Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

XI Liceum Ogólnokształcące im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

XI Liceum Ogólnokształcące im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
ul. Cicha 59
85-650 Bydgoszcz
tel.: 52 341 34 48
e-mail: lo11@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Anna Banachowicz. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: lo11@edu.bydgoszcz.pl lun pod numerem 52 341 34 48.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzą wejścia:
 • główne wejście znajdujące się od strony ul. Cichej (prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych).
 • wejście boczne znajdujące się od strony ul. Mierosławskiego (bez ograniczeń w postaci schodów)
 • wejście boczne od strony ul. Mierosławskiego (prowadzą do niego schody).
 • wejście od strony parkingu (bez ograniczeń w postaci schodów)
 • do hali sportowo-widowiskowej są ponadto dwa wejścia od strony parkingu bez utrudnień architektonicznych, a w budynku usytuowane jest urządzenie dźwigowe dla osób niepełnosprawnych
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 2. W budynku hali sportowej na każdym poziomie znajduje się korytarz z dwiema klatkami schodowymi. Budynek posiada urządzenie dźwigowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku dydaktycznym występują klasyczne ciągi komunikacyjne i klatki schodowe.  W związku z brakiem windy w tej części obiektu szkoła dysponuje specjalistycznym sprzętem umożliwiającym ich pokonywanie przez osoby na wózkach inwalidzkich obsługiwanym przez wyznaczony personel.
 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, w tym niepełnosprawnych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 7. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na pierwszym piętrze budynku szkoły. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody.
 8. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.