich; nr 329)
ISBN 83-04-00419-4
STABRYŁA Stanisław: Hellada i Roma w Polsce Ludowej: recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982. - 641 s.
ISBN 83-08-00623-X
SZURCZAK Anna. Mit, jego struktura i sposoby funkcjonowania w literaturze dawnej i współczesnej // Język Polski w Szkole Średniej 1986/1987, nr 1, s. 13-15
WAŹBIŃSKI Jan: Wirtuoz i ikonolog: zagadnienie "historii" w sztuce manieryzmu / W: TREŚCI dzieła sztuki: materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, grudzień 1966. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - S. 137-151
WROŃSKA - STAWSKA Małgorzata. Sofoklesa opowieść o wyborach Edypa // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 43-46
ŻMIGRODZKA Maria: Mit, podanie, historia (Romantyzm) / W: PROBLEMY polskiego Romantyzmu. Seria 2: praca zbiorowa / red. Maria Żmigrodzka. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - S. 307-343
ŻULIŃSKI Leszek: Mity konieczne. - Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1989. -248 s.
ISBN 83-218-0640-6

MITOLGIA 
BAJOREK Magdalena, PAŁAC Agnieszka: Omówienie lektur: Starożytność, Średniowiecze, Renesans. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Literatura grecka: Mitologia (Narodziny świata, Mit o Prometeuszu, Demeter i Kora, Mit o Labdakidach, Mity trojańskie, Odyseusz). - S. 17-25
ISBN 83-7435-218-3
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Mitologia jako źródło tematów w literaturze późniejszych epok ( na wybranych przykładach ). - S. 7-11
ISBN 83-85394-28-1
CZARTORYSKA Krystyna: O sztuce prozą i wierszem. - Warzawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. - Rozdz.: Sztuka dla bogów i herosów. - S. 44-57
CZARTORYSKA Krystyna: O sztuce prozą i wierszem. - Warzawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. - Rozdz.: Tęsknota do mitów. - S. 147-156
JOCZ Artur. Mitologia a filozofia, czyli o duchowości starożytnych Greków // Polonistyka. - 1997, nr 2, s.82-85
KARPOWICZ Mariusz: Sztuka oświeconego sarmatyzmu: antykizacja i klasycyzacja w środowisku warszawskim czasów Jana III. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 192 s.
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Miłość i śmierć w mitologii greckiej. - S. 39-40
ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Mitologia jako źródło tematów w literaturze późniejszych epok. - S. 43-45
ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Motyw przemijania w mitologii greckiej. - S. 36-39
ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Porównaj kosmogonię [stworzenie świata] biblijną i mitologiczną. - S. 87-88
ISBN 83-86075-47-3
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Mitologizacja świata w Sklepach cynamonowych Brunona Schulza. - S. 227-231
ISBN 83-86075-18-X
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Mitologia i Biblia w literaturze baroku. - S. 138-142
ISBN 83-86075-82-1
MITOLOGIA - motywy w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 289-293. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2
MITOLOGIA słowiańska / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 564-566. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
MITOLOGIA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 551-558. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0
SKRENDO Andrzej. "Bóstwo o rysach okrutnych" // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 8-11
STABRYŁA Stanisław: Antyk we współczesnej literaturze polskiej. - Kraków: Ossolineum, 1980. - 64 s. - (Nauka dla Wszystkich; nr 329)
ISBN 83-04-00419-4
STABRYŁA Stanisław: Hellada i Roma w Polsce Ludowej: recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982. - 641 s.
ISBN 83-04-00419-4
WAŹBIŃSKI Jan: Wirtuoz i ikonolog: zagadnienie "historii" w sztuce manieryzmu / W: TREŚCI dzieła sztuki: materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, grudzień 1966. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - S. 137-151
ZIELIŃSKA Marta: Mickiewicz i naśladowcy: studium o zjawiskach epigonizmu w systemie literatury romantycznej. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. - Rozdz.: Romantyzm i mitologia. - S. 143-190. - (Historia i Teoria Literatury, 44)
ISBN 83-06-00995-9

MŁODA POLSKA
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Objaśnij genezę i sens pojęć: Modernizm, Młoda Polska, Neoromantyzm. - S. 20-22
ISBN 83-86075-18-X

MŁODOŚĆ
GRAJEWSKA Anna: Postawy młodzieży / W: LITERATURA a współczesne przemiany społeczne: praca zbiorowa / red. Alina Brodzka, Maria Żmigrodzka. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. - S. 268-300. - (Historia i Teoria Literatury: Studia)
MŁODOŚĆ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 566-569. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
MŁODOŚĆ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 213-217
ISBN 83-7327-394-8

MNIEJSZOŚCI NARODOWE
GOSKA Hanna. O czym opowiada Inny/Obcy? // Polonistyka. - 2006, nr 6, s. 11-14
TRYBUŚ Krzysztof. Romantyczna Europa - rodzinna i obca // Polonistyka. - 2006, nr 6, s. 6-10

MODERNIZM
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Objaśnij genezę i sens pojęć: Modernizm, Młoda Polska, Neoromantyzm. - S. 20-22
ISBN 83-86075-18-X
RYCHLEWSKI Marcin. autentyzm kontra forma, czyli pierwiastki ludowa i modernistyczne w kulturze // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 15-19

MODLITWA
MODLITWA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 569-571. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

MONOLOG
KALINOWSKA Maria: Mowa i milczenie: romantyczne antynomie samotności. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. - 279 s. - (Historia Literatury. Studia; 46)
ISBN 83-06-01619-X
MELKOWSKI Stefan: Domena prozy. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. - Rozdz.: Głos człowieczy, czyli o monologu wewnętrznym. - S. 109-113
ISBN 83-205-3628-6
MONOLOG / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 574-576. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
MONOLOG wewnętrzny / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 666-669. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7
MONOLOG wypowiedziany / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 669-670. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Scharakteryzuj i skomentuj wymowę wielkich monologów bohaterów wybranych tragedii Szekspira. - S. 158-162
ISBN 83-89522-39-X
WYSŁOUCH Seweryna: Technika symultaniczna a technika monologu wewnętrznego w dwudziestowiecznej prozie / W: MODELE świata i człowieka: szkice o powieści współczesnej / red. Jerzy Święch. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1985. - S. 84-112
ISBN 83-222-0327-6

MONSTRUM
MONSTRUM / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 273-278
ISBN 83-7327-394-8

MORALITET
MITYK Iwona. III część Dziadów a moralitet // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 32-38
MORALITET w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 558-562. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

MORALNOŚĆ
CZŁOWIEK i wartości moralne: studia z dziejów polskiej niezależnej myśli etycznej: praca zbiorowa / red. Zdzisław J. Czarnecki, Stanisław Soldenhoff. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1989. - 410 s.
ISBN 83-222-0468-X
INGLOT Mieczysław. Między zemstą a przebaczeniem: moralno-polityczny dylemat poezji polskiej XIX i XX wieku (na wybranych przykładach) // Język Polski w Szkole Średniej 1995/1996, nr 3, s. 13-21
JAROSZYŃSKI Piotr: Etyka: dramat życia moralnego. - Warszawa: Oficyna Wydaw. MOST, 1993. - 119 s.
ISBN 83-85611-15-0
KAJTOCH Wojciech. Fantastyka i problemy moralne w Przenicowanym świecie Arkadija i Borisa Strugackich // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 2, s. 54-65
MACIEJEWSKI Janusz: Poeta moralnej odpowiedzialności (O poezji Zbigniewa Herberta) / W: LEKTURY i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 590-598
MĘTRAK Krzysztof: Moralne racje istnienia (O twórczości Jerzego Andrzejewskiego) / W: LEKTURY i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 498-507
MORALNOŚĆ. Moralizm (etyzm) / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 670-677. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7
OSSOWSKA Maria: O człowieku, moralności i nauce: miscellanea. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 603 s.
ISBN 83-01-00801-6
SIMON Pierre-Henri: Świadectwo człowieka. - Warszawa: Pax, 1966. - 265 s.
W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s.
ISBN 83-85321-44-7
ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta. Wartości moralne w utworach dla dzieci i młodzieży Janusza Korczaka // Polonistyka. - 1986, nr 4, s. 251-258

MORAŁ
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Alegoryczny obraz świata w Bajkach Ignacego Krasickiego. Funkcja morału. - S. 174-176
ISBN 83-86075-82-1

MORZE
AKWATYCZNE motywy / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 7-11. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
KAMIŃSKI Konstanty. Polska literatura marynistyczna w szkole średniej // Polonistyka. - 1973, nr 3, s. 10-15
LINKNER Tadeusz: Z mare tenebrarum na słoneczny Hel: w kręgu myśli bałtycko-pomorskiej Tadeusza Micińskiego. - Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1987. - 305 s.
ISBN 83-215-7849-7
MIAZGALSKI Bronisław: Morze w literaturze polskiej. - Gdynia: Wydawnictwo Morskie, 1964. - 288 s.
MORZE u poetów: wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich: antologia. - Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1977. - 404 s. - (Światowa Poezja Morska)
MORZE w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 360. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1
POLLAK Roman: Uroda morza w polskim słowie. - Poznań: Wydawnictwo Zachodnie, 1947. - 32 s.
POLLAK Roman: Wśród literatów staropolskich. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - Rozdz.: Morze w poezji staropolskiej. - S. 305-321
PROROK Leszek: Szkice bałtyckie i inne. - Wrocław: Ossolineum, 1972. - 235 s.
SKUTNIK Tadeusz: Morze i myśl. - Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1982. - 169 s.
ISBN 83-215-6822-X
TARNAS Józef. Funkcja słownictwa morskiego w "Sonetach krymskich" Adama Mickiewicza // Polonistyka. - 1972, nr 5, s. 9-12
TELEGA Stanisław: Odkrycie Bałtyku w literaturze. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1970. - 202 s.
ŻEGLARZ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 1044-1046. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

MOTTO
MOTTO / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 576-579. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

MUZYKA
CHUDZIK Dorota. Związek poezji z muzyką w utworach przełomu XIX i XX wieku // Język Polski w Szkole Średniej 1995/1996, nr 1, s. 59-67
JAWORSKI Stanisław: Odnajdywanie świata. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - Rozdz.: Poeta: malarz czy muzyk? - S. 116-126
ISBN 8308-01189-6
KARKUT Dorota. O muzyczności prozy powieściowej, czyli związki muzyki z literaturą przełomu XIX wieku // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 2, s. 24-29
KOWALCZYK Małgorzata Jadwiga. O inspirującej roli muzyki w utworze poetyckim C. K. Norwida Fortepian Szopena. Analiza i interpretacja utworu w klasie II liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 2, s. 74-84
LITERATURA a muzyka / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 548-551, 782. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7
LUDOROWSKI Lech. Muzyczne aspekty dzieła literackiego // Język Polski w Szkole Średniej 1991/1992, nr 3-4, s. 49-57
MUZYKA i literatura / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 579-588. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
OPOLSKI Józef: Muzyka w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza / W: PRACE literackie. Z. 6. - Wrocław: Ossolineum, 1964. - S. 187-195. - (Acta Universitastis Wratislaviensis, nr 30)
PIJANOWSKI Anatol P. Melodia mgieł nocnych - synteza artystyczna // Polonistyka. - 1994, nr 10, s. 622-625
PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Somnambulicy - dekadenci - herosi: studia i eseje o literaturze Młodej Polski. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985. - Rozdz.: O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji. - S.427-442
ISBN 83-08-01281-7
POCIEJ Bohdan. O muzyczności poezji polskiej. Cz. I: Jan Kochanowski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 1, s. 3-7
POCIEJ Bohdan. O muzyczności poezji polskiej. Cz. II: Barok. Cz. 1 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 2-3, s. 51-56
POCIEJ Bohdan. O muzyczności poezji polskiej. Cz. II: Barok. Cz. 2 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2001, nr 2, s. 62-66
POCIEJ Bohdan. O muzyczności poezji polskiej. Cz. II: Barok. Cz. 3 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, nr 1, s. 3-6
POGRANICZA i korespondencje sztuk / red. Teresa Cieślikowska, Janusz Słowiński. - Wrocław: Ossolineum, 1980. - 296 s. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej; t.56)
ISBN 83-04-00373-2
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Zaprezentuj związek literatury z muzyką. Przywołaj wybrane przykłady z różnych epok. - S. 323-326
ISBN 83-89522-39-X
ROGALSKI Aleksander: Muzyka - poezja - proza / W: POGRANICZA poezji / wybór i oprac. Jan Z. Brudnicki, Jan Witan. - Warszawa: Iskry, 1983. - S. 69-78
ISBN 83-207-0382-4
RÓŻEWICZ Tadeusz: Dźwięk i obraz w poezji współczesnej / W: O LITERATURZE polskiej: materiały. Cz. 3: Programy i polemiki literackie / wybór i oprac. Helena Zaworska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. - S. 174-176
ISBN 83-02-01710-8
STABROWSKI Jerzy: Literatura - muzyka: zbliżenia i dialogi. - Warszawa: Czytelnik, 1981. - 312 s.
ISBN 83-07-00360-1
SCHAFFER Bogusław: Muzyka i poezja / W: POGRANICZA poezji / Wybór i oprac. Jan Z. Brudnicki, Jan Witan. - Warszawa: Iskry, 1983. - S. 40-50
ISBN 83-207-0382-4
ZAWADZKI Tadeusz. O muzykalności poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego // Polonistyka. - 1980, nr 1, s. 33-38
ZGORZELSKI Czesław: Elementy "muzyczności" w poezji lirycznej / W: PRACE ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi / red. Tomasz Weiss. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - s. 7-23
ISBN 83-08-01142-X

 

N

NADZIEJA
BOROWSKI Andrzej: O trwodze, rozpaczy i nadziei w Trenach Jana Kochanowskiego / W: JAN Kochanowski: interpretacje / red. Jan Błoński. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. - S. 166-176, ISBN 83-08-01812-2
GRADKOWSKI Henryk. Nadzieje i zwątpienia. Szkic o polskiej poezji współczesnej. Cz. 1: (W kraju do połowy lat siedemdziesiątych) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 3, s. 22-31
GRADKOWSKI Henryk. Nadzieje i zwątpienia. Szkic o polskiej poezji współczesnej. Cz. 2: Czas przełomu // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 4, s. 21-33
KUZIŃSKI Piotr. Przestrzeń i nadzieja w "Procesie" F. Kafki // Polonistyka. - 1985, nr 6, s. 445-456
MACIEJEWSKA Irena: Wiersze Leopolda Staffa. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - Rozdz.: O potrzebie nadziei. Pierwsza przechadzka. - S. 76-84. - (Biblioteka Analiz Literackich; 51), ISBN 83-02-03301-4
NADZIEJA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 217-220, ISBN 83-7327-394-8
ŚLIWIŃSKI Piotr. Niepokora, bunt, głód nadziei // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 51-55

NADZÓR
NADZÓR / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 220-22, ISBN 83-7327-394-8

NAMIĘTNOŚĆ
KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni: o języku poezji czasów Oświecenia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - Rozdz.: Człowiek i walka namiętności. Alegoria i personifikacja jako środki przedstawiania działań ludzkich. - S. 97-145,
ISBN 83-01-05517-0

NAPOLEON BONAPARTE
LASKE Jan. Legenda napoleońska w Popiołach // Polonistyka. - 1988, nr 10, s. 751-762
GIERGELEWICZ Mieczysław: Studia i spotkania literackie. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - Rozdz.: Napoleon w Panu Tadeuszu. - S. 53-59, ISBN 83-06-00836-7

NARCYZ
NARCYZ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 223-226, ISBN 83-7327-394-8

NARODOWA ŚWIADOMOŚĆ
ZIELIŃSKI Andrzej: Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815-1831. - Wrocław: Ossolineum, 1939. - 280 s.

NARODOWOŚĆ
ZIELIŃSKI Andrzej: Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815-1831. - Wrocław: Ossolineum, 1939. - 280 s.

NARÓD
JAKUBOWSKI Jan Zygmunt: Dokąd ale i skąd idziemy. - Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985. - Rozdz.: Dwie wizje przeszłości narodowej - Sienkiewicz i Żeromski. - S. 88-108, ISBN 83-11-07199-3
JAKUBOWSKI Jan Zygmunt: Dokąd ale i skąd idziemy. - Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985. - Rozdz.: Wartości narodowe i uniwersalne w twórczości Stanisława Wyspiańskiego. - S. 37-51, ISBN 83-11-07199-3
ŁOJEK M.: POETYCKIE rozważania o narodzie w utworach: Czesława Miłosza Naród i Zbigniewa Herberta - Rozważania o problemie narodu / W: LEKCJE poezji w szkole średniej: (propozycje analizy i interpretacji porównawczej wybranych utworów poetyckich). Cz. 2 / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne, 1993. - S. 104-120, ISBN 83-85230-19-X
NAPRAWA państwa / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 221-223, ISBN 83-7327-394-8
NARÓD (topos tradycji narodowych) / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 1124-1131. - (Vademecum Polonisty),ISBN 83-04-03942-7
PIGOŃ Stanisław: Drzewiej i wczoraj: wśród zagadnień kultury i literatury. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1966. - Rozdz.: Problem ludu - narodu w publicystyce Wielkiej Emigracji. - S. 28-60. - (Biblioteka Studiów Literackich)
ZIELIŃSKI Andrzej: Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815-1831. - Wrocław: Ossolineum, 1939. - 280 s.

NARRATOR
BUJNICKI Tadeusz. Narrator i narracja w Krzyżakach Sienkiewicza // Polonistyka. - 1988, nr 10, s. 740-750
MARTUSZEWSKA Anna: Pozycja narratora w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej. - Wrocław: Ossolineum, 1970. - 162 s.
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów. - S. 171-176, ISBN 83-89522-39-X
ZIÓŁKOWSKA - SOBECKA Marta. Problem narratora w polskiej prozie dla młodzieży. Zary problematyki badań // Polonistyka. - 1988, nr 2, s. 99-113

NAŚLADOWANIE
NAŚLADOWANIE w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 545-547. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
NAŚLADOWANIE w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 299-305. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2

NATURA
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Bóg i natura w poezji Jana Kochanowskiego. - S. 22-25, ISBN 83-85394-28-1
GUZIK Barbara: Widzę i opisuję... O lesie w Panu Tadeuszu // Polonistyka. - 1998, nr 7, s. 440-445
KOLBUSZEWSKI Jacek: Krajobraz i kultura: Sudety w literaturze polskiej. - Katowice: "Śląsk", 1985. - 216 s., ISBN 83-216-0476-5
KOLBUSZEWSKI Jacek: Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku (1805-1889): funkcja artystyczna motywu przyrody. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971. - 308 s. - (Monografie Historycznoliterackie)
KRAWCZYK Alicja. Człowiek i natura w Sonetach krymskich A. Mickiewicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/1995, nr 4, s. 24-37
KUCZYŃSKA Alicja: Piękno: mit i rzeczywistość. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972. - Rozdz.: Piękno i natura. - S. 159-192. - (Omega, 229)
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Bóg i natura w twórczości J. Kochanowskiego. - S. 56-59, ISBN 83-86075-82-1
ŁUKASIEWICZ Jacek: Laur i ciało. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - Rozdz.: Próba pejzażu. - S. 7-47
MAJDA Jan: Tatrzańskim szlakiem literatury: szkice literackie. - Wyd.2. - Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 143 s., ISBN 83-03-01636-9
MARZEC Anna. Chłopi Reymonta, czyli poezja pór roku // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 2, s. 60-65
NATURA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 593-598. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
NATURA w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 305-310. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2 
OBECNOŚĆ Boga w naturze (sztuce) / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 372. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
OTRĘBSKI Bogdan. Przyroda w twórczości Jana Kochanowskiego // Polonistyka. - 1984, nr 5/6, s. 341-346
PEPLIŃSKA Elżbieta S. Natura w zwierciadle sztuki // Polonistyka. - 2004, nr 10, s. 41-44
PRZYBOŚ Julian: Czytając Mickiewicza. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - Rozdz.: "Widzę i opisuję". - S. 81-120
SIKORA Ireneusz: Motyw przyrody w dziele literackim. Stan badań / W: LITTERARIA: teoria literatury - metodologia - kultura - humanistyka / red. Jan Trznadlowski. T. 15. - Wrocław: Ossolineum, 1984. - S. 7-29. - (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A; nr 232)
ŚLIWIŃSKI Marian: Czytając romantyków. - Zielona Góra: Wydaw. WSP, 1997. - Rozdz.: W poszukiwaniu paradygmatu natury. Pieśń o ziemi naszej Wincentego Pola. - S. 123-146
ISBN 83-86832-45-2
WALLIS Mieczysław: Secesja [o sztuce]. - Wyd. 3. - Warszawa: Arkady, 1984. - Rozdz.: Flora; Fauna. - S. 177-182, ISBN 83-213-2892-6
WALLIS Mieczysław: Secesja [o sztuce]. - Wyd. 3. - Warszawa: Arkady, 1984. - Rozdz.: Ujęcie natury przez secesję. - S. 189-192, ISBN 83-213-2892-6
WOJCIECHOWASKI Aleksander: Z dziejów malarstwa pejzażowego: od renesansu do początków XX wieku. - Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1965. - 174 s.
ŻMIDZIŃSKI Jakub: Drzewo i dom. O wierszach Anny Frajlich-Zając // Polonistyka. - 1998, s.371-373

NATURALIZM
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Naturalizm w dramacie (na przykładzie Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej). - S. 98-100, ISBN 83-85394-28-1
DETKO Jan: Warszawa naturalistów. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. - 223 s. - (Biblioteka Syrenki), ISBN 83-06-00424-8
JAKUBOWSKA Krystyna. Naturalizm w polskiej powieści międzywojennej // Pamiętnik Literacki. - 1992, nr 3, s. 61-94
KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Nurt naturalistyczny. Wiersz W Chałupie i cykl sonetów z Chałupy. - S. 25-27. - (Analizy; Streszczenia), ISBN 83-7435-224-8
KULCZYCKA-SALONI Janina. Naturalizm jako zjawisko ponadnarodowe // Pamiętnik Literacki. - 1986, nr 2, s. 87-100
KULCZYCKA-SALONI Janina, NOFER - ŁADYKA Alina: Literatura polska okresu realizmu i naturalizmu. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. - 292 s.
MAKOWIECKI Andrzej Z.: Inspiracje naturalistyczne w prozie Młodej Polski / W: PROBELMY literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria III / red. Edmund Jankowski, Janina Kulczycka - Saloni. - Wrocław: Ossolineum, 1984. - S. 187-196, ISBN 83-04-01746-6
MARKIEWICZ Henryk: Tradycje i rewizje. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1957. - Rozdz.: Spór o naturalizm. - S. 195-232
NATURALIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 598-603. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
OLSZANIECKA Maria: Z zagadnień naturalizmu w polskich sztukach plastycznych / W: PROBELMY literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria III / red. Edmund Jankowski, Janina Kulczycka - Saloni. - Wrocław: Ossolineum, 1984. - S. 271-285, ISBN 83-04-01746-6
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku. - s. 236-240,
ISBN 83-89522-39-X
PROBLEMY literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 3 / red. Edmund Jankowski, Janina Kulczycka-Saloni. - Wrocław: Ossolineum, 1984. - 333 s., ISBN 83-04-01746-6 
SZWEYKOWSKI Zygmunt: Nie tylko o Prusie: szkice. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1967. - Rozdz.: Pierwszy etap walki o naturalizm w Polsce. - S. 190-227
WARZENICA - ZALEWSKA Ewa: Naturalizm francuski i polskie tradycje literackie w twórczości Zapolskiej lat 1875-1886 / W: PROBLEMY literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 3 / red. Edmund Jankowski, Janina Kulczycka-Saloni. - Wrocław: Ossolineum, 1984. - S. 135-150, ISBN 83-04-01746-6

NAUCZYCIEL
HADACZEK Bolesław: Postać pedagoga w literaturze polskiej. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 1973 s. - (Rozprawy i Studia; t. 22)
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Rola wychowawcy w życiu młodego człowieka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich i filmowych. - S. 302-306, ISBN 83-89522-39-X
SZKOŁA. Nauczyciel / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 915-916. - (Vademecum Polonisty),
ISBN 83-04-03521-1

NAZWISKO
KĘSIKOWA Urszula. Imiona i nazwiska mówiące w literaturze // Polonistyka. - 1987, nr 9, s. 667-675

NEOEPIKUREIZM
NEOEPIKUREIZM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 572-574. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0 

NEOLOGIZM
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Zaprezentuj bogactwo neologizmów i ich funkcje w utworach wybranych poetów (np. C. K. Norwid, B. Leśmian, M. Białoszewski [Moja piosenka II, Pan Błyszczyński, Wiosna, Stodoła, namuzykowanie, Mironczarnia, Karuzela z madonnami]. - S. 180-183. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
CHRZĄSTOWSKA Bożena, WYSŁOUCH Seweryna: Poetyka stosowana. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - Rozdz.: Rola neologizmów. - S. 84-89,ISBN 83-02-02723-5
GIERGIELEWICZ Mieczysław: Artysta żywego słowa / W: NORWID: z dziejów recepcji twórczości / wybór, oprac., wstęp Mieczysław Ingot. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - S. 409-416, ISBN 83-01-04370-9
GŁOWIŃSKI Michał: Zaświat przedstawiony: szkice o poezji Bolesława Leśmiana. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. - Rozdz.: O języku poetyckim Leśmiana. - S. 64-101,
ISBN 83-06-00195-8
IRZYKOWSKI Karol: Nieczytelny poeta / W: NORWID: z dziejów recepcji twórczości / wybór, oprac., wstęp Mieczysław Ingot. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - S. 201-203, ISBN 83-01-04370-9
JAWORSKI Jarosław: Oryginalność Norwida / W: NORWID: z dziejów recepcji twórczości / wybór, oprac., wstęp Mieczysław Ingot. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - S. 206-208, ISBN 83-01-04370-9
KOŹMIAN Jan: Poeta kapryśnej formy / W: NORWID: z dziejów recepcji twórczości / wybór, oprac., wstęp Mieczysław Ingot. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - S. 97-98, ISBN 83-01-04370-9
KWIETNIOWA Władysława. O neologizmach stylu artystycznego [J. Kochanowski, J. Słowacki, Z. Krasiński, C. K. Norwida, A. Mickiewicz, S. Wyspianski, W. Orkan, S. Żeromski, B. Leśmian] // Polonistyka. - 1973, nr 5, s. 9-17
ŁAPIŃSKI Zdzisław: Norwid. - Kraków: Znak, 1971. - Rozdz.: Filozofia i poezja języka. - S. 7-49
NEOLOGIZM / W: SŁOWNIK języka polskiego. T. 4: L - Nić / red. Witold Doroszewski. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1962. - S. 1301
NEOLOGIZM / W: SŁOWNIK terminów literackich / red. Janusz Sławiński. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 265-266
OLKUŚNIK Ewa: Słowotwórstwo na usługach filozofii / W: STUDIA o Leśmianie / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - S. 151-183. - (Historia i Teoria Literatury. Studia; 28)
PAPIERKOWSKI Stanisław K.: Bolesław Leśmian: studium językowe. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1964. - Rozdz.: Słowotwórcze neologizmy. - S. 109-202
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Neologizmy i ich funkcje. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów literackich. - S. 353-356
ISBN 83-89522-39-X
PRZYBOŚ Julian: Próba Norwida / W: NORWID: z dziejów recepcji twórczości / wybór, oprac., wstęp Mieczysław Ingot. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - S. 345-350, ISBN 83-01-04370-9
PRZYBOŚ Julian: Zdumiewający poeta / W: NORWID: z dziejów recepcji twórczości / wybór, oprac., wstęp Mieczysław Ingot. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - S. 341-345, ISBN 83-01-04370-9
TRZNADEL Jacek: Czytanie Norwida: próby. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. - 372 s.

NEOROMANTYZM
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Objaśnij genezę i sens pojęć: Modernizm, Młoda Polska, Neoromantyzm. - S. 20-22, ISBN 83-86075-18-X

NEOSTOICYZM
NEOSTOICYZM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 574-577. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

NĘDZA
NĘDZA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 603-605. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1

NIANIA
SKRZYPCZAK-WALKOWIAK Bogna. Literackie portrety niań i guwernantek // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 14-18

NICOŚĆ
JASTRZĘBSKI Jerzy: Powieść jako autokreacja. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - Rozdz.: Gombrowicz wobec nicości. - S.118-132, ISBN 83-08-01229-9

NIEBO
JANKOWIAK Mieczysław: Młodopolskie niebo / W: MŁODOPOLSKI świat wyobraźni: studia i eseje / red. Maria Podraza-Kwiatkowska. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. - S. 98-132
NIEBO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 226-228, ISBN 83-7327-394-8

NIEMCY
ĆWIKLAK Kornelia. Bliscy nieznajomi. Proza pogranicza wobec narodowych stereotypów // Polonistyka. - 1999, nr 3, s. 163-168
KOPROWSKI Jan: Z polskiego na obce. - Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1984. - Rozdz.: Obraz Niemca w literaturze polskiej. - S. 130-137, ISBN 83-218-0199-4
KUCZYŃSKA - KOSCHANY Katarzyna. Między lustrami. Polacy o Niemcach - Polacy o Polakach // Polonistyka. - 1999, nr 3, s. 174-180
MACIĄG Włodzimierz: Żywi i współcześni: szkice krytyczne. - Warszawa: Czytelnik, 1972. - Rozdz.: Niemiec w literaturze. - S. 51-62
MITOSEK Zofia: Literatura i stereotypy. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - 195 s. - (Rozprawy Literackie)
NIEMIC / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 605-607. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
RATAJCZAK Wiesław. "Prusacy są od robienia" [Teodor Tomasz Jeż Dyplomacja szlachecka, szkice z Poznańskiego, Bolesław Prus Placówka] // Polonistyka. - 1999, nr 3, s. 156-162
SZARUGA Leszek. Od stereotypów do wyzwolenia z historii // Polonistyka. - 1999, nr 3, s. 144-150
SZEWCZYK Wilhelm: Hitleryzm i Niemcy we współczesnej literaturze polskiej. - Opole: Instytut Śląski, 1966. - 22 s.
VOIGTS Manfred. "O Niemczech myślę nocą..." Samokrytyczne refleksje Niemców // Polonistyka. - 1999, nr 3, s. 168-173

NIENAWIŚĆ
W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraza. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s., ISBN 83-85321-44-7

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
KAZIÓW Michał: Postać niewidomego w oczach poety. - Wrocław: Ossolineum, 1968. - 110 s.

NIEPODLEGŁOŚĆ
BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - Rozdz.: Sztuka i droga do niepodległości. - S. 417-426. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
BORYCKI Andrzej (oprac.): Literatura wobec niepodległości. - Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1983. - 155 s., ISBN 83-218-0317-2
BUJNICKI Tadeusz: Wiersze Władysława Broniewskiego. - Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 1992. - Rozdz.: Droga do niepodległości. Mogiły. - S. 82-88. - (Biblioteka Analiz Literackich, nr 72), ISBN 83-02-04637-X
BUREK Tomasz: Problemy wojny, rewolucji i niepodległości w zwierciadle prozy narracyjnej / W: LITERATURA polska 1918-1932. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975. - S. 453-527
DETKO Jan: Orzeszkowa wobec tradycji narodowo - wyzwoleńczych: (zarys monograficzny). - Warszawa: Czytelnik, 1965. - 304 s.
DROGI do niepodległości Polski w XX wieku: materiały pomocnicze dla nauczycieli: konkurs szkolny 2001/ oprac. zespół Piotr Ungier et al. - Warszawa: Wydaw. MEN, 2001. - 88 s.
ISBN 83-88035-38-X
JANION Maria: Reduta: romantyczna poezja niepodległościowa. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979. - 575 s. - (Biblioteka Romantyczna), ISBN 83-08-00039-8
LITERATURA wobec niepodległości: z problemów kultury polskiej początków II Rzeczypospolitej / oprac. Andrzej Borycki. - Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1983. - 156 s. - (Materiały Toruńskich Spotkań Krytycznoliterackich), ISBN 83-218-0317-2
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Literatura polska wobec problemy odzyskania niepodległości. - S. 139-143
ISBN 83-86075-18-X
MARSZAŁKOWSKA Danuta. Literatura wobec niepodległości [1918 rok] // Polonistyka. - 1988, nr 3, s. 179-188
PIEŚCIKOWSKI Edward: Stosunek pozytywistów do idei wyzwolenia narodu / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 250-254, ISBN 83-02-00371-9

NIEPOKORNOŚĆ
ŚLIWIŃSKI Piotr. Niepokora, bunt, głód nadziei // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 51-55

NIEŚMIAŁOŚĆ
NIEŚMIAŁOŚĆ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 228-229, ISBN 83-7327-394-8

NIEŚMIERTELNOŚĆ
STROFY z dreszczykiem: antologia / wybór, oprac. Robert Stiller. - Warszawa: Iskry, 1986,384 s., ISBN 83-207-0591-6

NIETZSCHEANIZM
KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Wiersze nawiązujące do filozofii Nietzschego. Kowal [Leopold Staff]. - S. 42-43. - (Analizy; Streszczenia), ISBN 83-7435-224-8
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Schopenhaueryzm i nietzscheanizm w literaturze Młodej Polski. - S. 36-41, ISBN 83-86075-18-X
MACKIEWICZ Witold: Nietzscheanizm i marksizm w literaturze i filozofii okresu Młodej Polski. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1989. - 367 s., ISBN 83-05-11737-5

NIEWIDOMY
KAZIÓW Michał: Postać niewidomego w oczach poety. - Wrocław: Ossolineum, 1968. - 110 s.

NIKE
CHAŁOŃSKA Joanna. Motyw Nike we współczesnej liryce polskiej (propozycje interpretacyjne) // Język Polski w Szkole Średniej 1986/1987, nr 1, s. 30-36
SADŁOS Henryka. Nike w sztuce i poezji - propozycja metodycznego opracowania lekcji // Język Polski w Szkole Średniej. - 1986/1987, nr 2, s. 38-42

NIMFA
NIMFA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 229-230, ISBN 83-7327-394-8

NIRWANA
ŁOPATA Andrzej. Nirwana w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera // // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 2, s. 39-47

NOC
KRUKOWSKA Halina: "Nocna strona" romantyzmu / PROBLEMY polskiego Romantyzmu. Seria 2: praca zbiorowa / red. Maria Żmigrodzka. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - S. 193-228

NORWID CYPRIAN KAMIL
GRONCZEWSKI Andrzej: Bohater i inne wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / W: [NORWID] Cyprian Norwid: interpretacje / red. Stanisław Makowski. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 261-282
JAKUBOWSKI Jan Zygmunt: Trwałe przymierza / wybór i oprac. Jadwiga Jakubowska. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - Rozdz.: Norwid i poezja współczesna. - S. 383-401 - (Biblioteka Filologii Polskiej. Seria B. Literaturoznawstwo),
ISBN 83-01-08391-3
WITAN Jan: Dom świętego Kazimierza Józefa Czechowicza. (Glosy do poematu) / W: [NORWID] Cyprian Norwid: interpretacje / red. Stanisław Makowski. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 248-260
ZIENIEWICZ Andrzej: Rękopisy Norwida Mieczysława Jastruna / W: [NORWID] Cyprian Norwid: interpretacje / red. Stanisław Makowski. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 283-296

NOSTALGIA
CHODŹKO Ryszard: Wyobraźnia wyzwolona: rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny. - Warszawa: Nowa Era, 1992. - Rozdz.: Pejzaże nostalgii w prozie Kazimierza Truchanowskiego. - S. 34-45, ISBN 83-900686-0-5
NASALSKA Anna: Formuła nostalgii. O sposobie kształtowania świata przedstawionego w prozie Tadeusza Konwickiego / W: MODELE świata i człowieka: szkice o powieści współczesnej / red. Jerzy Święch. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1985. - S. 286-320
ISBN 83-222-0327-6

NOWA SZTUKA
FUTURYŚCI, formiści, Nowa Sztuka: telewizyjne audycje dla szkół ponadgimnazjalnych / scen. Radosław Okulicz - Kozaryn, Wiesław Ratajczak, reż. Tadeusz Piotr Król. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (Polska: TVP, MEN, 1999). - 1 kas. wideo [VHS] (175 min.): kolor. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)

NOWELA
NOWELA / W: LITERATURA polska: przewodnik encyklopedyczny. T. 2: N - Ż / red. Julian Krzyżanowski. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 45-46
ISBN 83-01-05369-0
ŻAK Stanisław: Nowela - opowiadanie (ewolucja gatunku) / W: NOWELA - opowiadanie (ewolucja gatunku) / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. - S. 5-22, ISBN 83-85230-37-8

NOWOCZESNOŚĆ
JAKUBOWSKI Jan Zygmunt: Trwałe przymierza. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - Rozdz.: Stanisław Wyspiański - summa: tradycja i źródło nowoczesności. - S. 107-132. - (Biblioteka Filologii Polskiej. Seria B: Literaturoznawstwo), ISBN 83-01-08391-3
KRZYŻANOWSKI Jerzy R.: Legenda Somosierry i inne prace krytyczne. - Warszawa: Czytelnik, 1987. - Rozdz.: Ziemia obiecana - powieść nowoczesna. - S. 53-60, ISBN 83-07-01578-2

NOWOMOWA
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji. - S. 184-188. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Nowomowa - zaprezentuj pochodzenie i funkcje zjawiska językowego i socjologicznego na podstawie wybranych tekstów prasowych i literackich. - S. 145-147. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
GRZEGORCZYKOWA Renata. Nowomowa a problem funkcji wypowiedzi // Poradnik Językowy. - 1985, nr 6, s. 378-381
MYCAWKA Mirosława. Nowomowa - czym jest? // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 102-107
PATRZAŁEK Tadeusz. Cudzomowa // Polonistyka. - 1994, nr 7, s. 407-401
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Język współczesnej publicystyki - nowomowa czy poprawna polszczyzna? Zbadaj problem, odwołując się do wybranych tekstów prasowych. - S. 407-410, ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Scharakteryzuj i skomentuj nowomowę w wybranych przykładach polskiej powieści produkcyjnej z lat 50. XX wieku. - S. 388-392, ISBN 83-89522-39-X
SAMBOR Jadwiga. Nowomowa - język naszych czasów // Poradnik Językowy. - 1985, nr 6, s. 365-377
TOMASIK Wojciech: Polska powieść tendencyjna 1949-1955: problemy perswazji literackiej. - Wrocław: Ossolineum, 1988. - Rozdz.: Nowomowa. - S. 6-60. - (Rozprawy Literackie), 
ISBN 83-04-03108-8

 

O

OBCOŚĆ
WYSKIEL Wojciech: Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza / W: W KRĘGU przemian polskiej prozy XX w.: zbiór studiów / red. Tadeusz Bubnicki. - Wrocław: Ossolineum, 1978. - S. 57-71. - (Prace Komisji Historycznoliterackiej; nr 1)

OBIADY
OBIADY czwartkowe w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 318-322. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2

OBJAWIENIE
OBJAWIENIE / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 621-624. - (Vademecum Polonisty), 
ISBN 83-04-03521-1

OBÓZ ZAGŁADY
DREWNOWSKI Tadeusz: U nas, w lagrach (Opowiadania Tadeusza Borowskiego) / W: O LITERATURZE polskiej: materiały. Cz. 2: Polska literatura współczesna; wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. - S. 18-25
TOMALAK Barbara: Człowiek wobec zła (na podstawie wybranych fragmentów literatury obozowej) / W: JĘZYK polski: materiały metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. - Bielsko - Biała: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992. - S. 16-27
WERNER Andrzej: Zwyczajna apokalipsa: Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów. - Warszawa: Czytelnik, 1971. - 231 s.

OBRZĘDOWOŚĆ
KRZYWOBŁOCKA Bożena: Stare i nowe obyczaje. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981. 238 s. - (Rodzina i dom), ISBN 83-202-0123-3
OBRZĘDY ludowe / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 634-637. - (Vademecum Polonisty),
ISBN 83-04-03521-1
SKUCZYŃSKI Janusz. Podstawy obrzędowe a przestrzeń teatralna w "Dziadach" // Pamiętnik Literacki. - 1988, nr 2, s. 5-48

OBYCZAJE
KIRCHNER Hanna: Problematyka osobowości i obyczaju w polskiej prozie narracyjnej / W: LITERATURA polska 1918-1975. T. 1: Literatura polska 1918-1932. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975. - S. 632-676

ODA
ODA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 592-594. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
ODA w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 322-329. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 397-40, ISBN 83-7327-394-8
W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s., ISBN 83-85321-44-7

OFIARA
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Cierpienie i ofiara, wina i kara w twórczości Adama Mickiewicza. - S. 62-65, ISBN 83-85394-28-1
OFIARA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 230-233, ISBN 83-7327-394-8

OGIEŃ
OGIEŃ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 233-234, ISBN 83-7327-394-8
PASZEK Jerzy: "Świat ognia" w literaturze lat 1890-1918 / W: MŁODOPOLSKI świat wyobraźni: studia i eseje / red. Maria Podraza-Kwiatkowska. -Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. - S. 133-190

OGRÓD 
KRYDA Barbara. Zaproszenie do ogrodu // Polonistyka. - 1997, nr 1, s.4-9
KNYSZ-TOMASZEWSKA Danuta. Poeta i malarz w młodopolskim ogrodzie radosnym // Polonistyka. - 1997, nr 1, s.10-16
LEGEŻYŃSKA Anna. Co kryje ogród w Milanówku... // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 58-62
MACIEJEWSKA Irena: Wiersze Leopolda Staffa. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - Rozdz.: Pochwała piękna istnienia. Ogród przedziwny. - S. 52-60. - (Biblioteka Analiz Literackich; 51)
MALESZYŃSKA Joanna. Staropolskie ogrody literackie. Między topiką a genologią // Pamiętnik Literacki. - 1984, nr 1, s. 3-32
MATUSZEWSKI Ryszard: Z bliska: szkice literackie. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981. - Rozdz.: Późne urodzaje Jarosława Iwaszkiewicza. - S. 90-121, ISBN 83-08-00508-X
OGRODY / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 634-637. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
OGRODY w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 332-338. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
PACHECKA Jadwiga. Ogrody utracone // Polonistyka. - 1997, nr 1, s.17-20
PAPROCKA Anna. Topos ogrodu w kulturze // Polonistyka. - 2000, nr 8, s. 492-497
RYCHLEWSKA Elżbieta Ewa. Ogród jako znak kultury oświecenia // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 462-467
SULIKOWSKI Andrzej. Otworzyć ogród, pracować w ogrodzie // Polonistyka. - 1996, nr 1, s.29-31
WYKA Kazimierz: Wędrując po tematach. T. 1: Czasy. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971. - Rozdz.: Ogrody. - S. 250-267

OJCIEC
BOBIŃSKA Henryka. Obraz świata w Sklepach cynamonowych i plastycznej twórczości Brunona Schulza - propozycja metodyczna dla klasy IV liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 63-72
BRONIKOWSKA-BALEWSKA Agnieszka. Ojcowie dezerterzy // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 164-170
GLENCOWA Krystyna, SKOWRONEK Piotr. Ojciec, dziecko i Treny Jana Kochanowskiego // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 2, s. 20-34
MARCZEWSKI Jacek. Ojciec i syn w opowiadaniu Dziewczyna i gołębie Jarosława Iwaszkiewicza // Polonistyka. - 1967, nr 3, s. 23-28
OJCIEC / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 234-241, ISBN 83-7327-394-8

OJCZYZNA
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Pod niebem rodzinnym - przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w twórczości pisarzy różnych epok. - S. 30-32. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Sprawy ojczyzny i państwa w twórczości przedstawicieli odrodzenia w Polsce. - S.18-22, ISBN 83-85394-28-1
BUDREWICZ Zofia. W poszukiwaniu literatury regionalnej. Obrazki Orkana [małe ojczyzny] // Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 33-39
BUJNICKI Tadeusz: Ojczyzna w książce zamknięta - o Latarniku Henryka Sienkiewicza / W: Arcydzieła literatury polskiej: interpretacje / red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. T. 2. - Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. - S.149-164, ISBN 83-03-02417-5
CZAJKOWSKA Agnieszka. "Szukaj prawdziwej ojczyzny" // Polonistyka. - 1998, nr 5, s.264-269
ĆWIKLAK Kornelia. Regionalizm w literaturze [małe ojczyzny] // Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 28-32
GOŁĘBIEWSKA Maria. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego spotkania z prywatną ojczyzną // Polonistyka. - 1998, nr 5, s.269-271
JANASZEK-IVANICKOWA Halina: Misjonarze i konsumenci: literatura i wartości w krajach słowiańskich. - Katowice: "Śląsk", 1987. - Rozdz.: O samopoczuciu narodowym Słowian. - s. 85-219, ISBN 83-216-0598-2
KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna. Brednia i anagram. Ojczyzna jako przeinaczenie // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 31-35
KWIATY ojczystej ziemi / wybór wierszy Ludmiła Marjańska. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1983. - 312 s., ISBN 83-10-07766-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Ojczyzna, obywatel, państwo w publistyce A. Frycza Modrzewskiego i P. Skargi. - S. 23-26, ISBN 83-86075-82-1
MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. - Łódź: Juka, 1993. - Rozdz.: Ojczyzna pamięci Juliana Stryjkowskiego. -S. 11-33, ISBN 83-900961-9-6
MIŁOŚĆ do ojczyzny / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 209-212, ISBN 83-7327-394-8
POLSKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 268-271, ISBN 83-7327-394-8
SKOTNICKA Gertruda. W fantastycznym świecie małej pomorskiej ojczyzny // Polonistyka. - 1998, nr 5, s.288-293
SZMAGOWSKI Jerzy. "W Damaszku, jak w Zawichoście..." (O motywie ojczyzny w liryce Broniewskiego) // Polonistyka. - 1987, nr 5, s. 323-332
WÓJTOWICZ Agata. "A to Polska właśnie" - o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 36-42

OKRĘT
OKRĘT / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 241-242, ISBN 83-7327-394-8

OPERA
SAWRYMOWICZ Eugeniusz. Opera romantyczna i jej związki z estetyką romantycznej literatury // Polonistyka. - 1982, nr 5, s. 327-338

OPIEKA
OPIEKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 242-244, ISBN 83-7327-394-8

ORDON
SANDLER Samuel: Reduta Ordona w życiu i poezji: gawęda historyczno-literacka. - Warszawa: Czytelnik, 1956. - 153 s.

ORIENTALIZM
OLKUSZ Wiesław. Orientalizm w poezji doby pozytywizmu // Pamiętnik Literacki. - 1991, nr 2, s. 17-59
ORIENT i orientalizm w sztuce: materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1983. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 358 s., ISBN 83-01-06254-1
ORIENT w kulturze i w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 1035-1055. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
ORIENTALIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 655-660. - (Vademecum Polonisty),
ISBN 83-04-03521-1
ORIENTALIZM w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 364-368. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze. - S. 223-227, ISBN 83-89522-39-X
WALLIS Mieczysław: Secesja [o sztuce]. - Wyd. 3. - Warszawa: Arkady, 1984. - Rozdz.: Inspiracje Dalekiego Wschodu. - S. 202-206, ISBN 83-213-2992-6

OSJANIZM
OSJANIZM w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 368-374. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2

OSOBOWOŚĆ
KIRCHNER Hanna: Problematyka osobowości i obyczaju w polskiej prozie narracyjnej / W: LITERATURA polska 1918-1975. T. 1: Literatura polska 1918-1932. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975. - S. 632-676
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Rozdwojenie osobowości jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na przykładach. - S. 298-302,
ISBN 83-89522-39-X

OTCHŁAŃ
PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Pustka - Otchłań - Pełnia. (Ze studiów nad młodopolską symboliką inercji i odrodzenia) / W: MŁODOPOLSKI świat wyobraźni: studia i eseje / red. Maria Podraza-Kwiatkowska. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. - S. 49-97

 

P

PACYFIZM
ŁADZIŃSKA Joanna. Casus Remargue'a - w kręgu idei i polityki [Na Zachodzie bez zmian] // Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 34-40
PACYFIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 319, 400, 684, 803. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
RURAWSKI Józef: Remarque o wojnie i pacyfizmie / W: Filozofia polityki wobec literackich i artystycznych inspiracji / red. Maria Szyszkowska. - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1996. - S.9-25, ISBN 83-86759-04-6

PAMFLET
PAMFLET w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 382-387. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2

PAMIĘTNIKI 
BACHÓRZ Józef: Pamiętniki w polskiej kulturze romantycznej / W: PRACE ofierowane Henrykowi Markiewiczowi / red. Tomasz Weiss. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - S. 131-149
ISBN 83-08-01142-X
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem. - S. 52-55. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
PAMIĘTNIK w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 611-613. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
PAMIĘTNIKI w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 387-391. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
SZWECHŁOWICZ Joanna. Blogerzy i blagierzy. O internetowym pamiętnikarstwie // Polonistyka. - 2007, nr 1, s. 51-54

PAN TADEUSZ

BAJDOR Alicja, NATUNIEWICZ Halina: Pan Tadeusz w ilustracjach. - Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. - 261 s., ISBN 83-03-00174-4

PAN TWARDOWSKI
BANACH Andrzej: O polskiej sztuce fantastycznej. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968. - Rozdz.: Wybawienie przez zaufanie, czyli legenda o panu Twardowskim. - S. 88-98

PANEGIRYK
PANEGIRYK w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 613-616. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
PANEGIRYK w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 391-395. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2

PAŃSTWO
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Sprawy ojczyzny i państwa w twórczości przedstawicieli odrodzenia w Polsce. - S. 18-22, ISBN 83-85394-28-1
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Publicyści oświecenia wobec spraw państwa i zbiorowości. - S. 54-57, ISBN 83-85394-28-1
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Problem państwa, władzy i prawa w Procesie Franza Kafki. - S. 200-203, ISBN 83-86075-18-X
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Ojczyzna, obywatel, państwo w publistyce A. Frycza Modrzewskiego i P. Skargi. - S. 23-26, ISBN 83-86075-82-1
MALESZYŃSKI Dariusz Cezary. Corpus politicum. Śródziemnomorskie i staropolskie konteksty topiki organicznej // Pamiętnik Literacki. - 1985, nr 1, s. 3-46
NAPRAWA państwa / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 221-223, ISBN 83-7327-394-8

PARABOLA
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Jaką funkcję pełni parabola w literaturze XX wieku? Omów na wybranych przykładach. [Kafka Proces, Camus Dżuma, Orwell Folwark zwierzęcy]. - S. 56-59. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
PARABOLA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 674-676. - (Vademecum Polonisty),
ISBN 83-04-03521-1
PARABOLA. Paraboliczność / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 763-768. - (Vademecum Polonisty),
ISBN 83-04-03942-7
PARABOLA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 616-618. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

PARADOKS
POPIEL Magdalena: Retoryka zła w Próchnie Wacława Berenta / W: LEKTURY polonistyczne: od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków: Universitas, 2001. - S. 117-144, ISBN 83-7052-606-3
SPEINA Jerzy: Motywacyjna funkcja paradoksu w polskiej powieści psychologicznej okresu międzywojennego / W: MODELE świata i człowieka: szkice o powieści współczesnej / red. Jerzy Święch. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1985. - S. 32-55, ISBN 83-222-0327-6

PARODIA
GIERGELEWICZ Mieczysław: Studia i spotkania literackie. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - Rozdz.: Czynnik parodii w Nie-Boskiej komedii. - S. 163-180, ISBN 83-06-00836-7
PARODIA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 771-777. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
PARODIA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 679-682. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
PARODIA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 623-625. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
ZIOMEK Jerzy: Powinowactwa literatury: studia i szkice. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - Rozdz.: Parodia jako problem retoryki. - S. 355-390, ISBN 83-01-00794-X
ŻAK Stanisław. Pastisz i parodia jako konsekwencje stylizacji w Trans-Atlantyku W. Gombrowicza // Język Polski w Szkole Średniej 1995/1996, nr 3, s. 32-44

PASTISZ

ŻAK Stanisław. Pastisz i parodia jako konsekwencje stylizacji w Trans-Atlantyku W. Gombrowicza // Język Polski w Szkole Średniej 1995/1996, nr 3, s. 32-44

PASTORAŁKA
PASTORAŁKA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 625-626. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

PASZKWIL
PASZKWIL w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 626-628. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

PATRIOTYZM
KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni: o języku poezji czasów Oświecenia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - Rozdz.: "Gdzie lud rzekł: chcę być wolnym". Główne motywy słowne poezji patriotycznej. - S. 199-257, ISBN 83-01-05517-0
KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Idea patriotyczna w utworach drugiej połowy XIX wieku. - S. 113-117
KWIATKOWSKA - RATAJCZAK Maria: Komu potrzebny patriotyzm? O Kamieniach na szaniec Aleksandra Kamińskiego / W: KOMPETENCJE szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki / red. Bożena Chrząstowska. T. 1. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- S. 209-216, ISBN 83-02-05702-9
MARKIEWICZ Henryk: Idee patriotyzmu i demokracji w literaturze pozytywistycznej. - Kraków: Książka i Wiedza, 1969. - 20 s. - (Nauka dla Wszystkich, 91)
NAWROCKI Witold: Szlachetność - męstwo - patriotyzm. Pieśń o Rolandzie / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 37-40
PARTIOTYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 683-687. - (Vademecum Polonisty),
ISBN 83-04-03521-1
RATAJCZAK Wiesław. Nasz współczesny, dziewiętnastowieczny patriotyzm // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 12-15
RATAJCZAK Wiesław. Patriotyzm i zdrada. Mało znany epizod sporu o wallenrodyzm // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 207-211
TYRTEIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 973-976. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
WARZENICA Ewa: Koncepcja patriotyzmu w powieściach Kraszewskiego o powstaniu styczniowym / W: DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego: praca zbiorowa / red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka - Saloni, S. Frybes. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 139-170
WAWRZYNIAK Wacław. Wychowanie patriotyczne. (Żeromski odczytany na nowo) // Polonistyka. - 1968, nr 6, s. 13-17
ZAKRZEWSKI Bogdan: "Palen dla Cara". O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku. - Wrocław: Ossolineum, 1979. - 228 s.

PEDAGOG
HADACZEK Bolesław: Postać pedagoga w literaturze polskiej. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 1973 s. - (Rozprawy i Studia; t. 22)

PEJZAŻ
KWIATY ojczystej ziemi / wybór wierszy Ludmiła Marjańska. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1983. - 312 s., ISBN 83-10-07766-1
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Rola motywów pejzażowych w liryce Młodej Polski. - S. 62-66, ISBN 83-86075-18-X
ŁUKASIEWICZ Jacek: Laur i ciało. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - Rozdz.: Próba pejzażu. - S. 7-47
PEJZAŻ w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 301. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
PEJZAŻ romantyczny w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 357, 371, 376, 378. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
WOJCIECHOWASKI Aleksander: Z dziejów malarstwa pejzażowego: od renesansu do początków XX wieku. - Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1965. - 174 s

PERSONIFIKACJA
KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni: o języku czasów Oświecenia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - Rozdz.: Człowiek i walka namiętności. Alegoria i personifikacja jako środki przedstawiania działań ludzkich. - S. 97-145, ISBN 83-01-05517-0

PETRARCA
PETRARCA, petrarkizm w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 628-637. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

PIEKŁO
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach. - S. 71-76. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
DRZWI śmierci jako Brama Raju / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 165-168. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
PIEKŁO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 244-245, ISBN 83-7327-394-8

PIELGRZYM
BALBUS Stanisław, BUJNICKI Tadeusz: Pielgrzym i żołnierz-tułacz. Restytucja motywu pielgrzyma w wojennej poezji Władysława Broniewskiego / W: LITERATURA wobec wojny i okupacji: studia / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 103-121. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T.XLIII)
KOWALCZYK Małgorzata. Romantyczny pielgrzym w oczach współczesnego emigranta - rozważania na podstawie wiersza J. Łobodowskiego pt.: Mickiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 3, s. 52-56
KULMOWA Bożena. Trop w trop za Kubusiem Fatalistą i jego Panem / Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 52-61
NAPIERAŁA Aleksandra. Podróżnicy, pielgrzymi... [Biblia: Księga wyjścia, A. de Saint - Exupépy Mały Książę, Homer Odyseja] // Polonistyka. - 2000, nr 8, s. 480-485 
PIELGRZYM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 690-692. - (Vademecum Polonisty),
ISBN 83-04-03521-1
PORTRET pielgrzyma w sztuce W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 151-155. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
WOJTAK Maria. O modlitwie pielgrzyma - uwagi filologa / Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 92-99

PIENIĄDZE
PIENIĄDZE / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 246-250, ISBN 83-7327-394-8
PIEŚCIKOWSKI Edward. Prus i pieniądze // Polonistyka. - 1994, nr 8, s. 457-462
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach. - S. 49-53, ISBN 83-89522-39-X

PIES

PIES / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 250, ISBN 83-7327-394-8

PIEŚŃ
DUMA. Pieśń pochwalna, pieśń smutna w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 179-181. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
PIEŚŃ dziadowska w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 643-644. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
PIEŚŃ ludowa w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 644-647. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
PIEŚŃ popularna w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 647-651. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
PIEŚŃ religijna w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 651-659. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
PIEŚŃ w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 637-643. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
PIEŚŃ w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 395-400. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
PIEŚŃ weselna w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 218-222. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
PIEŚŃ żałobna w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 199-201. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
ZAKRZEWSKI Bogdan: Sztandar i krew: studia monograficzne o najgłośniejszych pieśniach Wielkiego Proletariatu. - Wrocław: Ossolineum, 1982. - 276 s., ISBN 83-04-01061-5
ZIĘBA Michał: Liryka Teofila Lenartowicza wobec pieśni ludowej: (z zagadnień stylistyki ludowej). - Kraków; Ossolineum, 1983. - 131 s. - (Prace Komisji Historycznoliterackiej, nr 43)

PIEŚŃ NARODOWA
HADYNA Stanisław: Droga do hymnu. - Warszawa: Pax, 1989. - 280 s., ISBN 83-211-0978-0
KRAWCZYK Alicja. Pieśni ojczyste Polaków: Bogurodzica i Mazurek Dąbrowskiego J. Wybickiego na lekcjach języka polskiego w kl. II zsz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, nr 3-4, s. 329-337 
MATULEWICZ Tadeusz: Skąd ta pieśń. - Olsztyn: Pojezierze, 1987. - 204 s.,ISBN 83-7002-279-0
PODGÓRSKI Wojciech Jerzy: Skąd nasz ród: polskie pieśni hymniczne. - Warszawa: Wydawnictwo Interlibro, 1991. - 212 s., ISBN 83-85161-21-X
PROSNAK Jan: Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - 231 s.
ISBN 83-02-00190-5
WAWRZYKOWSKA - WIERCIOCHOWA Dioniza: Mazurek Dąbrowskiego: dzieje polskiego hymnu narodowego. - Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,1982.,524 s.
ZAKRZEWSKI Bogdan: Boże, coś Polskę Alojzego Felińskiego. - Wrocław: Ossolineum, 1983. - 61 s., ISBN 83-04-01475-0
ZAKRZEWSKI Bogdan: "Warszawianka" Wacława Święcickiego. - Wrocław: Ossolineum, 1981. - 45 s., ISBN 83-04-00792-5
ZROZUMIEĆ średniowiecze: wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz. - Tarnów: Biblios, 1994. - Rozdz.: Bogurodzica. - S. 21-24, ISBN 83-85380-22-1

PIĘKNO
ESEJE o pięknie: problemy estetyki i teorii sztuki / red. Krystyna Wilkoszewska. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 321 s., ISBN 83-01-08373-5
GOŁASZEWSKA Maria: Świadomość piękna: problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. - 584 s.
GOŁASZEWSKA Maria: Zarys estetyki: problematyka, metody, teoria. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973. - Rozdz.: Piękno i rzeczywistość. - S. 76-153
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Grecki kanon piękna - rzeźba antyczna. - S. 48-50, ISBN 83-86075-47-3
KUCZYŃSKA Alicja: Piękno: mit i rzeczywistość. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972. - 212 s. - (Omega, 229)
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Koncepcja piękna w międzywojennej twórczości Leopolda Staffa. - S. 187-19, ISBN 83-86075-18-X
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Porównaj renesansowe i barokowe ujęcie piękna (literatura, malarstwo, rzeźba). - S. 85-87, ISBN 83-86075-82-1
MACIEJEWSKA Irena: Wiersze Leopolda Staffa. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - Rozdz.: Pochwała piękna istnienia. Ogród przedziwny. - S. 52-60. - (Biblioteka Analiz Literackich; 51), ISBN 83-02-03301-4
MISIEWICZ Janusz: Światopogląd i forma: o artystycznych wartościach literackich. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1983. - Rozdz.: Wartości a przeżycia estetyczne. S. 74-81. - (Konfrontacje Filozoficzne), ISBN 83-222-0271-7
PIĘKNO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 251-253, ISBN 83-7327-394-8
PIĘKNO w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 145, 243, 251, 354. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
RUDNIAŃSKI Jarosław: Człowiek i sztuka. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984. - Rozdz.: Odczuwanie piękna. - S. 28-4, ISBN 83-202-0304-X
STOŁOWICZ Leonid N.: Kategorie piękna a ideał społeczny. - Wrocław: Ossolineum, 1982. - 361 s., ISBN 83-04-00624-3
TATARKIEWICZ Władysław: Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycia estetyczne. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. - S. 136-256, ISBN 83-01-08735-8
TATARKIEWICZ Władysław: Parerga. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - Rozdz.: Dwa pojęcia piękna. - S. 7-19
WRÓBLEWSKI Maciej. Stempowski o tolerancji, wolności i pięknie // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 265-271

PIŁSUDSKI JÓZEF
WÓJCIK Włodzimierz: Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzwojennej. - Wyd. 2 rozsz. - Katowice: "Śląsk", 1987. - 264 s., ISBN 83-216-0533-8

PIOSENKA
BARAŃCZAK Anna: Konwencjonalność w piosence jako problem semantyczny / W: FORMY literatury popularnej: studia / red. Aleksandra Okopień - Sławińska. - Wrocław: Ossolineum, 1973. - S. 173-192. - (Z dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej)
GAJDA Krzysztof. Jacek Kaczmarski - poeta tradycji // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 34-38
FOX Dorota. Piosenka w kabaretach i rewiach międzywojennej Warszawy // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 9-14
KIEC Izolda. Kobiety w teatrze piosenki: Renata Przemyk i Kayah // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 20-26
KWIATKOWSKA - RATAJCZYK Maria. Między chorałem, rockiem a hip hopem // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 27-33
MALESZYŃSKA Joanna. O pocieszeniu jakie daje piosenka // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 4-8
POPRAWA Adam. Beatlesi Barańczaka // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 46-50
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych piosenek nurtu disco polo. - S. 373-377, ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje. - S. 370-373, ISBN 83-89522-39-X
RYCHLEWSKI Marcin. Autentyzm kontra forma, czyli pierwiastki ludowe i modernistyczne w kulturze rocka // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 15-19
ZGÓŁKOWA Halina. Językowy obraz pokolenia. Czyli o języku tekstów rockowych // Polonistyka. - 1989, nr 6, s. 441-449

PISARZ
RUDZIŃSKA Kamila: Między awangardą a kulturą masową. Wokół społecznej roli pisarza. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. - 286 s.

PLASTYKA
BOBIŃSKA Henryka. Obraz świata w Sklepach cynamonowych i plastycznej twórczości Brunona Schulza - propozycja metodyczna dla klasy IV liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 63-72
CHRZĄSTOWSKA Bożena, WIEGANDTOWA Ewa, WYSŁOUCH Seweryna: Literatura współczesna: podręcznik dla klas maturalnych . - Poznań: Wydawnictwo Nakom, 1992. - Rozdz.: Literatura a plastyka. - S. 66-71, ISBN 83-85060-37-5
KRAM Jerzy. Dzieła plastyczne - inspiracje w poezji współczesnej (Herbert - Grochowiak - Szymborska) // Polonistyka. - 1986, nr 3, s.182-192
MĄDRA-SHALLCROS Bożena: Cień i forma: o wyobraźni plastycznej Leopolda Staffa. - Szczecin: Glob, 1987. - 167 s. - (Eseje o Kulturze), ISBN 83-7007-119-8

PLATON
PLATON, platonizm w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 661-666. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

PLEBEJUSZ
BURKOT Stanisław: Marchołt na Parnasie: szkice literackie. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. - 336 s., ISBN 83-205-3192-6
CHODŹKO Ryszard: Wyobraźnia wyzwolona: rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny. - Warszawa: Nowa Era, 1992. - Rozdz.: Etos plebejski w wyznaniach z pogranicza. - S. 57-65,
ISBN 83-900686-0-5
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Portret plebejusza w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. - S. 205-210,
ISBN 83-89522-39-X
SULIMA Roch: Folklor i literatura: szkice o kulturze i literaturze współczesnej. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, - 1985. - 528 s., ISBN 83-205-3677-4

PŁOMIEŃ
PŁOMIEŃ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 233-234, ISBN 83-7327-394-8

PODANIE
ŻMIGRODZKA Maria: Mit, podanie, historia (Romantyzm) / W: PROBLEMY polskiego Romantyzmu. Seria 2: praca zbiorowa / red. Maria Żmigrodzka. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - S. 307-343

PODRÓŻE
BARANOWSKA Małgorzata. Surrealna wyobraźnia i poezja. - Warszawa: Czytelnik, 1984. - Rozdz.: Podróż wewnętrzna. - S. 90-126, ISBN 83-07-00977-4
BŁOŃSKI Jan: Poeta wiecznej podróży / W: MACIEJEWSKA Irena: Wiersze Leopolda Staffa. - Wyd. 2 rozsz. -Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - S. 131-136. - (Biblioteka Analiz Literackich; 51), ISBN 83-02-03301-4
BURKOT Stanisław: Polskie podróżnictwo romantyczne. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 452 s., ISBN 83-01-07797-2
CHOMIUK Aleksandra. Podróż do kresu pewnego doświadczenia (Joseph Conrad) // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 21-26
GRADKOWSKI Henryk. "Drogi" Mickiewicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 71-78
INGLOT Mieczysław. Kordian: drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 62-70
KRAWCZYK Agnieszka: Omówienie lektur: Romantyzm. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Podróż romantyczna. - S. 16-17, ISBN 83-7435-217-5
NAPIERAŁA Aleksandra. Podróżnicy, pielgrzymi... [Biblia: Księga wyjścia, A. de Saint - Exupépy Mały Książę, Homer Odyseja // Polonistyka. - 2000, nr 8, s. 480-485
OPACKA-WALASEK Danuta. Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta // Język Polski w Liceum. - 1999/2000, nr 2, s. 79-91
PODRÓŻ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 698-703. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
PODRÓŻ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 253-261, ISBN 83-7327-394-8
PODRÓŻ, hodoeporikon (opis) w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 311-313. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
PODRÓŻE w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 670-672. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
ROGATKO Bogdan: Linie przerywane: o literaturze polskiej XX wieku. - Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1988. - Rozdz.: "Wieczne czuwanie": tradycja domu rodzinnego i mit podróży. - S. 98-128, ISBN 83-218-0621-X
ROMANTYCZNE podróże do Polski [Julian Ursyn Niemcewicz, Józef Ignacy Kraszewski i Jarosław Iwaszkiewicz]: telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / scen. Mariusz Witulski, reż. Mariusz Malinowski. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (Polska: TVP, MEN, 1998). - 1 kas. wideo [VHS] (180 min.): kolor. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
SZYBIST Maciej: Podróż: Klub Pickwicka / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus i Włodzimierz Maciąg. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 198-199
ŻEGLARZ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 1044-1046. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1

POEMAT
POEMAT alegoryczny w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 682-689. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
POEMAT heroiczny w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 109-116. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
POEMAT heroikomiczny w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 409-414. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
POEMAT opisowy w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 414-421. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
POEMAT satyrowy w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 689-691. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

POETA

BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Motyw poety i poezji w literaturze romantyzmu. - S.69-72, ISBN 83-85394-28-1
INGLOT Mieczysław. Oblicza poetów (o romantycznym kulcie pisarzy) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 1, s. 17-28
JANION Maria: Czas formy otwartej: tematy i media romantyczne. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. - Rozdz.: Artysta romantyczny wobec narodowego sacrum. - S. 82-100, ISBN 83-06-00990-8
JAWORSKI Stanisław: Odnajdywanie świata. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - Rozdz.: Poeta: malarz czy muzyk? - S. 116-126, ISBN 8308-01189-6
KAMIONKA Janina: Portret geniusza / PROBLEMY polskiego Romantyzmu. Seria 2: praca zbiorowa / red. Maria Żmigrodzka. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - S. 101-156
KRUPA Renata. Znaczenie poezji i rola poety w liryce Tadeusza Różewicza i Henryka Grynberga // Polonistyka. - 2003, nr 2, s. 84-88
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Postać artysty w literaturze modernistycznej. - S. 67-72, ISBN 83-86075-18-X
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Barokowa koncepcja poezji i poety na przykładzie utworów Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego. - S. 127-129, ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Renesansowa koncepcja artysty w twórczości J. Kochanowskiego. - S. 32-34, ISBN 83-86075-82-1
ŁOJEK Mieczysław. Rola poety i jego dzieła w wypowiedziach filonofów epoki romantyzmu (cz. 1) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 2, s. 80-94
POETA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 22-25, ISBN 83-7327-394-8
POETA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 691-701. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
SZEWCZYK Katarzyna. "I trwać w uporze". Julian Tuwim o poecie i poezji [Rzecz Czarnoleska] // Polonistyka. - 2000, nr 2, s. 103-107

POEZJA
BAGIŃSKI Paweł. Ideały renesansu [J. Kochanowski Słonce pali, Niezwykłym i nie lada piórem opatrzony] // Polonistyka. - 1973, nr 3, s. 29-38
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Przedstaw analizę artystycznych funkcji języka mówionego w poezji współczesnej. - S. 189-191. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Motyw poety i poezji w literaturze romantyzmu. - S.69-72, ISBN 83-85394-28-1
CHRZĄSTOWSKA Bożena. Poezja Czesława Miłosza. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - Rozdz.: Ars poetica? - Irracjonalne źródła poezji. - S. 94-102. - (Biblioteka Analiz Literackich; nr 58), ISBN 83-02-01812-0
CHRZĄSTOWSKA Bożena. Poezja Czesława Miłosza. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - Rozdz.: Nie tak - Poezja jako akt moralny. - S. 73-79. - (Biblioteka Analiz Literackich; nr 58), ISBN 83-02-01812-0
CHRZĄSTOWSKA Bożena. Poezja Czesława Miłosza. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - Rozdz.: Świat (poema naiwne) - Poezja triumfalna. - S. 122-138. - (Biblioteka Analiz Literackich; nr 58), ISBN 83-02-01812-0
GRATKOWSKI Henryk. Czytanie Miłosza. Wokół motywu ars poetica // Język Polski w Szkole Średniej 1995/1996, nr 4, s. 60-67
KRUPA Renata. Znaczenie poezji i rola poety w liryce Tadeusza Różewicza i Henryka Grynberga // Polonistyka. - 2003, nr 2, s. 84-88
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Barokowa koncepcja poezji i poety na przykładzie utworów Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego. - S. 127-129, ISBN 83-86075-82-1
ŁOPATA Andrzej. Motyw ars poetica w twórczości M. Białoszewskiego // Język Polski w Szkole Średniej 1995/1996, nr 3, s. 45-55
MACIEJEWSKA Irena: Wiersze Leopolda Staffa. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - Rozdz.: Poezja jako zapis sytuacji. Przebudzenie. - S. 95-100. - (Biblioteka Analiz Literackich; 51), ISBN 83-02-03301-4
POEZJA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 707-718. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
POEZJA legionowa w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 430-433. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
POEZJA meliczna w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 723-727. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
POEZJA żałobna, tren w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 990-994. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw poezję dwudziestolecia międzywojennego jako wyraz charakteru epoki. - S. 124-128,
ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Zaprezentuj bogactwo formalne i treściowe liryki młodopolskiej na przykładzie wybranych utworów polskich poetów. - S. 44-48, ISBN 83-89522-39-X
STROFY o poezji: antologia / wybór, oprac., posłowie Jacek Kajtoch. - Warszawa: Iskry, 1987. - 236 s., ISBN 83-207-0854-0
SZEWCZYK Katarzyna. "I trwać w uporze". Julian Tuwim o poecie i poezji [Rzecz Czrnoleska] // Polonistyka. - 2000, nr 2, s. 103-107
WŁOSTOWSKI Stanisław. Ars poetica, czyli poeci o poezji. (Pieśń XXIV J. Kochanowskiego i Oda do Mecenasa (II,20) Horacego) // Język Polski w Szkole Średniej 1995/1996, nr 4, s. 52-59

POEZJA ŚPIEWANA
GAJDA Krzysztof. Jacek Kaczmarski - poeta tradycyjny // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 34-38
GAJDA Krzysztof. RoCK Norwidowski, czyli Cyprian Kamil tekściarzem // Polonistyka. - 2002, nr 1, s. 21-28
HOFFMANN Krzysztof. Sens do muzyki. Glosa do melicznej poezji Jacka Kaczmarskiego // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 39-43
MARX Jan. O francuskiej piosence, balladzie i poezji śpiewanej // Poezja. - 1982, nr 8, s. 51-64
PIOSENKA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 788-790, ISBN 83-04-03942-7
POEZJA śpiewana / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / red. Alina Brodzka et al. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 90, 551, 968, ISBN 83-04-03942-7
POUND Erza. Trubadurzy: pozycja społeczna i twórczość // Poezja. - 1982, nr 8, s. 5-16
SCHEFFER Bogusław: Muzyka i poezja / W: POGRANICZA poezji. - Warszawa: Iskry, 1983. - S. 40-50, ISBN 83-207-0382-4
ŚLÓSARZ Anna. Piosenki Jacka Kaczmarskiego na lekcjach języka polskiego // Polonistyka. - 1995, nr 2, s. 100-106

POGRZEB
LIS Izabela. O słowiańskich obrzędach i obyczajach pogrzebowych słów kilka... // Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 15-17
POGRZEB w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 363, 377, 449-454. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1

POJEDYNEK
POJEDYNEK / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 261-265, ISBN 83-7327-394-8
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Pojedynek jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na przykładach. - S. 306-311, ISBN 83-89522-39-X

POKOLENIE
POKOLENIE / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 265-266, ISBN 83-7327-394-8
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów. - s. 7-11, ISBN 83-89522-39-X

POKORA
ŁUCZYŃSKA Maria. Św. Franciszek jako wzór radosnego życia w pokorze, ubóstwie i miłości bliźniego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 1, s. 64-76
POKORA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 267-268, ISBN 83-7327-394-8
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Pokora jako jeden z motywów Biblii i wybranych utworów literackich. Przedstaw i omów jego funkcjonowanie. - S. 65-69, ISBN 83-89522-39-X
RAUB Grzegorz. Gesty pokorne w staropolskich kolędach i pastorałkach // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 468-473

POLAK
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Scharakteryzuj "Polaków portret własny" ukazany w wybranych utworach literackich. - S. 9-14. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6

POLE
POLE uprawne / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 177-178, ISBN 83-7327-394-8

POLEMIKA
POLEMIKI literackie a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 439-443. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2

POLITYKA
INGLOT Mieczysław: Nad liryką polityczną Tomasza Jastruna (na przykładzie wybranych wierszy) / W: LEKCJE poezji w szkole średniej: propozycje analizy i interpretacji wybranych utworów. Cz. 1. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZG ZNP, 1992. - S. 72-79
KARWAT Mirosław: Ontologia pseudopolityki. Lekcja z Kariery Nikodema Dyzmy / W: Filozofia polityki wobec literackich i artystycznych inspiracji / red. Maria Szyszkowska. - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1996. - S.37-55, ISBN 83-867590-04-6
KWIATKOWSKI Jerzy: Literatura Dwudziestolecia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - Rozdz.: Tematyka polityczna. - S. 179-185. - ( Dzieje Literatury Polskiej)
ISBN 83-01-09928-3
NOWAK-DŁUŻNIESKI Juliusz: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: czasy zygmuntowskie. - Warszawa: Pax, 1972.- 387 s.
NOWAK-DŁUŻNIESKI Juliusz: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: dwaj młodzi Wazowie. - Warszawa: Pax, 1972. - 387 s.
NOWAK-DŁUŻNIESKI Juliusz: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: pierwsi królowie elekcyjni. - Warszawa: Pax, 1969. - 252 s.
NOWAK-DŁUŻNIESKI Juliusz: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: Średniowiecze. - Warszawa: Pax, 1963. - 152 s.
NOWAK-DŁUŻNIESKI Juliusz: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: Zygmunt III. - Warszawa: Pax, 1971. - 440 s.
OKOLICZNOŚCIOWA literatura polityczna w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 338-351. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
PIESZCZACHOWICZ Jan: Psychologia i polityka - Tadeusz Breza / W: PROZAICY dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki / red. Bolesław Faron. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. - S.85-116
POEZJA polityczna w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 737-742. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
SPRUSIŃSKI Michał: Między literaturą a polityką (O twórczości Juliusz Kadena-Bandrowskiego) / W: LEKTURY i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa: Ludowa spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 321-331
SPRUSIŃSKI Michał: Polityczny świat prozy Juliusza Kadena-Bandrowskiego / W: PROZAICY dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki / red. Bolesław Faron. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. - S. 309-342
SZYBIST Maciej: Polityka i batalistyka. Wojna chocimska / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 101-104
WEINTRAUB Wiktor: Ekspresja a polityka w poezji Jana Kochanowskiego: Pieśń V "Ksiąg wtórych" / W: JAN Kochanowski: interpretacje / red. Jan Błoński. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. - S. 68-79, ISBN 83-08-01812-2
WOLSKA Barbara: Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775. - Wrocław: Ossolineum, 1982. - 292 s. - (Studia z Dziejów Oświecenia; t.19), ISBN 83-04-01110-7
WÓJCIK Włodzimierz: Psychologizm, realizm, polityka - Zofia Nałkowska / W: PROZAICY dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki / red. Bolesław Faron. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. - S. 443-474
WÓJCIK Włodzimierz. W kręgu psychologizmu, realizmu i polityki - Zofia Nałkowska // Polonistyka. - 1979, nr 4, s. 257-263

POLSKA
LATAWIEC Krystyna. Polskość i "europejskość" w eseistyce Czesława Miłosza i Andrzeja Wernera // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 1, s. 20-29
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Wesele Stanisława Wyspiańskiego dramatem o Polsce i Polakach. - S. 80-84, ISBN 83-86075-18-X
POLAK / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 729-731. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
POLSKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 268-271, ISBN 83-7327-394-8
ROGULSKI Piotr: Tułacz polski nad Renem: literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831-1845,Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. - 292 s., ISBN 83-06-00599-6
ROSSET Francois: Drzewo Kraków: mit polski w literaturze francuskiej: 1573-1896. - Kraków: Znak, 1997. - 298 s., ISBN 83-7006-507-4
RYMSZA-ZALESKA Danuta: Ziemie Zachodnie i Północne w polskiej literaturze pięknej piętnastolecia: praktyczny przewodnik po lekturach. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. - 103 s.
SZCZEPAŃSKA-GOŁĄBEK Iwona: Polska w baśni, podaniu i legendzie. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1981. - 70 s. - (Poradniki Bibliograficzne)

POMNIK
POGONOWSKA Ewa, BEDNARCZUK Monika. O czym mówią pomniki? // Polonistyka. - 2007, nr 1, s. 13-19

POMOC
POMOC / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 271-273, ISBN 83-7327-394-8

POMORZE
LINKNER Tadeusz: Z mare tenebrarum na słoneczny Hel: w kręgu myśli bałtycko-pomorskiej Tadeusza Micińskiego. - Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1987. - 305 s., ISBN 83-215-7849-7
RYMSZA-ZALESKA Danuta: Ziemie Zachodnie i Północne w polskiej literaturze pięknej piętnastolecia: praktyczny przewodnik po lekturach. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. - 103 s.
ZAPĘDOWSKA Magdalena. Kreacje i rekonstrukcje. Gdańsk w prozie współczesnej // Polonistyka. - 1997, nr 4, s.219-225

PONIATOWSKI JÓZEF
PUSZ Wiesław. Józef Poniatowski jako bohater narodowy w poezji późnego Oświecenia // Pamiętnik Literacki. - 1983, nr 1, s. 153-162

POPULIZM
POPULIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 836-839. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7

PORNOGRAFIA
ZIOMEK Jerzy: Powinowactwa literatury: studia i szkice. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - Rozdz.: Pornografia i obscenum. - S. 289-318, ISBN 83-01-00794-X

PORTRET
KRASSOWSKA Halina: Miniaturowe portrety kobiet. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. - 48 s. - (ABC), ISBN 83-03-00609-6

PORY ROKU
BOBROWSKA Barbara. Strofy o późnym lecie - nie tylko tuwimowskie [J. Tuwim Strofy o póżnym lecie, A. Kamieńska Koniec wakacji, Wozem, J. Harasymowicz Żniwa, Las // Polonistyka. - 1982, nr 5, s. 349-354
BALBUS Stanisław: Pory roku: Chłopi / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus i Włodzimierz Maciąg. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 273-279
KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni: o języku czasów Oświecenia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - Rozdz.: Cztery pory roku. - S. 13-96, ISBN 83-01-05517-0
KOSTKIEWICZOWA Teresa. Oświeceniowe wiersze o porach roku wobec dziedzictwa Jana Kochanowskiego // Pamiętnik Literacki. - 1980, nr 4, s. 105-114

POSTMODERNIZM
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Poetyka prozy postmodernistycznej. Omów zagadnienie na wybranym przykładzie literackim. - S. 244-248,
ISBN 83-89522-39-X

POTWÓR
POTWÓR / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 273-278, ISBN 83-7327-394-8

POWIASTKA
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Przedstaw cechy powiastki filozoficznej na przykładzie Kandyda Woltera. - S. 220-223, ISBN 83-86075-82-1
POWIASTKA a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 443-452. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2

POWIEŚĆ HISTORYCZNA
BARTOSZYŃSKI Kazimierz. Konwencje gatunkowe powieści historycznej // Pamiętnik Literacki. - 1984, nr 2, s. 3-44
BUJNICKI Tadeusz: Od Krzyżaków do Srebrnych orłów. (Ewolucja polskiej powieści historycznej o średniowieczu) / W: W KRĘGU przemian polskiej prozy XX w.: zbiór studiów / red. Tadeusz Bubnicki. - Wrocław: Ossolineum, 1978. - S. 83-94.(Prace Komisji Historycznoliterackiej; nr 1)
LIPATOW Aleksandr. Powieść historyczna: ogólne prawidłowości a swoistość narodowa. Rosyjsko - polskie paralele typologiczne od XVIII do połowy XIX wieku // Pamiętnik Literacki,1990, nr 3, s. 3-22

POWINNOŚĆ
MALISZEWSKI Karol. Dystans wobec powinności // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 27-30

POWRÓT
POWTÓR / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 278-284, ISBN 83-7327-394-8

POWSTANIA
ADAMCZYK Zdzisław Jerzy. Powstanie styczniowe w twórczości Stefana Żeromskiego. Propozycja interpretacji wybranych utworów dla klasy III liceum i technikum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 4, s. 7-25
BARAŃSKI Zbigniew: Powstanie styczniowe w literaturze rosyjskiej / W: DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego: praca zbiorowa / red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka - Saloni, S. Frybes. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 515-548
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Polskie powstania narodowe w malarstwie, teatrze, filmie, literaturze. Omów różne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach. - S. 86-90. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
CZERMIŃSKA Małgorzata: Opowiedzieć powstanie, opowiedzieć zniszczenie: (o "Pamiętniku" Mirona Białoszewskiego) / W: LITERATURA wobec wojny i okupacji: studia / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 103-121. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej)
DETKO Jan: Dziedzictwo powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej / W: DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego: praca zbiorowa / red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka - Saloni, S. Frybes. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 171-212
DUNIN - WĄSOWICZ Krzysztof: Proza polska o powstaniu styczniowym w latach 1913-1963 / W: DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego: praca zbiorowa / red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka - Saloni, S. Frybes. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 425-464
DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego / red. Jan Zygmunt Jakubowski. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - 684 s.
GRZĘDZIELSKA Maria: Poezja postyczniowa wobec tradycji romantycznej / W: PROBLEMY polskiego romantyzmu. Seria 3: praca zbiorowa / red. Maria Żmigrodzka. - Wrocław: Ossolineum, 1981. - S. 193-236, ISBN 83-04-00745-2
GURBIEL Andrzej: Trzy wizje powstania styczniowego. Gloria victis - Echa leśne - Zarudzie / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 280-284, ISBN 83-02-00371-9
JAKUBOWSKI Jan Zygmunt: W kręgu historii i współczesności (utwory Żeromskiego o roku 1863) / W: DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego: praca zbiorowa / red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka - Saloni, S. Frybes. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 330-358
KOBERDOWA Irena: Powstanie styczniowe w opinii społeczeństw zachodnioeuropejskich / W: DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego: praca zbiorowa / red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka - Saloni, S. Frybes. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 467-514
KRZYŻANOWSKI Julian: Powstanie styczniowe w twórczości Sienkiewicza / W: DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego: praca zbiorowa / red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka - Saloni, S. Frybes. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 254-265
KULCZYCKA - SALONI Janina. Literatura polska po powstaniu styczniowym // Polonistyka. - 1987, nr 8, s. 563-570
KULCZYCKA - SALONI Janina. Poezja powstania styczniowego / W: DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego: praca zbiorowa / red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka - Saloni, S. Frybes. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 19-65
LIBERA Zdzisław: Powstanie styczniowe w twórczości Marii Dąbrowskiej / W: DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego: praca zbiorowa / red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka - Saloni, S. Frybes. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 411-424
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Powstanie styczniowe w literaturze Pozytywizmu i Młodej Polski. - S. 113-117, ISBN 83-86075-18-X
MACKIEWICZ Antoni. Artur Grottger i proza o tematyce powstańczej // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 4, s. 54-65
MAKOWSKI Stanisław: Tęcze i świerzopy: Słowacki - Beniowski - Mickiewicz. - Wrocław: Ossolineum, 1984. - Rozdz.: Poeta powstania listopadowego. - S. 8-39. - (Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza; t. 8), ISBN 83-04-01781-4
POWSTANIA narodowe / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 284-287, ISBN 83-7327-394-8
POWSTANIE listopadowe / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 755-760. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
POWSTANIE styczniowe / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 760-763. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i sztuce. - S. 277-280
ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Echa powstania listopadowego w literaturze i innych sztukach. Zaprezentuj różne sposoby funkcjonowania tego tematu w wybranych dziełach. - S. 273-277, ISBN 83-89522-39-X
ROCHOZIŃSKI Janusz: Powstanie styczniowe w twórczości Wacława Sieroszewskiego, Gustawa Daniłowskiego i Andrzeja Struga / W: DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego: praca zbiorowa / red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka - Saloni, S. Frybes. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 359-396
STEFANOWSKA Zofia: Norwida spór o powstanie / W: DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego: praca zbiorowa / red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka - Saloni, S. Frybes. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 68-90
SZYMAŃSKI Stanisław: Sztuki plastyczne wobec powstania styczniowego / W: DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego: praca zbiorowa / red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka - Saloni, S. Frybes. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 622-637
WARZENICA Ewa: Koncepcja patriotyzmu w powieściach Kraszewskiego o powstaniu styczniowym / W: DZIEDZICTWO literackie powstania styczniowego: praca zbiorowa / red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka - Saloni, S. Frybes. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - S. 139-170
ZIÓŁKOWSKA Grażyna: O powstaniu styczniowym aluzyjnie i źródłowo / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S.255-264, ISBN 83-02-00371-9

POZYTYWIZM
POZYTYWIZM. Pozytywizm i pozytywiści w kulturze polskiej XX wieku / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 853-857. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
NOFER - ŁADYKA Alina. Pozytywistyczna koncepcja literatury zaangażowanej // Polonistyka. - 1965, nr 4, s. 1-11

POŻAR
POŻAR / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 233-234, ISBN 83-7327-394-8

PRACA
DYMARA Bronisława. Etos pracy w twórczości Marii Dąbrowskiej // Polonistyka. - 1985, nr 3, s. 198-215
MASŁOWSKI Michał: Tematyka wiejska w prozie współczesnej / W: LITERATURA a współczesne przemiany społeczne: praca zbiorowa / red. Alina Brodzka, Maria Żmigrodzka. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. - S. 238-267. - (Historia i Teoria Literatury: Studia)
MATAWOWSKA Zofia. Epicki obraz pracy chłopskiej w powieści Chłopi W. S. Reymonta // Polonistyka. - 1968, nr 1, s. 24-27
PRACA organiczna i praca u podstaw / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 775-778. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1

PRAHISTORIA
KIJAS Juliusz: Przedhistoryczna przeszłość Polski w utworach naszej literatury. - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - 33 s. - (Nauka dla Wszystkich; nr 17)

PRAWDA
WOŹNIAK Wojciech. "Mały Książę" - opowieść o poszukiwaniu prawdy // Polonistyka. - 1992, nr 3, s.154-162
ZIOMEK Jerzy. Prawda jako problem poetyki // Pamiętnik Literacki. - 1980, nr 4, s. 349-366

PRAWO 
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Problem państwa, władzy i prawa w Procesie Franza Kafki. - S. 200-203, ISBN 83-86075-18-X

PRL
GALANT Jan. PRL nasz powszedni // Polonistyka. - 2006, nr 5, s. 13-18
KOMOSA - KAŹMIERCZAK Magdalena. Przeszłość na celowniku // Polonistyka. - 2006, nr 5, s. 19-23
KRUPA Bartłomiej. Obrazy PRL-u w licealnych podręcznikach historii (1989-2004) // Polonistyka. - 2006, nr 5, s. 44-48
LECIŃSKI Maciej. Przedstawienie PRL-u w prozie po 1989 r. // Polonistyka. - 2006, nr 5, s. 33-38
POTURAŁA Wioletta. O języku propagandy, historii i życiu codziennym - internetowa przygoda z PRL-em // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 4, s. 82-89
WANTUCH Wiesława. PRL w IV Rzeczypospolitej? // Polonistyka. - 2006, nr 5, s. 49-54

PROLETARIAT
PROLETARIAT. Proletariacki nurt w literaturze/ W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 784-786. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
PROLETARIAT. Robotnik / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 829-831. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1

PROMETEIZM
JAZOWSKI Andrzej. Prometeizm w twórczości Jana Kasprowicza // Język Polski w Szkole Średniej 1988/1989, nr 1, s. 22-26
PROMETEIZM / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 288-289, ISBN 83-7327-394-8
WEISS Tomasz: Od prometeizmu do mesjanizmu narodowego / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T. 1: Młoda Polska / red. Jerzy Kwiatkowski, Zbigniew Żabicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 105-128

PROMIEŃ
PROMIEŃ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 331-333, ISBN 83-7327-394-8

PROPAGANDA
POTURAŁA Wioletta. O języku propagandy, historii i życiu codziennym - internetowa przygoda z PRL-em // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 4, s. 82-89

PROROCTWO
TOMASZEWSKA Grażyna. Między hukiem a ciszą Apokalipsy - barwa, akustyka, koncepcja proroka (cykl lekcji) // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s.9-41
WEINRRAUB Wiktor: Poeta i prorok: rzecz o profetyzmie Mickiewicza. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. - 456 s., ISBN 83-06-00799-9

PROWINCJA
BIEDRZYCKI Krzysztof. Prowincje literackie naszych czasów // Polonistyka. - 1997, nr 9, s. 521-526
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla. Analiza porównawcza wybranych dzieł. - S. 124-127. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
KUŁAKOWSKA Joanna. Prowincja romantyków // Polonistyka. - 1997, nr 9, s.516-521
ŁOPATA Andrzej. Norwid prowincjonalny i ludowy // Polonistyka. - 1998, nr 10, s.667-670
PROWINCJA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 388-396, ISBN 83-7327-394-8
TOMASZEWSKI Feliks. Najgłębsza prowincja jest w nas // Polonistyka. - 1997, nr 9, s.526-528

PRÓBA
PRÓBA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 289-292, ISBN 83-7327-394-8

PRZEBACZENIE
INGLOT Mieczysław. Między zemstą a przebaczeniem: moralno-polityczny dylemat poezji polskiej XIX wieku (na wybranych przykładach) // Język Polski w Szkole Średniej 1995/1996, nr 3, s. 13-21

PRZEMIANA
PRZEMIANA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 292-296, ISBN 83-7327-394-8
WINNICZUK Lidia: Od starożytności do współczesności. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - Rozdz.: Metamorfozy w Metamorfozach,s.101-114, ISBN 83-01-02223-X

PRZEMIJANIE
BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - Rozdz.: Człowiek i zwierciadło w malarstwie XV i XVI wieku: Trwałość i przemijanie. - S. 86-102. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Motyw przemijania w mitologii greckiej. - S. 36-39, ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Motyw przemijania w twórczości F. Villona. - S. 180-182, ISBN 83-86075-47-3
ZAKRZEWSKI Bogdan. O przemijaniu w "Panu Tadeuszu" // Pamiętnik Literacki. - 1985, nr 3, s. 17-28

PRZENOŚNIA
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Maska i przenośnia w literaturze, czyli o sposobach komunikacji pisarza z czytelnikiem: od bajek Krasickiego do utworów pisarzy polskich i obcych XX wieku. - S. 19-22. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6

PRZESTRZEŃ
JASTRZĘBSKI Jerzy: Powieść jako autokreacja. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - Rozdz.: Czasoprzestrzeń mitu i marzenia w prozie Brunona Schulza . - S. 170-226
ISBN 83-08-01229-9
KUZIŃSKI Piotr. Przestrzeń i nadzieja w "Procesie" F. Kafki // Polonistyka. - 1985, nr 6, s. 445-456

PRZYJAŹŃ
PRZYJAŹŃ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 296-297, ISBN 83-7327-394-8
RATAJCZAK Wiesław. Przyjaźń po romantyzmie // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 19-24
WILCZYCKA Danuta (oprac.): Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego. - Lublin: Biblioteka Wysyłkowa, 2004. - Przyjaźń i miłość. - S. 32-35. - (Biblioteczka Opracowań; zeszyt nr 64),
ISBN 83-86581-13-1

PRZYRODA
BARAŃSKI Stanisław. Przyroda w twórczości literackiej Stefana Żeromskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 4, s. 41-47
KUCZYŃSKA Alicja: Piękno: mit i rzeczywistość. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972. - Rozdz.: Piękno i natura. - S. 159-192. - (Omega, 229)
ŁUKASIEWICZ Jacek: Laur i ciało. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - Rozdz.: Próba pejzażu. - S. 7-47
MACIEJEWSKA Irena: Wiersze Leopolda Staffa. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - Rozdz.: O więzi człowieka z przyrodą. Wysokie drzewa. - S. 67-75. - (Biblioteka Analiz Literackich; 51), ISBN 83-02-03301-4
MARZEC Anna. Chłopi Reymonta, czyli poezja pór roku // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 2, s. 60-65
OTRĘBSKI Bogdan. Przyroda w twórczości Jana Kochanowskiego // Polonistyka. - 1984, nr 5/6, s. 341-346
PRZYBOŚ Julian: Czytając Mickiewicza. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - Rozdz.: "Widzę i opisuję". - S. 81-120
PRZYRODA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 153-159, ISBN 83-7327-394-8
RIPPEL Rafał. Najsłynniejsze maliny w poezji polskiej czyli Bolesława Leśmiana W malonowym chruśniaku // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 1, s. 19-22
SANDAUER Artur: Matecznik literacki. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1972. - Rozdz.: O Leśmianie: poezja twórczych potęg przyrody. - S. 31-42
SIKORA Ireneusz: Motyw przyrody w dziele literackim. Stan badań / W: LITTERARIA: teoria literatury - metodologia - kultura - humanistyka / red. Jan Trznadlowski. T. 15. - Wrocław: Ossolineum, 1984. - S. 7-29
WALLIS Mieczysław: Secesja [o sztuce]. - Wyd. 3. - Warszawa: Arkady, 1984. - Rozdz.: Flora; Fauna. - S. 177-182, ISBN 83-213-2992-6
WALLIS Mieczysław: Secesja [o sztuce]. - Wyd. 3. - Warszawa: Arkady, 1984. - Rozdz.: Ujęcie natury przez secesję. - S. 189-192, ISBN 83-213-2992-6
WOJCIECHOWASKI Aleksander: Z dziejów malarstwa pejzażowego: od renesansu do początków XX wieku. - Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1965. - 174 s
ŻELASKO Magdalena. Fauna i flora w wierszach ks. Jana Twardowskiego // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 32-51

PRZYSIĘGA
PRZYSIĘGA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 297-298, ISBN 83-7327-394-8

PRZYSŁOWIE
DUBISZ Stanisław: Między dawnymi a nowymi laty. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1988. - Rozdz.: Historia i współczesność w przysłowiach. - S. 244-250, ISBN 83-05-11628-X
KOPALIŃSKI Władysław: Drugi kot w worku czyli Z dziejów nazw i rzeczy. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. - 198 s.
KOPALIŃSKI Władysław: Kot w worku czyli Z dziejów powiedzeń i nazw. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1975. - 184 s.
PRZYSŁOWIE w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 753-755. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
SZMYDTOWA Zofia: Poeci i poetyka. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. - Rozdz.: Przysłowia i zwroty przysłowiowe w utworach Kochanowskiego. - S. 101-158

PSALM

PSALM a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 484-489. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
PSALM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 755-761. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

PSEUDONIM
PSEUDONIM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 761-763. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

PSYCHOLOGIA
PIESZCZACHOWICZ Jan: Psychologia i polityka - Tadeusz Breza / W: PROZAICY dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki / red. Bolesław Faron. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. - S. 85-116
PSYCHOLOGIA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 808-810. - (Vademecum Polonisty), 
ISBN 83-04-03521-1
PSYCHOLOGICZNA problematyka w literaturze XX wieku. Psychologizm / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 885-897. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
WÓJCIK Włodzimierz: Psychologizm, realizm, polityka - Zofia Nałkowska / W: PROZAICY dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki / red. Bolesław Faron. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. - S. 443-474
WÓJCIK Włodzimierz. W kręgu psychologizmu, realizmu i polityki - Zofia Nałkowska // Polonistyka. - 1979, nr 4, s. 257-263

PTAK
PTAK / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 298-300, ISBN 83-7327-394-8

PUSTELNIK
PUSTELNIK / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 810-812. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1

PUSTKA
PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Pustka - Otchłań - Pełnia. (Ze studiów nad młodopolską symboliką inercji i odrodzenia) / W: MŁODOPOLSKI świat wyobraźni: studia i eseje / red. Maria Podraza-Kwiatkowska. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. - S. 49-97

PUSZCZA
PUSZCZA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 170-172, ISBN 83-7327-394-8

 

R

RADOŚĆ
JUNG - PIKUŁA Agnieszka. Czy radości trzeba się uczyć? // Polonistyka. - 2004, nr 7, s. 54-56
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Zaprezentuj wybrane z różnych epok utwory literackie wyrażające radość istnienia. - S. 176-180, ISBN 83-89522-39-X

RADYKALIZM
BUJNICKI Tadeusz: W poszukiwaniu poetyckiej formuły radykalizmu / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T. 2: literatura międzywojenna / red. Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 167-192

RAJ
ABRAMOWSKA Janina: Arkadia w Czarnolesie ("Pieśń świętojańska o Sobótce" Jana Kochanowskiego) / W: LEKTURY i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa: Ludowa spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 11-19
DRZWI śmierci jako Brama Raju / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 75, 166, 167, 375, 376. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Rzeczywistość po raju. - S. 90-93, ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Wygnanie z raju i jego konsekwencje. - S. 88-90, ISBN 83-86075-47-3
OTRĘBSKI Bogdan. Beskidzka arkadia Jerzego Harasymowicza // Polonistyka. - 1981, nr 3, s. 174-181
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Motyw Arkadii w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia i funkcje w wybranych dziełach literackich. - S. 103-107, ISBN 83-89522-39-X
RAJ w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 55-60. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
ŻYGULSKI Zdzisław: Obraz Raju w sztuce islamu / W: ORIENT i orientalizm w sztuce: materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1983. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 19-41, ISBN 83-01-06254-1

RAKI
RAKI, utwory rakowe w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 774. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

REALIZM
JAKOWSKA Krystyna: Oblicza realizmu w polskiej powieści lat trzydziestych XX wieku / W: MODELE świata i człowieka: szkice o powieści współczesnej / red. Jerzy Święch. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1985. - S. 11-31, ISBN 83-222-0327-6
REALIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 909-921. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
REALIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 816-819. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
WYKA Kazimierz: Pogranicze powieści. - Wyd. 3. - Warszawa: Czytelnik, 1989. - Rozdz.: Tragizm, drwina i realizm. - S. 7-31, ISBN 83-07-01615-0
WÓJCIK Włodzimierz: Psychologizm, realizm, polityka - Zofia Nałkowska / W: PROZAICY dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki / red. Bolesław Faron. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. - S. 443-474
WÓJCIK Włodzimierz. W kręgu psychologizmu, realizmu i polityki - Zofia Nałkowska // Polonistyka. - 1979, nr 4, s. 257-263

REFORMA
REFORMA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 301-304, ISBN 83-7327-394-8

REFORMACJA
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Wpływ reformacji na twórczość M. Reja i J. Kochanowskiego - omów na przykładach. - S. 26-29, ISBN 83-86075-82-1

REGIONALIZM
REGIONALIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 925-930. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7

REJTAN TADEUSZ
KALETA Roman. Legenda rejtanowska w "Panu Tadeuszu" // Pamiętnik Literacki. - 1984, nr 3, s. 177-216 
MACKIEWICZ Antoni. Tadeusz Rejtan - bohater nie tylko epoki oświecenia // Język Polski w Szkole Średniej 1990/1991, nr 3, s. 3-17

REKLAMA
BAŃCZEROWSKA Izabela. Reklama - informacją, ekspresją czy zachętą? O trzech typach funkcji komunikatywnej tekstu (propozycja lekcji w klasie I liceum) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 1, s. 78-84
CHOROBA Marcin. Czy świat bez reklamy byłby uboższy? // Polonistyka. - 2005, nr 9, s. 49-50
GRODZIŃSKI Eugeniusz. Język jako narzędzie manipulacji // Poradnik Językowy. - 1983, nr 7, s. 397-401
HENDRYKOWSKI Marek. Polonista w świecie reklamy i wideoklipu // Polonistyka. - 2004, nr 5, s. 14-19
JAGODZIŃSKA Edyta. Z reklamą za pan brat… // Polonistyka. - 1998, nr 9, s. 614-618
KOSSOWSKI Paweł. Dziecko a reklama telewizyjna - refleksje pedagogiczne // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1994, nr 3, s. 23-26
KRAJEWSKA Beata. Konsumpcyjny charakter współczesnej reklamy // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 3-4 
PATRZAŁEK Tadeusz. Ćwiczenia smaku // Polonistyka. - 1999, nr 6, s. 345-350
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Na przykładach wybranych tekstów reklamowych omów środki językowe o funkcji perswazyjnej. - S. 356-359
ISBN 83-89522-39-X
RUSSELL Thomas J., LANE Ronald W.: Reklama wg Ottona Kleppnera. - Warszawa: Folberg SJA, 2000. - XX, 818 s., ISBN 83-911465-7-X
SOKOŁOWSKI Marek. Jak dzieci postrzegają reklamę // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 23-25
SPITZER Leo: Amerykańska reklama jako sztuka popularna / W: JĘZYK i społeczeństwo / wybór Michał Głowiński; tł. Joanna Arnold et al. - Warszawa: Czytelnik, 1980. - S. 338-382. - (Panorama), ISBN 83-07-00347-4
STRÓŻYŃSKI Klemens. Język współczesnej reklamy - czytanie krytyczne // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 1, s. 68-78
STRÓŻYŃSKI Klemens. Manipulacje reklamy - też retoryka? [Perswazja w reklamie] // Polonistyka. - 1994, nr 7, s. 416-421

RELIGIA
BALCERZAN Edward: Poezja polska w latach 1918-1939. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - Rozdz.: Poezja wobec religii. - S. 121-133, ISBN 83-02-05977-3
DYBCIAK Krzysztof. Literatura i religia // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s. 395-399
FIUT Aleksander: Język wiary i niewiary. Religijne konteksty poezji Zbigniewa Herberta / W: LEKTURY polonistyczne: literatura współczesna. T. 1 / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jastrzębski. - Kraków: Universitas, 1997. - S. 223-236, ISBN 83-7052-448-6
JASTRZĘBSKI Jerzy: Powieść jako autokreacja. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. - Rozdz.: Hłasko - retoryka grzechu i nawrócenia. - S. 275-325
ISBN 83-08-01229-9
PIEŚŃ religijna w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 651-659. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
RATAJCZAK Wiesław. W drodze do Światła...O symbolice religijnej i kontekstach w interpretacji // Polonistyka. - 2003, nr 3, s.154-156
ROGALSKI Aleksander: Szkice amerykańskie: nurt transcendentalny we współczesnej literaturze USA. - Warszawa: Pax, 1971. - Rozdz.: Symbolika religijna w twórczości W. Faulknera. - S. 24-40
SULIKOWSKI Andrzej. Motywy religijne i kryptoreligijne w twórczości Hanny Malewskiej // Pamiętnik Literacki. - 1987, nr 2, s. 111-128
ŚLIWIŃSKI Marian: Czytając romantyków. - Zielona Góra: Wydaw. WSP, 1997. - Rozdz.: Antyteza antyku i chrześcijaństwa w krytyce literackiej Krasińskiego. - S. 55-80, ISBN 83-86832-45-2
ŚLIWIŃSKI Marian: Czytając romantyków. - Zielona Góra: Wydaw. WSP, 1997. - Rozdz.: Polemika z chrześcijaństwem w Dziadach koweńsko-wileńskich. -S. 35-53, ISBN 83-86832-45-2
ŚLIWIŃSKI Marian: Czytając romantyków. - Zielona Góra: Wydaw. WSP, 1997. - Rozdz.: Tradycja antyczno-chrześcijańska w Irydionie. - S. 81-106, ISBN 83-86832-45-2
TATARA Marian: Struktura mitu religijnego a Król Duch Juliusza Słowackiego / W: STUDIA romantyczne: prace pod red. Marii Żmigrodzkiej poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. - Wrocław: Ossolineum, 1973. - S. 313-348
TOWIANIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 947-950. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
ŻYDZI (topos judajski) / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992,s. 1095-1104. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7

REPORTAŻ
MACKIEWICZ Antoni. Felieton i reportaż. Z Sienkiewiczem poznajemy wybrane formy wypowiedzi. Cz.2 // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 4, s. 87-102
MILLER Marek: Reporterów sposób na życie. - Warszawa: Czytelnik, 1983. - 324 s., ISBN 83-07-00692-9
NIEDZIELSKI Czesław: Reportaż / W: LITERATURA polska: przewodnik encyklopedyczny. T.2: N-Ż. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S.280-282, ISBN 83-01-05369-0
WOLNY Kazimierz. Kształtowanie się reportażu i jego systematyka // Język Polski w Szkole IV - VIII. - 1990/1991, nr 2/3, s.5-19
ŻABICKI Zbigniew: Proza... proza... - Warszawa: Czytelnik, 1966. - Rozdz.: Z doświadczeń reportażu. - S. 144-167

RETORYKA
CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: O umiejętności przemawiania. - S. 167-205
CIENKOWSKI Witold: Język dla wszystkich. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - Rozdz.: Styl przemówień. - S. 91-93
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Funkcja wypowiedzi oratorskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. - S. 188-193, ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Retoryczne środki wyrazu. Zanalizuj je i porównaj na dwóch przykładach z publicystki dawnej i współczesnej. - S. 351-353, ISBN 83-89522-39-X
ZGÓŁKA Tadeusz. O potrzebie retoryki // Polonistyka. - 1994, nr 7, s. 388-395

RETROSPEKCJA
RETROSPEKCJA - powrót do przeszłości / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 304-305, ISBN 83-7327-394-8

REWOLUCJA
BALCERZAN Edward: Poezja polska w latach 1918-1939. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - Rozdz.: Poezja wobec rewolucji. - S. 134-149, ISBN 83-02-05977-3
BŁOŃSKI Jan. Witkacy i rewolucja // Pamiętnik Literacki. - 1990, nr 2, s. 79-94
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Problem rewolucji w Nie-Boskiej komedii. - S. 73-75, ISBN 83-85394-28-1
BUJNICKI Tadeusz: Bunt żywiołów i logika dziejów: w kręgu idei polskiej lewicy. - Katowice: "Śląsk", 1984. - 284 s. - (Seria ze Spinaczem)
ISBN 83-216-0396-3
BUREK Tomasz: Problemy wojny, rewolucji i niepodległości w zwierciadle prozy narracyjnej / W: LITERATURA polska 1918-1932. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975. - S. 453-527
GRADKOWSKI Henryk. Rewolucja i jej skutki, czyli o Folwarku zwierzęcym George'a Orwella // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 2, s. 19-27
MICHAŁOWSKI Henryk. Krótkie dzieje ważnego tematu i historia pewnego pocisku [O polskiej literaturze rewolucyjnej] // Polonistyka. - 1988, nr 8, s. 579-588
PATRZAŁEK Tadeusz: Zygmunt Krasiński o rewolucji i komunizmie / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 210-216, ISBN 83-02-00371-9
PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Literatura Młodej Polski. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1992. - Rozdz.: Proza. - S. 245-249, ISBN 83-01-10889-1
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych ci utworach literackich . - S. 116-120, ISBN 83-89522-39-X
REWOLUCJA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 306-308, ISBN 83-7327-394-8
REWOLUCJA a literatura / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 947-957. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
STĘPIEŃ Marian: Polska lewica literacka. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - Rozdz.: Rewolucja i rewolucjonista w prozie. - S. 117-148, ISBN 83-01-04877-8
ZAKRZEWSKI Bogdan: "Palen dla Cara". O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku. - Wrocław: Ossolineum, 1979. - 228 s., ISBN 83-04-00196-9
ZAKRZEWSKI Bogdan: Sztandar i krew: studia monograficzne o najgłośniejszych pieśniach Wielkiego Proletariatu. - Wrocław: Ossolineum, 1982. - 276 s., ISBN 83-04-01061-5

ROBOTNICY
MICHAŁOWSKI Henryk. Krótkie dzieje ważnego tematu i historia pewnego pocisku [O polskiej literaturze rewolucyjnej] // Polonistyka. - 1988, nr 8, s. 579-588

RODZINA
BORTNOWSKI Stanisław. Rodzina, nihilizm i myślenie według wartości // Polonistyka. - 1994, nr 4, s.239-241
BRZÓSTKIEWICZ Monika. Temat: Rodzina // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 203-208
BRZÓSTKIEWICZ Monika: Temat: Rodzina / W: KOMPETENCJE szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996 / red. Bożena Chrząstowska. T. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - S. 119-123, ISBN 83-02-06600-1
INGLOT Mieczysław. Rodzice i dzieci w Ślubach panieńskich A. Fredry - propozycja interpretacyjna dla klasy II i III liceum i technikum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 5-16
KWIEK-OSIOWSKA Janina, STANUCH Stanisław. Małżeństwo i rodzina w literaturze polskiej (na wybranych przykładach) // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 48-56
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Dramat rodzinny w Skąpcu Moliera. - S. 149-151, ISBN 83-86075-82-1
OŻÓG Zofia. W kręgu etosu rodzinnego. Uniwersalna i społeczna przestrzeń Powrotu taty A. Mickiewicza // Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 617-620
RODZINA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 308-312, ISBN 83-7327-394-8
TOMASZEWSKI Feliks: Mit Świętej Rodziny. Zapiski na marginesach Opowiadań Żeromskiego // Polonistyka. - 1996, nr 6, s.351-353
VINCENZ Andrzej: Treny jako pomnik życia rodzinnego - próba reinterpretacji / W: JAN Kochanowski: interpretacje / red. Jan Błoński. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. - S. 200-210, ISBN 83-08-01812-2

ROKOKO
ROKOKO a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 520-527. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2

ROLAND
LABUDA Aleksander Wit. Apoteoza Rolanda i polska topika bohaterskiej śmierci // Pamiętnik Literacki. - 1987, nr 2, s. 61-90
LABUDA Aleksander Wit: Śmierć Rolanda i sceny bohaterskiego umierania w literaturze polskiej / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 70-76, ISBN 83-02-00371-9

ROMANS
KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Ideały i bohaterowie rycerskiej romantyki w twórczości Sienkiewicza. - S. 177-182
KRZYŻANOWSKI Julian: Romans polski wieku XVI. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. - 326 s.
ROMANS a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 527-530. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
ROMANS w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 822-829. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

ROMANTYZM
BILIŃSKA Magdalena. Romantyzm w Omyłce Bolesława Prusa // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 465-470
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Tradycje romantyczne w Nad Niemnem i Lalce. - S. 78-80, ISBN 83-85394-28-1
GRADKOWSKI Henryk. Poeci II Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej (W. Broniewski, J. Tuwim, J. Czechowicz) - cz. II // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/1995, nr 4, s. 5-11
GRADKOWSKI Henryk. Ugrupowanie poetyckie 20-lecia międzywojennego wobec tradycji romantycznej - cz. I // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/1995, nr 3, s. 11-21
KAMIŃSKI Leszek: Romantyzm a ideologie: główne ugrupowania polityczne II Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej . - Wrocław: Ossolineum, 1980. - 132 s., ISBN 83-04-00170-5
KRAM-MIKOŚ Elżbieta. O dwu pokoleniach i dwu przejawach więzi z tradycją romantyczną // Język Polski w Szkole Średniej 1988/1989, nr 2, s. 149-158
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Estetyka romantyczna. Omów zagadnienie w odniesieniu do wybranych utworów literackich z okresu romantyzmu. - S. 141-145, ISBN 83-89522-39-X
RATAJCZAK Wiesław. Długie trwanie romantyzmu // Polonistyka. - 2005, dodatek nr 3, s. 15-19
ROMANTYCZNY obraz świata w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 358. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
ROMANTYZM w literaturze XX wieku / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 957-964. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7

ROSJA
ROSJANIN / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 845-848. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1

ROUSSEAU J.J.
ROUSSEAU J. J., russoizm a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 536-543. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2

ROZPACZ
BOROWSKI Andrzej: O trwodze, rozpaczy i nadziei w Trenach Jana Kochanowskiego / W: JAN Kochanowski: interpretacje / red. Jan Błoński. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. - S. 166-176, ISBN 83-08-01812-2
W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s., ISBN 83-85321-44-7

ROZSTANIE
ROZSTANIE (odejście) / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 312-313, ISBN 83-7327-394-8

RÓD
RÓD / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 313-315, ISBN 83-7327-394-8

RUSAŁKA
RUSAŁKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 229-230, ISBN 83-7327-394-8

RYCERZ
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Święty i rycerz jako bohaterowie charakterystyczni dla literatury średniowiecza. - S. 16-18, ISBN 83-85394-28-1
DUBY Georges: Posiadanie świata: miłość / W: ZROZUMIEĆ średniowiecze: wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz. - Tarnów: Biblios, 1994. - S. 214-217, ISBN 83-85380-22-1
DZIAŁYŃSKA Anna. Męstwo i odwaga. U źródeł etosu rycerskiego // Polonistyka. - 2000, nr 8, s. 474-479
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Epos rycerski - feudalna hierarchia wartości. - S. 154-157, ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Średniowieczny rycerz i acseta - próba porównania (na podstawie Pieśni o Rolandzie i Legendy o św. Aleksym). - S. 152-154, ISBN 83-86075-47-3
KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. - Wrocław: Ossolineum, 1969. - Rozdz.: Ideały i bohaterowie rycerskiej romantyki w twórczości Sienkiewicza. - S. 177-182
NAWROCKI Witold: Szlachetność - męstwo - patriotyzm. Pieśń o Rolandzie / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 37-40
OSSOWSKA Maria: Ethoss rycerski i jego odmiany. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 179 s. - (Logos), ISBN 83-01-65525-1
OSSOWSKA Maria: Rycerz w średniowieczu / W: ZROZUMIEĆ średniowiecze: wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz. - Tarnów: Biblios, 1994. - S. 203-209, ISBN 83-85380-22-1
RYCERZ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 315-318, ISBN 83-7327-394-8
ZIEJKA Franciszek. Z dziejów literackiej sławy śpiących rycerzy // Pamiętnik Literacki. - 1983, nr 2, s. 23-50

RYWAL
RYWAL, rywalizacja / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 318-318, ISBN 83-7327-394-8

RZECZYWISTOŚĆ
GOŁASZEWSKA Maria: Poetyka faktu: szkic z pogranicza estetyki i teorii literatury. - Wrocław: Ossolineum, 1984. - 68 s. - (Nauka dla Wszystkich, nr 374), ISBN 83-04-01856-X
JASIŃSKA-WOJTKOWSKA Maria. Laicka czy religijna koncepcja rzeczywistości? // Polonistyka. - 1997, nr 7, s.415-416
JASTRUN Mieczysław: Eseje wybrane. - Wrocław: Ossolineum, 1971. - Rozdz.: Poezja i rzeczywistość. - S. 5-14
JOCZ Artur. Od filozofii do gnozy, czyli o literackich próbach wyrażenia istoty rzeczywistości // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 392-396
ŁOPATA Andrzej: Impuls rzeczywistości, języka i wyobraźni w poezji Stanisława Barańczaka / W: LEKCJE poezji w szkole średniej: propozycje analizy i interpretacji wybranych utworów. Cz. 1. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZG ZNP, 1992. - S. 30-40
ŁOPATA Andrzej. Maska ironii. Mit i rzeczywistość poezji Zbigniewa Herberta - propozycja interpretacyjna wybranych wierszy w klasie IV Liceum i klasie I zsz // Język Polski w Szkole Średniej 1989/1990, nr 1, s. 3-15
MAKOWSKI Stanisław: Tęcze i świerzopy: Słowacki - Beniowski - Mickiewicz. - Wrocław: Ossolineum, 1984. - Rozdz.: Rzeczywistość i poezja. - S. 212-230, ISBN 83-04-01781-4
TOKARZ Bożena: Mit literacki: od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej. - Katowice: "Śląsk", 1983. - 316 s., ISBN 83-216-0353-X

RZEKA

AKWARYCZNE motywy / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 7-11. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

 

S

SACRUM
JASIŃSKA-WOJTKOWSKA Maria. Dzieło literackie i świat sacrum // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s.389-394
JASIŃSKA-WOJTKOWSKA Maria. Dzieło literackie i świat sacrum / W: KOMPETENCJE szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki / red. Bożena Chrząstowska. T. 1. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- S. 140-146
ISBN 83-02-05702-9
KWIATKOWSKA-RATAJCZAK Maria. Między wyobraźnią, baśnią i mitem - o sferze sacrum w literaturze dla dzieci // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s. 414-422
SAWICKI Stefan. Sacrum w literaturze // Pamiętnik Literacki. - 1980, nr 3, s. 169-182
SEUL Anastazja. Wokół sacrum i sanctum // Polonistyka. - 1997, nr 7, s. 404-408
TRYBUŚ Krzysztof. Dialektyka sacrum w poezji Stanisława Grochowiaka // Pamiętnik Literacki. - 1984, nr 2, s. 165-190

SALONY
SALONY literackie a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 544-548. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

SAMOBÓJSTWO
SAMOBÓJSTWO / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 856-858. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
SAMOBÓJSTWO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 319-320
ISBN 83-7327-394-8

SAMOTNOŚĆ
CHOŁODY Mariusz. Żeglarz (Adam Mickiewicz) - refleksje, metafizyka, samotność // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 48-52
KALINOWSKA Maria: Mowa i milczenie: romantyczne antynomie samotności. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. - 279 s. - (Historia Literatury. Studia; 46, ISBN 83-06-01619-X
KŁOSSOWICZ Jan: Samotność i uniwersalizm Witkacego / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T. 2: Literatura międzywojenna / red. Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 193-211
MACIĄG Włodzimierz: Nasz chleb powszedni: szkice o prozie i krytyce współczesnej. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1966. - Rozdz.: Powaby samotności. - S. 102-109
OBLICZA samotności: wypisy, streszczenia, analizy i interpretacje literackie: 4 [Alber Camus Dżuma, Upadek, Jerzy Kosiński Malowany ptak, Samuel Beckett Czekając na Godota, Gustaw Herlin - Grudziński Wieża]. - Warszawa: "Polonia Press", 1996. - 112 s.
ISBN 83-86725-04-4
PIECZARA Marek (oprac.): Stefan Żeromski Ludzie bezdomni. - Warszawa: Jota, 1990. - Rozdz.: Poemat o polskiej samotności. - S. 35-41. - (Przewodnik po Lekturach; 21)
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw motyw samotności człowieka w znanych ci utworach literackich. - S. 128-133, ISBN 83-89522-39-X
SAMOTNOŚĆ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 320-323, ISBN 83-7327-394-8
SPRUSIŃSKI Michał: Samotność rewolucjonisty: Kordian / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus i Włodzimierz Maciąg. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 170-172

SANCTUM
SEUL Anastazja. Wokół sacrum i sanctum // Polonistyka. - 1997, nr 7, s. 404-408

SARMATYZM
KAMIONKOWA Janina: Romantyczne dzieje stereotypu Sarmaty / W: STUDIA romantyczne: prace pod red. Marii Żmigrodzkiej poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. - Wrocław: Ossolineum, 1973. - S. 211-262
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Oświecenie jako epoka walki z sarmatyzmem. - S. 202-204, ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Portret własny szlachcica sarmaty w Pamiętnikach Paska. - S. 136-138, ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Różne oblicza literatury sarmackiej - Pasek i Potocki. - S. 132-136, ISBN 83-86075-82-1
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Motywy sarmackie w literaturze XVII i XVIII wieku. Przedstaw ich obecność na przykładzie wybranych dzieł literackich. - S. 86-90, ISBN 83-89522-39-X
SARMATYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 858-862. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
SARMATYZM a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 548-554. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
SARMATYZM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 834-838. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
TAZBIR Janusz: Kultura szlachecka w Polsce: rozkwit, upadek, relikty. - Wyd. 3 zm. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1983. - 248 s. - (Omega), ISBN 83-214-0127-9
TAZBIR Janusz: Szlaki kultury polskiej. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - 256 s., ISBN 83-06-01342-5

SATYRA
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: "Z kogo się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!..." Zanalizuj funkcję komizmu i satyry na wybranych przykładach. - S. 65-68. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze), ISBN 83-7327-655-6
BRODZIŃSKI Kazimierz: O satyrach Krasickiego / W: POKRZYWNIAK Józef Tomasz: Ignacy Krasicki. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 259-262. - (Biblioteka "Polonistyki"), ISBN 83-02-04639-6
HOPENSZTAND Dawid: "Satyry" Krasickiego. Próba morfologii i semiotyki / W: POKRZYWNIAK Józef Tomasz: Ignacy Krasicki. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - (Biblioteka "Polonistyki"). - S. 262-271, ISBN 83-02-04639-6
KLEINER Juliusz: Pierwszy cykl "Satyr" Krasickiego. Drugi cykl "Satyr" Krasickiego / W: POKRZYWNIAK Józef Tomasz: Ignacy Krasicki. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - (Biblioteka "Polonistyki"). - S. 271-285, ISBN 83-02-04639-6
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Satyra oświeceniowa - bohaterowie, tematy, sposób kreowania świata. - S. 178-182,ISBN 83-86075-82-1
MICKIEWICZ Adam: Charakter komiczny i satyryczny twórczości Krasickiego / W: IGNACY Krasicki. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. - (Biblioteka "Polonistyki"). - S.119-122
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Różne odmiany satyry. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich z różnych epok. - S. 137-141, ISBN 83-89522-39-X
SATYRA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 862-867. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1
SATYRA a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 554-560. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2
SATYRA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 838-844. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

SAVOIR - VIVRE
ROJEK Tadeusz: Polski savoir-vivre. - Warszawa: Interpress, 1984. - 240 s.
ISBN 83-223-2022-1

SĄD
DOBRZENIECKI Tadeusz: "Haec porte domini: iusti intrabunt im eam". Przyczynek do ikonografii Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga / W: ARS auro prior: studie Joanni Białostocki sexagenario dicta. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - S. 187-192, ISBN 83-01-02354-6
SĄD / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 323-325, ISBN 83-7327-394-8

SĄSIAD
SĄSIAD, sąsiedztwo / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 325-328, ISBN 83-7327-394-8

SCHOLASTYKA
SCHOLASTYKA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 844-860. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

SCHOPENHAUER ARTUR
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Schopenhaueryzm i nietzscheanizm w literaturze Młodej Polski. - S. 36-41, ISBN 83-86075-18-X
TUCZYŃSKI Jan: Schopenhauer a Młoda Polska. - Wyd. 2. - Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, s.1987. - 287, ISBN 83-215-7843-8

SECESJA
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Motywy secesyjne w literaturze, malarstwie, grafice i sztuce użytkowej Młodej Polski. - S. 347-351, ISBN 83-89522-39-X

SEN
BARANOWSKA Małgorzata. Surrealna wyobraźnia i poezja. - Warszawa: Czytelnik, 1984. - Rozdz.: Sen. - S. 157-171, ISBN 83-07-00977-4
CHODŹKO Ryszard: Wyobraźnia wyzwolona: rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny. - Białystok: NOVA ERA: 1992. - Rozdz.: Podróż po peryferiach pamięci Brunona Schulza i Andrzeja Kuśniewicza. - S. 21-33, ISBN 83-900686-0-5
KRUKOWSKA Halina: "Nocna strona" romantyzmu / PROBLEMY polskiego Romantyzmu. Seria 2: praca zbiorowa / red. Maria Żmigrodzka. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - S. 193-228
MAZUR Aneta. Tematy oniryczne w literaturze polskiej po roku 1863. Przegląd problematyki na wybranych przykładach // Pamiętnik Literacki. - 1990, nr 1, s. 25-54
ONIRYZM. Sen (marzenia senne) / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 760-762. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7
PIETRKIEWICZ Jerzy: Literatura polska w perspektywie europejskiej. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - Rozdz.: Średniowieczna formuła snu w "Trenach" Kochanowskiego. - S. 59-80, ISBN 83-06-01411-1
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. - S. 99-103, ISBN 83-89522-39-X
SEN / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 328-329
ISBN 83-7327-394-8
SEN. (Marzenie senne) / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 869-876. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1

SENTENCJA
SENTENCJA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 864-866. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

SENTYMANTALIZM
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Uczuciowość sentymentalna w twórczości Franciszka Karpińskiego. - S.52-54, ISBN 83-85394-28-1
KOSTKIEWICZOWA Teresa: Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Kurpińskiego . - Wrocław: Ossolineum, 1964. - 135 s. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T. 2)
KOSTKIEWICZOWA Teresa: Sentymentalizm w literaturze polskiego oświecenia / W: LEKTURY i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa: Ludowa spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 41-54
KOSTKIEWICZOWA Teresa: Sentymentalizm w literaturze polskiego Oświecenia: zarys problematyki / W: PROBLEMY literatury polskiej okresu oświecenia: praca zbiorowa / red. Zbigniew Goliński. - Wrocław: Ossolineum, 1973. - S. 237-314
KOSTKIEWICZOWA Teresa: Tradycja sentymentalizmu w poezji epoki romantycznej. (Zarys problemu) / W: PROBLEMY polskiego romantyzmu. Seria 3: praca zbiorowa / red. Maria Żmigrodzka. - Wrocław: Ossolineum, 1981. - S. 143-162, ISBN 83-04-00745-2
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Franciszek Dionizy Kniaźnin - przedstawiciel nurtu sentymantalnego w poezji polskiego oświecenia. - S. 208-212, ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Uczuciowość sentymentalna na przykładzie Franciszka Karpińskiego. - S. 205-208, ISBN 83-86075-82-1
SENTYMENTALIZM a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 566-574. - (Vademecum Polonistyki)
ISBN 83-04-04620-2
STYCZEŃ Janusz: Kształt sentymentalizmu w poezji Ignacego Bykowskiego (1750-1819) / W: LITERACKIE wizje i re-wizje: materiały pomocnicze dla szkoły średniej: praca zbiorowa / red. Marian Stępień, Wacław Walecki. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. - S. 141-157, ISBN 83-02-00371-9

SIELSKOŚĆ
BALBUS Stanisław: Niesielankowy świat sielanki. Żeńcy i inne / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 97-100
SIELANKA a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 574-580. - (Vademecum Polonistyki), ISBN 83-04-04620-2
SIELANKA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 866-872. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0
TATAROWSKI Lesław. Sielanka wiejska w literaturze Młodej Polski // Pamiętnik Literacki. - 1990, nr 4, s. 37-92
WITKOWSKA Alina: Słowianie, my lubim sielanki... - Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw., 1972. - 192 s.

SŁAWA
SŁAWA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 330-331, ISBN 83-7327-394-8

SŁOŃCE
SŁOŃCE / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 331-333, ISBN 83-7327-394-8

SŁOWIANIE
BATOWSKI Henryk: Ze słowiańskich mickiewiczianów: przyczynki historyczne o stosunku Adama Mickiewicza do narodów słowiańskich. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. - 180 s., ISBN 83-06-00299-7

SMĘTEK
SAMP Jerzy: Smętek: studium kreacji literackich. - Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1984. - 1984. - 240 s., ISBN 83-215-7836-5

SMOK
SMOK / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 333-334, ISBN 83-7327-394-8

SOBIESKI JAN
KOTARSKI Edmund: Muza gdańska Janowi Sobieskiemu 1673-1696. - Wrocław: Ossolineum, 1985. - 135 s., ISBN 83-04-01915-9

SOBOWTÓR
SOBOWTÓR / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 884-887. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1

PACZOSKA Ewa. Cienie i echa. Stereotypy polskich socjalistów w "Ćmach nocnych" Franciszka Rokity Gawrońskiego // Pamiętnik Literacki. - 1987, nr 3, s. 77-98

SONET
SONET w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 885-887. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

SPEŁNIENIE
BALUCH Alicja. Nowe arcydzieło. Wokół tematu spełnienia w Córce czarownicy Doroty Terakowskiej // Polonistyka. - 1994, nr 9, s.522-525

SPISEK
SPISEK / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 334, ISBN 83-7327-394-8

SPORT
KOC Krzysztof. Oblicza sportu. O filozofii spotkania na lakcjach języka polskiego // Polonistyka. - 2006, nr 4, s. 31-36

SPÓR
SPÓR / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 138-141, ISBN 83-7327-394-8

STALINIZM
LEGEŻYŃSKA Anna: O dwóch przypadkach krytyki stalinizmu (Leopold Tyrmand, Adam Ważyk) / W: GLOSARIUSZ od Młodej Polski do współczesności / red. Tadeusz Patrzałek . - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 212-222, ISBN 83-04-03936-2

STAN WOJENNY
DABERT Dobrochna. "Dziurawimy słowami ciszę". O poezji stanu wojennego // Polonistyka. - 1999, nr 1, s. 11-17
INGLOT Mieczysław. O poezji stanu wojennego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 1, s. 4-16

STAROŚĆ

CZYŻAK Agnieszka. Stary poeta odchodzi [o poezji T. Różewicza] // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 4-7
FRANASZEK Andrzej. "Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice". O później poezji Mistrzów // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 196-202
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. - S. 184-188, ISBN 83-89522-39-X
SKRENDO Andrzej. O szczególnych właściwiściach tzw. późnej twórczości Tadeusza Różewicza // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 203-207
STAROŚĆ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 335-340, ISBN 83-7327-394-8
SZARUGA Leszek. Iwaszkiewicza "Czas ostatnich śpiewów" // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 208-212
TRYBUŚ Krzysztof. Norwid, czyli starość sztuki // Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 596-601

STEP
STEP / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 891-893. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03521-1

STEREOTYP
MITOSEK Zofia: Literatura i stereotypy. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - 195 s. - (Rozprawy Literackie)

STERN LAURENCE
STERN LAURENCE, sternizm a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 581-587. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04620-2

STRACH
STROFY z dreszczykiem: antologia / wybór, oprac. Robert Stiller. - Warszawa: Iskry, 1986. - 384 s., ISBN 83-207-0591-6
WYKA Kazimierz: Pogranicze powieści. - Wyd. 3. - Warszawa: Czytelnik, 1989. - Rozdz.: Fizjologia strachu (S. Otwinowski: Czas nieludzki. - S. 144-151, ISBN 83-07-01615-0

STYLIZACJA
STYLIZACJA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 1041-1049. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-03942-7

SUBKULTURY
JANASZEK-IVANICKOWA Halina: Misjonarze i konsumenci: literatura i wartości w krajach słowiańskich. - Katowice: "Śląsk", 1987. - Rozdz.: Misjonarze i konsumenci. - s. 223-328, ISBN 83-216-0598-2

SUDETY
KOLBUSZEWSKI Jacek: Krajobraz i kultura: Sudety w literaturze polskiej. - Katowice: "Śląsk", 1985. - 216 s., ISBN 83-216-0476-5

SURREALIZM
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Surrealizm w literaturze i sztuce. Porównaj dzieła różnych twórców. - S. 136-141, ISBN 83-7327-655-6
JANICKA Krystyna: Surrealizm. - Wyd. 3. - Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985. - 252 s., ISBN 83-221-0256-9

SYBIR
FIEĆKO Jerzy: O Sybirze - literacko i historycznie / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S.190-194, ISBN 83-02-00371-9
SYBERIA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 901-909. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
TROJANOWICZOWA Zofia. "Dróg krzyżowych biegi". Mickiewicz o wygnańcach syberyjskich // Polonistyka. - 1993, nr 5, s.270-279

SYMBOL
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Alegoria i symbol jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. - S. 116-120, ISBN 83-7327-655-6
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Dlaczego symbol zdobył tak wielkie uznanie wśród modernistów? - S. 33-36, ISBN 83-86075-18-X
MARZEC Anna. Symbol i metafora w powieściach Tadeusza Nowaka // Polonistyka. - 1974, nr 1, s. 17-26
RATAJCZAK Wiesław. W drodze do Światła...O symbolice religijnej i kontekstach w interpretacji // Polonistyka. - 2003, nr 3, s.154-156
STUDIA o metaforze. T. 1 / red. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz. - Wrocław: Ossolineum, 1980. - 154 s. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t.55), ISBN 83-04-00237-X
SYMBOL. Alegoria / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 909-915. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
SYMBOL w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 917-923. - (Vademecum Polonisty), ISBN 83-04-04621-0

SYMBOLIZM
KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Nurt symboliczny. Deszcz jesienny [Leopold Staff]. - S. 43-44. - (Analizy; Streszczenia), ISBN 83-7435-224-8
KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. - Rozdz.: Nurt symboliczny. Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach [Jan Kasprowicz]. - S. 28-29. - (Analizy; Streszczenia), ISBN 83-7435-224-8
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Ewolucja postawy twórczej Jana Kasprowicza [Krzak dziekiej róży]. - S. 48-53, ISBN 83-86075-18-X
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Symbolizm w Poezji francuskiej drugie połowy XIX w. (przedstawiciele, charakterystyka kierunku). - S. 22-26, ISBN 83-86075-18-X
PODRAZA - KWIATKOWSKA Maria: Młodopolskie harmonie i dysonanse. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. - 288 s.
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Symbolizm w literaturze a symbolizm w malarstwie. Porównaj metody twórcze na wybranych przykładach z okresu modernizmu. - S. 335-339, ISBN 83-89522-39-X
SYMBOLIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 1055-1060, ISBN 83-04-03942-7

SYMULTANIZM
SYMULTANIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 1060-1063, ISBN 83-04-03942-7

SYN
BIAŁA Alina. Syn marnotrawny. Malarskie inspiracje utworów Różewicza i Brandstaettera // Polonistyka. - 2006, nr 10, s. 18-24
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Inspirujący charakter przypowieści o synu marnotrawnym. - S. 116-118, ISBN 83-86075-47-3
ŁUKASIEWICZ Jacek: Szmaciarze i bohaterowie. - Kraków: Znak, 1963. - Rozdz.: Syn marnotrawny. - S. 14-27. - (Biblioteka "Więzi"; t.7)
MALESZYŃSKA Joanna: Biblijna przypowieść o synu marnotrawnym i jej literackie transpozycje / W: MIEJSCA wspólne: szkice o komunikacji literackiej i artystycznej / red. Edward Balcerzan, Seweryna Wysłouch. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 221-239, ISBN 83-01-05857-9
MARCZEWSKI Jacek. Ojciec i syn w opowiadaniu Dziewczyna i gołębie Jarosława Iwaszkiewicza // Polonistyka. - 1967, nr 3, s. 23-28
STEINBORN Bożena: Historia Syna Marnotrawnego malowana przez Stefana Kesslera / W: ARS auro prior: studie Joanni Białostocki sexagenario dicta. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - S. 517-522, ISBN 83-01-02354-6
SYN / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 340-348, ISBN 83-7327-394-8

SYNAGOGA
KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna, ROSZAK Joanna. Upominanie - odpominanie. Poznańska synagoga w tekstach poetyckich // Polonistyka. - 2005, nr 6, s. 48-50

SZABLA
SZABLA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 199-201, ISBN 83-7327-394-8

SZALEŃSTWO
KOWALCZYKOWA Alina: Wymowny szaleniec / W: STUDIA romantyczne: prace pod red. Marii Żmigrodzkiej poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. - Wrocław: Ossolineum, 1973. - S. 263-288
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich z różnych epok. - S. 162-167, ISBN 83-89522-39-X
SZALEŃSTWO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 348-352, ISBN 83-7327-394-8

SZATAN
BANACH Andrzej: O polskiej sztuce fantastycznej. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968. - Rozdz.: O diable. - S. 9-25
BŁASZCZAK Maria, OLSZAŃSKA Barbara (wybór i oprac.): Diabli wiedzą co...: wiersze i opowiadania polskich pisarzy: antologia. - Warszawa: Iskry, 1972. - 668 s.
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach. - S. 71-76, ISBN 83-7327-655-6
INGLOT Mieczysław: Kordian Juliusza Słowackiego / W: LITERATURA polska w szkole średniej / red. Stanisław Grzeszczuk. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 198-221, ISBN 83-02-02529-1
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Obraz szatana w Biblii. - S. 130-132, ISBN 83-86075-47-3
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Świat ludzki i świat szatański w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła A. Bułhakowa. - S. 254-258, ISBN 83-86075-18-X
MALINOWSKI Jerzy: Imitacje świata: o polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987. - S. 107-109, ISBN 83-08-01691-X
PRZYBYLSKI Ryszard: Wtajemniczenie w los: szkice o dramatach. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. - Rozdz.: Stulecie szatana. Kochankowie piekła J. M. Rymkiewicz. - S. 215-228, ISBN 83-06-01178-3
ROUSSEAU Herve: Bóg zła. - Warszawa: Czytelnik, 1988. - 95 s., ISBN 83-07-01765-3
SANDAUER Artur: Bóg, szatan, mesjasz i...?. - Wyd. 3. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983. - S. 262-272, ISBN 83-08-01063-6
STĘPIEŃ Paweł. Bóg i szatan w Roskolankach Szymona Zimorowica // Polonistyka. - 1995, nr 6, s. 424-428
SZATAN / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 73-80, ISBN 83-7327-394-8

SZCZĘŚCIE
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Stoicko - epikurejskie rozważania na temat ludzkiego szczęścia we Fraszkach i Pieśniach J. Kochanowskiego. - S. 34-37, ISBN 83-86075-82-1
STASIEWICZ Krystyna. Biskupa Krasickiego recepta na szczęście // Polonistyka. - 1997, nr 6, s. 335-339

SZKOŁA
KWIATKOWSKA - RATAJCZAK Maria. Szkoła z tabloidów? // Polonistyka. - 2006, nr 9, s. 30-35
OSIĘGŁOWSKA Dorota. O młodości w szkole // Polonistyka. - 2006, nr 9, s. 36-40
SZKOŁA. Nauczyciel / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 915-916, ISBN 83-04-03521-1
SZKOŁA, uczeń / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 352-353, ISBN 83-7327-394-8

SZLACHETNOŚĆ
NAWROCKI Witold: Szlachetność - męstwo - patriotyzm. Pieśń o Rolandzie / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 37-40

SZLACHTA
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Krytyka ujemnych przejawów obyczajowości w znanych Ci satyrach Naruszewicza i Krasińskiego. - S. 177-178, ISBN 83-86075-82-1

SZTUKA
CHRZĄSTOWSKA Bożena: Dialog z tradycją: sztuka średniowieczna w poezji współczesnej. / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 64-69, ISBN 83-02-00371-9
JASTRUN Mieczysław: Eseje wybrane. - Wrocław: Ossolineum, 1971. - Rozdz.: Cypriana Norwida myśli o sztuce i literaturze. - S. 30-45
KOWALCZYK Małgorzata Jadwiga. Analiza i interpretacja utworów literackich w kontekście sztuki ( Lament Świętokrzyski, Giovanni Bellini Pieta, Stanisław Grochowiak Bellini "Pieta" // Język Polski w Liceum. -2003/2004, nr 1, s. 39-48
KRAM Jerzy. Dzieła plastyczne - inspiracje w poezji współczesnej (Herbert - Grochowiak - Szymborska) // Polonistyka. - 1986, nr 3, s.182-192
KULOWA Bożena. Traktat o miłości, śmierci i sztuce. Analiza utworuJuliana Stryjkowskiego pt. Tommaso del Cavaliere // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 2, s. 19-38 
LITERATURA a sztuki plastyczne / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 551-559, 1147, ISBN 83-04-03942-7
LITERATURA a sztuki plastyczne w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 467-474, ISBN 83-04-04621-0
MĄDRA-SHALLCROS Bożena: Cień i forma: o wyobraźni plastycznej Leopolda Staffa. - Szczecin: Glob, 1987. - 167 s., ISBN 83-7007-119-8
POGRANICZA i korespondencje sztuk / red. Teresa Cieślikowska, Janusz Słowiński. - Wrocław: Ossolineum, 1980. - 296 s. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t.56), ISBN 83-04-00373-2
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Motywy secesyjne w literaturze, malarstwie, grafice i sztuce użytkowej Młodej Polski. - S. 347-351, ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Wykaż związki między literaturą i innymi dziedzinami sztuki w wybranej epoce kultury. - S. 269-273, ISBN 83-89522-39-X
PRAZ Mario: Mnemosyne: rzecz o powinowactwach literatury i sztuk plastycznych. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. - 338 s., ISBN 83-06-00417-5
RÓŻEWICZ Tadeusz: Dźwięk i obraz w poezji współczesnej / W: O LITERATURZE polskiej: materiały. Cz. 3: Programy i polemiki literackie / wybór i oprac. Helena Zaworska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. - S. 174-176, ISBN 83-02-01710-8
TEORETYCY, pisarze i artyści o sztuce: 1500-1600 / wybór i oprac. Jan Białostocki. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 519 s. - (Historia Doktryn Artystycznych: Wybór tekstów. T. 2), ISBN 83-01-05724-6
WYSŁOUCH Seweryna. O "wzajemnym oświetlaniu się sztuk" - raz jeszcze // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 452-457

 

Ś

ŚMIECH
MIZERKIEWICZ Tomasz. Okrucieństwo śmiechu czyli o przedwojennej prozie Witolda Gombrowicza // Polonistyka. - 2004, nr 10, s. 11-15
ŚMIECH / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 353, ISBN 83-7327-394-8

ŚMIERĆ
BALCERZAN Edward: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 1: Strategie liryczne. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - Rozdz.: Rozdroża turpizmu. - S. 209-216, ISBN 83-02-01172-X
BANACH Andrzej: O polskiej sztuce fantastycznej. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968. - Rozdz.: Śmierć, czyli droga na tamten świat. - S. 66-79
BĄK Zbigniew. Czas - śmierć - miłość (czyli o Pannach z Wilka i Brzezinie Iwaszkiewicza) // Polonistyka. - 1988, nr 8, s. 589-598
BERNACKI Marek. Motyw śmierci w później poezji Wisławy Szymborskiej // Polonistyka. - 2006, nr 8, s. 26-31
BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - Rozdz.: Drzwi śmierci: Antyczny symbol grobowy i jego tradycja. - S. 158-186. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1
BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - Rozdz.: Motywy śmierci jako formy symboliczne w sztuce XVIII i XIX wieku. - S. 434-454. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1
BIERNACKA Barbara: Style i postawy: szkice o poezji. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1969. - Rozdz.: Et in sarmatia...Turpizm. O motywie brzydoty w poezji staropolskiej. - S. 7-81
BUJNICKI Tadeusz: Wiersze Władysława Broniewskiego. - Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 1992. - Rozdz.: Liryka miłosna i śmierć. Hirslanden. - S. 110-119. - (Biblioteka Analiz Literackich, nr 72)
ISBN 83-02-04637-X
CZYŻAK Agnieszka. Smutne histowie o umieraniu (Ostatnie historie Olgi Tokarczuk) // Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 46-47
GLENCOWA Krystyna, SKOWRONEK Piotr. Ojciec, dziecko i Treny Jana Kochanowskiego // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 2, s. 20-34
GŁOWIŃSKI Michał: Zaświat przedstawiony: szkice o poezji Bolesława Leśmiana. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. - Rozdz.: Poezja śmierci. - S. 250-263
ISBN 83-06-00195-8
GUTOWSKI Wojciech. Miłość śmierci i energia rozkładu. O młodopolskiej wyobraźni nekrofilskiej // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 1, s. 37-72
JANION Maria: Czas formy otwartej: tematy i media romantyczne. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. - Rozdz.: Śmierć bohatera. - S. 101-125
ISBN 83-06-00990-8
JANION Maria: Odnajdywanie znaczeń. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980. - Rozdz.: Lekcja śmierci [ Juliusz Słowacki "Sen srebrny Salomei" w adaptacji teatralnej Adama Hanuszkiewicza]. - S. 79-85
ISBN 83-08-00264-1
JAUKSZ Marcin. Rycerz i śmierć - o szachowych figurach w tekście, w szkole, w życiu // Polonistyka. - 2006, nr 4, s. 46-48
KARP Anna. Walentynki Tadeusza Różewicza - poemat o miłości i śmierci, o człowieku i upadku kultury // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 3, s. 14-26
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Memento mori - czyli literatura średniowieczna o umieraniu. - S. 182-188
ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Miłość i śmierć w mitologii greckiej. - S. 39-40, ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Pierwowzór śmierci heroicznej w Pieśni o Rolandzie. - S. 157-160, ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Wizerunek śmierci w sztuce średniowiecza. - s. 178-180, ISBN 83-86075-47-3
KOWALCZYK Małgorzata Jadwiga: Filozofia śmierci i życia w dwóch utworach Elizy Orzeszkowej: Heluba i Gloria victis / W: NOWELA - opowiadanie (ewolucja gatunku) / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. - S. 50-70, ISBN 83-85230-37-8
KOWALSKI Jan Wierusz: Dramat a kult. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - Rozdz.: Dramat śmierci. - S. 163-175, ISBN 83-03-01804-3
KUCZYŃSKA Katarzyna. Gesty miłości, gesty śmierci. Reinterpretacje mitu o Orfeuszu, Eurydyce i Hermesie // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 94-102
KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna. Śmierć bez końca, dobrze skrojony nekrolog (poezja Piotra Matywickiego) // Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 26-30
KULOWA Bożena. Traktat o miłości, śmierci i sztuce. Analiza utworu Juliana Stryjkowskiego pt. Tommaso del Cavaliere // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 2, s. 19-38
LABUDA Aleksander Wit. Apoteoza Rolanda i polska topika bohaterskiej śmierci // Pamiętnik Literacki. - 1987, nr 2, s. 61-90
LEBIODA Dariusz Tomasz. Norwida spojrzenie w śmierć i w wieczność. Bema pamięci żałobny rapsod // Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 612-616
LEGEŻYŃSKA Anna. "Emocjonalizm dotrumienny" Jarosława Iwaszkiewicza // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 213-217
LESZKOWICZ - BARSZCZ Barbara. Literackie oblicza śmierci - oblicza człowieczeństwa // Polonistyka. - 2000, nr 8, s. 468-474
LIS Izabela. O słowiańskich obrzędach i obyczajach pogrzebowych słów kilka... // Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 15-17
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Miłość i śmierć w literaturze baroku. - S. 116-118, ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Satyra oświeceniowa - bohaterowie, tematy, sposób kreowania świata. - S. 178-182, ISBN 83-86075-82-1
ŁADZIŃSKA Joanna. Casus Remargue'a - w kręgu idei i polityki [Na Zachodzie bez zmian] // Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 34-40
ŁOPATA Andrzej. Motyw Eros i Thanatos w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera i w malarstwie Jacka Malczewskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 2, s. 30-38
ŁOPATA Andrzej. Średniowieczny wizerunek śmierci - propozycja metodyczna - cykl lekcji dla kl. I liceum i technikum [Motyw tańca śmierci] // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 1, s. 12-21
ŁUKASIEWICZ Jacek: Laur i ciało. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - Rozdz.: Próba ciała. - S. 48-92
MACKIEWICZ Antoni: Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall / W: TEMATYKA żydowska w lekturach szkolnych licealistów / red. Alicja Krawczyk. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993. - S. 66-78
ISBN 83-85-23021-1
MALCZEWSKI Marcin. Pisanie śmierci (poezja współczesna) [Marcin Świetlicki, Eugeniusz Tkaczyszyn - Dycki, Dariusz Suska] // Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 18-23
MARCZUK Anna, SOROKA Maria. Średniowieczna śmierć i współczesna dziennikarka, czyli rozmowy o Mistrzu Polikarpie i Mistrzu Moronie // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 2, s. 101-104 
OLSZAŃSKI Grzegorz. Śmierć Ewy Lipskiej (poezja E. Lipskiej) // Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 36-41
PANAS Paweł: Cieniem nakryci po oczy. Śmierć i jej postacie w twórczości Zbigniewa Herberta / W: CZUŁOŚĆ dla Minotaura: metafizyka i miłośc konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta / red. Józef Maria Ruszar; przy współudz. Magdaleny Cichej. - Lublin: Kaudium, 2005. - S. 41-96, ISBN 83-89659-26-3
PELCZAR Wojciech. Śmierć w słowie przeczuta - o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego // Język Polski w Szkole IV-VIII. - 1990/1991, nr 4, s. 3-14
PIECHOWIAK Aneta. To, co nieuchronne // Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 48-51
PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Pustka - Otchłań - Pełnia. (Ze studiów nad młodopolską symboliką inercji i odrodzenia) / W: MŁODOPOLSKI świat wyobraźni: studia i eseje / red. Maria Podraza-Kwiatkowska. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. - S. 49-97
POGRZEB w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 363, 377, 449-454. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich i dziełach plastycznych. - S. 285-289, ISBN 83-89522-39-X
SAMOBÓJSTWO / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 856-858. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
SMAGOWSKI Jerzy. Budowanie mauzoleum. (O motywie śmierci w liryce Broniewskiego) // Polonistyka. - 1984, nr 9/10, s. 563-575
SINGER Peter: O życiu i śmierci: upadek etyki tradycyjnej. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997. - 280 s., ISBN 83-06-02641-1
STARZYŃSKI Juliusz: Wątek śmierci w ikonografii / W: ODRODZENIE w Polsce: historia kultury / red. Jerzy Ziomek. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. - S. 440-442. - (Odrodzenia w Polsce. T.4)
STĘPIEŃ Paweł. Miłość, śmierć, mistyka. O liryce erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna // Pamiętnik Literacki. - 1992, nr 1, s. 125-132
STROFY z dreszczykiem: antologia / wybór, oprac. Robert Stiller. - Warszawa: Iskry, 1986. - 384 s., ISBN 83-207-0591-6
SZARUGA Leszek. Iwaszkiewicza "Czas ostatnich śpiewów" // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 208-212
ŚLIWIŃSKA Dorota: Historie z pamięci w Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall // Polonistyka. - 1993, nr 4, s. 215-220
ŚMIERĆ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 354-360, ISBN 83-7327-394-8
TRIUMF śmierci w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 355, 387, 405, 411, 435. . - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1
WĄDOLNY-TATAR Katarzyn. O życiu i śmierci. Wokół jednego wiersza Tetmajera // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 293-295
WĄTKI cmentarne w sztuce Romantyzmu / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 362, 363, 441, 442. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1
WŁODARSKI Maciej: "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" / W: LEKTURY polonistyczne: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. T. 2. - Kraków: Uniwersitas, 1997. - S. 53-74
WŁODARSKI Maciej. Średniowieczne widzenie świata w dialogu De Morte Prologus // Język Polski w Szkole Średniej 1990/1991, nr 3, s. 51-71
WŁODARSKI Maciej: W średniowiecznym kręgu śmierci / W: ZROZUMIEĆ średniowiecze: wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz. - Tarnów: Biblios, 1994. - S. 249-254
ISBN 83-85380-22-1
WYDŁUŻAJĄCE się życie - z o. Wacławem Oszajcą, jezuitą rozmawia Marta Wryk // Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 10-14
ŻYWY trup / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 1058-1059. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

ŚREDNIOWIECZE
KRAM-MIKOŚ Elżbieta. Tradycje kultury średniowiecznej w polskiej poezji współczesnej. (Z zagadnień edukacji literackiej w szkole średniej) // Język Polski w Szkole Średniej 1986/1987, nr 1, s. 40-49

ŚRÓDZIEMNOMORSKIE KRAJE
JAUKSZ Marcin. Śródziemnomorze w literaturze XX wieku // Polonistyka. - 2005, dodatek nr 3, s. 15-19

ŚWIADOMOŚĆ
W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s.
ISBN 83-04-02945-6

ŚWIAT

BOBIŃSKA Henryka. Obraz świata w Sklepach cynamonowych i plastycznej twórczości Brunona Schulza - propozycja metodyczna dla klasy IV liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 63-72
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: "Cały świat to teatr" (W. Szekspir Jak wam się podoba) - zaprezentuj koncepcje świata jako teatru w wybranych utworach różnych epok literackich. - S. 33-35, ISBN 83-7327-655-6
CHAŁOŃSKA Joanna. Harmonia i dysharmonia w wizji świata i człowieka na podstawie Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego - propozycja lekcji w klasie I liceum // Język Polski w Szkole Średniej 1986/1987, nr 2, s. 21-29
CHODŹKO Ryszard: Wyobraźnia wyzwolona: rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny. - Białystok: NOVA ERA: 1992. - Rozdz.: Podróż po peryferiach pamięci Brunona Schulza i Andrzeja Kuśniewicza. - s. 21-33, ISBN 83-900686-0-5
DEFORMACJA świata / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 71-73, ISBN 83-7327-394-8
GOSK Hanna. Wyrazić świat i cały jego mit (o prozie W. Odojewskiego) // Polonistyka. - 1991, nr 2, s.67-77
JANION Maria: Romantyzm: studia o ideach i stylu. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. - Rozdz.: "Nie - Boska Komedia". Bóg i świat historyczny. - S. 80-94
KANIEWSKA Bogumiła. Przepis na świat według Williama Whartona // Polonistyka. - 1996, nr 1, s.12-17
KARP Anna. Walentynki Tadeusza Różewicza - poemat o miłości i śmierci, o człowieku i upadku kultury // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 3, s. 14-26
KŁADKOWSKA Katarzyna. Zdemaskowany zamaskowany świat. Sławomir Mrożek: Tango - Krawiec - Emigranci - Garbus // Polonistyka. - 1997, nr 10, s.588-591
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Obraz końca świata w Apokalipsie św. Jana. - S. 124-126, ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Porównaj kosmogonię [stworzenie świata] biblijną i mitologiczną. - S. 87-88, ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Świat na tarczy Achillesa. - S. 57-60, ISBN 83-86075-47-3
KRAM-MIKOŚ Elżbieta. Obmyślam świat (nad wierszami Wisławy Szymborskiej) // Polonistyka. - 1983, nr 4, s. 250-256
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Alegoryczny obraz świata w Bajkach Ignacego Krasickiego. Funkcja morału. - S. 174-176, ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Ocena świata i człowieka Kandydzie Woltera. - S. 223-225, ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Prawda o świecie i o ludziach w Bajkach Ignacego Krasickiego. - S. 173-174, ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Różne postawy twórców wobec marności świata (np. poezja metafizyczna i poezja "światowych rozkoszy"). - S. 124-126, ISBN 83-86075-82-1
MELKOWSKI Stefan: Domena prozy. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. - Rozdz.: Świat kreowany przez słowo albo paradoksy powieści. - S. 77-101
ISBN 83-205-3628-6
NOWICKA Elżbieta: Człowiek i świat w wierszach mistycznych J. Słowackiego / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 204-209, SBN 83-02-00371-9
ROMANTYCZNY obraz świata w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 358. - (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce), ISBN 83-01-02771-1
ROWIŃSKI Cezary: Człowiek i świat w poezji Leśmiana: studium filozoficzne koncepcji poety. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 327 s., ISBN 83-01-03030-5
SZWAST Andrzej. Dwie wizje człowieka i świata w kulturze XX wieku (Tytus Czyżewski Hymn do maszyny mego ciała, Stanisław Barańczak Pan tu nie stał) // Polonistyka. - 2003, nr 2, s. 101-107
TOKARCZYK Andrzej: Czterech jeźdźców Apokalipsy. - Warszawa: Iskry, 1988. - 192 s., ISBN 83-20-70623-8

ŚWIATŁO
KRAM-MIKOŚ Elżbieta. Widzenie i przeżycie światła w poezji J. Przybosia // Język Polski w Szkole Średniej 1989/1990, nr 2, s. 59-68
ŚWIATŁO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 360-363, ISBN 83-7327-394-8

ŚWIĘTOŚCI

KOEHLER Krzysztof. Literatura i świętość // Polonistyka. - 1997, nr s. 398-402

ŚWIĘTY
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Święty i rycerz jako bohaterowie charakterystyczni dla literatury średniowiecza. - S.16-18, ISBN 83-85394-28-1
HAGIOGRAFIA, żywoty świętych w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 298-303, ISBN 83-04-04621-0
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Dwa rodzaje średniowiecznej ascezy (św. Aleksy i św. Franciszek). - S. 150-152, ISBN 83-86075-47-3
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Hagiografia średniowieczna. Jakie warunki musieli spełniać bohaterowie żywotów, żeby osiągnąć świętość? - S. 147-150, ISBN 83-86075-47-3

 

T

TAJEMNICA
TAJEMNICA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 928-932, ISBN 83-04-03521-1

TANIEC
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Różne ujęcia motywu tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Omów odwołując się do wybranych przykładów. - S. 95-101. - (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6
ŁOPATA Andrzej. Średniowieczny wizerunek śmierci - propozycja metodyczna - cykl lekcji dla kl. I liceum i technikum [Motyw tańca śmierci] // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 1, s. 12-21
SUGIERA Małgorzata: Od tanga Stomila do tanga Edka: historiozoficzna parabola Mrożka / W: LEKTURY polonistyczne: literatura współczesna. T. 1 / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jarzębowski. - Kraków : Universitas, 1997. - S. 149-162, ISBN 83-7052-448-6
TANIEC / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 363-364, ISBN 83-7327-394-8
TANIEC w literaturze pięknej / wybór Irena Jaszczewska. - Warszawa: CPARA, 1963. - 205 s.

TATRY
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach. Przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze, sztuce i muzyce na wybranych przykładach. - S. 77-81, ISBN 83-7327-655-6
KOLBUSZEWSKI Jacek: Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku (1805-1889): funkcja artystyczna motywu przyrody. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971. - 308 s. - (Monografie Historycznoliterackie)
KOLBUSZEWSKI Jacek. Tatry u Norwida // Pamiętnik Literacki. - 1992, n 2, s. 18-33
KOLBUSZEWSKI Jacek: Tatry w literaturze polskiej. Cz. 1: 1805-1939. Cz. 2: 1889-1939. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982. - 664 s., ISBN 83-08-00523-3
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Rola motywów pejzażowych w liryce Młodej Polski. - S. 62-66, ISBN 83-86075-18-X
MAJDA Jan: Literatura o Tatrach i Zakopanem ( do roku 1918 ). - Kraków: Ossolineum, 1981. - 72 s. - (Nauka dla Wszystkich; 342), ISBN 83-04-008637
MAJDA Jan: Tatrzańskim szlakiem literatury: szkice literackie. - Wyd.2. - Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 143 s., ISBN 83-03-01636-9
PIJANOWSKI Anatol P. Melodia mgieł nocnych - synteza artystyczna [K. Przewa Tetmajer] // Polonistyka. - 1994, nr 10, s. 622-625
TATRY w poezji i sztuce polskiej: poeci, wiersze i obrazy / wybór i oprac. Michał Jagiełło. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975. - 335 s.

TEATR
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: "Cały świat to teatr" (W. Szekspir Jak wam się podoba) - zaprezentuj koncepcje świata jako teatru w wybranych utworach różnych epok literackich. - S. 33-35, ISBN 83-7327-655-6
CHRZĄSTOWSKA Bożena, WIEGANDTOWA Ewa, WYSŁOUCH Seweryna: Literatura współczesna: podręcznik dla klas maturalnych . - Poznań: Wydawnictwo Nakom, 1992. - Rozdz.: Literatura a teatr. - S. 76-84
ISBN 83-85060-37-5
ŁEMPICKA Aniela: O teatrze i literaturze w twórczości Wyspiańskiego / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T. 1: Młoda Polska / red. Jerzy Kwiatkowski, Zbigniew Żabicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 386-404
STROFY o teatrze: antologia / wybór, oprac., posłowie Katarzyna Madoń, Piotr Mitzner. - Warszawa: Iskry, 1982. - 192 s., ISBN 83-20-70263-1
ŚWIONTEK Sławomir. Teatr w świecie i świat w teatrze. (Z problemów dramaturgii C. Norwida: "Aktor" - "Za kulisami" // Polonistyka. - 1983, nr 8, s. 712-721
TEATR / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 364-369, ISBN 83-7327-394-8

TERRORYZM
WYSŁOUCH Seweryna: Dyskusja o terroryzmie (wokół Lamentu Władysława Terleckiego) / W: GLOSARIUSZ od Młodej Polski do współczesności / red. Tadeusz Patrzałek . - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 363-369, ISBN 83-04-03936-2

TĘCZA
ŁUKASIEWICZ Jacek: Laur i ciało. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - Rozdz.: Tęcza - próba przymierza. - S. 128-171

TOLERANCJA
WRÓBLEWSKI Maciej. Stempowski o tolerancji, wolności i pięknie // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 265-271

TOPOS
TOPOS (topika - motywy - tematy) / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 1078-1083, ISBN 83-04-03942-7

TOTALIZM
KANIEWSKI Jerzy. Wobec totalizmu. Propozycje interpretacji "Ciemności kryją ziemię" J. Andrzejewskiego // Polonistyka. - 1992, nr 10, s.606-612
KUDELSKI Zdzisław: Pielgrzym Świętokrzyski: szkice o Herlingu-Grudzińskim. - Lublin: Wydawnictwo FIS, (b.r.w.). - Rozdz.: "Historia spuszczona z łańcucha" . - S. 51-69
MARZEC Anna: Wstrząsająca wizja łagru w Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 2, s. 52-61
MY DEPORTOWANI: wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR / wybór i oprac. Bogdan Klukowski. - Warszawa: ALFA, 1989. - 287 s., ISBN 83-7001-298-1
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów, obraz totalitaryzmu w literaturze XX wieku. - S. 120-124, ISBN 83-89522-39-X
SZEWCZUK Wilhelm: Hitleryzm i Niemcy we współczesnej literaturze polskiej . - Opole: Instytut Śląski, 1966. - 43 s.
WIRTH Andrzej: Odkrycie tragizmu (Borowski) / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T.3: Literatura Polski Ludowej / red. Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 42-51

TOWIANIZM
TOWIANIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 947-950, ISBN 83-04-03521-1

TRADYCJA
HANDKE Ryszard. Lektura a tradycja. Na przykładzie szkolnej lektury "Siłaczki" Stefana Żeromskiego // Pamiętnik Literacki. - 1983, nr 2, s. 51-60
JAKUBOWSKI Jan Zygmunt: Dokąd ale i skąd idziemy. - Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985. - Rozdz.: Współczesność i tradycja (o twórczości Władysława Broniewskiego). - S. 182-217, ISBN 83-11-07199-3
JAKUBOWSKI Jan Zygmunt: Trwałe przymierza. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - Rozdz.: Stanisław Wyspiański - summa: tradycja i źródło nowoczesności. - S. 107-132, ISBN 83-01-08391-3
KOSTKIEWICZOWA Teresa. Kilka uwag o tradycji // Polonistyka. - 1997, nr 2, s.71-76
KOWALCZYKOWA Alina. Myśli różne o tradycji // Język Polski w Szkole Średniej . - 1994/1995, nr 3, s. 5-10
LEGEŻYŃSKA Anna. Literatura okresu transformacji wobec uniwersum tradycji // Polonistyka. - 2007, nr 3, s. 13-19
ŁUKASIEWICZ Jacek: Laur i ciało. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - Rozdz.: Próba tradycji. - S. 93-127
TRADYCJA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 369-371, ISBN 83-7327-394-8
TRADYCJA (topos tradycji narodowych) / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 1124-1131, ISBN 83-04-03942-7
TRADYCJA literacka a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 628-635, ISBN 83-04-04620-2
WÓJCIK Włodzimierz: W kręgu tradycjonalizmu i nowatorstwa - Granica Zofii Nałkowskiej / W: Arcydzieła literatury polskiej: interpretacje / red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. T. 1. - Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - S. 193-212, ISBN 83-03-01532-X

TRAGEDIA
TRAGEDIA a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 635-641, ISBN 83-04-04620-2
TRAGEDIA w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 982-986, ISBN 83-04-04621-0

TRAGIZM
JANION Maria: Romantyzm: studia o ideach i stylu. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. - Rozdz.: Tragizm "Konrada Wallenroda". - S. 9-48
JELLENTA Cezary: Tragizm w "Lalce" / W: MARKIEWICZ Henryk: "Lalka" Bolesława Prusa. - Warszawa: Czytelnik, 1967. - S. 236-240
KLEINER Juliusz: W kręgu historii i teorii literatury. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - Rozdz.: Tragizm. - S. 655-666, ISBN 83-01-02876-9
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Humanizm tragiczny w Trenach J. Kochanowskiego. - S. 54-56, ISBN 83-86075-82-1
MATUSZEWSKI Ryszard: Elementy tragizmu w poezji Broniewskiego / W: BUJNICKI Tadeusz: Wiersze Władysława Broniewskiego. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 167-172. - (Biblioteka Analiz Literackich; 72), ISBN 83-02-04637-X
MATUSZEWSKI Ryszard: Z bliska: szkice literackie. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981. - Rozdz.: Elementy tragizmu w poezji Władysława Broniewskiego. - S. 122-161, ISBN 83-08-00508-X
PIRIE Donald P.A.: Wymiar tragiczny w Trenach Jana Kochanowskiego / W: JAN Kochanowski: interpretacje / red. Jan Błoński. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. - S. 178-199, ISBN 83-08-01812-2
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Literackie koncepcje tragizmu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. - S. 219-223, ISBN 83-89522-39-X
TRAGIZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 958-962, ISBN 83-04-03521-1
TRAGIZM w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 986-989, ISBN 83-04-04621-0
WIRTH Andrzej: Odkrycie tragizmu [Opowiadania Borowskiego] / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T. 3: Literatura Polski Ludowej / red. Alina Brodzka, Zbigniew Babicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 42-51
WYKA Kazimierz: Pogranicze powieści. - Wyd. 3. - Warszawa: Czytelnik, 1989. - Rozdz.: Tragizm, drwina i realizm. - S. 7-31, ISBN 83-07-01615-0
WYKA Kazimierz: Tragiczność, drwina i realizm / W: O LITERATURZE polskiej: materiały. Cz. 3: Programy i polemiki literackie / wybór i oprac. Helena Zaworska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. - S. 13-33, ISBN 83-02-01710-8
ZABIEROWSKI Stefan. Tragizm Antygony Sofoklesa // Polonistyka. - 1979, nr 6, s. 409-415

TREN

TREN, poezja żałobna w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 990-994, ISBN 83-04-04621-0

TRWOGA
BOROWSKI Andrzej: O trwodze, rozpaczy i nadziei w Trenach Jana Kochanowskiego / W: JAN Kochanowski: interpretacje / red. Jan Błoński. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. - S. 166-176, ISBN 83-08-01812-2

TUŁACZ
BALBUS Stanisław, BUJNICKI Tadeusz: Pielgrzym i żołnierz-tułacz. Restytucja motywu pielgrzyma w wojennej poezji Władysława Broniewskiego / W: LITERATURA wobec wojny i okupacji / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 103-119. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T. XLII)

TURPIZM
BALCERZAN Edward: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 1: Strategie liryczne. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - Rozdz.: Rozdroża turpizmu. - S. 209-216, ISBN 83-02-01172-X
BIERNACKA Barbara: Style i postawy: szkice o poezji. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1969. - Rozdz.: Et in sarmatia...Turpizm. O motywie brzydoty w poezji staropolskiej. - S.7-81
GUTOWSKI Wojciech. Miłość śmierci i energia rozkładu. O młodopolskiej wyobraźni nekrofilskiej // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 1, s. 37-72
PRZYBOŚ Julian: Kult brzydoty / W: O LITERATURZE polskiej: materiały. Cz. 3: Programy i polemiki literackie / wybór i oprac. Helena Zaworska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. - S. 185-192, ISBN 83-02-01710-8

TWIERDZA
TWIERDZA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 371-373, ISBN 83-7327-394-8

TYRTEUSZ
CHAŁOŃSKA Joanna. Krajowi poeci - tyrteusze - propozycja lekcji dotyczącej romantyzmu krajowego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1987/1988, nr 4, s. 394-406

 

U

UCIECZKA
UCIECZKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 373-379, ISBN 83-7327-394-8

UCZEŃ
UCZEŃ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 352-353, ISBN 83-7327-394-8
UCZEŃ i mistrz / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 379-380, ISBN 83-7327-394-8

UCZTA
BYSTROŃ Jan Stanisław: Dzije obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI-XVIII. - Warszawa: Państwowy Instytut inw.: T. 1: 19.368, T. 2: 19.369
DUBISZ Stanisław: Między dawnymi a nowymi laty. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1988. - Rozdz.: Biesiada staropolskie. - S. 244-250, ISBN 83-05-11628-X
IWASZKIEWICZ Maria: Gawędy o przyjęciach. - Warszawa: Twój Styl, 1994. - 159 s., ISBN 83-85-44335-5
ROJEK Tadeusz: Polski savoir-vivre. - Warszawa: Interpress, 1984. - 240 s., ISBN 83-223-2022-1
UCZTA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 380-382, ISBN 83-7327-394-8
WIELKIE żarcie: telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / scen. Tomasz Domański, reż. Jerzy Sobociński. -Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (Polska: TVP, MEN, 1999). - 1 kas. wideo [VHS] (125 min.): kolor. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)

UCZUCIA
KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni: o języku poezji czasów Oświecenia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - Rozdz.: Człowiek i walka namiętności. Alegoria i personifikacja jako środki przedstawiania działań ludzkich. - S. 97-145
ISBN 83-01-05517-0
KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni: o języku czasów Oświecenia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - Rozdz.: W kręgu serca i uczucia. - S. 146-198, ISBN 83-01-05517-0
UCZUCIA, afekty w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 12-16, ISBN 83-04-04621-0

UKRAINA
GRABOWICZ George G. Mit Ukrainy w "Śnie srebrnym Salomei" // Pamiętnik Literacki. - 1987, nr 2, s. 23-60
UKRAINA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 976-981, ISBN 83-04-03521-1

ULEPSZENIE
ULEPSZENIE / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 301-304, ISBN 83-7327-394-8

UMIERANIE
LABUDA ALEKSANDER WIT: Śmierć Rolanda i sceny bohaterskiego umierania w literaturze polskiej / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 70-76, ISBN 83-02-00371-9

UNIWERALIZM
KŁOSSOWICZ Jan: Samotność i uniwersalizm Witkacego / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T. 2: literatura międzywojenna / red. Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 193-211

UPIÓR
UPIORY, widma / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 423-429, ISBN 83-7327-394-8
STROFY z dreszczykiem: antologia / wybór, oprac. Robert Stiller. - Warszawa: Iskry, 1986. - 384 s.
ISBN 83-207-0591-6
UPIÓR / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 987-991, ISBN 83-04-03521-1

UTOPIA
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Wątki utopijna w literaturze oświecenia (np. Wolter i Krasicki). - S. 226-228, ISBN 83-86075-82-1
LIPATOW Aleksandr W. Rousseau i Krasicki: utopia i antyutopia w "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach" // Pamiętnik Literacki. - 1980, nr 2, s. 65-84
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Motyw utopii w literaturze. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów. - S. 107-111, ISBN 83-89522-39-X
UTOPIA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 991-994. - (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1
UTOPIA. Antyutopia / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 1154-1158, ISBN 83-04-03942-7
UTOPIA a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 646-653, ISBN 83-04-04620-2
UTOPIA, antyutopia / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 382-384, ISBN 83-7327-394-8

UŻYWKI
RURAWSKI Józef: "Myśmy gorycz zamienili na wino": motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej. - Warszawa: Bivar, 144 s., ISBN 83-90-32031-2

 

V

VANITAS
VANITAS / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 384-386, ISBN 83-7327-394-8

VOLTAIRE
VOLTAIRE, wolteranizm a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 668-673, ISBN 83-04-04620-2

 

W

WALLENRODYZM
RATAJCZAK Wiesław. Patriotyzm i zdrada. Mało znany epizod sporu o wallenrodyzm // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 207-211
WALLENRODYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 995-997, ISBN 83-04-03521-1

WARSZAWA
DETKO Jan: Warszawa naturalistów. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. - 224 s., ISBN 83-06-00424-8
GRZENIEWSKI Ludwig Bohdan: Szkice warszawskie. - Warszawa: Czytelnik, 1970. - 159 s.
KLUKOWSKI Bogdan (oprac.): Bolesław Prus Lalka. - Warszawa: Jota, 1991. - Rozdz.: Warszawa w Lalce. - S. 24-27. 
KORZENIEWICZ Maria. Uspokojenie. Próba interpretacji [J. Słowacki]// Polonistyka. - 1979, nr 1, s. 37-41
KRZYŻANOWSKI Julian: Sienkiewicz a Warszawa. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. - 88 s.
POLLAK Roman: Wśród literatów staropolskich. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - Rozdz.: Poezja Warszawy. - S. 601-622
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Porównaj obraz Warszawy w Lalce Bolesława Prusa i w dowolnie wybranym utworze literackim XX wieku. - S. 57-61, ISBN 83-89522-39-X
WARNEŃSKA Monika: Mazowieckie ścieżki pisarzy. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. - 387 s.
WYKA Kazimierz: Pogranicze powieści. - Wyd. 3. - Warszawa: Czytelnik, 1989. - Rozdz.: Pokłon Warszawie (K. Brandys: Miasto niepokonane). - S. 152-172, ISBN 83-07-01615-0

WARTOŚCI
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: "Jaka jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku?" (Kazimierz Przerwa - Tetmajer). Moje podróże po krainie literatury w poszukiwaniu wartości. - S. 15-18, ISBN 83-7327-655-6
HANDKE Ryszard. Komunikacyjne nośniki wartości w lekturze dzieła literackiego // Polonistyka. - 1996, nr 4, s. 201-205
KOTT Jan: Trwałe wartości literatury polskiego Oświecenia. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951. - 72 s
KRAWCZYK A.: Dwugłos w obronie unicestwionych wartości: Giordano Bruno Leopolda Staffa i Campo di Fiori Czesława Miłosza / W: LEKCJE poezji w szkole średniej: (propozycje analizy i interpretacji porównawczej wybranych utworów poetyckich). Cz. 2 / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne, 1993. - S. 77-89, ISBN 83-85230-19-X
MARZEC Anna. Proza Jana Józefa Szczepańskiego w poszukiwaniu prawd i wartości podstawowych // Polonistyka. - 1989, nr 8, s.563-572
MATUSZEWSKI Ryszard: Z bliska: szkice literackie. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981. - Rozdz.: Fikcja wartości absolutnych. - S. 425-442, ISBN 83-08-00508-X
PATRZAŁEK Tadeusz. Dydaktyka mówienia o wartościach i ocenach // Polonistyka. - 1996, nr 4, s. 219-224
PIECHAL Marian: Żywe źródła. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. - Rozdz.: Wyspiański i wartości ogólne. - S.149-167, ISBN 83-20-53697-9
ROJSZCZAK Dorota. Pytać o Judasza, pytać o wartości // Polonistyka. - 2005, dodatek nr 3, s. 11-14
SZEWCZYK Katarzyna: Świat wartości Hieronima Morsztyna // Polonistyka. - 1998, nr 8, s.551-555
W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s., ISBN 83-04-02945-6

WĄTPLIWOŚCI
GRADKOWSKI Henryk. Nadzieje i zwątpienia. Szkic o polskiej poezji współczesnej. Cz. 1: (W kraju do połowy lat siedemdziesiątych) // Język Polski w Szkole Średniej 1995/1996, nr 3, s. 22-31
GRADKOWSKI Henryk. Nadzieje i zwątpienia. Szkic o polskiej poezji współczesnej. Cz. 2: Czas przełomu // Język Polski w Szkole Średniej 1995/1996, nr 4, s. 21-33

WERNYHORA
WERNYHORA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 997-998, ISBN 83-04-03521-1

WESELE
WESELE / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 386-387, ISBN 83-7327-394-8

WĘDRÓWKA
BŁOŃSKI Jan: Poeta wiecznej podróży / W: MACIEJEWSKA Irena: Wiersze Leopolda Staffa. - Wyd. 2 rozsz. -Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - S. 131-136, ISBN 83-02-03301-4
FILIPOWSKA Hanna: Tułacze i wędrowcy / W: MŁODOPOLSKI świat wyobraźni: studia i eseje / red. Maria Podraza-Kwiatkowska. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. - S. 11-48
GRADKOWSKI Henryk. "Drogi" Mickiewicza / Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 71-78
INGLOT Mieczysław. Kordian: drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera / Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 62-70
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Odyseusz jako inspiracja literackiego motywu wędrowca (homo viator). - S. 50-53, ISBN 83-86075-47-3
KULMOWA Bożena. Trop w trop za Kubusiem Fatalistą i jego Panem / Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 52-61
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Wędrówką jest życie człowieka - omów funkcje motywu wędrówki w wybranych utworach literackich. - S. 180-183, ISBN 83-89522-39-X
WĘDRÓWKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 253-261, ISBN 83-7327-394-8
WIECZORKIEWICZ Anna. Drogi życia i drogi poznania. Alegoryczne wizje wędrówki w literaturze dawnej // Pamiętnik Literacki. - 1993, nr 2, s. 3-28
WOJTAK Maria. O modlitwie pielgrzyma - uwagi filologa / Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 92-99

WIARA
KORYL Janusz. W cieniu uśmiechniętej wiary (O poezji Jana Twardowskiego // Polonistyka. - 1990, nr 10, s.515-526
SOLECKI Wiesław: Jan Kochanowski Psałterz Dawidów. - Warszawa: "Jota", 1991. - Rozdz.: Bóg i wiara w Psałterzu Dawidów. - S. 35-41
ŻAK Stanisław: Dwie wiary - analiza wierszy: O wierze Jana Twardowskiego i Wiara Andrzeja Bursy / W: LEKCJE poezji w szkole średniej: (propozycje analizy i interpretacji porównawczej wybranych utworów poetyckich). Cz. 2 / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne, 1993. - s. 66-76, ISBN 83-85230-19-X

WIDEOKLIP
KSIĄŻEK - SZCZEPANIKOWA Aniela. Spróbujmy wykorzystać wideoklip // Polonistyka. - 1998, nr 3, s. 139-143

WIECZNOŚĆ
LEBIODA Dariusz Tomasz. Norwida spojrzenie w śmierć i w wieczność. Bema pamięci żałobny rapsod // Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 612-616

WIEDŹMA
WIEDŹMA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 65-67, ISBN 83-7327-394-8

WIESZCZ
INGLOT Mieczysław. Oblicza poetów (o romantycznym kulcie pisarzy) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 1, s. 17-28
WIESZCZ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 387-388, ISBN 83-7327-394-8

WIEŚ
BEREZA Henryk: Nurt chłopski w prozie / W: O LITERATURZE polskiej: materiały. Cz. 3: Programy i polemiki literackie / wybór i oprac. Helena Zaworska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. - S. 131-135, ISBN 83-02-01710-8
BEREZA Henryk: Związki naturalne: szkice literackie. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. - 312 s.
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Różne ujęcia tematu "wieś" w twórczości Reja, Kochanowskiego, Szymonowica. - S. 34-36, ISBN 83-85394-28-1
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Realistyczna, a jednocześnie uniwersalna i ponadczasowa wizja świata wiejskiego w Chłopach. - S. 100-101, ISBN 83-85394-28-1
CĘKALSKA-ZBOROWSKA Halina: Wieś w malarstwie i rysunku naszych artystów. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969. - 358 s.
CHRZĄSTOWSKA Bożena, WIEGANDTOWA Ewa, WYSŁOUCH Seweryna: Literatura współczesna: podręcznik dla klas maturalnych . - Poznań: Wydawnictwo Nakom, 1992. - Rozdz.: Nurt wiejski. - S. 54-59, ISBN 83-85060-37-5
CHUDZIŃSKI Edward: W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1915-1939: Z dziejów chłopskiej prasy literackiej. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. - 376 s., ISBN 83-20-53705-3
FIUT Aleksander: Refleksja kulturoznawcza - na wesoło (O "Konopielce" Edwarda Redlińskiego) / W: PRACE literackie. Z. 6. - Wrocław: Ossolineum, 1964. - S. 249-257. - (Acta Universitastis Wratislaviensis, nr 30)
GRZESZCZUK Stanisław: Renesansowa pochwała wsi / W: LITERATURA polska w szkole średniej / red. Stanisław Grzeszczuk. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 48-67, ISBN 83-02-02529-1
KRZYŻANOWSKI Julian. Wielki epik wsi polskiej [Władysław Stanisław Reymont] // Polonistyka. - 1967, nr 3, s. 1-6
LICHAŃSKI Stefan: Pisarstwo wsi i ziemi: szkice i eseje. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. - 332 s., ISBN 83-20-53704-5
LICHAŃSKI Stefan: Temat wiejski w najnowszej prozie polskiej / W: Z PROBLEMÓW literatury polskiej XX wieku. T. 3: Literatura Polski Ludowej / red. Alina Brodzka, Zbigniew Babicki. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 158-176
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Ewolucja postawy twórczej Jana Kasprowicza [Z chałupy]. - S. 48-53, ISBN 83-86075-18-X
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Wieś i chłop w utworach okresu Młodej Polski (Sonety Z chałupy, Wesele, Chłopi). - S. 75-80, ISBN 83-86075-18-X
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Obraz wsi w polskiej literaturze renesansowej. [Rej, Kochanowski, Szymonowic]. - S. 29-31, ISBN 83-86075-82-1
MELKOWSKI Stefan: Domena prozy. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. - Rozdz.: Plemię Szeli. (Wokół sprawy nurtu chłopskiego we współczesnej literaturze polskiej). - S. 13-32
ISBN 83-205-3628-6
NOWOSIELSKI Kazimierz. Ludowy i ludzki widnokrąg. O "Konopielce" Edwarda Redlińskiego // Pamiętnik Literacki. - 1982, nr 1/2, s. 125-144
OŻÓG Jan Bolesław: Kartki z dziką różą. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. - 120 s., ISBN 83-20-53924-2
PISZCZYKOWSKI Mieczysław: Wieś pańszczyźniana w literaturze polskiej (w. XV-XIX). - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. - 271 s.
PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Literatura Młodej Polski. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1992. - Rozdz.: Przemiany powieści o tematyce wiejskiej. - S. 231-238, ISBN 83-01-10889-1
POTOCKI Antoni: Powstanie ludowego świata i słowa / W: WESELE we wspomnieniach i krytyce / oprac. Aniela Łempicka. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970. - S. 158-166
PRÓCHNICKI Włodzimierz: Świat Reymontowskich "Chłopów" / W: LITERACKIE wizje i re-wizje: materiały pomocnicze dla szkoły średniej: praca zbiorowa / red. Marian Stępień, Wacław Walecki. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. - S. 133-141, ISBN 83-02-00371-9
TATAROWSKI Lesław. Sielanka wiejska w literaturze Młodej Polski // Pamiętnik Literacki. - 1990, nr 4, s. 37-92 
WIEŚ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 1025-1028, ISBN 83-04-03521-1
WIEŚ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 388-396, ISBN 83-7327-394-8
ZIĘTEK Zygmunt: Tematyka wiejska w prozie współczesnej / W: LITERATURA a współczesne przemiany społeczne: praca zbiorowa / red. Alina Brodzka, Maria Żmigrodzka. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. - S. 72-135. - (Historia i Teoria Literatury: Studia)

WIEŻA
WIEŻA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 396-397, ISBN 83-7327-394-8

WIĘZIENIE
CHAŁOŃSKA Joanna: Człowiek w mikroświecie więziennej społeczności - Posług księgi na tle Obrazków więziennych Marii Konopnickiej / W: NOWELA - opowiadanie (ewolucja gatunku) / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. - S. 48-58, ISBN 83-85230-37-8
PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria. Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności. O jednym z młodopolskich symboli - kluczy // Pamiętnik Literacki. - 1988, nr 3, s. 43-76
WIĘZIENIE / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 1029-1030, ISBN 83-04-03521-1

WINA
BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa: Oświata, 1995. - Rozdz.: Cierpienie i ofiara, wina i kara w twórczości Adama Mickiewicza. - S. 62-65, ISBN 83-85394-28-1
WINA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 397-401, ISBN 83-7327-394-8

WISŁA
"WISŁO moja, Wisło stara": antologia poezji / wybór, oprac., posłowie Edward Mazurkiewicz. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986. - 191 s., SBN 83-08-01676-6

WŁADZA
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Portret idealnego władcy w literaturze polskiej i obcej. - S. 160-164, ISBN 83-86075-47-3
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Problem państwa, władzy i prawa w Procesie Franza Kafki. - S. 200-203
ISBN 83-86075-18-X
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Dyskurs o odpowiedzialności władcy i elit rządzących w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego. - S. 64-66, ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Makbet W. Szekspira jako tragedia psychologiczna. - S. 78-80, ISBN 83-86075-82-1
MALESZYŃSKI Dariusz Cezary. Corpus politicum. Śródziemnomorskie i staropolskie konteksty topiki organicznej // Pamiętnik Literacki. - 1985, nr 1, s. 3-46
MIERNIK Agnieszka. Gra w władzę w Faraonie i nie tylko // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 4, s. 14-27
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Oblicza władcy. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze. - S. 73-77, ISBN 83-89522-39-X
WŁADZA, władca / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 401-405, ISBN 83-7327-394-8

WŁOCHY
MAVER Giovanni: Literatura polska i jej związek z Włochami. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 563 s., ISBN 83-01-07554-6
ZIELIŃSKI Andrzej: Pod urokiem Italii. (O Stefanie Żeromskim). - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. - 260 s.
ŻUKOWSKI Tomasz. Mit Włoch jako punkt wyjścia krytyki kultury w twórczości Tadeusza Różewicza // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 33-38

WOLA
W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s., ISBN 83-04-02945-6

WOJNA
BACHÓRZ Józef. Najważniejszy dzień w życiu Ignacego Rzeckiego, czyli Bolesław Prus o wojnie // Polonistyka. - 1994, nr 8, s.451-456
BALCERZAN Edward: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 1: Strategie liryczne. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - Rozdz.: Poezja wobec wojny: Strategia świadka. - S. 70-88, ISBN 83-02-01172-X
BALCERZAN Edward: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 1: Strategie liryczne. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - Rozdz.: Poezja wobec wojny: Strategia uczestnika. - S. 35-70, ISBN 83-02-01172-X
BARTELSKI Lesław M.: Cień wojny: eseje. - Warszawa: Czytelnik, 1983. - 468 s., ISBN 83-07-00756-9
BARTELSKI Lesław M.: Pieśń niepodległa: pisarze i wydarzenia 1939-1942. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988. - 588 s., ISBN 83-08-01596-4
BUJNICKI Tadeusz. Barok w "Trylogii" Sienkiewicza. Wojna i miłość // Pamiętnik Literacki. - 1992, nr 4, s. 19-46
BUREK Tomasz: Problemy wojny, rewolucji i niepodległości w zwierciadle prozy narracyjnej / W: LITERATURA polska 1918-1932. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975. - S. 453-527
BURKOT Stanisław: Literatura polska w latach 1939-1989. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - Rozdz.: Poezja w okresie wojny. - S. 14-30, ISBN 83-02-04770-8
BURKOT Stanisław: Literatura polska w latach 1939-1989. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - Rozdz.: Proza okresu wojny. - S. 33-36
ISBN 83-02-04770-8
CHODŹKO Ryszard: Wyobraźnia wyzwolona: rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny. - Warszawa: Nowa Era, 1992. - Rozdz.: Ludzie z ciemności - świat prozy Leona Buczkowskiego. - S. 88-117, ISBN 83-900686-0-5
CHRZĄSTOWSKA Bożena, WIEGANDTOWA Ewa, WYSŁOUCH Seweryna: Literatura współczesna: podręcznik dla klas maturalnych . - Poznań: Wydawnictwo Nakom, 1992. - Rozdz.: W kręgu wojny i przemocy. - S. 102-117, ISBN 83-85060-37-5
GALANT Jan. Ponure dni wolności // Polonistyka. - 2004, nr 4, s.13-16
GIERGELEWICZ Mieczysław: Studia i spotkania literackie. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - Rozdz.: Antoni Malczewski jako batalista. - S. 19-26, ISBN 83-06-00836-7
INDYKÓWNA Maria: Obraz wojny w "Czarnym potoku" Leona Buczkowskiego / W: PRACE literackie. Z. 6. - Wrocław: Ossolineum, 1964. - S. 75-104. - (Acta Universitastis Wratislaviensis, nr 30)
JAKUBOWSKI Jan Zygmunt. Wrzesień 1939 roku w literaturze polskiej // Polonistyka. - 1964, nr 4, s. 3-6
JANION Maria: Wojna i forma / W: LITERATURA wobec wojny i okupacji : studia / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 187-268
JANION Maria, ŻMIGRODZKA Maria. Romantyczna poezja wojny // Polonistyka. - 1977, nr 3, s. 167-174
KWIATKOWSKI Jerzy: Literatura Dwudziestolecia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - Rozdz.: Tematyka wojenna. Literatura faktu. - S. 172-179, ISBN 83-01-09928-3
LITERATURA wobec wojny i okupacji / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - 312 s. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T. XLII)
ŁADZIŃSKA Joanna. Casus Remargue'a - w kręgu idei i polityki [Na Zachodzie bez zmian] // Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 34-40
ŁUKASIEWICZ Jacek: Szmaciarze i bohaterowie. - Kraków: "Znak", 1963. - Rozdz.: Apokalipsa i iluzjoniści. - S. 26-52. - (Biblioteka "Więzi". T. 7)
MACIEJEWSKA Irena. Proza polska lat 1914-1918 wobec wojny światowej // Pamiętnik Literacki. - 1981, nr 1, s. 39-80
MACKIEWICZ Antoni. Strefy ulewy i grzmotu - różne sposoby pisania o wojnie. Synteza historycznoliteracka dla klasy IV liceum i V technikum // Język Polski w Szkole Średniej 1989/1990, nr 3, s. 166-179
MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. - Łódź: Juka, 1993. - Rozdz.: Okupacji dzień powszedni (M. Buczkówna: "Wszystko zasypie śnieg"). -S. 123-127, ISBN 83-900961-9-6
ODRAZEK Henryk. Próby przełamania stereotypu literackiego w opisie doświadczeń czasów wojny w Pamiętniku z powstania warszawskiego - propozycja interpretacyjna dla klasy IV liceum, technikum i II klasy zsz // Język Polski w Szkole Średniej 1989/1990, nr 4, s. 308-315
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Omów wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność. - S. 15-20, ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Zaprezentuj różnorodne przedstawienia okresu okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. - S. 11-15, ISBN 83-89522-39-X
ROGALA Stanisław: Echa września 1939 w polskiej prozie literackiej w latach 1945-1969. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981. - 279 s., ISBN 83-08-00341-9
RURAWSKI Józef: Remarque o wojnie i pacyfizmie / W: Filozofia polityki wobec literackich i artystycznych inspiracji / red. Maria Szyszkowska. - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1996. - S. 9-25, ISBN 83-86759-04-6
SAJKOWSKI Alojzy: W stronę Wiednia: dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1984. - 399 s., ISBN 83-210-0435-0
SZEWCZYK Wilhelm: Hitleryzm i Niemcy we współczesnej literaturze polskiej. - Opole: Instytut Śląski, 1966. - 22 s.
TOMALAK Barbara: Człowiek wobec zła (na podstawie wybranych fragmentów literatury obozowej) / W: JĘZYK polski: materiały metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. - Bielsko - Biała: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992. - S. 16-27
W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. - Warszawa: MEDIUM, 1994. - 191 s., ISBN 83-85321-44-7
WOJNA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 405-408, ISBN 83-7327-394-8
WOJNA. Wojny światowe a literatura w kraju / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 1199-1204, ISBN 83-04-03942-7
WYSPIAŃSKA-SOSZYŃSKA Olga. Oblicza wojny w wierszach Różewicza // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 53-55

WOJOWNIK
OSSOWSKA Maria: Ethos rycerski i jego odmiany. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 179 s., ISBN 83-01-05525-1

WOJSKO
WOJSKO, literatura, sztuka; wybór Zbigniew Opoka. - Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980. - 296 s., ISBN 83-11-06540-3

WOLNOŚĆ
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Nieznośny dar wolności? Rozważ problem, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich. - S. 23-25, ISBN 83-7327-655-6
CIEŚLA-KORYTOWSKA Maria. O pojęciu wolności w romantyzmie // Język Polski w Szkole Średniej 1987/1988, nr 1, s. 22-29
GRZESZCZUK Stanisław: Biernat z Lublina - "Żywot Ezopa Fryga" / W: LEKTURY polonistyczne: Średniowiecze - Renesans - Barok. T. 1 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. - Kraków: Universitas, 1997. - Rozdz.: Gra o wolność. - S.57-60, ISBN 83-7052-304-8
KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni: o języku czasów Oświecenia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - Rozdz.: "Gdzie lud rzekł: Chcę być wolnym". Główne motywy słowne poezji patriotycznej. - S.199-257, ISBN 83-01-05517-0
LIBERA Zdzisław. "Polacy! Ośmielcie się, aby raz być narodem prawdziwie wolnym!..." O publicystyce Sejmu Czteroletniego // Polonistyka. - 1989, nr 10, s. 722-733
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Kubuś Fataliska i jego pan Denisa Diderota jako opowieść o wolności jednostki. - S. 229-231, ISBN 83-86075-82-1
PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria. Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności. O jednym z młodopolskich symboli - kluczy // Pamiętnik Literacki. - 1988, nr 3, s. 43-76 
WARDĘGA Maria. Między formą a nicością, czyli z Gombrowiczem ku wolności // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 613-618
WRÓBLEWSKI Maciej. Stempowski o tolerancji, wolności i pięknie // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 265-271

WRÓG

MITOSEK Zofia: Literatura i stereotypy. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - 195 s. - (Rozprawy Literackie)

WRÓŻBA
WRÓŻBA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 408-409, ISBN 83-7327-394-8

WULGARYZMY
BAKULA Kordian. "Kto się przezywa..." / Polonistyka. - 1996, nr 10, s. 673-677
BORTNOWSKI Stanisław. Jedenaste: Nie używaj w mowie szkolnej wyrazów sprośnych i wulgarnych! // Polonistyka. - 1992, nr 6, s. 368-369
BRUS Beata. O niegrzeczności językowej w szkole // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 4, s. 90-98
WIŚNIEWSKA Halina. Co począć z wulgaryzmami? / Polonistyka. - 1994, nr 2, s. 82-86
ZGÓŁKOWA Halina. "Brzydkie wyrazy" już w przedszkolu // Polonistyka. - 1992, nr 6, s. 330-335

WYBÓR
WYBÓR / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 409-411, ISBN 83-7327-394-8

WYOBRAŹNIA
BARANOWSKA Małgorzata: Surrealna wyobraźnia i poezja. - Warszawa: Czytelnik, 1984. - 368 s., ISBN 83-07-00977-4
CHODŹKO Ryszard: Wyobraźnia wyzwolona: rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny. - Warszawa: Nowa Era, 1992. - Rozdz.: Wolność wyobraźni - "Cała jaskrawość" Edwarda Stachury. - S. 118-143, ISBN 83-900686-0-5
KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni: o języku czasów Oświecenia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - 404 s., ISBN 83-01-05517-0
KRAM-MIKOŚ EWA: Obrazy - gry wyobraźni w wierszu Sur le pont d'Avignion Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i pontorson Józefa Czechowicza / W: LEKCJE poezji w szkole średniej: (propozycje analizy i interpretacji porównawczej wybranych utworów poetyckich). Cz. 2 / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne, 1993. - S. 66-76, ISBN 83-85230-19-X
ŁOPATA Andrzej: Impuls rzeczywistości, języka i wyobraźni w poezji Stanisława Barańczaka / W: LEKCJE poezji w szkole średniej: propozycje analizy i interpretacji wybranych utworów. Cz. 1. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZG ZNP, 1992. - S. 30-40

WYRAZY OBCE
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Omów najnowsze zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Oceń ich zasadność, odwołując się do przykładów. - S. 410-413, ISBN 83-89522-39-X

WYZNANIE
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem. - S. 52-55, ISBN 83-7327-655-6

WZNIOSŁOŚĆ
WZNIOSŁOŚĆ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 1035-1037, ISBN 83-04-03521-1

WZÓR
WZORY osobowe w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 1060-1066, ISBN 83-04-04621-0

 

Z

ZABAWA
MYRDZIK Barbara. O funkcji motywów zabawowych w wybranych utworach polskiej literatury - propozycja syntezy materiału w klasach maturalnych // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 1, s. 25-32

ZAGŁADA
BŁOŃSKI Jan: Prawodawca sztuki i prorok zagłady - Stanisław Ignacy Witkiewicz / W: PROZAICY dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki / red. Bolesław Faron. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. - S. 751-769
CZERMIŃSKA Małgorzata: Opowiedzieć powstanie, opowiedzieć zniszczenie: (o "Pamiętniku" Mirona Białoszewskiego) / W: LITERATURA wobec wojny i okupacji: studia / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 103-121INGLOT Mieczysław. U źródeł literackich obrazów wielkiej zagłady // Język Polski w Szkole Średniej 1996/1997, nr 4, s. 17-23
KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna. Symbol Zagłady, materia cierpienia. Drzewo i Drewno Tadeusza Różewicza // Polonistyka. - 2004, nr 10, s. 36-40
PRZYMUSZAŁA Beata. Opis Zagłady - "opowieść negatywna" // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 607-612
TOKARCZYK Andrzej: Czterech jeźdźców Apokalipsy. - Warszawa: Iskry, 1988. - 192 s.
ISBN 83-20-70623-8

ZAGŁOBA
GAUDYN Idalia. Autotematyczny aspekt postaci Zagłoby // Polonistyka. - 1991, nr 7, s.444-451

ZAKONY
ZAKONY a Oświecenie / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 690-698, ISBN 83-04-04620-2

ZAKOPANE
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach. Przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze, sztuce i muzyce na wybranych przykładach. - S. 77-81, ISBN 83-7327-655-6
MAJDA Jan: Literatura o Tatrach i Zakopanem ( do roku 1918 ). - Kraków: Ossolineum, 1981. - 72 s. - (Nauka dla Wszystkich; 342), ISBN 83-04-008637
MAJDA Jan: Tatrzańskim szlakiem literatury: szkice literackie. - Wyd.2. - Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 143 s., ISBN 83-03-01636-9

ZAMEK
ZAMEK / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 411, ISBN 83-7327-394-8

ZAPOŻYCZENIA
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Omów najnowsze zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Oceń ich zasadność, odwołując się do przykładów. - S. 410-413, ISBN 83-89522-39-X

ZAŚWIATY
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. - Rozdz.: Dantejska wizja zaświatów w Boskiej komedii. - S. 194-198, ISBN 83-86075-47-3
KOWALCZYKOWA Alina: Romantyczne zaświaty / PROBLEMY polskiego Romantyzmu. Seria 2: praca zbiorowa / red. Maria Żmigrodzka. - Wrocław: Ossolineum, 1974. - S. 229-256
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów z różnych epok. - S. 53-57, ISBN 83-89522-39-X
SOSIEŃ Barbara: Co można znaleźć w zaświatach? Boska Komedia / W: LEKTURY obowiązkowe: szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 41-44

ZAZDROŚĆ
ZAZDROŚĆ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 411-412, ISBN 83-89522-39-X

ZBRODNIA
BUDREWICZ Zofia, MRAZEK Halina, SIENKO Maria. Anatomia zbrodni. Dydaktyka a kiosk "Ruchu" // Polonistyka. - 1994, nr 3, s. 139-146
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. - S. 197-201, ISBN 83-89522-39-X
ZBRODNIA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 412-417, ISBN 83-89522-39-X

ZDRADA
RATAJCZAK Wiesław. Patriotyzm i zdrada. Mało znany epizod sporu o wallenrodyzm // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 207-211
ZDRADA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 417-421, ISBN 83-89522-39-X

ZEMSTA
INGLOT Mieczysław. Między zemstą a przebaczeniem: moralno-polityczny dylemat poezji polskiej XIX wieku (na wybranych przykładach) // Język Polski w Szkole Średniej 1995/1996, nr 3, s. 13-21
ZEMSTA / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 1038-1040, ISBN 83-04-03521-1

ZIEMIA
ZIEMIA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 421-423, ISBN 83-89522-39-X

ZIEMIAŃSTWO
GRZESZCZUK Stanisław: Renesansowa pochwała wsi / W: LITERATURA polska w szkole średniej / red. Stanisław Grzeszczuk. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 48-67, ISBN 83-02-02529-1
LITERATURA ziemiańska w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. - Wyd. 3. - Wrocław: Ossolineum, 2002. - S. 494-501, ISBN 83-04-04621-0
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Swojskość i europejskość polskiego baroku, czyli o nurcie ziemiańskim i dworskim w literaturze XVII wieku. - S. 98-101, ISBN 83-86075-82-1
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Przedstaw charakter kultury ziemiańskiej na przykładzie wybranych utworów z polskiej literatury różnych epok. - S. 77-81, ISBN 83-89522-39-X

ZIEMIE ZACHODNIE
RYMSZA-ZALESKA Danuta: Ziemie Zachodnie i Północne w polskiej literaturze pięknej piętnastolecia: praktyczny przewodnik po lekturach. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. - 103 s.

ZJAWY
ZJAWY / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 423-429, ISBN 83-89522-39-X

ZŁO
BARANOWSKA Lidia. Miłosz wobec zła // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 25-30
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: "Jaka jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku?" (Kazimierz Przerwa - Tetmajer). Moje podróże po krainie literatury w poszukiwaniu wartości. - S. 15-18, ISBN 83-7327-655-6
BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. - Rozdz.: Walka dobra ze złem w literaturze i sztuce - omów i oceń różne przedstawienia tego motywu. - S. 112-115, ISBN 83-7327-655-6
DĘBOWSKA - KĘPCZAK Joanna. Unde malum? O pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz (propozycja metodyczna dla klas maturalnych) // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 4, s. 25-28
KRZEMIŃSKA Elżbieta: Dobro i zło w III cz. Dziadów / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 174-183, ISBN 83-04-04051-4
MAKARSKA Maria. Zło istotą i absurdem ludzkiego istnienia // Polonistyka. - 1999, nr 8, s. 479-482
MARCZUK Anna. W kręgu zła, czyli literackie parabole w powieściach Władca much W. Goldinga i Folwark zwierzęcy G. Orwella // Język Polski w Liceum. - 1999/2000, nr 4, s. 13-25
ORLICKA Maria. Zło i dobro w Świętym J. J. Szczepańskiego // Język Polski w Szkole Średniej 1990/1991, nr 1, s. 92-96 
POPIEL Magdalena: Retoryka zła w Próchnie Wacława Berenta / W: LEKTURY polonistyczne: od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków: Universitas, 2001. - S. 117-144, ISBN 83-7052-606-3
TOMALAK Barbara: Człowiek wobec zła (na podstawie wybranych fragmentów literatury obozowej) / W: JĘZYK polski: materiały metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. - Bielsko - Biała: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992. - S. 16-27
ZŁO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 429-431, ISBN 83-89522-39-X

ZŁOTY WIEK
ŚNIEŻKO Dariusz. Mit złotego wieku w twórczości Jana Kochanowskiego // Pamiętnik Literacki. - 1990, nr 1, s. 3-24

ZMARTWYCHSTANIE
PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Pustka - Otchłań - Pełnia. (Ze studiów nad młodopolską symboliką inercji i odrodzenia) / W: MŁODOPOLSKI świat wyobraźni: studia i eseje / red. Maria Podraza-Kwiatkowska. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. - S. 49-97

ZMIANA
ZMIANA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 301-304, ISBN 83-89522-39-X

ZWIERCIADŁO
BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - Rozdz.: Człowiek i zwierciadło w malarstwie XV i XVI wieku: Trwałość i przemijanie. - S. 86-102, ISBN 83-01-02771-1
MOTYW zwierciadła w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 80, 81, 88-102, ISBN 83-01-02771-1

 

Ż

ŻART
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Żart językowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich. Pokaż zjawisko na wybranych przykładach. - S. 332-366, ISBN 83-89522-39-X

ŻEGLARZ
ŻEGLARZ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 1044-1046, ISBN 83-04-03521-1

ŻOŁNIERZ
BALBUS Stanisław, BUJNICKI Tadeusz: Pielgrzym i żołnierz-tułacz. Restytucja motywu pielgrzyma w wojennej poezji Władysława Broniewskiego / W: LITERATURA wobec wojny i okupacji: studia / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. - Wrocław: Ossolineum, 1976. - S. 103-121
UŁAN / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 985-987, ISBN 83-04-03521-1
WOJSKO, literatura, sztuka; wybór Zbigniew Opoka. - Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981. - 296 s., ISBN 83-11-06540-3
ŻOŁNIERZ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 431-435, ISBN 83-89522-39-X

ŻONA
WÓJTOWICZ - STEFAŃSKA Agata. Jak czytać "Żonę Lota" // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 40-47
ŻONA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 435-437, ISBN 83-89522-39-X

ŻÓŁKIEWSKI STEFAN
SZMYDTOWA Zofia: Poeci i poetyka. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. - Rozdz.: Żółkiewski jako Lucjusz Emiliusz we Władysławie IV - Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. - S. 159-175

ŻYCIE
BORTNOWSKI Stanisław. Uroda życia w Ludziach bezdomnych // Polonistyka. - 1996, nr 6, s.354-355
INGLOT Mieczysław. Romantyczna wizja egzystencji i jej aktualność // Język Polski w Szkole Średniej 1994/1995, nr 1, s. 9-17
KOWALCZYK Małgorzata Jadwiga: Filozofia śmierci i życia w dwóch utworach Elizy Orzeszkowej: Heluba i Gloria victis / W: NOWELA - opowiadanie (ewolucja gatunku) / red. Stanisław Żak. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. - S. 50-70, ISBN 83-85230-37-8
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Modus vivendi [sposób życia] w Pieśniach J. Kochanowskiego. - S. 44-47, ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Motyw vanitas vanitatum [marność życia] w literaturze i innych sztukach baroku. - S. 121-124, ISBN 83-86075-82-1
LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. - Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. - Rozdz.: Różne postawy twórców wobec marności świata (np. poezja metafizyczna i poezja "światowych rozkoszy"). - S. 124-126, ISBN 83-86075-82-1
MARCINKOWSKA Elżbieta. Problem celu i sensu życia w ujęciu różnych autorów // Polonistyka. - 1972, nr 5, s. 13-24
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Wędrówką jest życie człowieka - omów funkcje motywu wędrówki w wybranych utworach literackich. - S. 180-183, ISBN 83-89522-39-X
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Zaprezentuj wybrane z różnych epok utwory literackie wyrażające radość istnienia. - S. 176-180, ISBN 83-89522-39-X
RADOŚĆ życia / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. - Kraków: Wydawnictwo "GREG", 2004. - S. 300-301, ISBN 83-89522-39-X
SINGER Peter: O życiu i śmierci: upadek etyki tradycyjnej. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997. - 280 s., ISBN 83-06-02641-1
WĄDOLNY-TATAR Katarzyn. O życiu i śmierci. Wokół jednego wiersza Tetmajera // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 293-295
WIECZORKIEWICZ Anna. Drogi życia i drogi poznania. Alegoryczne wizje wędrówki w literaturze dawnej // Pamiętnik Literacki. - 1993, nr 2, s. 3-28

ŻYDZI
CHRZĄSTOWSKA Bożena, WIEGANDTOWA Ewa, WYSŁOUCH Seweryna: Literatura współczesna: podręcznik dla klas maturalnych . - Poznań: Wydawnictwo Nakom, 1992. - Rozdz.: Nurt żydowski. - S. 49-53, ISBN 83-85060-37-5
CHRZĄSTOWSKA Bożena: Żydzi w Polsce - swoi czy obcy? / W: KOMPETENCJE szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki / red. Bożena Chrząstowska. T. 1. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- S. 222-224
ISBN 83-02-05702-9
KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna, ROSZAK Joanna. Upominanie - odpominanie. Poznańska synagoga w tekstach poetyckich // Polonistyka. - 2005, nr 6, s. 48-50
MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. - Łódź: Juka, 1993. - Rozdz.: Poza obyczajową egzotyką (B. Wojdowski: "Krzywe drogi"). -S. 143-147, ISBN 83-900961-9-6
POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. - Warszawa: Skrypt, 2004. - Rozdz.: Portrety Żydów polskich w literaturze. Przedstaw różnorodność ujęcia postaci w wybranych dziełach. - S. 28-32, ISBN 83-89522-39-X
SZEWC Piotr. Żydzi a Polacy w prozie Juliana Stryjkowskiego // Polonistyka. - 1997, nr 4, s. 234-236
TEMATYKA żydowska w lekturach szkolnych licealistów / red. Alicja Krawczyk. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne, 1993. - 99 s., ISBN 83-85-23021-1
ŻYD / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 1046-1050, ISBN 83-04-03521-1
ŻYDOWSKA tematyka w literaturze / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. - Wrocław: Ossolineum, 1991. - S. 1050-1054, ISBN 83-04-03521-1
ŻYDZI (topos judajski) / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al - Wrocław: Ossolineum, 1992. - S. 1095-1104, ISBN 83-04-03942-7
ŻYDZI polscy: dzieje i kultura / aut. Marian Fuks et al. - Warszawa: Interpres, 1982. - 196 s., ISBN 83-223-2001-9